Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki IEN SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-25
Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4
do ustawy o rachunkowości

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyIEN S.A.
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM. ST. WARSZAWA
GminaM. ST. WARSZAWA
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM. ST. WARSZAWA
GminaM. ST. WARSZAWA
UlicaKOLADY
Nr domu3
MiejscowośćWARSZAWA
Kod pocztowy02-691
PocztaWARSZAWA
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS0000446210

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

Zastosowano uproszczenia przewidziane dla jednostek mikro.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Wybór systemu rachunku zysków i strat
W IEN S.A.. sporządza się rachunek zysków i strat w wariancie:
• porównawczym.
Metoda sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
W przypadku spełnienia warunków określonych w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości,
w powiązaniu z art. 45 ust. 3, jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą:
• pośrednią,
Zestawienie zmian w kapitale własnym
W przypadku spełnienia warunków określonych w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości,
w powiązaniu z art. 45 ust. 3, jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.
Szczegółowość sprawozdania finansowego
W przypadku spełnienia warunków określonych w art. 50 ust. 2 ustawy o rachunkowości jednostka sporządza sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej i wykazuje informacje w zakresie ustalonym w Załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości literami i cyframi rzymskimi. Informację dodatkową jednostka sporządza w odpowiednio uproszczonej formie.
Zasada istotności
Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki jako kwoty istotne traktuje się te kwoty, które przekraczają 5% sumy bilansowej za poprzedni okres sprawozdawczy w przypadku wielkości bilansowych lub te kwoty, które przekraczają 5% wyniku finansowego brutto w przypadku wielkości wynikowych.
Ostateczną decyzję co do wysokości kwoty istotności podejmuje główny księgowy
w porozumieniu z kierownikiem jednostek.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Zasady ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Za środki trwałe uznaje się:
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów), budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny, urządzenia, środki transportu, inne przedmioty
kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby lub do oddania w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.
• W przypadku spełnienia przez jednostkę warunków określonych w art. 64 ust. 1 usta¬wy o rachunkowości, na podstawie przepisów art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości jednostka stosuje kwalifikację umów, na podstawie których przyjęła obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne do odpłatnego używania lub pobierania pożytków na czas oznaczony według zasad określonych w przepisach podatkowych.
• Do środków trwałych jednostki zalicza się również obce środki trwałe używane przez nią na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym cha¬rakterze, jeżeli umowy spełniają warunki określone w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości.
Środki trwałe kontrolowane przez jednostkę, o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych, zaliczane są do środków trwałych niskocennych.
Każdy środek trwały nie będący środkiem trwałym niskocennym jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT).
Środki transportu są ujmowane w środkach trwałych i amortyzowane liniowo ze względu na fakt planowanego wykorzystywania w działalności dłużej niż rok.
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:
• prawa majątkowe, autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, prawa do: projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów zdobniczych lub użytkowych,
• koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym,
• wartość firmy,
• know-how
o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.
Za prace rozwojowe zakończone wynikiem pozytywnym uważa się prace prowadzone na własne potrzeby jednostki, o ile spełniają warunki określone w Art. 33, ust. 2 ustawy o rachunkowości
Wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej to:
• w przypadku nabycia w drodze kupna – kwota należna sprzedającemu, powiększona o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania (w tym koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, opłaty notarialne, skarbowe, odsetki, prowizje, różnice kursowe, cło, akcyzę itp.), pomniejszona o podatek od towarów
i usług podlegający zwrotowi na podstawie odrębnych przepisów;
• w przypadku wytworzenia we własnym zakresie jest to koszt wytworzenia, za który uważa się wartość zużytych składników rzeczowych i usług obcych, kosztów wynagrodzeń za pracę wraz z narzutami i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Do kosz¬tu wytworzenia nie zalicza się kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży, pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych oraz kosztów nadmie
rnych braków, nadmiernego zużycia robocizny i innych zasobów w trakcie budowy, montażu lub ulepszenia środków trwałych i dostosowania do używania;
• w razie nabycia w drodze spadku lub darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wartość początkową środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej stanowi cena sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Za cenę rynkową uważa się cenę stosowaną w danej miejscowości w obrocie składnikami tego samego rodzaju, gatunku z uwzględ¬nieniem ich stanu technicznego i stopnia zużycia.
W przypadku trudności w ustaleniu kosztu wytworzenia środka trwałego jego wartość początkową ustala zarząd z uwzględnieniem cen rynkowych z dnia przekazania składnika do użytkowania.
Podstawowym narzędziem ewidencyjnym środków trwałych jest „Księga inwentarzowa środków trwałych” z podziałem na grupy środków trwałych.
Podstawowym narzędziem ewidencyjnym wartości niematerialnych i prawnych jest „Księga wartości niematerialnych i prawnych”.
Umorzenie
Środki trwałe o wartości powyżej wartości granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają amortyzacji, począwszy od pierwszego dnia mie¬siąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania do końca miesiąca, w któ¬rym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.
Odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych nieobjętych dotychczasową ewidencją dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji.
Środki trwałe niskocenne umarzane są w 100% w miesiącu przekazania do użytkowania z wyjątkiem środków transportu, które są amortyzowane liniowo
Wartości niematerialne i prawne umarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podat¬kowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, umarzane są w miesiącu przekazania do użytkowania.
Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych i war-tości niematerialnych i prawnych stanowi aktualny plan amortyzacji sporządzany na pierwszy dzień każdego roku obrotowego, określający stawki i kwoty rocznych odpisów poszcze¬gólnych środków trwałych.
Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustala się:
• metodą liniową drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej na przewidywane lata jego użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach,
W przypadku środków trwałych, na których wartość ma wpływ szybki postęp techniczno-ekonomiczny, stawki amortyzacji są podwyższane stosownie do limitów określonych w prze¬pisach podatkowych.
Poprawność przyjętych do planu amortyzacji okresów używania i innych danych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana. Ustalone drogą weryfikacji nowe stawki amortyzacyjne sto¬suje się w następnym roku obrotowym.
W razie zmiany techniki produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę gospodarczej przydatności środka trwałego (wartości niematerialnej i prawnej) dokonuje się, w ciężar pozostałych kos
ztów operacyjnych, odpowiednich, nieplanowych odpisów amortyzacyjnych, które aktualizują wartość tychże składników majątku jednostki.
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, odpisuje się jednorazowo w koszty.
Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się z uwzględnieniem przewidywanego okresu użytkowania ale nie szybciej niż przy uwzględnieniu minimalnych długości okresów amortyzacji określanych w przepisach podatkowych.
Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się metodami określonymi w punkcie poprzedzającym.
Wycena pozostałych aktywów i pasywów
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Wartość środków trwałych w budowie zwiększają ujemne różnice kursowe oraz odsetki od kredytów za okres budowy środka trwałego, zaś zmniejszają odpisy z tytułu trwałej utraty jego wartości.
Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia:
• według zasad obowiązujących dla środków trwałych i wartości niematerialnych
i praw¬nych, czyli według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
Wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji ewidencjonuje się i wycenia:
• według zasad obowiązujących dla środków trwałych i wartości niematerialnych
i praw¬nych, czyli według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczane do aktywów trwałych wycenia się:
• według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
Udziały w jednostkach podporządkowanych niezaliczane do aktywów trwałych wycenia się:
• według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
Udziały (akcje) w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się:
• według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
• Jednostka nie prowadzi ewidencji materiałów. Ich zakup obciąża bezpośrednio koszty działalności.
• W odniesieniu do zapasów materiałów jednostka prowadzi ewidencję:
• wartościową.
• W odniesieniu do zapasów towarów jednostka prowadzi ewidencję:
• wartościową.
• W odniesieniu do zapasów produktów gotowych jednostka prowadzi ewidencję:
• wartościową.
Przyjęcie materiałów do magazynu następuje według:
• rzeczywistych cen zakupu,
Rozchód materiałów i produktów gotowych z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według cen rzeczywistych wycenia się metodą:
• „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO),
• jeśli jest to możliwe szczegółowej identyfikacji.
Przyjęcie towarów do magazynu nast
ępuje według:
• rzeczywistych cen zakupu,
Zapasy produkcji niezakończonej na dzień bilansowy wycenia się według:
• kosztów materiałów bezpośrednich,
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według:
• niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub wartości rynkowej.
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.
Udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli do kwoty głównej dolicza się należne odsetki za okres objęty sprawozdaniem finansowym, choćby nie stały się jeszcze wymagalne. Wartość udzielonych pożyczek korygują odpisy aktualizujące ich wartość.
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Rezerwy na straty i zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Rezerwy tworzone są na:
• pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa – przyszłe straty lub zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na stratę
z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych lub skutków toczą¬cego się postępowania sądowego;
• przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.
Rezerwy są tworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, w zależności od okoliczności, z których strata wynika.
Rezerwę zmniejsza powstanie straty lub zobowiązania, na które została utworzona, zaś niewykorzystane rezerwy (z uwagi na ustanie lub zmniejszenie ryzyka strat, na które zostały utworzone) rozwiązuje się na dobro kont pozostałych przychodów operacyjnych, przychodów finansowych lub zysków nadzwyczajnych.
Udziały (akcje) własne wycenia się według cen nabycia.
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.
Kredyty bankowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej kredytu dolicza się narosłe niespłacone odsetki za okres objęty sprawozdaniem finansowym, choćby nie stały się jeszcze wymagalne.
Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wycenia się według wartości godziwej.
Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.
Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
Na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych aktywa (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) oraz pasywa wycenia się:
• po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.,
W ciągu roku obrotowego:
1) operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta jednostka,
2) pozostałe operacje wycenia się po obowiązującym na dzień przeprowadzenia operacji średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.
Zasady wyceny zobowiązań warunkowych
Z
obowiązanie warunkowe jest możliwym zobowiązaniem, które powstaje na skutek zdarzeń przeszłych i którego istnienie zostanie potwierdzone dopiero w przyszłości w momencie wystąpienia niepewnych zdarzeń (nad którymi jednostka nie ma pełnej kontroli). Zobowiązaniem warunkowym może być również obecne zobowiązanie jednostki, które powstaje na skutek przeszłych zdarzeń i którego nie można wycenić wystarczająco wia-rygodnie lub nie jest prawdopodobne, aby wypełnienie tego zobowiązania spowodowało wypływ środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne. W zawiązku z tym zo-bowiązanie takie nie jest prezentowane w bilansie, ale jest opisywane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego.
Przykładem zobowiązań warunkowych mogą być zobowiązania wynikające z udzielonych przez jednostkę gwarancji lub poręczeń majątkowych.
Zobowiązanie warunkowe wycenia się w wartości udzielonych gwarancji, poręczeń lub
w inny sposób wiarygodnie oszacowanej wartości.
Zasady wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających wartość aktywów
W jednostce mogą występować pochodne instrumenty finansowe (np. terminowe kontrakty forward) charakteryzujące się następującymi cechami:
• ich wartość zależy od zmiany wartości instrumentu bazowego (stopy procentowej, kursu bazowego, kursu wymiany walut itp.),
• wydatki początkowe na ich nabycie nie występują lub są bardzo niskie,
• rozliczenie instrumentu nastąpi w przyszłości.
Kontrakty terminowe mogą być zawierane w celu zabezpieczenia się przez jednostkę przed niekorzystnymi dla niej zmianami kursów walutowych, stóp procentowych, indeksów giełdowych.
Jednostka może stosować pochodne instrumenty zabezpieczające w celu:
• zabezpieczenia wartości godziwej, to jest ograniczenia zagrożenia wpływu na wynik finansowy zmian wartości godziwej wynikających z określonego ryzyka związanego z wprowadzonymi do ksiąg rachunkowych aktywami i zobowiązaniami finansowymi lub określoną ich częścią,
• zabezpieczenia przepływów pieniężnych, to jest ograniczenia zagrożenia wpływu na wynik finansowy zmian w przepływach pieniężnych wynikających z określonego ryzyka związanego z wprowadzonymi do ksiąg rachunkowych aktywami i zobo¬wiązaniami, uprawdopodobnionymi przyszłymi zobowiązaniami lub planowanymi transakcjami.
Kontrakty dotyczące instrumentów finansowych uznaje się za służące ograniczeniu ryzyka związanego z aktywami lub pasywami jednostki, tj. zabezpieczeniu tych aktywów lub pasywów, jeżeli co najmniej:
• przed zawarciem kontraktu ustalono jego cel oraz określono, które aktywa lub pasywa mają zostać za pomocą tego kontraktu zabezpieczone,
• zabezpieczający instrument finansowy będący przedmiotem kontraktu i zabez¬pieczane za jego pomocą aktywa lub pasywa charakteryzują się podobnymi cechami, a w szczególności wartością nominalną, datą zapadalności, wpływem zmian stopy procentowej albo kursu waluty,
• stopień pewności oczekiwań dotyczących przewidywanych w wyniku kontraktu przepływów środków pieniężnych jest znaczny.
Jeżeli powyższe warunki zostały spełnione, to przy wycenie zabezpieczanych aktywów lub pasywów uwzględnia się wartość nabytych dla ich zabezpieczenia instrumentów finansowych oraz zmiany ich wartości.
Pozycję zabezpieczaną może stanowić pojedynczy składnik wprowadzonych do ksiąg rachunkowych aktywów lub zobowiązań bądź niewprowadzone do ksiąg rachunkowych prawdopodobne przyszłe zobowiązania lub transakcje.
Pozycję zabezpieczaną może stanowić również grupa aktywów lub zobowiązań. Zabezpie
czenie może dotyczyć jednego z czynników ryzyka zagrażającego zmianami wartości godziwej lub przepływów pieniężnych pod warunkiem, że efektywność takiego czynnika ryzyka może być efektywnie zmierzona.
Instrumenty pochodne zabezpieczające wartość aktywów wyceniane są na dzień bilansowy
w wartości godziwej, jaka mogłaby zostać uzyskana, gdyby transakcja na ten dzień została całkowicie rozliczona, z tym, że wartość transakcji prezentowana jest w bilansie per saldo.
Do szczególnych zasad rachunkowości dotyczących pochodnych instrumentów finansowych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale opracowania, stosuje się zasady ustalone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1674 z późniejszymi zmianami).
Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
W przypadku niespełnienia przez jednostkę warunków określonych w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, czyli jeżeli roczne sprawozdanie jednostki nie podlega obowiązkowi badania i ogłoszenia, jednostka nie ustala aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o ile te aktywa i rezerwy nie są istotne dla prezentacji rzetelnego obrazu jednostki w sprawozdaniu finansowym.
Rezerwę na podatek dochodowy tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych. Przejściowe różnice dodatnie powodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązującego w roku powstania obowiązku podatkowego, to jest w roku realizacji różnic przejściowych.
Przy ustaleniu rezerwy należy uwzględnić stan rozliczeń różnicy ujemnej (o ile wystąpiła) zaksięgowanej na koncie „Aktywa z tytułu podatku odroczonego” według stanu na ostatni dzień poprzedniego roku obrotowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasad ostrożności.
Wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązującego w roku powstania obowiązku podatkowego, to jest w roku realizacji różnic przejściowych.
Przy ustalaniu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy uwzględnić stan rozliczeń różnicy dodatniej (o ile wystąpiła) zaksięgowanej na koncie „Rezerwa na podatek dochodowy” według stanu na ostatni dzień poprzedniego roku obrotowego.
Rezerwa na podatek dochodowy oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
w bilansie wykazywane są oddzielnie. Rezerwę i aktywa można kompensować, jeżeli wystąpi tytuł uprawniający do jednoczesnego uwzględnienia przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego.
Zasady wyceny rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, to stan na dzień bilansowy wartości nominalnej przychodów (długo- i krótkoterminowych), których realizacja następuje w okresach przyszłych. Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się między innymi:
• ujemną war
tość firmy,
• w przypadku wniesienia przez jednostkę aportu: różnicę pomiędzy wartością tego aportu (wynikającą z umowy spółki) a jego wartością netto,
• pobrane wpłaty lub zarachowane należności od kontrahentów za świadczenia, które zostaną wykonane w następnym roku obrotowym,
• przewidziane do umorzenia zobowiązania do czasu uznania przez banki lub wierzycieli ugody (układu) o spłacie zobowiązań za zrealizowaną.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Czynne rozliczenia międzyokresowe
Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach obrotowych, których dotyczą.
Bierne rozliczenia międzyokresowe
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów tworzone są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Bierne rozliczenia międzyokresowe prezentuje się w pasywach bilansu w pozycji B.I.3 Pozostałe rezerwy krótkoterminowe.

C. pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

W IEN S.A.. sporządza się rachunek zysków i strat w wariancie:
• porównawczym.
Wynik finansowy netto składa się z:
• wyniku ze sprzedaży,
• wyniku z pozostałej działalności operacyjnej,
• wyniku z operacji finansowych,
• obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
Ewidencja kosztów prowadzona jest w:
• układzie rodzajowym.
Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe, w tym środki trwałe118 870,00126 270,00
- wartości niematerialne i prawne4 300,0011 700,00
- inwestycje długoterminowe114 570,00114 570,00
BAktywa obrotowe, w tym:786 137,47578 739,33
- zapasy
- należności krótkoterminowe486 745,41269 984,55
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy482 603,36267 950,67
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdr. oraz innych tyt. publ.-pr.130,521 587,51
- inne4 011,53446,37
- inwestycje krótkoterminowe286 729,31302 738,68
- udzielone pożyczki182 449,00
- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne104 280,31302 738,68
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe12 662,756 016,10
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem905 007,47705 009,33
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny, w tym:459 325,27386 641,88
- kapitał (fundusz) podstawowy100 000,00100 000,00
- kapitał (fundusz) zapasowy6 835,786 835,78
- zysk (strata) z lat ubiegłych279 806,10-57 136,20
- zysk (strata) netto72 683,39336 942,30
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:445 682,20318 367,45
- rezerwy na zobowiązania
- zobowizania długoterminowe154 224,4031 206,40
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek57 294,6256 171,62
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 133 573,97103 120,49
- do 12 miesięcy133 573,97103 120,49
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń spo. i zdr. oraz innych tyt. publicz.-pr.92 958,54114 742,80
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń5 679,647 139,12
- zobowiązania inne1 951,035 987,02
Pasywa razem905 007,47705 009,33
Rachunek zysków i strat
jednostki mikro
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:745 632,341 680 185,87
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
BKoszty podstawowej działalności operacyjnej661 725,711 276 218,20
IAmortyzacja12 104,0717 148,98
IIZużycie materiałów i energii42 081,8557 964,81
IIIWynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia263 563,63320 542,61
IVPozostałe koszty343 976,16880 561,80
CPozostałe przychody i zyski, w tym:6 240,0512 925,75
- aktualizacja wartości aktywów
DPozostałe koszty i straty, w tym:4 841,2921 149,12
- aktualizacja wartości aktywów
EPodatek dochodowy12 622,0058 802,00
FZysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy)72 683,39336 942,30
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)386 641,8849 699,58– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości– korekty błędów IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach386 641,8849 699,581Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu100 000,00100 000,001Zmiany kapitału (funduszu) podstawowegoa) zwiększenie (z tytułu)– wydania udziałów (emisji akcji)b) zmniejszenie (z tytułu)– umorzenia udziałów (akcji)2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu100 000,00100 000,002Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu6 835,786 835,781Zmiany kapitału (funduszu) zapasowegoa) zwiększenie (z tytułu)– emisji akcji powyżej wartości nominalnej– podziału zysku (ustawowo)– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)b) zmniejszenie (z tytułu)– pokrycia straty2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu6 835,786 835,783Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wycenya) zwiększenie (z tytułu)b) zmniejszenie (z tytułu)– zbycia środków trwałych2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowycha) zwiększenie (z tytułu)b) zmniejszenie (z tytułu)2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości– korekty błędów2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektacha) zwiększenie (z tytułu)279 806,10– podziału zysku z lat ubiegłych279 806,10b) zmniejszenie (z tytułu)...3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu279 806,104Strata z lat ubiegłych na początek okresu– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości– korekty błędów5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektacha) zwiększenie (z tytułu)57 136,20– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia57 136,20b) zmniejszenie (z tytułu)...6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu57 136,207Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu279 806,10-57 136,206Wynik netto72 683,39336 942,30Azysk netto72 683,39336 942,30Bstrata nettoCodpisy z zysku IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)459 325,27386 641,88 IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)459 325,27386 641,88
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-136 009,37322 261,06
IZysk (strata) netto72 683,39336 942,30
IIKorekty razem-208 692,76-14 681,24
1Amortyzacja12 104,0717 148,98
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-46,29
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)692,00
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-216 760,86-199 626,87
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów4 296,75172 130,95
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-6 646,65-3 314,10
10Inne korekty-2 378,07-973,91
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-136 009,37322 261,06
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-2 501,77
IWpływy10 395,23
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych8 791,06
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne1 604,17
IIWydatki12 897,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych8 747,00
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:4 150,00
a) w jednostkach powiązanych4 150,00
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-2 501,77
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej120 000,00-43 500,00
IWpływy120 000,0040 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki120 000,0040 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki83 500,00
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek80 178,91
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki3 321,09
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)120 000,00-43 500,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-16 009,37276 259,29
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu302 738,6826 479,39
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:286 729,31302 738,68
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Informacje uzupełniające do bilansu
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok85 305,39395 744,30
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:3 449,004 909,37
pozostałe 3 449,004 909,37
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:17 159,8533 807,05
pozostałe 17 159,8533 807,05
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:3 937,4615 254,76
pozostałe 3 937,4615 254,76
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:10 932,0017 376,98
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym84 146,78392 010,24
K. Podatek dochodowy12 622,0058 802,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja_dodatkowa.IEN_2018.03.28.docx

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki