Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki INTERDRUK SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-24
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyINTERDRUK SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatWARSZAWA
GminaWARSZAWA WOLA
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatWARSZAWSKI
GminaWARSZAWA
UlicaŁUCKA
Nr domu15
MiejscowośćWARSZAWA
Kod pocztowy00-842
PocztaWARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD1723Z - produkcja artykułów piśmiennych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000446123

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Polityka rachunkowości została opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 wtrześnia 1994r o rachunkowości
(Dz.U. z 2019r. poz.351)

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Stawki amortyzacji naliczane są według metody liniowej.
Zapasy obejmują materiały wyceniane wg. cen zakupu , natomiast wyroby wg. ceny wytworzenia.
Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazywanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeżeli istnieją przesłanki, któreby na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżona do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tyt.trwałej wartościsą ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy netto składa się z:
- wyniku ze sprzedaży
- wyniku z pozostałej działalności operacyjnej
- wyniku z operacji finansowej oraz obowiązkowego obciążenia z tyt. pdop.
Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone wg. zał.nr 1 do ustawy o rachunkowości. Rachunek zysków i strat sporządzony jest metodą kalkulacyjną.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe113 238 143,95112 578 679,64
IWartości niematerialne i prawne24 355 122,8225 278 882,88
2Wartość firmy23 009 615,3323 570 825,38
3Inne wartości niematerialne i prawne1 345 507,491 708 057,50
IIRzeczowe aktywa trwałe88 854 164,1386 807 713,56
1Środki trwałe87 780 337,8555 653 378,30
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)3 430 217,003 430 217,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej54 891 807,7119 108 570,94
c) urządzenia techniczne i maszyny25 560 283,2129 337 888,75
d) środki transportu2 752 570,653 507 801,83
e) inne środki trwałe1 145 459,28268 899,78
2Środki trwałe w budowie1 048 626,2831 017 440,26
3Zaliczki na środki trwałe w budowie25 200,00136 895,00
IIINależności długoterminowe720,00147 787,20
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale720,00147 787,20
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe28 137,00344 296,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego28 137,00344 296,00
BAktywa obrotowe55 094 915,7173 624 161,02
IZapasy33 417 405,5030 320 392,81
1Materiały6 670 215,164 473 891,32
2Półprodukty i produkty w toku2 539 478,841 893 202,35
3Produkty gotowe18 817 853,8417 064 764,92
4Towary5 389 857,666 888 534,22
IINależności krótkoterminowe21 258 026,6719 472 842,10
3Należności od pozostałych jednostek21 258 026,6719 472 842,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:19 518 281,1317 529 305,85
– do 12 miesięcy19 518 281,1317 529 305,85
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 738 981,651 941 574,29
c) inne763,891 961,96
IIIInwestycje krótkoterminowe381 197,4123 697 453,27
1Krótkoterminowe aktywa finansowe381 197,4123 697 453,27
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne381 197,4123 697 453,27
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach381 197,4123 697 453,27
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe38 286,13133 472,84
Aktywa razem168 333 059,66186 202 840,66
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny70 040 130,6765 746 458,80
IKapitał (fundusz) podstawowy42 915 000,0042 915 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:22 831 458,8017 857 269,41
- pozostałe kapitały (np. zysk zatrzymany)22 831 458,8017 857 269,41
VIZysk (strata) netto4 293 671,874 974 189,39
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania98 292 928,99120 456 381,86
IRezerwy na zobowiązania1 664 131,501 773 395,26
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 599 332,001 733 572,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne64 799,5039 823,26
– krótkoterminowa64 799,5039 823,26
IIZobowiązania długoterminowe50 099 044,2387 618 145,41
3Wobec pozostałych jednostek50 099 044,2387 618 145,41
a) kredyty i pożyczki40 162 918,0075 301 822,00
c) inne zobowiązania finansowe9 903 852,7912 316 323,41
e) inne32 273,44
IIIZobowiązania krótkoterminowe45 852 351,0531 027 978,47
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek45 852 351,0531 027 978,47
a) kredyty i pożyczki24 904 866,875 198 178,00
c) inne zobowiązania finansowe6 389 696,575 939 500,24
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:13 912 885,6918 259 828,80
– do 12 miesięcy13 912 885,6918 259 828,80
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych528 728,631 510 448,20
h) z tytułu wynagrodzeń97 978,8886 021,46
i) inne18 194,4134 001,77
IVRozliczenia międzyokresowe677 402,2136 862,72
2Inne rozliczenia międzyokresowe677 402,2136 862,72
– długoterminowe370 826,308 028,00
– krótkoterminowe306 575,9128 834,72
Pasywa razem168 333 059,66186 202 840,66
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:120 316 340,53117 132 392,16
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów112 241 851,60109 750 888,15
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów8 074 488,937 381 504,01
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:95 851 078,0290 479 007,76
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów91 902 861,6187 191 144,02
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów3 948 216,413 287 863,74
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)24 465 262,5126 653 384,40
DKoszty sprzedaży2 970 188,192 294 723,98
EKoszty ogólnego zarządu12 508 324,8511 735 536,66
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)8 986 749,4712 623 123,76
GPozostałe przychody operacyjne1 010 217,20614 158,84
IVInne przychody operacyjne1 010 217,20614 158,84
HPozostałe koszty operacyjne1 441 606,824 482 029,57
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych11 114,25
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych2 589 388,31
IIIInne koszty operacyjne1 430 492,571 892 641,26
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)8 555 359,858 755 253,03
JPrzychody finansowe547 299,14608 220,05
IIOdsetki, w tym:378 535,7490 175,74
- od pozostałych jednostek378 535,7490 175,74
VInne168 763,40518 044,31
KKoszty finansowe3 147 155,123 326 486,69
IOdsetki, w tym:2 368 951,412 026 253,91
- dla pozostałych jednostek2 368 951,412 026 253,91
IVInne778 203,711 300 232,78
LZysk (strata) brutto (I+J–K)5 955 503,876 036 986,39
MPodatek dochodowy1 661 832,001 062 797,00
OZysk (strata) netto (L–M–N)4 293 671,874 974 189,39
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)65 746 458,8060 772 269,41
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach65 746 458,8060 772 269,41
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu42 915 000,0042 915 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu42 915 000,0042 915 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu17 857 269,4114 190 778,52
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego4 974 189,393 666 490,89
a) zwiększenie (z tytułu)4 974 189,393 666 490,89
– podziału zysku (ustawowo)4 974 189,393 666 490,89
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu22 831 458,8017 857 269,41
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu4 974 189,393 666 490,89
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu4 974 189,393 666 490,89
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach4 974 189,393 666 490,89
b) zmniejszenie (z tytułu)4 974 189,393 666 490,89
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto4 293 671,874 974 189,39
Azysk netto4 293 671,874 974 189,39
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)70 040 130,6765 746 458,80
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)70 040 130,6765 746 458,80
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej10 012 340,3116 725 721,44
IZysk (strata) netto4 293 671,874 974 189,39
IIKorekty razem5 718 668,4411 751 532,05
1Amortyzacja12 256 018,1611 602 703,90
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych311 112,45-473 747,86
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)2 147 044,703 129 729,30
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej130 869,01-29 756,10
5Zmiana stanu rezerw-109 263,76-586 506,16
6Zmiana stanu zapasów-3 097 012,69-3 312 347,52
7Zmiana stanu należności-1 639 472,016 755 829,76
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-5 332 512,62-4 950 374,88
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 051 885,20-383 998,39
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)10 012 340,3116 725 721,44
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-8 776 910,90-10 407 537,07
IWpływy4 500,0029 756,10
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych4 500,0029 756,10
IIWydatki8 781 410,9010 437 293,17
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych8 781 410,9010 437 293,17
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-8 776 910,90-10 407 537,07
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-24 553 039,9115 002 077,62
IWpływy97 479 185,77
2Kredyty i pożyczki97 479 185,77
IIWydatki24 553 039,9182 477 108,15
4Spłaty kredytów i pożyczek15 432 215,1372 490 764,56
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego6 973 780,086 834 748,68
8Odsetki2 147 044,703 151 594,91
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-24 553 039,9115 002 077,62
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-23 317 610,5021 320 261,99
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-23 317 610,5021 320 261,99
- pozostałe zmiany-23 317 610,5021 320 261,99
FŚrodki pieniężne na początek okresu23 698 807,912 377 191,28
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:381 197,4123 697 453,27
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok5 955 503,87
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:1 301 647,001 301 647,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:353 775,00353 775,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:9 495 615,009 495 615,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:527 387,00527 387,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:120 963,00120 963,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-7 115 155,87-7 115 155,87
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym7 794 515,00
K. Podatek dochodowy1 480 958,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki