Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyMedinice S.A.
Siedziba
Województwoświętokrzyskie
PowiatKielce
GminaKielce
MiejscowośćKielce
Adres
Kod krajuPL
Województwoświętokrzyskie
PowiatKielce
GminaKielce
UlicaKarola Olszewskiego
Nr domu6
MiejscowośćKielce
Kod pocztowy25-663
PocztaKielce
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD7490Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
7010Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
7120B - pozostałe badania i analizy techniczne
7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
7219Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
7410Z - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
8230Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
8559B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
8560Z - działalność wspomagająca edukację
8690E - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000443282

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki są: - sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, - sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, - pozostałe badania i analizy techniczne, - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania. Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.

Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie o rachunkowości.

Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zaliczane są do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są warunki określone w Ustawie o rachunkowości. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące dotyczące środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na podstawie odrębnych przepisów, zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny, ewentualna nadwyżka odpisu nad różnicami z aktualizacji wyceny zaliczana jest do pozostałych kosztów operacyjnych.

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawych, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.

Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:
• budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2,5 % - 10%
• urządzenia techniczne i maszyny 10 % - 30 %
• środki transportu 20 %
• pozostałe środki trwałe 10 % - 20 %
Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:
• autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne 50%
• licencje 30%
Środki trwałe w budowie oraz grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu nie są amortyzowane.
Inwestycje długoterminowe, inne niż nieruchomości, wartości niematerialne i prawne oraz aktywa finansowe, wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Inwestycje krótkoterminowe
Do wyceny aktywów finansowych, które są instrumentami finansowymi ma zastosowanie rozporządzenie w sprawie instrumentów finansowych.

Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych, w tym instrumentów pochodnych, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto.

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych.
Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczania jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Koszty kwalifikowane w procencie podlegającym zwrotom z tytułu otrzymanych dotacji księgowane są jako rozliczenia międzyokresowe czynne do momentu otrzymania dofinansowania.

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Rezerwy tworzone są na:
• pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;
• przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.

Zobowiązania finansowe (z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań oraz pozycji zabezpieczanych) wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej.
Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
• ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,

Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności:
• równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;
• ujemną wartość firmy
• otrzymane zaliczki z tytułu dotacji

Spółka zgodnie z ustawą o rachunkowości ustala aktywa i tworzy rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru, jeżeli jednostka przekazała znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, lub w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.

Koszty bieżące podlegające zwrotom wykazane są jako rozliczenia międzyokresowe czynne, a w momencie rozliczenia dotacji i otrzymania środków pieniężnych wykazane jako koszty okresu w którym nastąpił zwrot dotacji. Otrzymane zwroty kosztów z tytułu dotacji wykazywane są w pozostałych przychodach operacyjnych. Dotacje otrzymane w formie zaliczki na przyszłe wydatki wykazane są jako przychody przyszłych okresów i księgowane jako pozostałe przychody operacyjne w momencie zatwierdzenia rozliczenia dotacji w polaczeniu z księgowaniem refundowanych kosztów.

Dotacje przyznane na wytworzenie środków trwałych wykazywane są jako przychody przyszłych okresów. W momencie zatwierdzenia dotacji i oddania środka trwałego do użytkowania, odpisy miesięcznie zwiększają pozostałe przychody operacyjne z tytułu dotacji oraz koszty z tytułu amortyzacji.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wersji porównawczej.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie.
Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 268 792,60956 331,39
IWartości niematerialne i prawne693 779,67544 169,00
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne693 779,67544 169,00
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe29 549,4241 532,62
1Środki trwałe29 549,4241 532,62
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny5 531,107 303,31
d) środki transportu
e) inne środki trwałe24 018,3234 229,31
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe315 104,11222 238,08
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe315 104,11222 238,08
a) w jednostkach powiązanych313 732,34152 238,08
– udziały lub akcje25 000,0015 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki288 732,34137 238,08
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach1 371,7770 000,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki1 371,7770 000,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe230 359,40148 391,69
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego230 359,40148 391,69
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe5 700 163,933 375 594,94
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe763 736,88961 781,23
1Należności od jednostek powiązanych13 815,20122 245,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:13 815,20122 201,00
– do 12 miesięcy13 815,20122 201,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne44,10
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek749 921,68839 536,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:406 686,02680 586,36
– do 12 miesięcy406 686,02680 586,36
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych169 059,10129 141,00
c) inne174 176,5629 808,77
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe3 608 000,031 759 659,90
1Krótkoterminowe aktywa finansowe3 608 000,031 759 659,90
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach165 450,69
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki165 450,69
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne3 442 549,341 759 659,90
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach3 442 549,341 759 659,90
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 328 427,02654 153,81
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem6 968 956,534 331 926,33
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny2 950 752,523 214 568,79
IKapitał (fundusz) podstawowy333 688,00323 662,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:5 144 655,083 851 301,08
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-960 394,29-402 891,32
VIZysk (strata) netto-1 567 196,27-557 502,97
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 018 204,011 117 357,54
IRezerwy na zobowiązania11 827,22335,71
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 827,22335,71
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy10 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe10 000,00
IIZobowiązania długoterminowe130 324,28321 397,12
1Wobec jednostek powiązanych194 398,06
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek130 324,28126 999,06
a) kredyty i pożyczki130 324,28126 999,06
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe644 665,79145 343,36
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek644 665,79145 343,36
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:137 951,5764 832,94
– do 12 miesięcy137 951,5764 832,94
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych94 979,0780 088,12
h) z tytułu wynagrodzeń63,0063,00
i) inne411 672,15359,30
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe3 231 386,72650 281,35
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe3 231 386,72650 281,35
– długoterminowe644 281,35
– krótkoterminowe3 231 386,726 000,00
Pasywa razem6 968 956,534 331 926,33
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:243 035,25
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów243 035,25
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej1 328 753,53838 320,03
IAmortyzacja4 462,601 262,52
IIZużycie materiałów i energii21 751,5615 049,12
IIIUsługi obce969 944,14707 633,09
IVPodatki i opłaty, w tym:36 466,005 415,82
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia200 594,6671 922,76
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:45 023,7311 072,23
– emerytalne26 483,0710 168,86
VIIPozostałe koszty rodzajowe50 510,8425 964,49
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 328 753,53-595 284,78
DPozostałe przychody operacyjne27 704,422,47
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne27 704,422,47
EPozostałe koszty operacyjne357 302,6979 950,78
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne357 302,6979 950,78
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 658 351,80-675 233,09
GPrzychody finansowe19 326,042 238,08
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:19 326,042 238,08
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe8 646,7122 818,32
IOdsetki, w tym:6 698,8021 438,65
– dla jednostek powiązanych21 438,65
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne1 947,911 379,67
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-1 647 672,47-695 813,33
JPodatek dochodowy-80 476,20-138 310,36
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-1 567 196,27-557 502,97
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)3 214 568,79151 948,12
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach3 214 568,79151 948,12
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu323 662,00102 900,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego10 026,00220 762,00
a) zwiększenie (z tytułu)10 026,00220 762,00
– wydania udziałów (emisji akcji)10 026,00220 762,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu333 688,00323 662,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu3 851 301,08451 939,44
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego1 293 354,003 399 361,64
a) zwiększenie (z tytułu)1 293 354,003 511 576,80
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej1 293 354,003 511 576,80
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)112 215,16
– pokrycia straty
2 - koszty emisji akcji112 215,16
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu5 144 655,083 851 301,08
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-402 891,32-82 288,52
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-402 891,32-82 288,52
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-402 891,32-82 288,52
a) zwiększenie (z tytułu)-557 502,97-320 602,80
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia-557 502,97-320 602,80
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-960 324,29-402 891,32
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-960 324,29-402 891,32
6Wynik netto-1 567 196,27-557 502,97
Azysk netto
Bstrata netto-1 567 196,27-557 502,97
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)2 950 752,523 214 568,79
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-1 567 196,27-557 502,97
IIKorekty razem-175 484,22-890 818,80
1Amortyzacja4 462,601 262,52
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-12 627,2419 200,57
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw11 491,51335,71
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności198 044,35-239 375,98
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów499 322,43-46 704,84
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 824 864,45-494 011,65
10Inne korekty-2 701 042,32-131 525,13
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-1 742 680,49-1 448 321,77
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy306 261,64230 000,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:306 261,64230 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach306 261,64230 000,00
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych305 000,00230 000,00
– odsetki1 261,64
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki584 306,94480 787,52
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych39 054,6230 787,52
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:545 252,32450 000,00
a) w jednostkach powiązanych150 000,00
b) w pozostałych jednostkach545 252,32300 000,00
– nabycie aktywów finansowych10 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe535 252,32300 000,00
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-278 045,30-250 787,52
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy3 964 969,323 820 123,64
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału1 303 380,003 620 123,64
2Kredyty i pożyczki86 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe2 661 589,32114 000,00
IIWydatki261 354,09365 160,79
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek197 740,64346 000,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki31,005 954,79
9Inne wydatki finansowe63 582,4513 206,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)3 703 615,233 454 962,85
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)1 682 889,441 755 853,56
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:1 682 889,441 755 853,56
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 759 659,903 806,34
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:3 442 549,341 759 659,90
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-1 647 672,47-695 813,33
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:18 415,0718 415,072 419,56
naliczone odsetki od pozyczek udzielonych18 064,4018 064,40art 12 ust - pkt - lit -2 238,02
różnice kursowe niezrealizowane350,67350,67art 12 ust - pkt - lit -181,54
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:18 064,402 238,02
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:350,67362 429,10181,54
odpisy aktualizujące346 562,45346 562,45art 16 ust - pkt - lit -79 950,00
odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych31,0031,00art 16 ust - pkt - lit -606,03
koszty reprezentacjiart 16 ust - pkt - lit -9 481,21
pozostałe 15 835,6515 835,6515 552,41
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:19 325,22
rezerwy16 000,0016 000,00art 16 ust - pkt - lit -6 000,00
naliczone odsetki od pożyczek otrzymanych3 325,223 325,22art 16 ust - pkt - lit -15 483,86
różnice kursowe niezrealizowaneart - ust - pkt - lit -36,07
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:362 429,1028 398,06105 589,65
koszty audytu6 000,006 000,00art 16 ust - pkt - lit -
odsetki naliczone w latach poprzednich zapłacone w 2018 r.22 398,0622 398,06art 16 ust - pkt - lit -
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:346 562,4579 950,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:31,00606,03
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-1 312 731,00-571 123,00
K. Podatek dochodowy-196 910,00-85 668,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

dodatkowa informacja

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki