Szczegóły spółki

Nazwa MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6631868308
REGON 260637552
KRS 0000443282
Adres ul. Chmielna 132/134, 00-085 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 7490Z — pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 7010Z — działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • 7120B — pozostałe badania i analizy techniczne
 • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 7219Z — badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 7410Z — działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 8230Z — działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 8559B — pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 8560Z — działalność wspomagająca edukację
 • 8690E — pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.26 0.58
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.35 1.36
Płynność bieżąca (CR) 23.22 8.84
Płynność szybka (QR) 23.22 8.84
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.35 1.36
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -229.39% b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) -17.34% -53.11%
Rentowność aktywów (ROA) -12.87% -22.49%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2018-06-11 111/2018 19 24692
Poz. 24692. MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA w Kielcach.
KRS 0000443282. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10 grudnia 2012 r.
[BMSiG-24293/2018]

Zarząd Medinice S.A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”) zwo-
łuje na dzień 5 lipca 2018 r., na godzinę 1000, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Warsza-
wie, ul. Chmielna 132/134, pok. 318.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie ZWZ.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdol-
    ności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie sprawozda-
    nia Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady
    Nadzorczej z działalności Spółki oraz w sprawie spra-
    wozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem
    z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy zakoń-
    czony 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku Zarządu co do
    pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grud-
    nia 2017 r.
  6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie sprawoz-
    dania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz
    w sprawie skonsolidowanego sprawozdania finan-
    sowego grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem
    z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy zakoń-
    czony 31 grudnia 2017 r.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium
    członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wyko-
    nania przez nich obowiązków w roku obrotowym
    zakończonym 31 grudnia 2017 r.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nad-
    zorczej.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia trzyletniego
    programu motywacyjnego, emisji warrantów sub-
    skrypcyjnych serii A oraz B uprawniających do objęcia
    odpowiednio: akcji serii F i G oraz warunkowego pod-
    wyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
    serii F i G, z pozbawieniem dotychczasowych akcjo-
    nariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany
    Statutu.

Spółka wskazuje, że zostanie dodana nowa jednostka redak-
cyjna: § 62”, która zostanie ujęta pomiędzy dotychczasowym
§ 61”, a § 7” Statutu.

Treść projektowanego § 62” Statutu jest następująca:
 1. „Kapitał warunkowy Spółki wynosi 19.830 zł i dzieli się na:
   1) 93.300 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości
    nominalnej 0,10 zł każda;   2) 105.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości
     nominalnej 0,10 zł każda.”
 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
  jest przyznanie prawa do objęcia:
   1) akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych
     serii A; oraz
   2) akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyj-
     nych serii B,
  wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu moty-
  wacyjnego.
 3. Prawo objęcia akcji serii F i akcji serii G może być wyko-
  nane przez odpowiednio: posiadaczy warrantów sub-
  skrypcyjnych serii A oraz serii B do 31 grudnia 2020 r.”

 10. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego Statutu
   Spółki
 11. Zamknięcie obrad.
Poz. 24692. MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA w Kielcach.
KRS 0000443282. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10 grudnia 2012 r.
[BMSiG-24293/2018]

Zarząd Medinice S.A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”) zwo-
łuje na dzień 5 lipca 2018 r., na godzinę 1000, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Warsza-
wie, ul. Chmielna 132/134, pok. 318.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie ZWZ.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdol-
    ności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie sprawozda-
    nia Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady
    Nadzorczej z działalności Spółki oraz w sprawie spra-
    wozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem
    z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy zakoń-
    czony 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku Zarządu co do
    pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grud-
    nia 2017 r.
  6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie sprawoz-
    dania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz
    w sprawie skonsolidowanego sprawozdania finan-
    sowego grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem
    z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy zakoń-
    czony 31 grudnia 2017 r.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium
    członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wyko-
    nania przez nich obowiązków w roku obrotowym
    zakończonym 31 grudnia 2017 r.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nad-
    zorczej.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia trzyletniego
    programu motywacyjnego, emisji warrantów sub-
    skrypcyjnych serii A oraz B uprawniających do objęcia
    odpowiednio: akcji serii F i G oraz warunkowego pod-
    wyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
    serii F i G, z pozbawieniem dotychczasowych akcjo-
    nariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany
    Statutu.

Spółka wskazuje, że zostanie dodana nowa jednostka redak-
cyjna: § 62”, która zostanie ujęta pomiędzy dotychczasowym
§ 61”, a § 7” Statutu.

Treść projektowanego § 62” Statutu jest następująca:
 1. „Kapitał warunkowy Spółki wynosi 19.830 zł i dzieli się na:
   1) 93.300 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości
    nominalnej 0,10 zł każda;   2) 105.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości
     nominalnej 0,10 zł każda.”
 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
  jest przyznanie prawa do objęcia:
   1) akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych
     serii A; oraz
   2) akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyj-
     nych serii B,
  wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu moty-
  wacyjnego.
 3. Prawo objęcia akcji serii F i akcji serii G może być wyko-
  nane przez odpowiednio: posiadaczy warrantów sub-
  skrypcyjnych serii A oraz serii B do 31 grudnia 2020 r.”

 10. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego Statutu
   Spółki
 11. Zamknięcie obrad.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki