Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki EVA AIRWAYS CORPORATION SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-21
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy EVA AIRWAYS CORPORATION S.A. Oddział w Polsce
Siedziba
Województwo mazowieckie
Powiat warszawski
Gmina Warszawa
Miejscowość Warszawa
Adres
Kod kraju PL
Województwo mazowieckie
Powiat warszawski
Gmina Warszawa
Ulica Chmielna
Nr domu 132
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-805
Poczta Warszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 5110Z - transport lotniczy pasażerski
5121Z - transport lotniczy towarów
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000442223

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Księgi rachunkowe prowadzone wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, zgodnie z art. 90 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Należności i zobowiązania wykazane w wartościach nominalnych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządzony w wariancie porównawczym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie Oddziału sporządzone zgodnie z art. 45 ust.1 ustawy o rachunkowości. Oddział uprawniony do uproszczonego sprawozdanie finansowego w myśl art. 3 ust. 1a) , jednak bilans i rachunek zysków i strat został sporządzony wg załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.
Sprawozdanie finansowe Oddziału w Polsce nie podlega konsolidacji ze sprawozdaniem finansowym EVA AIRWAYS CORPORATION, ponieważ to Centrala rejestruje przychody i koszty Oddziału w Polsce w swoich księgach rachunkowych według jednolitego systemu i rozlicza się podatkowo w miejscu siedziby Centrali.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans oraz rachunek zysków i strat

Ze względu na ograniczony zakres prowadzonej działalności w Polsce sprzedaży biletów lotniczych Oddziału dokonują agenci stowarzyszeni w IATA.
Raporty IATA stanowią podstawę ewidencji w księgach rachunkowych Oddziału w Polsce przychodów ze sprzedaży usług, a także wartości prowizji agentów za pośrednictwo w sprzedaży biletów, ujmowanej w księgach jako koszt prowadzenia Oddziału.
Pozostałe koszty sprzedaży biletów są księgowane na podstawie not obciążeniowych,
sporządzanych przez EVA AIRWAYS CORPORATION Oddział w Austrii. Należność za sprzedane bilety lotnicze pomniejszona o dokonane potrącenia z tytułu prowizji jest transferowana bezpośrednio na rachunek bankowy jednostki macierzystej.
Zobowiązania wobec jednostki macierzystej są ujmowane w bilansie jako zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych.
Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 11 759,40 4 615,80
I Zapasy
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 1 311,00 874,00
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 1 311,00 874,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 311,00 874,00
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 10 448,40 3 741,80
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 10 448,40 3 741,80
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 448,40 3 741,80
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10 448,40 3 741,80
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 11 759,40 4 615,80
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny
I Kapitał (fundusz) podstawowy
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 759,40 4 615,80
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 11 759,40 4 615,80
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 7 224,40 2 316,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7 224,40 2 316,80
– do 12 miesięcy 7 224,40 2 316,80
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4 535,00 2 299,00
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4 535,00 2 299,00
– do 12 miesięcy 4 535,00 2 299,00
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 11 759,40 4 615,80
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 710 198,50 259 567,48
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 710 198,50 259 567,48
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty działalności operacyjnej 710 198,50 259 567,48
I Amortyzacja
II Zużycie materiałów i energii
III Usługi obce 38 452,88 30 202,58
IV Podatki i opłaty, w tym: 490,00 350,00
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
– emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 671 255,62 229 014,90
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)
D Pozostałe przychody operacyjne
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne
E Pozostałe koszty operacyjne
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)
G Przychody finansowe
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe
I Odsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne
I Zysk (strata) brutto (F+G–H)
J Podatek dochodowy
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K)
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

1

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki