Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki WARSZAWSKIE CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-20
Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4
do ustawy o rachunkowości

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy WARSZAWSKIE CENTRUM FINANSOWE S.A.
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.ST.WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Miejscowość WARSZAWA
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.ST.WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Ulica MIĘDZYNARODOWA
Nr domu 50
Miejscowość WARSZAWA
Kod pocztowy 03-922
Poczta WARSZAWA
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS 0000441781

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

Zakres informacji wykazanych w sprawozdaniu finansowym o którym mowa w art.45 ustawy dla jednostek mikro zgodnie z załącznikiem nr 4

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. nr 76 z 2002 roku, z późniejszymi zmianami – dalej „UoR”).
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego.
Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym.
Sprawozdanie finansowe Spółki zostało przygotowane z zastosowaniem następujących zwolnień przewidzianych przez UoR dla jednostek nie podlegających obowiązkowi badania i ogłaszania sprawozdań finansowych zgodnie z art. 64 ust. 1:
1. Spółka odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (zwolnienie z art. 37 ust. 10 UoR);
2. Spółka zastosowała uproszczony sposób prezentacji instrumentów finansowych oraz nie utworzyła odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych (zwolnienie z art. 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych);
3. Spółka odstąpiła od sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym (zwolnienie z art. 45 ust. 2 i 3 UoR);
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez dane wartości niematerialne i prawne. Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnychŚrodki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartościW okresie działania Spółki nie miało miejsca żadne przeszacowanie. Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy roku obrotowego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego. Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez ten środe
k trwały.Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.Należności z tytułu dostaw i usług, bez względu na termin płatności, zalicza się do należności krótkoterminowych. Należności z pozostałych tytułów, płatne do 12 miesięcy od dnia bilansowego, zalicza się do aktywów obrotowych, natomiast płatne w okresie dłuższym niż 12 miesięcy - do aktywów trwałych. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu: faktycznie zastosowanego w tym dniu, wynikającego z charakteru operacji, w przypadku sprzedaży lub kupna waluty oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
średniego dla danej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień operacji gospodarczej, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w punkcie poprzednim. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej. Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów związane z kosztami o charakterze operacyjnym, które rozliczane są w czasie. Czas rozliczenia kosztów jest uzależniony od okresu, na jaki wskazuje dokument źródłowy. Nie zawsze księgowanie będzie następować na podstawie otrzymanej faktury, w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych dowodem księgowym będzie polisa, zaś w przypadku podatku od nieruchomości otrzymana z urzędu gminy decyzja .Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów tworzone są na pokrycie kosztów, których jeszcze nie poniesiono, a są przewidywane przez jednostkę i dotyczą przychodów już osiągniętych lub takich jakie wystąpią w danym okresie. Czas i sposób rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnościKapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowymRezerwy ujmowane są wówczas
, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązaniaNa każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres. W przypadku gdy uprzednio dokonano przeszacowania aktywów to strata pomniejsza wysokość kapitałów z przeszacowania, a następnie jest odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego okresu.Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług.
Przychody ze świadczenia usług długoterminowych są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi.
Inwentaryzację składników majątku Spółka przeprowadza zgodnie z art.26 ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Bilans oraz rachunek zysków i strat jest sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 ust. o rachunkowości

C. pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Wynik finansowy Spółka ustala na poziomie wyniku netto

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe, w tym środki trwałe 1 155 208,20 1 066 765,92
B Aktywa obrotowe, w tym: 35 868,92 90 089,38
- zapasy
- należności krótkoterminowe 15 974,35 48 490,70
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 1 191 077,12 1 156 855,30
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny, w tym: 13 536,05 295 075,57
- kapitał (fundusz) podstawowy 250 000,00 250 000,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 1 177 541,07 861 779,73
- rezerwy na zobowiązania 10 821,92 7 821,92
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 224 384,50 102 104,00
Pasywa razem 1 191 077,12 1 156 855,30
Rachunek zysków i strat
jednostki mikro
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: 518 175,47 483 502,27
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
B Koszty podstawowej działalności operacyjnej 776 595,09 530 026,63
I Amortyzacja 73 993,32 67 649,03
II Zużycie materiałów i energii 41 747,95 29 110,39
III Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 230 402,50 226 427,51
IV Pozostałe koszty 430 451,32 206 839,70
C Pozostałe przychody i zyski, w tym: 9 704,79 13 738,79
- aktualizacja wartości aktywów
D Pozostałe koszty i straty, w tym: 32 824,69 69 438,17
- aktualizacja wartości aktywów
E Podatek dochodowy
F Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy) -281 539,52 -102 223,74
Informacje uzupełniające do bilansu
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-281 539,52-102 223,74
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:54 098,7454 098,7411 796,82
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:10 590,0010 590,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

WARSZAWSKIE CENTRUM FINANSOWE SA ZAŁĄCZNIK

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki