Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PS MOBILE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPS Mobile SA
Siedziba
WojewództwoMałopolskie
PowiatKrakowski
GminaKraków
MiejscowośćKraków
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMałopolskie
PowiatKrakowski
GminaKraków
Ulicaul. Dworska
Nr domu1A
MiejscowośćKraków
Kod pocztowy30-314
PocztaKraków
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6201Z - działalność związana z oprogramowaniem
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000441514

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenach nabycia pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne. Od środków trwałych o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok dokonywane są odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) metodą liniową.
Wartość dokonywanych odpisów amortyzacyjnych ustala się:
- środki trwałe do 500,00 zł.- ujmowane są w miesiącu zakupu w koszt materiałów, za wyjątkiem środków transportu i sprzętu komputerowego zaliczanych do ewidencji środków trwałych od kwoty 0,01 zł,
- środki trwałych o wartości do 3.500,00 zł – jednorazowo w całości w miesiącu przekazania do użytkowania,
- dla środków trwałych o wartości 3.500,00 zł i więcej – odpisując przyjętą zgodnie z planem amortyzacji wartość w miesiącach następnych po miesiącu zakupu.
Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych o wartości poniżej 150 zł, jako nie mające istotnego wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy, nie są rozliczane poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów lecz są odnoszone bezpośrednio w dacie poniesienia w koszty działalności roku, którego dotyczą. Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach, których dotyczą.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Materiały wyceniane są w bilansie w cenach zakupu, nie wyższych od cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Dla potrzeb wyceny rozchodu materiałów wykorzystywana jest metoda FIFO.
Wwszystkie składniki zapasów wyceniane są w bilansie w cenach zakupu, nie wyższych od cen sprzedaży netto na dzień bilansowy,
Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty z uwzględnieniem zasad ostrożnej wyceny.
Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są w wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przy ustalaniu wyniku finansowego firma wykorzystuje porównawczy rachunek zysków i strat.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) - art. 45 ust. 2 oraz Załącznik 1 dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, jednostki małe i mikro. Jednostka nie korzysta z uproszczeń w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe39 510,00107 975,99
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe
1Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe94 257,99
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe94 257,99
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach94 257,99
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki94 257,99
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe39 510,0013 718,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego39 510,0013 718,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe6 316 236,136 089 799,66
IZapasy913 346,00191 664,50
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku706 562,50
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi206 783,50191 664,50
IINależności krótkoterminowe3 811 880,763 999 957,81
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek3 811 880,763 999 957,81
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 676 920,533 903 534,46
– do 12 miesięcy3 676 920,533 903 534,46
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych134 960,2396 096,00
c) inne327,35
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe1 586 627,531 885 692,92
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 586 627,531 885 692,92
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach104 880,18
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki104 880,18
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 481 747,351 885 692,92
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 481 747,351 885 692,92
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 381,8412 484,43
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem6 355 746,136 197 775,65
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny5 850 818,805 955 200,80
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000,00100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:5 855 200,805 464 655,61
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto-104 382,00390 545,19
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania504 927,33242 574,85
IRezerwy na zobowiązania202 667,00965,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 667,00965,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy200 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe200 000,00
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe302 260,33241 609,85
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek302 260,33241 609,85
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:218 094,85194 734,78
– do 12 miesięcy218 094,85194 734,78
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych83 901,7046 875,07
h) z tytułu wynagrodzeń263,78
i) inne
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem6 355 746,136 197 775,65
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 349 151,374 721 270,35
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów4 549 151,374 721 270,35
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-200 000,00
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej4 394 633,814 154 794,04
IAmortyzacja
IIZużycie materiałów i energii
IIIUsługi obce2 862 357,773 185 289,20
IVPodatki i opłaty, w tym:1 201,84928,19
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia1 227 654,58792 470,53
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:239 946,22142 925,44
– emerytalne94 483,6253 820,15
VIIPozostałe koszty rodzajowe63 473,4033 180,68
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-45 482,44566 476,31
DPozostałe przychody operacyjne11 431,878 347,72
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne11 431,878 347,72
EPozostałe koszty operacyjne120 382,3322 942,84
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych110 704,67
IIIInne koszty operacyjne9 677,6622 942,84
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-154 432,90551 881,19
GPrzychody finansowe66 403,0119 953,34
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:16 722,7219 953,34
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne49 680,29
HKoszty finansowe2 357,1196 821,34
IOdsetki, w tym:2 313,77923,00
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne43,3495 898,34
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-90 387,00475 013,19
JPodatek dochodowy13 995,0084 468,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-104 382,00390 545,19
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)5 955 200,805 564 655,61
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach5 955 200,805 564 655,61
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu100 000,00100 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu100 000,00100 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu5 464 655,613 356 409,66
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego390 545,192 108 245,95
a) zwiększenie (z tytułu)390 545,192 108 245,95
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)390 545,192 108 245,95
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu5 855 200,805 464 655,61
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu390 545,192 108 245,95
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu390 545,192 108 245,95
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach390 545,192 108 245,95
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)390 545,192 108 245,95
zwiększenia kapitału zapasowego (ponad wymagalną ustawowo minimalną wartość)390 545,192 108 245,95
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto-104 382,00390 545,19
Azysk netto-104 382,00390 545,19
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)5 850 818,805 955 200,80
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)5 850 818,805 955 200,80
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-416 995,20-528 791,42
IZysk (strata) netto-104 382,00390 545,19
IIKorekty razem-312 613,20-919 336,61
1Amortyzacja
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-6 949,1016 114,03
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-16 722,72-19 953,34
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw201 702,00-6 008,00
6Zmiana stanu zapasów-721 681,5038 197,00
7Zmiana stanu należności188 077,05-669 607,67
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów60 650,48-254 616,50
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-17 689,41-23 462,13
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-416 995,20-528 791,42
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej12 967,7216 472,04
IWpływy12 967,7216 472,04
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:12 967,7216 472,04
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach12 967,7216 472,04
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki12 967,7216 472,04
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)12 967,7216 472,04
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-404 027,48-512 319,38
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-403 945,57-510 983,41
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-81,92-1 335,97
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 885 281,582 397 600,96
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 481 254,101 885 281,58
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-90 387,00475 013,19
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:40 806,071 744,50
pozostałe 40 806,071 744,50
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:3 755,003 481,30
pozostałe 3 755,003 481,30
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:4 596 548,534 750 631,41
pozostałe 4 596 548,534 750 631,41
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:135 291,7378 603,04
pozostałe 135 291,7378 603,04
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:200 100,77
pozostałe 200 100,77
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:4 396 104,034 202 240,98
pozostałe 4 396 104,034 202 240,98
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:10,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym200 444,50548 390,43
K. Podatek dochodowy38 086,00104 194,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki