Szczegóły spółki

Nazwa PS MOBILE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6772372377
REGON 122734354
KRS 0000441514
Adres ul. Dworska 1A lok. LU4, 30-314 Kraków
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6201Z — działalność związana z oprogramowaniem
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.04 0.08
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.04 0.09
Płynność bieżąca (CR) 25.21 20.9
Płynność szybka (QR) 24.41 17.87
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.04 0.09
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 8.27% -2.4%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 6.56% -1.78%
Rentowność aktywów (ROA) 6.3% -1.64%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-01 105/2020 19 24298
Poz. 24298. PS MOBILE SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000441514. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 listo-
pada 2012 r.
[BMSiG-24125/2020]

Zarząd spółki PS Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie (30-314)
przy ul. Dworskiej 1A lok. LU 4, KRS 0000441514, zwo-
łuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki na dzień
25 czerwca 2020 roku, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego
   zdolności do podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru instytucji prowa-
   dzącej rejestr akcjonariuszy Spółki.
5. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgromadzenie odbędzie się o godz. 1100 w Krakowie, w biu-
rze Kancelarii Notarialnej Gruskoś, Nowak s.c. przy Al. Grott-
gera 1/1, 30-035 Kraków.
Poz. 24298. PS MOBILE SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000441514. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 listo-
pada 2012 r.
[BMSiG-24125/2020]

Zarząd spółki PS Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie (30-314)
przy ul. Dworskiej 1A lok. LU 4, KRS 0000441514, zwo-
łuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki na dzień
25 czerwca 2020 roku, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego
   zdolności do podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru instytucji prowa-
   dzącej rejestr akcjonariuszy Spółki.
5. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgromadzenie odbędzie się o godz. 1100 w Krakowie, w biu-
rze Kancelarii Notarialnej Gruskoś, Nowak s.c. przy Al. Grott-
gera 1/1, 30-035 Kraków.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki