Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ELITE CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy ELITE CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo śląskie
Powiat Katowice
Gmina Katowice
Miejscowość KATOWICE
Adres
Kod kraju PL
Województwo śląskie
Powiat Katowice
Gmina Katowice
Ulica OSWOBODZENIA
Nr domu 1
Miejscowość KATOWICE
Kod pocztowy 40-403
Poczta KATOWICE
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 7010Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000440210

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Jednostka stosuje zasady uproszczone w zakresie kwalifikacji umów leasingu finansowego według zasad podatkowych, a nie bilansowych i księguje go jako leasing operacyjny.
Spółka nie dokonała zmian przyjętych zasad polityki rachunkowości.
Spółka skorzystała z możliwości niestosowania Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji
instrumentów finansowych.
Spółka odstąpiła od ustalania odroczonego podatku dochodowego.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Bilans
Rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową, przy zastosowaniu stawek ujętych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku wraz z późniejszymi zmianami i zbliżonych do szacunkowego okresu ekonomicznej użyteczności składników majątku trwałego.
Koszty związane z utrzymaniem i remontem środków trwałych ujmowane są w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia.
W przypadku środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej tj. do 3500,00 zł odpisy amortyzacyjne są dokonywane w sposób uproszczony przez jednorazowe odpisywanie ich wartości.
W spółce nie wystąpiły odpisy aktualizujące środków trwałych
Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.
Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Odpisów tych dokonuje się metodą liniową.
Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej zakupu poniżej 3500,00 zł są jednorazowo odpisywane w pełnej wysokości w koszty w momencie ich wydania .
Należności
Należności ujmowane są w bilansie w kwocie należnej zapłaty.
Należności na dzień nabycia lub powstania wycenia się wg wartości nominalnej tj. takiej jaka wynika z dowodu źródłowego. Należności krótkoterminowe w bilansie ujmuje się w wysokości kwoty uprawniającej do pobrania zapłaty w określonej kwocie w wyznaczonym umową lub przepisami prawa w terminie, skorygowanej o wartości dokonanych odpisów aktualizujących należności.
Spółka w roku obrotowym 2018 nir utworzyła nowych odpisów aktualizujących na należności wynikające z tytułu udzielonych pożyczek oraz odsetek od pożyczek wymagalnych, a nie zapłaconych do dnia 31.12.2018 r. Spółka wycofała część odpisów z 2017 r. w związku z zapłatą należności w roku bieżącym.
Zobowiązania
Zobowiązania ujmowane są w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty.
Spółka tworzy rezerwy na zobowiązania sporne, na zobowiązania, które nie zostały udokumentowane (nie wpłynęły zewnętrzne dowody księgowe), a dotyczą okresu sprawozdawczego oraz na przyszłe inne niesporne zobowiązania.
Kapitały własne
Kapitały własne stanowią kapitały tworzone przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kapitały wykazywane są w bilansie w wartości nominalnej.
Dane o strukturze własności kapitału podstawowego, kapitał zapasowy i rezerwowy przedstawione są w załączonej do sprawozdania informacji dodatkowej.
Instrumenty finansowe
Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej). Skutki wyceny odnoszone są na kapitał z aktualizacji wyceny.
Rezerwy i aktywa
Spółka nie tworzy rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu sprawozdawczego.
Zmiany metod wyceny i księgowości
Nie wystąpiły

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariancie porównawczym z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny oraz zasady memoriału i współmierności przychodów i kosztów. Przychody i koszty są rozliczane i wykazywane zgodnie z zasadą memoriałową.
W związku z profilem działalności Spółki udzielającej pożyczek przychody finansowe z tytułu otrzymanych i naliczonych odsetek od pożyczek, zaprezentowano w rachunku zysków i strat w pozycji przychody netto ze sprzedaży produktów.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351) według załacznika nr 1 do tej ustawy.
Roczne sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu przez firmę audytorską.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 195 661,25 234 959,14
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 195 661,25 234 959,14
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 195 661,25 234 959,14
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach 195 661,25 234 959,14
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe 195 661,25 234 959,14
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 375 335,19 108 016,21
I Zapasy
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 16 475,57 3 325,31
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 16 475,57 3 325,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 15 459,57 1 065,31
– do 12 miesięcy 15 459,57 1 065,31
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 016,00 2 260,00
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 358 859,62 104 690,90
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 358 859,62 104 690,90
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach 355 000,00 74 400,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 355 000,00 74 400,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 859,62 30 290,90
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 859,62 30 290,90
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 570 996,44 342 975,35
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 400 467,54 341 946,35
I Kapitał (fundusz) podstawowy 340 000,00 340 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 22 500,00 22 500,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 22 500,00 22 500,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 59 792,51 62 224,10
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej 59 792,51 62 224,10
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -82 777,75 23 434,78
VI Zysk (strata) netto 60 952,78 -106 212,53
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 170 528,90 1 029,00
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 170 528,90 1 029,00
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 165 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne 165 000,00
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5 528,90 1 029,00
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5 528,90 1 029,00
– do 12 miesięcy 5 528,90 1 029,00
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 570 996,44 342 975,35
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 46 524,00 24 832,00
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 46 524,00 24 832,00
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty działalności operacyjnej 24 074,92 13 743,11
I Amortyzacja
II Zużycie materiałów i energii 83,28
III Usługi obce 15 966,20 11 309,58
IV Podatki i opłaty, w tym: 326,72 1 817,28
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 532,97
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
– emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe 7 782,00
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 22 449,08 11 088,89
D Pozostałe przychody operacyjne 25 689,00
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 25 689,00
IV Inne przychody operacyjne
E Pozostałe koszty operacyjne 200,00 97 155,10
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 97 000,00
III Inne koszty operacyjne 200,00 155,10
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 47 938,08 -86 066,21
G Przychody finansowe 17 323,70
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 13 188,70
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych 4 135,00
V Inne
H Koszty finansowe 16 539,32
I Odsetki, w tym: 30,97
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 16 508,35
IV Inne
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 65 261,78 -102 605,53
J Podatek dochodowy 4 309,00 3 607,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 60 952,78 -106 212,53
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 341 946,35 436 791,66
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 341 946,35 436 791,66
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 340 000,00 340 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 340 000,00 340 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 22 500,00 22 500,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 22 500,00 22 500,00
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 62 224,10 50 856,88
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -2 431,59 11 367,22
a) zwiększenie (z tytułu) 10 848,70 11 367,22
b) zmniejszenie (z tytułu) 13 280,29
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 59 792,51 62 224,10
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 23 434,78 23 007,68
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 23 007,68
a) zwiększenie (z tytułu) 427,10
– podziału zysku z lat ubiegłych 427,10
b) zmniejszenie (z tytułu) 106 212,53
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -82 777,75 23 434,78
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 82 777,75
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -82 777,75 23 434,78
6 Wynik netto -106 212,53
A zysk netto 60 952,78
B strata netto 106 212,53
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 400 467,54 341 946,35
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 400 467,54 341 946,35
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -28 529,02 -19 912,23
I Zysk (strata) netto 60 952,78 -106 212,53
II Korekty razem -89 481,80 86 300,30
1 Amortyzacja
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -50 146,59 -14 751,00
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -25 689,00 89 000,00
5 Zmiana stanu rezerw
6 Zmiana stanu zapasów
7 Zmiana stanu należności -10 259,26 11 176,02
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4 499,90 1 191,05
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10 Inne korekty 1 112,95 -315,77
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -28 529,02 -19 912,23
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 398 297,74
I Wpływy 117 697,74 53 193,02
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 50 055,00
3 Z aktywów finansowych, w tym: 41 953,74 37 193,02
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 41 953,74 37 193,02
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki 41 953,74 35 393,02
– inne wpływy z aktywów finansowych 1 800,00
4 Inne wpływy inwestycyjne 25 689,00 16 000,00
II Wydatki 280 600,00 74 400,00
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne 280 600,00 74 400,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -162 902,26 -21 206,98
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 165 000,00
I Wpływy 165 000,00
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 165 000,00
2 Kredyty i pożyczki
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 165 000,00
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -26 431,28 -41 119,21
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -41 119,21
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 30 290,90 71 410,11
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3 859,62 30 290,00
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 65 261,78
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 41 302,00 41 302,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 4 768,74 4 768,74
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 28 728,52
K. Podatek dochodowy 4 309,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

dodatkowe informacje znajdują się w załaczeniu

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki