Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-30
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyGIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
PowiatM.ST. WARSZAWA
GminaM.ST. WARSZAWA
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
PowiatM.ST. WARSZAWA
GminaM.ST. WARSZAWA
UlicaChmielna
Nr domu2
MiejscowośćWARSZAWA
Kod pocztowy00-020
PocztaM.ST. WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6499Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000438926

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, a w szczególności tj:
Zasadą memoriału
Zasadą współmierności
Zasadą ostrożności
Zasadą ciągłości
Zasadą istotności
Zasadą porównywalności

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Przy wycenie aktywów i pasywów przyjęto, że Spółka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w nie mniejszym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - Nie występują
Środki trwałe w budowie - Nie występują
Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - Nie występują
Inwestycje krótkoterminowe - w cenie nabycia
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - Nie występują
Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty
Zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty
Rezerwy - Nie występują
Kapitały (fundusze własne) oraz pozostałe aktywa i pasywa - W wartości nominalnej
Amortyzację wartości niematerialnych i prawnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartości niematerialne i prawne przyjęto do używania.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Podstawą do prawidłowego ustalenia wyniku finansowego jest sporządzenie rachunku zysków i strat, którego celem jest przeciwstawienie przychodom i zyskom nadzwyczajnym osiągniętym za rok obrotowy, dotyczących tego samego okresu kosztów, strat nadzwyczajnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności i ostrożności.
Ustala się, że jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Według wszystkich dostępnych informacji na dzień sporządzenia sprawozdania, uznaje się, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Naszym zdaniem, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe243 995,00605 250,00
IVInwestycje długoterminowe210 700,00573 800,00
3Długoterminowe aktywa finansowe210 700,00573 800,00
a) w jednostkach powiązanych210 700,00391 700,00
– udziały lub akcje210 700,00391 700,00
c) w pozostałych jednostkach182 100,00
– udzielone pożyczki182 100,00
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe33 295,0031 450,00
BAktywa obrotowe862 085,55626 008,77
IINależności krótkoterminowe32 256,7432 395,66
3Należności od pozostałych jednostek32 256,7432 395,66
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych32 256,7432 395,66
IIIInwestycje krótkoterminowe829 828,81593 613,11
1Krótkoterminowe aktywa finansowe829 828,81593 613,11
a) w jednostkach powiązanych150 000,00150 000,00
– udziały lub akcje150 000,00150 000,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne679 828,81443 613,11
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach679 828,81443 613,11
Aktywa razem1 106 080,551 231 258,77
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny673 399,86682 847,08
IKapitał (fundusz) podstawowy500 000,00500 000,00
VZysk (strata) z lat ubiegłych182 847,08223 067,67
VIZysk (strata) netto-9 447,22-40 220,59
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania432 680,69548 411,69
IIZobowiązania długoterminowe369 168,69367 353,69
3Wobec pozostałych jednostek369 168,69367 353,69
a) kredyty i pożyczki369 168,69367 353,69
IIIZobowiązania krótkoterminowe63 512,00181 058,00
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek63 512,00181 058,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:12 546,00
– do 12 miesięcy12 546,00
f) zobowiązania wekslowe105 000,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych63 512,0063 512,00
Pasywa razem1 106 080,551 231 258,77
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:21 000,00
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów21 000,00
BKoszty działalności operacyjnej20 396,0028 848,00
IIIUsługi obce20 396,0028 848,00
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)604,00-28 848,00
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)604,00-28 848,00
GPrzychody finansowe1 289,864 468,63
IIOdsetki, w tym:789,86328,63
– od jednostek powiązanych247,51
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:500,004 140,00
HKoszty finansowe13 186,0815 880,22
IOdsetki, w tym:12 462,8815 241,07
IVInne723,20639,15
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-11 292,22-40 259,59
JPodatek dochodowy-1 845,00-39,00
Część odroczona-1 845,00-39,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)-9 447,22-40 220,59
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)682 847,08687 320,16
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach682 847,08687 320,16
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu500 000,00500 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu500 000,00500 000,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu182 847,08223 067,67
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach182 847,08223 067,67
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu182 847,08223 067,67
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu182 847,08223 067,67
6Wynik netto-9 447,22-40 220,59
Bstrata netto-9 447,22-40 220,59
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)673 399,86682 847,08
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)673 399,86682 847,08
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-11 899,30-51 280,63
IZysk (strata) netto-9 447,22-40 220,59
IIKorekty razem-2 452,08-11 060,04
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)12 300,0012 300,00
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-500,00-4 140,00
7Zmiana stanu należności138,92-6 635,04
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-12 546,00-12 546,00
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 845,00-39,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-11 899,30-51 280,63
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej363 600,00204 140,00
IWpływy363 600,00204 140,00
3Z aktywów finansowych, w tym:363 600,00204 140,00
a) w jednostkach powiązanych181 500,00204 140,00
Zbycie udziałów i akcji181 500,00204 140,00
b) w pozostałych jednostkach182 100,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych182 100,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)363 600,00204 140,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-115 485,00-102 038,93
IIWydatki115 485,00102 038,93
4Spłaty kredytów i pożyczek10 485,0090 000,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych105 000,00
8Odsetki12 038,93
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-115 485,00-102 038,93
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)236 215,7050 820,44
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:236 215,7050 820,44
FŚrodki pieniężne na początek okresu443 613,11392 792,67
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:679 828,81443 613,11
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku
Dodatkowe informacje i objaśnienia w załączonym pliku.
-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki