Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE IM. ŚW. JANA PAWŁA II SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-14
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE IM. ŚW. JANA PAWŁA II S.A.
Siedziba
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat KŁODZKI
Gmina POLANICA-ZDRÓJ
Miejscowość POLANICA-ZDRÓJ
Adres
Kod kraju PL
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat KŁODZKI
Gmina POLANICA-ZDRÓJ
Ulica JANA PAWŁA II
Nr domu 2
Miejscowość POLANICA-ZDRÓJ
Kod pocztowy 57-320
Poczta POLANICA-ZDRÓJ
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 8610Z - działalność szpitali
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000438391

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Rokiem obrotowym zakładu jest rok kalendarzowy.
1. Księgi rachunkowe Specjalistycznego Centrum Medycznego im.św. Jana Pawła II Spółka Akcyjna prowadzone są w jego siedzibie w Polanicy Zdroju, ul. Jana Pawła II 2.
2. Dla ustalenia wyniku finansowego oraz sporządzenia sprawozdań finansowych ma
zastosowanie porównawczy rachunek zysków i strat.
3. W Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdroju obowiązuje zakładowy plan kont opracowany na potrzeby Centrum.
4. Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się wg metody pośredniej.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Wycena bieżących stanów rzeczowych składników majątku obrotowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych równych cenom zakupu, dla rozchodów stosuje się ceny składników najwcześniej nabytych.
2. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wycenia się w sposób następujący:
• wartość środków trwałych w budowie ustala się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia,
• środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w decyzji, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne ( umorzeniowe),
• środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne i odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości,
• stawki odpisów amortyzacyjnych ustalane są z uwzględnieniem okresu przewidywanej użyteczności,
• inwestycje długoterminowe – wg cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości,
• przyjęcia materiałów dokonuje się wg faktycznych cen zakupu,
• zapasy materiałów wykazuje się w bilansie wg cen zakupu,
• koszt wytworzenia składnika we własnym zakresie obejmuje koszty robocizny bezpośredniej oraz koszty zużytych materiałów,
• należności wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty skorygowanej o odpisy aktualizujace, dla należności, których zapłata jest zagrożona. Zobowiązania w tym również z tytułu pożyczek, wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty,
• środki pieniężne, kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej.
3. Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych w ciągu roku obrotowego ujmuje się w księgach rachunkowych w następujący sposób:
• na dzień ich przeprowadzenia wg kursu średniego ogłaszanego dla danej waluty obcej przez NBP na ten dzień.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Ewidencja finansowo - księgowa oraz rozliczanie kosztów prowadzone jest komputerowo
na podstawie dokumentów źródłowych na kontach zespołu 4 – (Koszty wg rodzajów)
i 5 - (Koszty wg typów działalności) przy uwzględnieniu kont Zespołu 3 obejmującego konto 300 – Rozliczenie zakupu, 310 – Materiały na stanie magazynowym oraz 311 leki przeterminowane.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest wg załącznika nr 1 Ustawy o Rachunkowości, t.j. Dz.U z 2019 poz.351

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

DODATKOWA INFORMACJA

Specjalistyczne Centrum Medyczne zwane dalej Centrum z siedzibą w Polanicy-Zdroju utworzone zostało na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2005 roku i od 1 czerwca 2005 r. rozpoczęło działalność w formie zakładu budżetowego, swoim działaniem obejmując cały kraj. Z dniem 1 kwietnia 2007 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2007 w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju ( Dz. U. Nr 45, poz. 296) Centrum zostało przekształcone w Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej i wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia pod numerem 99-01070 z dniem 03-04-2007. Z dniem wejścia w życie (1 lipca 2011r.) ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r., zmianie uległ nr księgi rejestrowej zgodnie z Art.217 pkt.7 – nr 02-91070
Z dniem 02-11-2012 SCM SP ZOZ na mocy ustawy z dnia 15-04-2011 o działalności leczniczej Dz. U nr. 112 poz. 654 z 2011 roku ( z późniejszymi zmianami z dnia 14-06-2012) został przekształcony w spółkę akcyjną aktem notarialnym REP.A NR. 15588/2012 z dnia 16 października 2012 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie ulica Długa 31. Nazwa przekształconego podmiotu brzmi Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna. Zgodnie z aktem notarialnym dniem zamknięcia działalności SP ZOZ jest 01-11-2012. Na mocy Uchwały nr 6 w sprawie zmian w statucie Spółki ( Akt Notarialny Repertorium A nr 3201/2018 z dnia 17.05.2018r.) nastąpiła zmiana nazwy Spółki, która brzmi: Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna.
Spółka generując przychód jest zobowiązana odprowadzać podatek dochodowy oraz jako Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa dokonywać wpłat z zysku w wysokości 15 % od zysku netto.
Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 136 201 143,78 140 527 547,53
I Wartości niematerialne i prawne 521 949,17 28 869,95
3 Inne wartości niematerialne i prawne 521 949,17 28 869,95
II Rzeczowe aktywa trwałe 135 122 111,61 139 698 988,58
1 Środki trwałe 134 903 439,06 139 505 878,58
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 9 000 000,00 9 000 000,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 113 794 425,26 115 761 688,75
c) urządzenia techniczne i maszyny 864 480,35 817 252,33
d) środki transportu 317 968,72 245 395,30
e) inne środki trwałe 10 926 564,73 13 681 542,20
2 Środki trwałe w budowie 218 672,55 193 110,00
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 557 083,00 799 689,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 557 083,00 799 689,00
B Aktywa obrotowe 42 599 370,70 38 818 182,11
I Zapasy 3 201 283,63 2 473 274,01
1 Materiały 3 201 283,63 2 473 274,01
II Należności krótkoterminowe 9 952 626,76 9 786 844,38
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 9 952 626,76 9 786 844,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9 529 217,35 8 899 427,89
– do 12 miesięcy 9 529 217,35 8 899 427,89
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 356 231,00 810 907,23
c) inne 67 178,41 76 509,26
III Inwestycje krótkoterminowe 29 411 351,45 26 520 022,76
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 29 411 351,45 26 520 022,76
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 29 411 351,45 26 520 022,76
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9 178 693,91 26 520 022,76
– inne aktywa pieniężne 20 232 657,54
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 34 108,86 38 040,96
Aktywa razem 178 800 514,48 179 345 729,64
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 160 156 421,60 159 658 974,06
I Kapitał (fundusz) podstawowy 36 800 000,00 36 800 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 122 858 974,06 121 637 185,95
VI Zysk (strata) netto 635 386,54 1 329 834,11
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -137 939,00 -108 046,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 644 092,88 19 686 755,58
I Rezerwy na zobowiązania 6 919 758,11 7 977 683,44
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 231 759,00 190 161,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 223 545,66 2 681 392,04
– długoterminowa 2 426 831,45 2 092 724,37
– krótkoterminowa 796 714,21 588 667,67
3 Pozostałe rezerwy 3 464 453,45 5 106 130,40
– długoterminowe 2 000 000,00
– krótkoterminowe 1 464 453,45 5 106 130,40
II Zobowiązania długoterminowe
3 Wobec pozostałych jednostek
III Zobowiązania krótkoterminowe 7 231 944,38 5 755 559,28
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6 952 777,45 5 586 924,44
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4 553 899,90 3 326 292,32
– do 12 miesięcy 4 553 899,90 3 326 292,32
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 599 543,55 1 567 595,32
h) z tytułu wynagrodzeń 577 200,90 503 462,08
i) inne 222 133,10 189 574,72
4 Fundusze specjalne 279 166,93 168 634,84
IV Rozliczenia międzyokresowe 4 492 390,39 5 953 512,86
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 4 492 390,39 5 953 512,86
– długoterminowe 4 492 390,39 5 953 512,86
Pasywa razem 178 800 514,48 179 345 729,64
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 92 687 996,99 78 845 488,58
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 92 687 996,99 78 845 488,58
B Koszty działalności operacyjnej 94 806 451,25 77 618 104,80
I Amortyzacja 7 488 796,66 6 488 862,96
II Zużycie materiałów i energii 21 681 419,27 17 476 183,47
III Usługi obce 27 250 401,25 21 747 707,09
IV Podatki i opłaty, w tym: 601 726,47 557 950,71
V Wynagrodzenia 30 704 311,24 25 341 450,26
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 6 309 841,16 5 265 926,15
– emerytalne 2 741 232,35 2 258 267,32
VII Pozostałe koszty rodzajowe 769 955,20 740 024,16
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -2 118 454,26 1 227 383,78
D Pozostałe przychody operacyjne 5 556 051,61 3 102 067,69
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 4 146,34
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 16 474,96
IV Inne przychody operacyjne 5 539 576,65 3 097 921,35
E Pozostałe koszty operacyjne 2 906 714,99 3 831 940,96
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2 581,03
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 218 440,16
III Inne koszty operacyjne 2 685 693,80 3 831 940,96
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 530 882,36 497 510,51
G Przychody finansowe 388 843,50 283 939,19
II Odsetki, w tym: 388 843,50 283 939,19
H Koszty finansowe 135,32 10 989,59
I Odsetki, w tym: 135,32 10 989,59
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 919 590,54 770 460,11
J Podatek dochodowy 284 204,00 -559 374,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 635 386,54 1 329 834,11
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 159 658 974,06 158 437 185,95
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 159 658 974,06 158 437 185,95
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 36 800 000,00 36 800 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 36 800 000,00 36 800 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 121 637 185,95 120 537 671,39
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1 221 788,11 1 099 514,56
a) zwiększenie (z tytułu) 1 221 788,11 1 099 514,56
Zysk z lat ubiegłych 1 221 788,11 1 099 514,56
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 122 858 974,06 121 637 185,95
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 221 788,11 1 099 514,56
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 221 788,11 1 099 514,56
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1 221 788,11 1 099 514,56
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 221 788,11 1 099 514,56
Odpis na kapitał zapasowy 1 221 788,11 1 099 514,56
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 497 447,54 1 221 788,11
A zysk netto 635 386,54 1 329 834,11
C odpisy z zysku 137 939,00 108 046,00
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 160 156 421,60 159 658 974,06
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 160 156 421,60 159 658 974,06
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 6 442 517,63 7 805 123,75
I Zysk (strata) netto 635 386,54 1 329 834,11
II Korekty razem 5 807 131,09 6 475 289,64
1 Amortyzacja 7 488 796,66 6 488 862,96
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 2 581,03
5 Zmiana stanu rezerw -1 057 925,33 1 965 660,36
6 Zmiana stanu zapasów -728 009,62 -646 182,81
7 Zmiana stanu należności -165 782,38 -2 359 365,37
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 476 385,10 -2 705 098,86
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 208 914,37 3 731 413,36
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6 442 517,63 7 805 123,75
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 3 413 249,94 -8 494 714,62
I Wpływy 8 341,47
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8 341,47
3 Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki 3 421 591,41 8 494 714,62
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 396 028,86 8 183 356,42
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 25 562,55 311 358,20
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3 413 249,94 -8 494 714,62
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -137 939,00 -108 046,00
I Wpływy
II Wydatki 137 939,00 108 046,00
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 137 939,00 108 046,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -137 939,00 -108 046,00
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2 891 328,69 -797 636,87
F Środki pieniężne na początek okresu 26 520 022,76 27 317 659,63
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 29 411 351,45 26 520 022,76
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 919 590,54
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 5 469 740,74 5 469 740,74
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 1 219 782,98 1 219 782,98
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 1 000 844,88 1 000 844,88
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 7 667 519,22 7 667 519,22
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 423 199,73 423 199,73
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 359 495,55 359 495,55
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 2 962 135,10
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki