Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki AB OVO LINGERIE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyAB OVO LINGERIE S.A.
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM. ST. WARSZAWA
GminaM. ST. WARSZAWA
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM. ST. WARSZAWA
GminaM. ST. WARSZAWA
UlicaZODIAKALNA
Nr domu22
MiejscowośćWARSZAWA
Kod pocztowy02-437
PocztaWARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4642Z - sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000438105

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów:
1. W amortyzacji środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł stosuje się:
a) stawki amortyzacyjne zawarte w załączniku do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 z późniejszymi zmianami,
b) liniową metodę amortyzacji.
2. W amortyzacji środków trwałych o wartości początkowej niższej lub równej 10 000 zł stosuje się uproszczone zasady polegające na dokonywaniu odpisów
jednorazowych – w momencie przyjęcia ich do użytkowania.
3. Stany i rozchody towarów objętych ewidencją ilościowo- wartościową wycenia się według cen nabycia.
4. Środki pieniężne -według wartości nominalnej.
5. Należności i zobowiązania podano w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty.
6. Przychody i koszty – zgodnie z zasadą memoriału dotyczące danego roku, niezależnie od terminu zapłaty.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.
Koszty rozliczane w czasie ujmowane są w całości w momencie ich poniesienia jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a następnie odnoszone systematycznie na konta kosztów. W związku z powyższym spółka nie wykazuje zmiany stanu produktów.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Przyjęte zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe980 363,011 483 837,43
IWartości niematerialne i prawne970 417,45930 098,65
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne970 417,45930 098,65
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe9 945,56553 738,78
1Środki trwałe9 945,5687 333,46
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny125,00
d) środki transportu6 122,517 792,31
e) inne środki trwałe3 823,0579 416,15
2Środki trwałe w budowie466 405,32
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe455 432,041 800 408,21
IZapasy147 788,24287 059,79
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary138 822,30285 041,90
5Zaliczki na dostawy i usługi8 965,942 017,89
IINależności krótkoterminowe285 327,001 498 845,59
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek285 327,001 498 845,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:249 954,861 478 214,07
– do 12 miesięcy249 954,861 478 214,07
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne35 372,1420 631,52
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe22 316,805 657,24
1Krótkoterminowe aktywa finansowe22 316,805 657,24
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne22 316,805 657,24
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach22 316,805 657,24
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe8 845,59
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem1 435 795,053 284 245,64
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-1 549 756,73-361 432,41
IKapitał (fundusz) podstawowy420 000,00420 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:364 000,00364 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-1 145 432,41277 877,95
VIZysk (strata) netto-1 188 324,32-1 423 310,36
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 985 551,783 645 681,05
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe72 789,82101 405,84
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek72 789,82101 405,84
a) kredyty i pożyczki64 900,0089 900,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe7 889,8211 505,84
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe2 753 463,853 237 274,14
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek2 753 463,853 237 274,14
a) kredyty i pożyczki814 453,88899 293,50
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 409 455,141 964 286,92
– do 12 miesięcy1 409 455,141 964 286,92
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych309 623,5776 318,04
h) z tytułu wynagrodzeń6 120,1214 367,48
i) inne213 811,14283 008,20
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe159 298,11307 001,07
1Ujemna wartość firmy3,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe159 298,11306 998,07
– długoterminowe306 998,07
– krótkoterminowe159 298,11
Pasywa razem1 435 795,053 284 248,64
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 662 453,734 985 201,50
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów3 674,51182 398,30
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 658 779,224 802 803,20
BKoszty działalności operacyjnej3 827 426,525 435 785,93
IAmortyzacja235 050,32284 021,32
IIZużycie materiałów i energii63 089,83181 521,74
IIIUsługi obce603 946,49852 050,03
IVPodatki i opłaty, w tym:18 438,46914,89
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia294 799,08413 181,69
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:30 387,6376 935,49
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe135 620,08248 581,17
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów2 446 094,633 378 579,60
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-164 972,79-450 584,43
DPozostałe przychody operacyjne179 423,50174 197,05
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych13 900,00
IIDotacje147 699,96147 699,96
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne17 823,5426 497,09
EPozostałe koszty operacyjne1 185 157,231 055 771,20
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych540 724,14
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne644 433,091 055 771,20
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 170 706,52-1 332 158,58
GPrzychody finansowe7 480,39
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:0,05
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne7 480,34
HKoszty finansowe25 098,1991 151,78
IOdsetki, w tym:10 848,9474 133,87
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne14 249,2517 017,91
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-1 188 324,32-1 423 310,36
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-1 188 324,32-1 423 310,36
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach-361 432,411 061 877,95
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu420 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu420 000,00420 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu364 000,00364 000,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu277 877,95
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu277 877,95
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-1 145 432,41
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-1 145 432,41
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-1 145 432,41277 877,95
6Wynik netto-1 188 324,32-1 423 310,36
Azysk netto
Bstrata netto-1 188 324,32-1 423 310,36
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-1 549 756,73-361 432,41
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)-1 549 756,73-361 432,41
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-138 308,90172 785,24
IZysk (strata) netto-1 188 324,32-1 423 310,36
IIKorekty razem1 050 015,421 596 095,60
1Amortyzacja235 050,32431 721,28
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów139 271,551 178 868,54
7Zmiana stanu należności1 213 518,59-327 675,80
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-398 970,67461 631,56
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-138 854,37-148 449,98
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-138 308,90172 785,24
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej268 424,10-516 518,24
IWpływy268 424,10
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych268 424,10
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki516 518,24
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych516 518,24
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)268 424,10-516 518,24
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-113 455,64227 035,17
IWpływy371 869,94
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki371 869,94
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki113 455,64144 834,77
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek109 839,62138 700,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego3 616,026 134,77
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-113 455,64227 035,17
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)16 659,56-116 697,83
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:16 659,56116 697,83
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-17 017,91
FŚrodki pieniężne na początek okresu5 657,24122 355,07
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:22 316,805 657,24
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-1 188 324,32-1 423 310,36
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:147 699,96168 640,92
pozostałe 147 699,96168 640,92
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:7 779,85
pozostałe 7 779,85
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:320 928,23493 161,30
pozostałe 320 928,23493 161,30
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:402 989,59
pozostałe 402 989,59
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:16 323,92
pozostałe 16 323,92
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-612 106,46-1 107 334,05
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

SF_inf._dod_2018.docx

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki