Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki OD A DO Z SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy OD A DO Z SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo ŁÓDZKIE
Powiat ŁÓDŹ
Gmina M.ŁÓDŹ
Miejscowość ŁÓDŹ
Adres
Kod kraju PL
Województwo ŁÓDZKIE
Powiat ŁÓDŹ
Gmina M.ŁÓDŹ
Ulica HELSKA
Nr domu 47/61
Miejscowość ŁÓDŹ
Kod pocztowy 91-342
Poczta ŁÓDŹ
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS 0000437944

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

nie dotyczy

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przychody i koszty
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy korzyści wynikające z praw własności do towarów i materiałów przekazano nabywcy.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:
Koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe 20%
Oprogramowanie 50%
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
Środki trwałe
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia (z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie/w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.
Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:
Urządzenia techniczne i maszyny 10%
Środki transportu 14%
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
Inwestycje w akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych
wycena wg ceny nabycia
Akcje i udziały jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia. W przypadku trwałej utraty wartości, nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, wartość udziałów i akcji pomniejsza się o odpis wyrażający trwałą utratę wartości.
Zapasy
Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Wartość zapasów ustala się w oparciu o:
Materiały - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą [średniej ważonej; pierwsze weszło, pierwsze wyszło; ostatnie weszło, pierwsze wyszło]
Towary - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą [średniej ważonej; pierwsze weszło, pierwsze wyszło; ostatnie weszło, pierwsze wyszło]
Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.
Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kos
ztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. [podać przykłady rozliczeń międzyokresowych kosztów]
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
- ujemne różnice kursowe zmniejszają kapitał z aktualizacji wyceny do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny. W pozostałych przypadkach ujemne różnice kursowe zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji wynikający z dodatnich różnic kursowych od aktywów których wartość została pomniejszona o ujemne różnice kursowe zaliczone do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztó

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

informacja

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

nie dotyczy

nie dotyczy

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 1 843 431,74 2 091 374,23
I Wartości niematerialne i prawne 563 255,00 798 600,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne 563 255,00 798 600,00
II Rzeczowe aktywa trwałe 153 698,60 166 296,09
1 Środki trwałe 153 698,60 166 296,09
c) urządzenia techniczne i maszyny 22 368,75
d) środki transportu 120 115,43 152 989,77
e) inne środki trwałe 11 214,42 13 306,32
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe 1 126 478,14 1 126 478,14
3 Długoterminowe aktywa finansowe 1 126 478,14 1 126 478,14
a) w jednostkach powiązanych 1 126 478,14 1 126 478,14
– udziały lub akcje 1 126 478,14 1 126 478,14
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 9 198 968,17 8 517 076,71
I Zapasy 2 655 309,18 4 168 699,26
4 Towary 2 655 309,18 4 168 699,26
II Należności krótkoterminowe 4 271 180,05 2 909 678,90
1 Należności od jednostek powiązanych 917 709,96 1 459,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 917 709,96 1 459,82
– do 12 miesięcy 917 709,96 1 459,82
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 3 353 470,09 2 908 219,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 247 716,02 2 836 900,16
– do 12 miesięcy 3 247 716,02 2 836 900,16
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 299,00
c) inne 105 754,07 71 019,92
III Inwestycje krótkoterminowe 2 235 389,80 1 400 798,55
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 235 389,80 1 400 798,55
a) w jednostkach powiązanych 150 212,22 153 863,12
– udzielone pożyczki 150 000,00 150 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 212,22 3 863,12
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 085 177,58 1 246 935,43
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 393 577,03 334 561,16
– inne środki pieniężne 1 691 600,55 912 374,27
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 37 089,14 37 900,00
Aktywa razem 11 042 399,91 10 608 450,94
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 5 671 664,24 5 446 992,70
I Kapitał (fundusz) podstawowy 360 500,00 360 500,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2 734 514,56 2 519 219,76
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 1 331 000,00 1 331 000,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1 020 978,14 1 020 978,14
V Zysk (strata) z lat ubiegłych 224 671,54 215 294,80
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 370 735,67 5 161 458,24
I Rezerwy na zobowiązania
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe
3 Wobec pozostałych jednostek
III Zobowiązania krótkoterminowe 5 370 735,67 5 161 458,24
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1 279,09 569 175,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 279,09 569 175,26
– do 12 miesięcy 1 279,09 569 175,26
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5 369 456,58 4 592 282,98
a) kredyty i pożyczki 2 800 000,00 2 300 000,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 207 639,40 2 031 438,50
– powyżej 12 miesięcy 2 207 639,40 2 031 438,50
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 333 485,03 243 755,17
i) inne 28 332,15 17 089,31
IV Rozliczenia międzyokresowe
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem 11 042 399,91 10 608 450,94
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 40 768 033,49 39 427 516,49
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 521 878,37 332 918,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 40 246 155,12 39 094 598,49
B Koszty działalności operacyjnej 40 375 317,33 39 207 216,20
I Amortyzacja 333 303,07 286 745,41
II Zużycie materiałów i energii 316 961,24 579 334,00
III Usługi obce 2 068 002,09 1 798 990,57
IV Podatki i opłaty, w tym: 15 685,97 17 158,69
V Wynagrodzenia 1 116 156,85 1 024 292,25
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 137 287,12 114 085,19
VII Pozostałe koszty rodzajowe 431 317,11 584 235,49
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 35 956 603,88 34 802 374,60
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 392 716,16 220 300,29
D Pozostałe przychody operacyjne 611 286,81 722 664,52
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 104 399,01 133 180,00
IV Inne przychody operacyjne 506 887,80 589 484,52
E Pozostałe koszty operacyjne 570 212,75 616 580,97
III Inne koszty operacyjne 570 212,75 616 580,97
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 433 790,22 326 383,84
G Przychody finansowe 37 848,59 53 422,34
II Odsetki, w tym: 10 104,55 2 890,34
V Inne 27 744,04 50 532,00
H Koszty finansowe 184 341,27 98 389,98
I Odsetki, w tym: 91 683,45 79 989,98
IV Inne 92 657,82 18 400,00
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 287 297,54 281 416,20
J Podatek dochodowy 62 626,00 66 122,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 224 671,54 215 294,20
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 5 446 992,70 5 231 697,90 IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 5 446 992,70 5 231 697,90 1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 360 500,00 360 500,00 1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 360 500,00 360 500,00 2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2 519 219,76 2 323 608,85 1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 215 294,80 195 610,91 a) zwiększenie (z tytułu) 215 294,80 195 610,91 – podziału zysku (ustawowo) 215 294,80 195 610,91 b) zmniejszenie (z tytułu) 2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2 734 514,56 2 519 219,76 3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1 331 000,00 1 331 000,00 1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 331 000,00 1 331 000,00 4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1 020 978,14 1 020 978,14 1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1 020 978,14 1 020 978,14 5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 215 294,80 195 610,91 1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 215 294,80 195 610,91 2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 215 294,80 195 610,91 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 215 294,80 195 610,91 przekazanie na kapitał rezerwowy 215 294,80 195 610,91 3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu 5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 6 Wynik netto 224 671,54 215 294,80 A zysk netto 224 671,54 215 294,80 II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5 671 664,24 5 446 992,70 III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 224 671,54 215 294,80
II Korekty razem 213 579,18 186 287,81
1 Amortyzacja 333 303,07 286 745,41
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 110 093,91 95 679,05
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -104 389,01 -133 180,00
6 Zmiana stanu zapasów 1 513 390,08 -1 500 778,73
7 Zmiana stanu należności -1 361 501,15 736 882,46
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -290 722,57 691 340,71
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -810,86 4 014,00
10 Inne korekty 14 215,71 5 584,91
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 438 250,72 401 582,61
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 104 389,01 135 251,14
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 104 389,01 133 180,00
3 Z aktywów finansowych, w tym: 2 071,14
b) w pozostałych jednostkach 2 071,14
– odsetki 2 071,14
II Wydatki 94 303,67 111 402,58
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 94 303,67 111 402,58
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 10 085,34 23 848,56
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 500 000,00
2 Kredyty i pożyczki 500 000,00
II Wydatki 110 093,91 97 750,19
8 Odsetki 110 093,91 97 750,19
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 389 906,09 -97 750,19
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 838 242,15 327 680,98
F Środki pieniężne na początek okresu 1 246 935,43 919 254,45
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2 085 177,58 1 246 935,43
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 287 297,54
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 427,99
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 42 743,90
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 329 613,00
K. Podatek dochodowy 62 626,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki