Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki MEBLE.PL SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-12-06
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyMEBLE.PL SA w restrukturyzacji
Siedziba
Województwopodkarpackie
Powiatrzeszowski
GminaM.RZESZÓW
MiejscowośćRZESZÓW
Adres
Kod kraju
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr domu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6312Z - działalność portali internetowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości. Środki trwałe i WN i P
1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia.
2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z ustawą o rachunkowości, przy czym:
a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 2 000 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych,
b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek przyjętych zgodnie z okresem użytkowania,
c) wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres
5 lat,
d) Wartość firmy - w okresie 20 lat,
e) Znak towarowy- w okresie 50 lat,
f) Know-how - w okresie 17 lat
Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe:
Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy związane ze wzrostem ich wartości do ceny rynkowej (wartości godziwej).
Aktywa obrotowe:
Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:
a) zapasy:
- materiały - w cenach zakupu,
- towary - w cenach zakupu, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO,
- produkty - w kosztach wytworzenia.
Odpisy aktualizujące zapasy dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.
b) należności, roszczenia i zobowiązania:
- należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty,
Należności i zobowiązania w walutach obcych zostały wycenione do bilansu w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.
Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującego w dniu bilansowym.
Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.
c) środki pieniężne:
- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
- operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach, przeliczone wg kursu faktycznie zastosowanego przez bank, w którym został otworzony rachunek.
Kredyty i pożyczki:
Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w skorygowanej cenie nabycia.
Różnice kursowe:
Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco:
▪ dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,
▪ ujemne – do kosztów operacji finansowych.
Kapitały własne - w wartości nominalnej,
Rezerwy na zobowiązania - w wiarygodnie oszacowanej wysokości,
Fundusze specjalne - w wartości nominalnej,
Rozliczenia międzyokresowe - w wartości nominalnej,
Wynik finansowy:
Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.
Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:
▪ wynik działalności operacyjnej
▪ wynik na operacjach finansowych,
▪ obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku do
chodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wynik działalności operacyjnej:
Stanowi on różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych, a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów działalności operacyjnej spółki, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych
Wynik na operacjach finansowych:
Stanowi, różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych i ujemnych różnic kursowych

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

1. Sprawozdanie sporządzone zostało w zł i gr, z pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do U o R i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 U o R
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej zgodnie z zapisami w polityce rachunkowości .
3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej.
4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących, bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
6. W sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 zgodnie z uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Meble.pl S.A. z dnia 29 czerwca 2018 nie zostało zatwierdzone.

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe31 185 967,0330 144 234,32
IWartości niematerialne i prawne5 920 512,346 031 043,11
1Koszty zakończonych prac rozwojowych1 969 391,931 750 368,07
2Wartość firmy375 209,49411 221,57
3Inne wartości niematerialne i prawne3 575 910,923 869 453,47
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe24 808 099,6923 925 691,21
1Środki trwałe19 272 664,6720 561 212,31
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej2 735 732,792 248 687,84
c) urządzenia techniczne i maszyny14 399 886,6216 235 826,23
d) środki transportu927 096,82786 130,40
e) inne środki trwałe1 209 948,441 290 567,84
2Środki trwałe w budowie4 629 748,263 364 478,90
3Zaliczki na środki trwałe w budowie905 686,76
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe187 500,00187 500,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe187 500,00187 500,00
a) w jednostkach powiązanych187 500,00187 500,00
– udziały lub akcje187 500,00187 500,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe269 855,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego269 855,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe8 618 418,7012 111 740,98
IZapasy4 722 733,577 444 679,56
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku73 852,17171 903,46
3Produkty gotowe99 548,22
4Towary4 492 465,257 140 127,76
5Zaliczki na dostawy i usługi56 867,93132 648,34
IINależności krótkoterminowe1 617 825,922 708 766,40
1Należności od jednostek powiązanych724,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:724,76
– do 12 miesięcy724,76
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek1 617 825,922 708 041,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 396 258,542 471 834,67
– do 12 miesięcy1 396 258,542 471 834,67
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych18 243,0454 069,31
c) inne203 324,34182 137,66
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe510 042,41312 144,71
1Krótkoterminowe aktywa finansowe510 042,41312 144,71
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne510 042,41312 144,71
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach510 042,41312 144,71
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 767 816,801 646 150,31
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy40,00
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem39 804 385,7342 256 015,30
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny6 148 340,029 040 114,76
IKapitał (fundusz) podstawowy9 677 050,009 677 050,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:330 735,30330 735,30
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-967 670,54-603 593,65
VIZysk (strata) netto-2 891 774,74-364 076,89
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania33 656 045,7133 215 860,54
IRezerwy na zobowiązania125 769,10
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne125 769,10
– długoterminowa33 701,15
– krótkoterminowa92 067,95
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe5 127 909,467 998 573,58
1Wobec jednostek powiązanych1 400 000,00
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek5 127 909,466 598 573,58
a) kredyty i pożyczki2 477 435,533 389 605,51
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe2 650 473,933 208 968,07
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe23 157 828,6719 147 806,98
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych4 854 475,492 591,77
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 028 392,50
– do 12 miesięcy1 028 392,50
– powyżej 12 miesięcy
b) inne3 826 082,992 591,77
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek18 303 353,1819 145 215,21
a) kredyty i pożyczki6 393 877,968 034 992,53
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe862 400,29889 264,92
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:8 438 749,667 992 703,98
– do 12 miesięcy8 438 749,667 992 703,98
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi804 051,25723 210,71
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 277 882,95986 020,23
h) z tytułu wynagrodzeń367 090,44420 331,58
i) inne159 300,6398 691,26
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe5 244 538,486 069 479,98
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe5 244 538,486 069 479,98
– długoterminowe4 031 187,984 829 074,13
– krótkoterminowe1 213 350,501 240 405,85
Pasywa razem39 804 385,7342 255 975,30
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:59 101 773,2269 908 049,74
– od jednostek powiązanych26 847,3649 931,83
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów10 163 430,436 041 174,06
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)391 060,21
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki1 112,35
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów48 546 170,2363 866 875,68
BKoszty działalności operacyjnej60 974 326,3770 116 685,60
IAmortyzacja3 847 945,314 164 398,81
IIZużycie materiałów i energii3 165 333,401 716 039,75
IIIUsługi obce6 914 977,717 100 483,98
IVPodatki i opłaty, w tym:424 322,53542 579,79
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia5 837 316,165 430 994,41
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 183 324,921 138 864,68
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe1 008 364,52936 490,59
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów38 592 741,8249 086 833,59
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 872 553,15-208 635,86
DPozostałe przychody operacyjne940 235,151 019 522,84
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje877 671,09942 432,79
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne62 564,0677 090,05
EPozostałe koszty operacyjne1 231 008,7581 795,12
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 953,24
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne1 231 008,7579 841,88
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-2 163 326,75729 091,86
GPrzychody finansowe18 329,6812 431,49
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:352,891 299,21
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne17 976,7911 132,28
HKoszty finansowe1 016 632,67975 998,24
IOdsetki, w tym:939 678,31830 615,76
– dla jednostek powiązanych304 968,97127 715,33
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne76 954,36145 382,48
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-3 161 629,74-234 474,89
JPodatek dochodowy-269 855,00129 602,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-2 891 774,74-364 076,89
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)9 040 114,769 404 191,65
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach9 040 114,769 404 191,65
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu9 677 050,009 677 050,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu9 677 050,009 677 050,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu330 735,30330 735,30
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu330 735,30330 735,30
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-967 670,54-603 593,65
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu123 068,85
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach123 068,85
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)-123 068,85
.pokrycie straty z lat ubiegłych-123 068,85
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-726 662,50
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-967 670,54-726 662,50
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)123 068,85
Pokrycie straty z lat ubiegłych123 068,85
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-967 670,54-603 593,65
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-967 670,54-603 593,65
6Wynik netto-2 891 774,74-364 076,89
Azysk netto
Bstrata netto2 891 774,74364 076,89
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)6 148 340,029 040 114,76
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)6 148 340,029 040 114,76
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnejNaNNaN
IZysk (strata) netto-2 891 774,74-364 076,89
IIKorekty razem8 378 261,015 725 521,55
1Amortyzacja3 883 957,394 200 410,89
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)945 993,87942 072,41
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej1 953,24
5Zmiana stanu rezerw125 769,10
6Zmiana stanu zapasów2 721 945,99-828 876,85
7Zmiana stanu należności1 090 940,481 292 238,34
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów826 117,172 209 188,18
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 216 462,99-2 091 464,66
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)5 486 486,275 361 444,66
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnejNaNNaN
IWpływy6 909,75
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych6 909,75
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki3 460 977,113 330 576,75
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 460 977,113 330 576,75
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-3 460 977,11-3 323 667,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowejNaNNaN
IWpływy1 350 000,003 125 538,95
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki1 350 000,001 400 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe1 725 538,95
IIWydatki3 177 611,466 299 946,47
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek1 342 720,494 654 321,16
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego1 067 388,32831 268,23
8Odsetki767 502,65814 357,08
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-1 827 611,46-3 174 407,52
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)197 897,70-1 136 629,86
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:197 897,70-1 136 629,36
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu312 144,711 448 774,07
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:510 042,41312 144,21
– o ograniczonej możliwości dysponowania

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki