Szczegóły spółki

Nazwa MEBLE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5170272645
REGON 180376240
KRS 0000435035
Adres ul. gen. Mariana Langiewicza 33, 35-021 Rzeszów
Telefon 178 516 666
Faks 178 516 666
E-mail info@meble.pl
WWW www.meble.pl
PKD
 • 6312Z — działalność portali internetowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.79 0.85
Zadłużenie / kapitał (D/E) 3.67 5.47
Płynność bieżąca (CR) 0.63 0.37
Płynność szybka (QR) 0.24 0.17
Złota/srebrna reguła bilansowa 3.67 5.47
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -0.52% -4.89%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -4.03% -47.03%
Rentowność aktywów (ROA) -0.86% -7.26%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-12-31 251/2019 314 1194148
Poz. 1194148. MEBLE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000435035. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.10.2012.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/18783/19/81]

W dniu 19.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 9677050,00
ZŁ wpisać: 1. 15788000,00 ZŁ wykreślić: 3. 193541
wpisać: 3. 315760 wykreślić: 5. 9677050,00 ZŁ wpi-
sać: 5. 15788000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesie-
niu aportu 1 1. 6110950,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. B) wykreślić:
2. 135478 wpisać: 2. 257697 wykreślić: 3. 135478
AKCJE IMIENNE SERII B W ILOŚCI 35.000 UPRAW-
NIAJĄ DO POWOŁANIA 1 CZŁONKA RADY NAD-
ZORCZEJ NA KAŻDE 35.000 AKCJI. AKCJONA-
RIUSZ POSIADAJĄCY NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ AKCJI
IMIENNYCH SERII B WSKAZUJE WICEPRZEWODNI-
CZĄCEGO RADY NADZORCZEJ . AKCJE IMIENNE
SERII B SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU
W TEN SPOSÓB, IŻ KAŻDA AKCJA UPRZYWILE-
JOWANA DAJE PRAWO DO 2 GŁOSÓW NA WAL-
NYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY wpisać:
3. AKCJE IMIENNE SERII B O NR OD 0000000001
DO 0000135478 W ILOŚCI 35.000 UPRAWNIAJĄ
DO POWOŁANIA 1 CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
NA KAŻDE 35.000 AKCJI; AKCJONARIUSZ POSIA-
DAJĄCY NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ AKCJI IMIENNYCH


SERII B O NR OD 0000000001 DO 0000135478
WSKAZUJE WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY
NADZORCZEJ; AKCJE IMIENNE SERII B O NR OD
0000000001 DO 0000135478 SĄ UPRZYWILEJO-
WANE CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, IŻ KAŻDA
AKCJA UPRZYWILEJOWANA DAJE PRAWO
DO 2 GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY AKCJE IMIENNE SERII B O NR
OD 0000135479 DO 0000257697 SĄ UPRZYWILE-
JOWANE CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, IŻ KAŻDA
AKCJA UPRZYWILEJOWANA DAJE PRAWO DO
2 GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJO-
NARIUSZY
Poz. 1194148. MEBLE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000435035. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.10.2012.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/18783/19/81]

W dniu 19.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 9677050,00
ZŁ wpisać: 1. 15788000,00 ZŁ wykreślić: 3. 193541
wpisać: 3. 315760 wykreślić: 5. 9677050,00 ZŁ wpi-
sać: 5. 15788000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesie-
niu aportu 1 1. 6110950,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. B) wykreślić:
2. 135478 wpisać: 2. 257697 wykreślić: 3. 135478
AKCJE IMIENNE SERII B W ILOŚCI 35.000 UPRAW-
NIAJĄ DO POWOŁANIA 1 CZŁONKA RADY NAD-
ZORCZEJ NA KAŻDE 35.000 AKCJI. AKCJONA-
RIUSZ POSIADAJĄCY NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ AKCJI
IMIENNYCH SERII B WSKAZUJE WICEPRZEWODNI-
CZĄCEGO RADY NADZORCZEJ . AKCJE IMIENNE
SERII B SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU
W TEN SPOSÓB, IŻ KAŻDA AKCJA UPRZYWILE-
JOWANA DAJE PRAWO DO 2 GŁOSÓW NA WAL-
NYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY wpisać:
3. AKCJE IMIENNE SERII B O NR OD 0000000001
DO 0000135478 W ILOŚCI 35.000 UPRAWNIAJĄ
DO POWOŁANIA 1 CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
NA KAŻDE 35.000 AKCJI; AKCJONARIUSZ POSIA-
DAJĄCY NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ AKCJI IMIENNYCH


SERII B O NR OD 0000000001 DO 0000135478
WSKAZUJE WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY
NADZORCZEJ; AKCJE IMIENNE SERII B O NR OD
0000000001 DO 0000135478 SĄ UPRZYWILEJO-
WANE CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, IŻ KAŻDA
AKCJA UPRZYWILEJOWANA DAJE PRAWO
DO 2 GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY AKCJE IMIENNE SERII B O NR
OD 0000135479 DO 0000257697 SĄ UPRZYWILE-
JOWANE CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, IŻ KAŻDA
AKCJA UPRZYWILEJOWANA DAJE PRAWO DO
2 GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJO-
NARIUSZY
2019-12-13 241/2019 391 1172534
Poz. 1172534. MEBLE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000435035. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.10.2012.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/18159/19/918]

W dniu 06.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzą-
cych w skład organu wykreślić: 1 1. TOKARCZYK
2. MAREK 3. 80112213479 2 1. CZARNIK 2. REGINA
3. 73061112780 wpisać: 3 1. MAZURKIEWICZ
2. ARTUR 3. 79071902915 4 1. WORYTKO 2. MACIEJ
MICHAŁ 3. 87010912994
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. CZARNIK 2. STA-
NISŁAW 3. 47042900833 4. SAMOISTNA
Poz. 1172534. MEBLE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000435035. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.10.2012.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/18159/19/918]

W dniu 06.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzą-
cych w skład organu wykreślić: 1 1. TOKARCZYK
2. MAREK 3. 80112213479 2 1. CZARNIK 2. REGINA
3. 73061112780 wpisać: 3 1. MAZURKIEWICZ
2. ARTUR 3. 79071902915 4 1. WORYTKO 2. MACIEJ
MICHAŁ 3. 87010912994
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. CZARNIK 2. STA-
NISŁAW 3. 47042900833 4. SAMOISTNA
2019-12-13 241/2019 391 1172535
Poz. 1172535. MEBLE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000435035. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 03.10.2012.
[RDF/183732/19/751]

W dniu 06.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.12.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1172535. MEBLE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000435035. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 03.10.2012.
[RDF/183732/19/751]

W dniu 06.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.12.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-12-13 241/2019 392 1172536
Poz. 1172536. MEBLE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000435035. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 03.10.2012.
[RDF/183732/19/152]

W dniu 06.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1172536. MEBLE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000435035. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 03.10.2012.
[RDF/183732/19/152]

W dniu 06.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-19 159/2019 54 42846
Poz. 42846. MEBLE.PL SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Rzeszowie. KRS 0000435035. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 paździer-
nika 2012 r., sygn. akt V GRp 1/19.
[BMSiG-42735/2019]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja
ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem
z dnia 11 lipca 2019 r. (sygn. akt V GRp 1/19) na podstawie
art. 164 Prawa restrukturyzacyjnego postanawia zatwier-
dzić układ przyjęty na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu
26.06.2019 r. na następujących warunkach:1 GRUPA obejmująca wierzycieli o zasadniczym znaczeniu dla
funkcjonowania przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności
z tytułu dostaw towarów i materiałów, które są niezbędne dla
działalności gospodarczej prowadzonej przez dłużnika oraz
posiadających zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę
250.000 zł:
  - umorzenie wszelkich odsetek naliczonych do dnia otwar-
   cia postępowania restrukturyzacyjnego i naliczonych
   po dniu otwarcia postępowania oraz innych należności
   ubocznych, z dniem uprawomocnienia się postanowienia
   Sądu o zatwierdzeniu układu,
  - spłatę 100% należności głównej, rozłożoną na 13 równych
   miesięcznych rat, płatnych w terminie do końca każdego
   miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca w któ-
   rym uprawomocni się postanowienie sądu o zatwierdze-
   niu układu,

2 GRUPA obejmująca wierzycieli powiązanych osobowo lub
kapitałowo z dłużnikiem, niebędący instytucjami finanso-
wymi, którzy finansowali działalność dłużnika bezpośrednio
(kredyt, pożyczka) lub za pomocą pochodnych instrumentów
finansowych (kredyt kupiecki, odroczenie terminu płatności)
i którzy wyrazili zgodę na konwersję ich wierzytelności na
akcje:
  - konwersja 100% wierzytelności obejmującej należność
   główną wraz z odsetkami naliczonymi do dnia otwarcia
   postępowania restrukturyzacyjnego i innymi należno-
   ściami ubocznymi istniejącymi w dacie otwarcia postę-
   powania, na akcje spółki, na następujących warunkach:
    a) w wyniku konwersji kapitał zakładowy Spółki zosta-
      nie podniesiony o kwotę 6.110.950 zł do wysokości
      15.788.000 zł,
    b) nominalna wartość jednej akcji będzie równa 50 zł,
    c) w wyniku konwersji wierzytelności na akcje zostanie
      utworzonych 122.219 akcji imiennych serii B o nume-
      rach od B0000135479 do B 0000257698 uprzywile-
      jowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja
      będzie dawała prawo do 2 głosów na Walnym Zgro-
      madzeniu Akcjonariuszy, łączna wartość nominalna
      akcji wyniesie 6.110.950 zł,
    d) objęcie akcji przez wierzycieli nastąpi po wartości
      emisyjnej 50 zł za każdą akcję,
    e) objęcie akcji przez wierzycieli nastąpi z wyłączeniem
      prawa poboru i prawa pierwszeństwa,
    f) część sumy wierzytelności przekraczająca wartość
      nominalną obejmowanych przez wierzycieli akcji
      (resztkówka) będzie podlegać umorzeniu,
    g) akcje będą uprawniały do dywidendy od dnia 1 stycz-
      nia 2020 r., tj. za rok obrotowy rozpoczynający się
      1 stycznia 2020 r.
  - umorzenie odsetek naliczonych po dniu otwarcia postę-
   powania restrukturyzacyjnego oraz innych należności
   ubocznych powstałych po dniu otwarcia postępowania
   restrukturyzacyjnego, z dniem uprawomocnienia się
   postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu,
  - liczba i wartość nominalna akcji obejmowanych przez
   wierzycieli zaliczonych do 2 grupy oraz część sum wie-
   rzytelności podlegających umorzeniu jako resztkówki,
   zostały ujęte w załączniku nr I do propozycji układowych,
  - struktura akcjonariatu Meble.pl S.A. po konwersji wie-
   rzytelności na akcje została ujęta w załączniku nr II do
   propozycji układowych,  - przyjęcie układu przez wierzycieli oznaczać będzie wyraże-
   nie zgody na warunki Konwersji Wierzytelności na Akcje
   dla wszystkich uprawnionych wierzycieli objętych ukła-
   dem częściowym,
  - konwersja wierzytelności na akcje będzie stanowić kon-
   wersję o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 4) Prawa restruk-
   turyzacyjnego wobec czego, zgodnie z art. 169 ust. 1, 3
   i 4 tej ustawy, prawomocnie zatwierdzony układ zastąpi
   określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks
   spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem
   kapitału zakładowego i objęciem akcji. Układ wraz z odpi-
   sem prawomocnego postanowienia sądu o zatwierdzeniu
   układu będzie stanowić podstawę wpisu podwyższenia
   kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego.

3 GRUPA obejmująca wierzycieli będących instytucjami
finansowymi, którzy postawili w stan natychmiastowej
wymagalności wierzytelności przysługujące im od dłużnika,
z tytułu umów zawartych w celu finansowania działalności
gospodarczej dłużnika:
  - zaspokojenie 100% wierzytelności, obejmującej należ-
   ność główną oraz odsetki naliczone do dnia zapłaty i inne
   należności uboczne, w terminie przypadającym na koniec
   2-go miesiąca, po miesiącu w którym uprawomocni się
   postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu.
Poz. 42846. MEBLE.PL SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Rzeszowie. KRS 0000435035. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 paździer-
nika 2012 r., sygn. akt V GRp 1/19.
[BMSiG-42735/2019]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja
ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem
z dnia 11 lipca 2019 r. (sygn. akt V GRp 1/19) na podstawie
art. 164 Prawa restrukturyzacyjnego postanawia zatwier-
dzić układ przyjęty na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu
26.06.2019 r. na następujących warunkach:1 GRUPA obejmująca wierzycieli o zasadniczym znaczeniu dla
funkcjonowania przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności
z tytułu dostaw towarów i materiałów, które są niezbędne dla
działalności gospodarczej prowadzonej przez dłużnika oraz
posiadających zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę
250.000 zł:
  - umorzenie wszelkich odsetek naliczonych do dnia otwar-
   cia postępowania restrukturyzacyjnego i naliczonych
   po dniu otwarcia postępowania oraz innych należności
   ubocznych, z dniem uprawomocnienia się postanowienia
   Sądu o zatwierdzeniu układu,
  - spłatę 100% należności głównej, rozłożoną na 13 równych
   miesięcznych rat, płatnych w terminie do końca każdego
   miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca w któ-
   rym uprawomocni się postanowienie sądu o zatwierdze-
   niu układu,

2 GRUPA obejmująca wierzycieli powiązanych osobowo lub
kapitałowo z dłużnikiem, niebędący instytucjami finanso-
wymi, którzy finansowali działalność dłużnika bezpośrednio
(kredyt, pożyczka) lub za pomocą pochodnych instrumentów
finansowych (kredyt kupiecki, odroczenie terminu płatności)
i którzy wyrazili zgodę na konwersję ich wierzytelności na
akcje:
  - konwersja 100% wierzytelności obejmującej należność
   główną wraz z odsetkami naliczonymi do dnia otwarcia
   postępowania restrukturyzacyjnego i innymi należno-
   ściami ubocznymi istniejącymi w dacie otwarcia postę-
   powania, na akcje spółki, na następujących warunkach:
    a) w wyniku konwersji kapitał zakładowy Spółki zosta-
      nie podniesiony o kwotę 6.110.950 zł do wysokości
      15.788.000 zł,
    b) nominalna wartość jednej akcji będzie równa 50 zł,
    c) w wyniku konwersji wierzytelności na akcje zostanie
      utworzonych 122.219 akcji imiennych serii B o nume-
      rach od B0000135479 do B 0000257698 uprzywile-
      jowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja
      będzie dawała prawo do 2 głosów na Walnym Zgro-
      madzeniu Akcjonariuszy, łączna wartość nominalna
      akcji wyniesie 6.110.950 zł,
    d) objęcie akcji przez wierzycieli nastąpi po wartości
      emisyjnej 50 zł za każdą akcję,
    e) objęcie akcji przez wierzycieli nastąpi z wyłączeniem
      prawa poboru i prawa pierwszeństwa,
    f) część sumy wierzytelności przekraczająca wartość
      nominalną obejmowanych przez wierzycieli akcji
      (resztkówka) będzie podlegać umorzeniu,
    g) akcje będą uprawniały do dywidendy od dnia 1 stycz-
      nia 2020 r., tj. za rok obrotowy rozpoczynający się
      1 stycznia 2020 r.
  - umorzenie odsetek naliczonych po dniu otwarcia postę-
   powania restrukturyzacyjnego oraz innych należności
   ubocznych powstałych po dniu otwarcia postępowania
   restrukturyzacyjnego, z dniem uprawomocnienia się
   postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu,
  - liczba i wartość nominalna akcji obejmowanych przez
   wierzycieli zaliczonych do 2 grupy oraz część sum wie-
   rzytelności podlegających umorzeniu jako resztkówki,
   zostały ujęte w załączniku nr I do propozycji układowych,
  - struktura akcjonariatu Meble.pl S.A. po konwersji wie-
   rzytelności na akcje została ujęta w załączniku nr II do
   propozycji układowych,  - przyjęcie układu przez wierzycieli oznaczać będzie wyraże-
   nie zgody na warunki Konwersji Wierzytelności na Akcje
   dla wszystkich uprawnionych wierzycieli objętych ukła-
   dem częściowym,
  - konwersja wierzytelności na akcje będzie stanowić kon-
   wersję o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 4) Prawa restruk-
   turyzacyjnego wobec czego, zgodnie z art. 169 ust. 1, 3
   i 4 tej ustawy, prawomocnie zatwierdzony układ zastąpi
   określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks
   spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem
   kapitału zakładowego i objęciem akcji. Układ wraz z odpi-
   sem prawomocnego postanowienia sądu o zatwierdzeniu
   układu będzie stanowić podstawę wpisu podwyższenia
   kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego.

3 GRUPA obejmująca wierzycieli będących instytucjami
finansowymi, którzy postawili w stan natychmiastowej
wymagalności wierzytelności przysługujące im od dłużnika,
z tytułu umów zawartych w celu finansowania działalności
gospodarczej dłużnika:
  - zaspokojenie 100% wierzytelności, obejmującej należ-
   ność główną oraz odsetki naliczone do dnia zapłaty i inne
   należności uboczne, w terminie przypadającym na koniec
   2-go miesiąca, po miesiącu w którym uprawomocni się
   postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu.
2019-05-30 104/2019 94 28412
Poz. 28412. MEBLE.PL SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Rzeszowie. KRS 0000435035. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 paździer-
nika 2012 r., sygn. akt V GRp 1/19.
[BMSiG-27987/2019]

Nadzorca sądowy w przyśpieszonym postępowaniu
restrukturyzacyjnym Dłużnika Meble.pl S.A. w Rzeszowie -
KRS 0000435035, zawiadamia, iż:
 - w dniu 16.04.2019 r. - data prezentaty Sądu - złożył spis
  wierzytelności, wierzytelności spornych wraz z planem
  restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje restruktu-
  ryzacji Dłużnika.
 - zgodnie z postanowieniem Sędziego komisarza
  z dnia 13 maja 2019 r., sygn. akt V GRp 1/19, na dzień
  26 czerwca 2019 r., o godz. 1200, sala numer 29 w budynku
  Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy,
  Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, miesz-  czącego się przy ul. gen. J. Kustronia 4, zostało zwołane
  Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosowania nad ukła-
  dem. Głosowanie na Zgromadzeniu wierzycieli może się
  odbyć w drodze pisemnej, osobiście lub ustnie do proto-
  kołu na Zgromadzeniu Wierzycieli.
Poz. 28412. MEBLE.PL SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Rzeszowie. KRS 0000435035. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 paździer-
nika 2012 r., sygn. akt V GRp 1/19.
[BMSiG-27987/2019]

Nadzorca sądowy w przyśpieszonym postępowaniu
restrukturyzacyjnym Dłużnika Meble.pl S.A. w Rzeszowie -
KRS 0000435035, zawiadamia, iż:
 - w dniu 16.04.2019 r. - data prezentaty Sądu - złożył spis
  wierzytelności, wierzytelności spornych wraz z planem
  restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje restruktu-
  ryzacji Dłużnika.
 - zgodnie z postanowieniem Sędziego komisarza
  z dnia 13 maja 2019 r., sygn. akt V GRp 1/19, na dzień
  26 czerwca 2019 r., o godz. 1200, sala numer 29 w budynku
  Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy,
  Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, miesz-  czącego się przy ul. gen. J. Kustronia 4, zostało zwołane
  Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosowania nad ukła-
  dem. Głosowanie na Zgromadzeniu wierzycieli może się
  odbyć w drodze pisemnej, osobiście lub ustnie do proto-
  kołu na Zgromadzeniu Wierzycieli.
2019-04-16 75/2019 289 213492
Poz. 213492. MEBLE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000435035. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.10.2012.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3363/19/673]

W dniu 10.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PALUCH 2. PIOTR 3. 73071804659 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ZAGATA 2. KRZYSZ-
TOF 3. 72022500491 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 213492. MEBLE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000435035. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.10.2012.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3363/19/673]

W dniu 10.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PALUCH 2. PIOTR 3. 73071804659 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ZAGATA 2. KRZYSZ-
TOF 3. 72022500491 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2019-02-27 41/2019 269 88038
Poz. 88038. MEBLE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000435035. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.10.2012.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/2890/19/867]

W dniu 20.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MEBLE.PL
SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. MEBLE.PL SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o postępowaniu napraw-
czym wpisać: 1 1. organ SĄD REJONOWY W RZE-
SZOWIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA DS.
RESTRUKTURYZACYJNYCH I NAPRAWCZYCH
nr V GR 2/19 data 05.02.2019 3. organ nr data
Poz. 88038. MEBLE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000435035. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.10.2012.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/2890/19/867]

W dniu 20.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MEBLE.PL
SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. MEBLE.PL SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o postępowaniu napraw-
czym wpisać: 1 1. organ SĄD REJONOWY W RZE-
SZOWIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA DS.
RESTRUKTURYZACYJNYCH I NAPRAWCZYCH
nr V GR 2/19 data 05.02.2019 3. organ nr data
2019-02-22 38/2019 67 9995
Poz. 9995. MEBLE.PL SPÓŁKA AKCYJNA w Rzeszo-
wie. KRS 0000435035. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 października 2012 r.,
sygn. akt V GR 2/19.
[BMSiG-9166/2019]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja
ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem
z dnia 5 lutego 2019 r. (sygn. akt V GR 2/19) na podstawie
art. 233 pr. restr. w zw. z art. 236, 237 pr. restr. w zw. z art. 342
pr. restr. postanawia:

 I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe w sto-
   sunku do: Meble.pl Spółka Akcyjna z s. w Rzeszowie,
   ul. Langiewicza 33, 35-021 Rzeszów, KRS: 0000435035;
 II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie: SSR Pawła
   Jandy;
III. wyznaczyć Nadzorcę Sądowego w osobie spółki: Doradcy
   Restrukturyzacyjni Olejarski i Wspólnicy Sp. K., numer
   KRS 0000680644;
IV. wskazać, iż przedmiotowe postępowanie określone
   w punkcie I sentencji postanowienia należy do wyłącz-
   nej jurysdykcji polskich sądów - podając jako podstawę
   art. 342 ust. 1 pr. restr.
Poz. 9995. MEBLE.PL SPÓŁKA AKCYJNA w Rzeszo-
wie. KRS 0000435035. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 października 2012 r.,
sygn. akt V GR 2/19.
[BMSiG-9166/2019]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja
ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem
z dnia 5 lutego 2019 r. (sygn. akt V GR 2/19) na podstawie
art. 233 pr. restr. w zw. z art. 236, 237 pr. restr. w zw. z art. 342
pr. restr. postanawia:

 I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe w sto-
   sunku do: Meble.pl Spółka Akcyjna z s. w Rzeszowie,
   ul. Langiewicza 33, 35-021 Rzeszów, KRS: 0000435035;
 II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie: SSR Pawła
   Jandy;
III. wyznaczyć Nadzorcę Sądowego w osobie spółki: Doradcy
   Restrukturyzacyjni Olejarski i Wspólnicy Sp. K., numer
   KRS 0000680644;
IV. wskazać, iż przedmiotowe postępowanie określone
   w punkcie I sentencji postanowienia należy do wyłącz-
   nej jurysdykcji polskich sądów - podając jako podstawę
   art. 342 ust. 1 pr. restr.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki