Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki DL INVEST GROUP PM SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-08
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyDL INVEST GROUP PM S.A.
Siedziba
WojewództwoŚLĄSKIE
PowiatKATOWICE
GminaKATOWICE
MiejscowośćKATOWICE
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚLĄSKIE
PowiatKATOWICE
GminaKATOWICE
UlicaMIELĘCKIEGO
Nr domu10
MiejscowośćKATOWICE
Kod pocztowy40-013
PocztaKATOWICE
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000434440

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowosci (D.Z.U. z 2019 poz. 351) oraz Krajowymi Standardami Rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Spółka wyceniła otrzymane pożyczki w kwocie wymagalnej zapłaty.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek Zysków i strat sporządzony jest metodą porównawczą.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowosci (D.Z.U. z 2019 poz. 351) według załącznika nr 1 do tej ustawy.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe269 509 216,43248 731 165,60
IWartości niematerialne i prawne1 039,783 119,26
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne1 039,783 119,26
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe1 947 019,29881 592,99
1Środki trwałe1 605 876,77881 592,99
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)178 000,00178 000,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej447 472,16460 163,96
c) urządzenia techniczne i maszyny3 178,404 836,68
d) środki transportu972 238,22232 212,36
e) inne środki trwałe4 987,996 379,99
2Środki trwałe w budowie341 142,52
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe1 945 113,60
1Od jednostek powiązanych1 945 113,60
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe264 774 828,76247 367 924,35
1Nieruchomości13 099 317,0214 389 754,76
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe251 675 511,74232 978 169,59
a) w jednostkach powiązanych241 761 552,09230 488 986,40
– udziały lub akcje175 179 742,14175 179 742,14
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki66 581 809,9555 309 244,26
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale5 840 362,81550,00
– udziały lub akcje550,00550,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki5 839 812,81
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach4 073 596,842 488 633,19
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki4 073 596,842 488 633,19
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe841 215,00478 529,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego841 215,00478 529,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe41 293 138,4420 977 879,26
IZapasy325 336,00912 621,02
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku282 843,51707 066,29
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi42 492,49205 554,73
IINależności krótkoterminowe31 941 506,2614 480 874,55
1Należności od jednostek powiązanych31 020 801,6913 360 505,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:31 020 801,6913 360 505,18
– do 12 miesięcy31 020 801,6913 360 505,18
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale1 328,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 328,40
– do 12 miesięcy1 328,40
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek919 376,171 120 369,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:354 801,47554 337,37
– do 12 miesięcy354 801,47554 337,37
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych392 206,92328 842,91
c) inne172 367,78237 189,09
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe9 006 365,085 534 561,64
1Krótkoterminowe aktywa finansowe9 006 365,085 534 561,64
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne9 006 365,085 534 561,64
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach9 006 365,085 534 561,64
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe19 931,1049 822,05
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem310 802 354,87269 709 044,86
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny183 563 445,83182 881 800,16
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000 000,00100 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:82 600 655,8782 218 462,76
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych281 144,29281 144,29
VIZysk (strata) netto681 645,67382 193,11
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania127 238 909,0486 827 244,70
IRezerwy na zobowiązania1 265 434,001 142 010,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 265 434,001 138 510,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy3 500,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe3 500,00
IIZobowiązania długoterminowe102 486 958,0736 051 018,24
1Wobec jednostek powiązanych36 384 483,5733 621 018,24
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek66 102 474,502 430 000,00
a) kredyty i pożyczki2 430 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych65 451 510,80
c) inne zobowiązania finansowe639 727,78
d) zobowiązania wekslowe
e) inne11 235,92
IIIZobowiązania krótkoterminowe23 486 516,9749 634 216,46
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych96 085,831 680 242,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:96 085,831 680 242,63
– do 12 miesięcy96 085,831 680 242,63
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale5 117,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:5 117,18
– do 12 miesięcy5 117,18
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek23 385 313,9647 953 973,83
a) kredyty i pożyczki2 428 653,543 579 343,39
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych31 374 395,07
c) inne zobowiązania finansowe119 561,91
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:15 528 619,0510 834 093,88
– do 12 miesięcy11 723 903,855 295 451,42
– powyżej 12 miesięcy3 804 715,205 538 642,46
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi1 194,9676 653,03
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych5 154 418,561 998 039,68
h) z tytułu wynagrodzeń152 865,9491 448,78
i) inne
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem310 802 354,87269 709 044,86
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:66 838 391,0269 347 138,34
– od jednostek powiązanych67 040 827,2568 288 802,82
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów67 262 613,8068 381 010,86
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-424 222,78707 066,29
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki259 061,19
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej63 537 009,0066 586 921,78
IAmortyzacja201 503,61162 539,46
IIZużycie materiałów i energii1 386 579,90677 166,85
IIIUsługi obce59 046 604,9563 886 085,97
IVPodatki i opłaty, w tym:97 713,0985 476,72
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia2 093 850,001 109 552,43
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:370 438,68181 379,24
– emerytalne181 740,0387 363,92
VIIPozostałe koszty rodzajowe340 318,77484 721,11
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 301 382,022 760 216,56
DPozostałe przychody operacyjne1 445 437,021 356 215,57
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych342 193,994 500,00
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne1 103 243,031 351 715,57
EPozostałe koszty operacyjne1 003 180,58653 742,93
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych492 729,38460 297,58
IIIInne koszty operacyjne510 451,20193 445,35
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 743 638,463 462 689,20
GPrzychody finansowe2 401 053,933 943 847,80
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:2 399 707,473 923 191,19
– od jednostek powiązanych1 881 840,052 524 315,64
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne1 346,4620 656,61
HKoszty finansowe5 264 952,726 285 506,89
IOdsetki, w tym:5 160 296,114 313 179,36
– dla jednostek powiązanych879 990,201 311 180,16
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:1 943 933,12
– w jednostkach powiązanych1 943 933,12
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne104 656,6128 394,41
IZysk (strata) brutto (F+G–H)879 739,671 121 030,11
JPodatek dochodowy198 094,00738 837,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)681 645,67382 193,11
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)182 881 800,16182 499 607,05
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach182 881 800,16182 499 607,05
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu100 000 000,00100 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu100 000 000,00100 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu82 218 462,7677 628 570,65
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego382 193,114 589 892,11
a) zwiększenie (z tytułu)382 193,114 589 892,11
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)382 193,114 589 892,11
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu82 600 655,8782 218 462,76
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu281 144,294 871 036,40
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu281 144,294 871 036,40
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach281 144,294 871 036,40
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)4 589 892,11
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu281 144,29281 144,29
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu281 144,29281 144,29
6Wynik netto681 645,67382 193,11
Azysk netto681 645,67382 193,11
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)183 563 445,83182 881 800,16
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto681 645,67382 193,11
IIKorekty razem-11 671 198,3918 927 647,45
1Amortyzacja201 503,61162 539,46
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych77 400,00
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)2 760 588,64389 988,17
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-342 193,991 939 433,12
5Zmiana stanu rezerw123 424,00794 051,00
6Zmiana stanu zapasów587 285,02-737 764,71
7Zmiana stanu należności-14 741 174,4510 550 960,75
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów6 307 752,026 899 564,00
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-332 795,05-73 514,36
10Inne korekty-6 312 988,19-997 609,98
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-10 989 552,7219 309 840,56
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy29 916 188,1918 375 449,04
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych138 211,384 500,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne1 538 047,64
3Z aktywów finansowych, w tym:28 239 929,1718 370 949,04
a) w jednostkach powiązanych28 239 929,1718 370 949,04
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki43 349 954,9135 574 167,21
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych402 664,14123 751,08
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne4 583 031,95815 061,19
3Na aktywa finansowe, w tym:38 364 258,8234 635 354,94
a) w jednostkach powiązanych38 364 258,8234 635 354,94
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-13 433 766,72-17 198 718,17
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy34 731 945,9711 221 309,28
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki1 909 345,977 298 118,09
3Emisja dłużnych papierów wartościowych32 822 600,00
4Inne wpływy finansowe3 923 191,19
IIWydatki6 836 823,0910 211 908,27
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek3 921 745,257 572 950,54
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego186 404,36112 601,76
8Odsetki2 728 673,482 526 355,97
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)27 895 122,881 009 401,01
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)3 471 803,443 120 523,40
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:3 471 803,44
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu5 534 561,642 414 038,24
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:9 006 365,085 534 561,64
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok879 739,67
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:354 922,51354 922,51
Rozwiązane odpisy aktualizujące354 922,51354 922,51art 12 ust 1
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:1 641 589,931 641 589,93
Nieoplacone odszkodowania117 939,80117 939,80art 12 ust 1 pkt 1
Odwrócenie wyceny obligacji i kredytu375 741,53375 741,53art 16 ust 1 pkt 11
Odsetki naliczone - nieotrzymane1 144 396,551 144 396,55art 12 ust 4 pkt 2
pozostałe 3 512,053 512,05
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:400 178,32400 178,32
Umorzone należności94 418,0494 418,04art 16 ust 1 pkt 25
Odsetki publicznoprawne7 615,047 615,04art 16 ust 1 pkt 21
Umowy darowizny9 800,009 800,00art 16 ust 1 pkt 14
Odsetki od leasingu22 828,6322 828,63art 16 ust 1 pkt 38a
Koszty reprezentacji115 093,84115 093,84art 16 ust 1 pkt 28
Vat bez prawa do odliczenia40 580,0140 580,01art 16 ust 1 pkt 46
Amortyzacja niepodatkowa95 513,1395 513,13art 16 ust 1 pkt 38a
pozostałe 14 329,6314 329,63
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:3 132 264,033 132 264,03
Wycena odsetek od obligacji1 551 510,801 551 510,80art 16 ust 1 pkt 11
Różnice kursowe niezrealizowane59 700,0059 700,00art 15a ust 1
Odwrócenie wyceny obligacji i kredytów20 656,6120 656,61art 16 ust 1 pkt 11
ZUS67 679,6167 679,61art 15 ust 4h
Zawiązane odpisy aktualizujące492 729,38492 729,38art 16 ust 1 pkt 26a
Naliczone a niezapacone odsetki879 990,20879 990,20art 16 ust 1 pkt 11
Niwypacone wynagrodz59 997,4359 997,43art 15 ust 4g
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:132 214,12132 214,12
Wynagrodzenia za rok 2017 wypacone w 201857 638,1457 638,14art 15 ust 4g
ZUS74 575,9874 575,98art 15
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym2 283 455,46
K. Podatek dochodowy433 856,53
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

SF

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki