Szczegóły spółki

Nazwa DL INVEST GROUP PM SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6252381542
REGON 241020540
KRS 0000434440
Adres ul. Andrzeja Mielęckiego 10, 40-013 Katowice
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.32 0.41
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.47 0.69
Płynność bieżąca (CR) 0.42 1.76
Płynność szybka (QR) 0.4 1.74
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.47 0.69
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.55% 1.02%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 0.21% 0.37%
Rentowność aktywów (ROA) 0.14% 0.22%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-04-01 64/2020 8 17151
Poz. 17151. DL INVEST GROUP PM SPÓŁKA AKCYJNA
w Katowicach. KRS 0000434440. SĄD REJONOWY KATO-
WICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26 września 2012 r.
[BMSiG-16717/2020]

Zarząd DL Invest Group PM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kato-
wicach przy ulicy Mielęckiego 10, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców w dniu 26.09.2012 r. przez Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy
KRS, pod nr KRS 0000434440, działając na podstawie art. 399
§ 1 K.S.H. w zw. z art. 395 K.S.H. i art. 402 K.S.H., zwołuje
na dzień 8 maja 2020 r., na godzinę 1200, w siedzibie Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za rok 2019.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
    2019.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
    ności Spółki za rok 2019.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
       Spółki za rok 2019;
     b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
       za rok 2019;
     c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za
       rok 2019;
     d) podziału zysku za rok 2019;
     e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
     f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
  10. Wolne wnioski.
  11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Poz. 17151. DL INVEST GROUP PM SPÓŁKA AKCYJNA
w Katowicach. KRS 0000434440. SĄD REJONOWY KATO-
WICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26 września 2012 r.
[BMSiG-16717/2020]

Zarząd DL Invest Group PM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kato-
wicach przy ulicy Mielęckiego 10, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców w dniu 26.09.2012 r. przez Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy
KRS, pod nr KRS 0000434440, działając na podstawie art. 399
§ 1 K.S.H. w zw. z art. 395 K.S.H. i art. 402 K.S.H., zwołuje
na dzień 8 maja 2020 r., na godzinę 1200, w siedzibie Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za rok 2019.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
    2019.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
    ności Spółki za rok 2019.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
       Spółki za rok 2019;
     b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
       za rok 2019;
     c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za
       rok 2019;
     d) podziału zysku za rok 2019;
     e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
     f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
  10. Wolne wnioski.
  11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2020-01-28 18/2020 269 40806
Poz. 40806. DL INVEST GROUP PM SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000434440. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.09.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/1271/20/923]

W dniu 21.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SOKOŁOWSKI 2. MACIEJ JAN 3. 81010712257
5. CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH
6. NIE
Poz. 40806. DL INVEST GROUP PM SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000434440. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.09.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/1271/20/923]

W dniu 21.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SOKOŁOWSKI 2. MACIEJ JAN 3. 81010712257
5. CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH
6. NIE
2020-01-21 13/2020 290 30342
Poz. 30342. DL INVEST GROUP PM SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000434440. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.09.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10/20/323]

W dniu 14.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@DLINVEST.
PL 4. Adres strony internetowej WWW.DLINVEST.PL
Poz. 30342. DL INVEST GROUP PM SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000434440. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.09.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10/20/323]

W dniu 14.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@DLINVEST.
PL 4. Adres strony internetowej WWW.DLINVEST.PL
2019-10-04 193/2019 448 1057161
Poz. 1057161. DL INVEST GROUP PM SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000434440. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.09.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/25857/19/617]

W dniu 27.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. SOKOŁOWSKI 2. MACIEJ JAN 3. 81010712257
5. CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH
6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. SITKIEWICZ 2. MACIEJ
3. 75022402053 wpisać: 2 1. LESZCZYŃSKA
2. JADWIGA SABINA 3. 51102710500
Poz. 1057161. DL INVEST GROUP PM SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000434440. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.09.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/25857/19/617]

W dniu 27.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. SOKOŁOWSKI 2. MACIEJ JAN 3. 81010712257
5. CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH
6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. SITKIEWICZ 2. MACIEJ
3. 75022402053 wpisać: 2 1. LESZCZYŃSKA
2. JADWIGA SABINA 3. 51102710500
2019-09-19 182/2019 355 1031707
Poz. 1031707. DL INVEST GROUP PM SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000434440. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.09.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/24827/19/583]

W dniu 12.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. DOROSZ
2. KATARZYNA ANNA 3. 86121613808) wykreślić:
1. DOROSZ wpisać: 1. DOROSZ WOSIEK
Poz. 1031707. DL INVEST GROUP PM SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000434440. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.09.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/24827/19/583]

W dniu 12.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. DOROSZ
2. KATARZYNA ANNA 3. 86121613808) wykreślić:
1. DOROSZ wpisać: 1. DOROSZ WOSIEK
2019-06-11 112/2019 553 384494
Poz. 384494. DL INVEST GROUP PM SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000434440. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.09.2012.
[RDF/118515/19/316]

W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 384494. DL INVEST GROUP PM SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000434440. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.09.2012.
[RDF/118515/19/316]

W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-23 99/2019 15 26528
Poz. 26528. DL INVEST GROUP PM SPÓŁKA AKCYJNA
w Katowicach. KRS 0000434440. SĄD REJONOWY KATO-
WICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26 września 2012 r.
[BMSiG-26427/2019]

Zarząd DL Invest Group PM Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Katowicach przy ulicy Mielęckiego 10, wpisanej do Reje-
stru Przedsiębiorców w dniu 26.09.2012 roku przez Sąd Rejo-
nowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospo-
darczy KRS, pod nr KRS 0000434440, działając na podstawie
art. 399 § 1 K.S.H. w zw. z art. 402 K.S.H, zwołuje na dzień
14 czerwca 2019 r., na godzinę 1100, w siedzibie Spółki Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nad-
   zorczej.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Poz. 26528. DL INVEST GROUP PM SPÓŁKA AKCYJNA
w Katowicach. KRS 0000434440. SĄD REJONOWY KATO-
WICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26 września 2012 r.
[BMSiG-26427/2019]

Zarząd DL Invest Group PM Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Katowicach przy ulicy Mielęckiego 10, wpisanej do Reje-
stru Przedsiębiorców w dniu 26.09.2012 roku przez Sąd Rejo-
nowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospo-
darczy KRS, pod nr KRS 0000434440, działając na podstawie
art. 399 § 1 K.S.H. w zw. z art. 402 K.S.H, zwołuje na dzień
14 czerwca 2019 r., na godzinę 1100, w siedzibie Spółki Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nad-
   zorczej.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2019-05-22 98/2019 574 309432
Poz. 309432. DL INVEST GROUP PM SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000434440. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.09.2012.
[RDF/112604/19/131]

W dniu 15.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 309432. DL INVEST GROUP PM SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000434440. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.09.2012.
[RDF/112604/19/131]

W dniu 15.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-22 98/2019 574 309433
Poz. 309433. DL INVEST GROUP PM SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000434440. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.09.2012.
[RDF/112638/19/515]W dniu 15.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 309433. DL INVEST GROUP PM SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000434440. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.09.2012.
[RDF/112638/19/515]W dniu 15.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-22 98/2019 574 309434
Poz. 309434. DL INVEST GROUP PM SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000434440. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.09.2012.
[RDF/112644/19/530]

W dniu 15.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 309434. DL INVEST GROUP PM SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000434440. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.09.2012.
[RDF/112644/19/530]

W dniu 15.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-16 94/2019 580 294726
Poz. 294726. DL INVEST GROUP PM SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000434440. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.09.2012.
[RDF/111359/19/219]

W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 294726. DL INVEST GROUP PM SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000434440. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.09.2012.
[RDF/111359/19/219]

W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-03 66/2019 13 17511
Poz. 17511. DL INVEST GROUP PM SPÓŁKA AKCYJNA
w Katowicach. KRS 0000434440. SĄD REJONOWY KATO-
WICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26 września 2012 r.
[BMSiG-16946/2019]

Zarząd DL Invest Group PM Spółka Akcyjna z siedzibą w Kato-
wicach, przy ulicy Mielęckiego 10, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców w dniu 26.09.2012 r. przez Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII GospodarczyKRS, pod nr KRS 0000434440, działając na podstawie art. 399
§ 1 K.S.H. w zw. z art. 395 K.S.H. i art. 402 K.S.H., zwołuje na
dzień 8 maja 2019 r. na godzinę 1200 w siedzibie Spółki, Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad.
   5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
   6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za rok 2018.
   7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki
    za rok 2018.
   8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
    ności Spółki za 2018 r.
   9. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
       Spółki za rok 2018;
     b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
       za rok 2018;
     c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za
       rok 2018;
     d) podziału zysku za rok 2018;
     e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
     f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzor-
       czej.
  10. Wolne wnioski.
  11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Poz. 17511. DL INVEST GROUP PM SPÓŁKA AKCYJNA
w Katowicach. KRS 0000434440. SĄD REJONOWY KATO-
WICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26 września 2012 r.
[BMSiG-16946/2019]

Zarząd DL Invest Group PM Spółka Akcyjna z siedzibą w Kato-
wicach, przy ulicy Mielęckiego 10, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców w dniu 26.09.2012 r. przez Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII GospodarczyKRS, pod nr KRS 0000434440, działając na podstawie art. 399
§ 1 K.S.H. w zw. z art. 395 K.S.H. i art. 402 K.S.H., zwołuje na
dzień 8 maja 2019 r. na godzinę 1200 w siedzibie Spółki, Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad.
   5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
   6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za rok 2018.
   7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki
    za rok 2018.
   8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
    ności Spółki za 2018 r.
   9. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
       Spółki za rok 2018;
     b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
       za rok 2018;
     c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za
       rok 2018;
     d) podziału zysku za rok 2018;
     e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
     f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzor-
       czej.
  10. Wolne wnioski.
  11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2018-11-20 224/2018 1694 1092047
Poz. 1092047. DL INVEST GROUP PM SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000434440. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.09.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/31490/18/410]

W dniu 15.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. DOROSZ
2. KATARZYNA ANNA 3. 86121613808 4. SAMO-
ISTNA JEDNOOSOBOWA
Poz. 1092047. DL INVEST GROUP PM SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000434440. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.09.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/31490/18/410]

W dniu 15.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. DOROSZ
2. KATARZYNA ANNA 3. 86121613808 4. SAMO-
ISTNA JEDNOOSOBOWA
2018-11-16 222/2018 1246 1052176
Poz. 1052176. DL INVEST GROUP PM SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000434440. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.09.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/28654/18/422]

W dniu 27.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. DL PRO-
JECT MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA wpisać:
3. DL INVEST GROUP PM SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20 SIERP-


NIA 2018 ROKU, REP. A NUMER 8580/2018, NOTA-
RIUSZ PIOTR DOMAGAŁA KANCELARIA NOTA-
RIALNA W KATOWICACH PRZY UL. DWORCOWEJ
2, ZMIENIONO PARAGRAF 1 STATUTU SPÓŁKI
Poz. 1052176. DL INVEST GROUP PM SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000434440. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.09.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/28654/18/422]

W dniu 27.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. DL PRO-
JECT MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA wpisać:
3. DL INVEST GROUP PM SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20 SIERP-


NIA 2018 ROKU, REP. A NUMER 8580/2018, NOTA-
RIUSZ PIOTR DOMAGAŁA KANCELARIA NOTA-
RIALNA W KATOWICACH PRZY UL. DWORCOWEJ
2, ZMIENIONO PARAGRAF 1 STATUTU SPÓŁKI
2018-08-13 156/2018 189 317344
Poz. 317344. DL PROJECT MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000434440. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.09.2012.
[RDF/165687/18/473]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 317344. DL PROJECT MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000434440. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.09.2012.
[RDF/165687/18/473]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-13 156/2018 189 317345
Poz. 317345. DL PROJECT MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000434440. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.09.2012.
[RDF/165688/18/874]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 317345. DL PROJECT MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000434440. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.09.2012.
[RDF/165688/18/874]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-13 156/2018 189 317346
Poz. 317346. DL PROJECT MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000434440. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.09.2012.
[RDF/165689/18/275]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 317346. DL PROJECT MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000434440. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.09.2012.
[RDF/165689/18/275]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-08 88/2018 344 117319
Poz. 117319. DL PROJECT MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000434440. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 26.09.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/11957/18/424]

W dniu 27.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. OGRODNIK ZAWADZKA 2. KATARZYNA
AGNIESZKA 3. 75033112284 5. WICEPREZES
ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH 6. NIE
Poz. 117319. DL PROJECT MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000434440. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 26.09.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/11957/18/424]

W dniu 27.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. OGRODNIK ZAWADZKA 2. KATARZYNA
AGNIESZKA 3. 75033112284 5. WICEPREZES
ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH 6. NIE
2018-04-17 75/2018 15 16014
Poz. 16014. DL PROJECT MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
w Katowicach. KRS 0000434440. SĄD REJONOWY KATO-
WICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26 września 2012 r.
[BMSiG-15257/2018]

Zarząd DL Project Management Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Katowicach przy ulicy Mielęckiego 10, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców w dniu 26.09.2012 r. przez Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy
KRS, pod nr KRS 0000434440, działając na podstawie art. 399
§ 1 K.S.H. w zw. z art. 395 K.S.H. i art. 402 K.S.H, zwołuje na
dzień 15 maja 2018 r., na godzinę 1000, w siedzibie Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
    za rok 2017.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
    2017.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
    ności Spółki za 2017 r.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki za rok 2017;
    b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
      rok 2017;
    c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
      2017;
    d) podziału zysku za rok 2017;
    e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
    f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej;
  10. Wolne wnioski.
  11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Poz. 16014. DL PROJECT MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
w Katowicach. KRS 0000434440. SĄD REJONOWY KATO-
WICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26 września 2012 r.
[BMSiG-15257/2018]

Zarząd DL Project Management Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Katowicach przy ulicy Mielęckiego 10, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców w dniu 26.09.2012 r. przez Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy
KRS, pod nr KRS 0000434440, działając na podstawie art. 399
§ 1 K.S.H. w zw. z art. 395 K.S.H. i art. 402 K.S.H, zwołuje na
dzień 15 maja 2018 r., na godzinę 1000, w siedzibie Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
    za rok 2017.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
    2017.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
    ności Spółki za 2017 r.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki za rok 2017;
    b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
      rok 2017;
    c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
      2017;
    d) podziału zysku za rok 2017;
    e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
    f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej;
  10. Wolne wnioski.
  11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki