Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki RESTRUKTURYZACJA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-07-03
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy RESTRUKTURYZACJA S.A.
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.ST.WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Miejscowość WARSZAWA
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.ST.WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Ulica PRZASNYSKA
Nr domu 7
Miejscowość WARSZAWA
Kod pocztowy 01-756
Poczta WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6910Z - działalność prawnicza
6920Z - działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
7010Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
7021Z - stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
7490Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
7740Z - dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
7810Z - działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
8211Z - działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
8299Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000431998

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Prezentowane sprawozdanie finansowe RESTRUKTURYZACJA S.A., obejmuje rok zakończony 31 grudnia 2018r. oraz zawiera dane porównywalne za rok zakończony 31 grudnia 2017r.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 roku), zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydanymi na podstawie ustawy Krajowymi Standardami Rachunkowości oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 nr 149, poz. 1674, z późniejszymi zmianami)

Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółki powierzyło podmiotowi uprawnionemu do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Podstawowa działalność jednostki to działalność handlowa. Rodzaje kosztów, które występują w organizacji, dzielą się na:
Przychody grupowane są według ich rodzajów:
Przychody z tytułu sprzedaży towarów i przychody operacyjne.
Koszty działalności operacyjnej i pozostałe koszty operacyjne. Koszty ewidencjonowane są na kontach zespołu „4” Konta zespołu „4”ewidencjonowane są wg rodzaju.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe spółka kwalifikuje jako składniki majątkowe o okresie użytkowania
dłuższym niż rok. Środki trwałe przyjmowane są na stan i wyceniane według ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe podlegające likwidacji są wyceniane wg wartości księgowej netto nie wyższej od ceny sprzedaży netto. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej wartości początkowej nieprzekraczającej granicy 10000 PLN są księgowane bezpośrednio w koszty.
Podstawą ustalenia amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10000 PLN jest art. 32 i 33 UoR. Metoda amortyzacji: liniowa.

Należności wyceniono wg kwot wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Materiały pomocnicze typu materiały biurowe, drobne materiały remontowe, środki czystości, paliwa i akcesoria samochodowe, księgowane były bezpośrednio w koszty w momencie zakupu i przekazania do zużycia.

Za inwestycje krótkoterminowe uznaje się aktywa płatne, wymagalne lub przeznaczone do
zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowiące środki pieniężne. Środki pieniężne wycenione są według wartości nominalnej. Inwestycje, których okres wykupu lub spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż rok, zaliczane są do inwestycji krótkoterminowych.

Kapitały własne wyceniane są w wartości nominalnej i stanowią kapitał podstawowy wykazywany w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zobowiązania (zarówno handlowe, jak i inne) wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty. W
kwocie zobowiązań wykazane są także zobowiązania, które powstały po dniu bilansowym, ale
koszty dotyczyły okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

W ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki majątku oraz aktywa finansowe ujmuje
się według cen nabycia. Środki pieniężne i fundusze ujęte są według wartości nominalnej.
Na wynik netto składają się: wynik działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej
i obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.
Wynik działalności operacyjnej to różnica między sumą należnych przychodów ze sprzedaży
towarów i innych składników majątku wyrażonych w cenach sprzedaży z uwzględnieniem
rabatów, bez podatku od towarów i usług zrealizowanych, pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych towarów i innych składników majątku wycenionych w cenach zakupu i powiększonych o koszty sprzedaży i ogólnego zarządu oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
Wynik na działalności finansowej ustala się jako różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych a kosztami operacji finansowych.

Rachunek zysków i strat ustalany jest według wariantu porównawczego.

Rachunek przepływów środków pieniężnych ustalany jest metodą pośrednią.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych ust. 2, oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

Dane prezentowane w sprawozdaniu finansowym i porównywalne dane finansowe
dotyczące bilansu oraz zestawienia zmian w kapitale własnym odpowiadają danym
finansowym na dzień 31 grudnia 2018r.
Dane prezentowane w rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
obejmują odpowiednio okres 1 stycznia – 31 grudnia 2018r. i okres 1 stycznia – 31 grudnia
2017r. stanowiący porównywalne dane finansowe.
Dane prezentowane w sprawozdaniu finansowym i porównywalne dane finansowe
prezentowane są w polskich złotych.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 20 305,76
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 20 305,76
1 Środki trwałe 20 305,76
d) środki transportu 20 305,76
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 66 261,82 63 289,32
I Zapasy
II Należności krótkoterminowe 24 791,33 10 738,00
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 24 791,33 10 738,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 50,00 533,00
– do 12 miesięcy 50,00 533,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 282,00 10 205,00
c) inne 24 459,33
III Inwestycje krótkoterminowe 41 470,49 52 551,32
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 41 470,49 52 551,32
a) w jednostkach powiązanych 15 896,30
– udzielone pożyczki 15 896,30
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 41 470,49 36 655,02
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 41 470,49 36 655,02
Aktywa razem 66 261,82 83 595,08
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 66 261,82 40 845,08
I Kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -59 154,92 -31 431,37
VI Zysk (strata) netto 25 416,74 -27 723,55
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 42 750,00
I Rezerwy na zobowiązania
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe
3 Wobec pozostałych jednostek
III Zobowiązania krótkoterminowe 42 750,00
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 42 750,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 42 750,00
– do 12 miesięcy 42 750,00
IV Rozliczenia międzyokresowe
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem 66 261,82 83 595,08
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 36 016,26 8 154,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 36 016,26 8 154,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty działalności operacyjnej 26 721,72 39 951,45
I Amortyzacja 3 807,33 15 229,32
II Zużycie materiałów i energii 70,32
III Usługi obce 9 520,86 12 729,35
IV Podatki i opłaty, w tym: 2 494,68 431,96
V Wynagrodzenia 10 365,85
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 85,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe 533,00 11 405,50
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 9 294,54 -31 797,45
D Pozostałe przychody operacyjne 19 528,74
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 17 647,91
IV Inne przychody operacyjne 1 880,83
E Pozostałe koszty operacyjne 3 407,77 140,22
III Inne koszty operacyjne 3 407,77 140,22
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 25 415,51 -31 937,67
G Przychody finansowe 1,23 506,30
II Odsetki, w tym: 447,53
V Inne 1,23 58,77
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 25 416,74 -31 431,37
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 25 416,74 -31 431,37
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 40 845,08 72 276,45
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 40 845,08 72 276,45
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100 000,00 100 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100 000,00 100 000,00
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -59 154,92 -27 723,55
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -59 154,92 -27 723,55
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -59 154,92 -27 723,55
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -59 154,92 -27 723,55
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -59 154,92 -27 723,55
6 Wynik netto 25 416,74 -31 431,37
A zysk netto 25 416,74
B strata netto 31 431,37
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 66 261,82 40 845,08
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 66 261,82 40 845,08
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 25 416,74 -31 431,37
II Korekty razem -52 996,00 22 604,57
1 Amortyzacja 3 807,33 15 229,32
7 Zmiana stanu należności -14 053,33 1 951,00
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -42 750,00 750,00
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 4 674,25
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -27 579,26 -8 826,80
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 16 498,43
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 16 498,43
3 Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki 447,53
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
4 Inne wydatki inwestycyjne 447,53
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 16 498,43 -447,53
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 15 896,30
2 Kredyty i pożyczki 15 896,30
II Wydatki
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 15 896,30
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4 815,47 -9 274,33
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4 815,47 -9 274,33
F Środki pieniężne na początek okresu 36 655,02 45 929,35
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 41 470,49 36 655,02
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 25 416,74
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 72 044,66
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 43 220,15
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 28 824,51
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Wprowadzenie do sprawozdania

-

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki