Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki SUPRA INWEST SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-17
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmySupra Inwest Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwodolnośląskie
PowiatM.Wrocław
Gminadolnośląskie
MiejscowośćWrocław
Adres
Kod krajuPL
Województwodolnosląskie
PowiatM.Wrocław
GminaM.Wrocław
UlicaAleja Śląska
Nr domu1
MiejscowośćWrocław
Kod pocztowy54-118
PocztaWrocław
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6420Z - działalność holdingów finansowych
6430Z - działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
6499Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
6619Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
6621Z - działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
6622Z - działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
6810Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
7010Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
7711Z - wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000431763

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne to prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok przeznaczone do używania na potrzeby Jednostki. Wycenia się je według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o dokonane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się w szczególności:
-koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do produkcji,
-nabytą wartość firmy,
-autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
-prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych,
-know-how.
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności według następujących zasad:
- składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1000 zł spółka zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 500zł, spółka jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej.
- składniki majątku o wartości początkowej od 1000 zł do 10 000 zł spółka zalicza do wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku spółka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.
- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł spółka zalicza do wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania ustalony jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
W przypadku braku możliwości wiarygodnego oszacowania okresu ekonomicznej użyteczności rezultatów prac rozwojowych/wartości firmy okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie przekracza 5 lat.
Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Jednostki. Wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników majątku), pomniejszonych o skumulowane umorzenie, a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania.
Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione.
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności według następujących zasad:
-składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1000 zł spółka zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 500 zł, spółka jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej.
-składniki majątku o wartości początkowej od 1000 zł do 10 000 zł spółka zalicza do wartości środki trwałe i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku spółka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.
- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł spółka zalicza do środki trwałe i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania ustalony jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
- na każdy dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji przyjętego okresu ekonomicznej użyteczności każdego składnika (tj. środka trwałego i wartości niematerialnej prawnej). Zmiana przyjętego okresu skutkuje zmianą kwoty dokonywanych odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego dnia następnego roku obrotowego.
- odpisów amortyzacyjnych od maszyn i urządzeń spółki dokonuje metodą liniową.
- wszystkie nakłady na ulepszenia środków trwałych przekraczające wartości 10 000zl podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o dokonane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane.
Inwestycje długoterminowe
Inwestycje długoterminowe - obejmują udziały lub akcje, które ujmuje się wg ceny nabycia.
Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne to nieruchomości i wartości
niematerialne i prawne, które nie są używane przez jednostkę, lecz posiadane przez nią w celu osiągnięcia korzyści w postaci przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym czynszów z wynajmu.
Wyceniane są wg ceny nabycia lub koszcie wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane umorzenie.
Wartość początkową inwestycji w nieruchomości ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia inwestycji w nieruchomości powiększają koszty jej ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa inwestycji w nieruchomości po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Inwestycje w nieruchomości amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu inwestycji w nieruchomości do używania.
Długoterminowe aktywa finansowe
Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych oraz inne inwestycje (w tym pożyczki) zaliczone do aktywów trwałych ujmuje się w cenie nabycia.
Obligacje zaliczone do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności ujmuje się w skorygowanej cenie nabycia.
Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe (instrumenty finansowe)
I.Instrumenty finansowe
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. Nr 149 poz. 1674z późn. zm.).
Instrumentem finansowym jest każda umowa, która powoduje powstanie aktywa finansowego u jednej strony i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej strony.
Z uwagi na znikomy udział kosztów pośrednich przypadających na działalność finansową, odstąpiono od ustalenia i odniesienia tych kosztów w działalność finansową.
Aktywa finansowe Jednostka klasyfikuje do następujących kategorii:
-aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
-pożyczki udzielone i należności własne,
-aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
-aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Zobowiązania finansowe dzielone są na:
-zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
-pozostałe zobowiązania finansowe.
Podstawę dokonania klasyfikacji stanowi cel nabycia aktywów finansowych oraz ich charakter. Jednostka określa klasyfikacje swoich aktywów finansowych przy ich początkowym ujęciu, a następnie poddaje ją weryfikacji na każdy dzień sprawozdawczy.
II.Aktywa finansowe
Aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów finansowych). Na każdy dzień bilansowy Jednostka ocenia, czy istnieją przesłanki wskazujące na utratę wartości składnika aktywów finansowych.
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Składnik aktywów finansowych zalicza się do kategorii przeznaczonych do obrotu, jeżeli został nabyty w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, lub jeżeli stanowi część portfela, który generuje krótkoterminowe zyski lub też jest instrumentem pochodnym o dodatniej wartości godziwej.
Aktywa zaliczone do kategorii przeznaczonych do obrotu wyceniane są na każdy dzień bilansowy w wartości godziwej, a wszelkie zyski lub straty odnoszone są w przychody lub koszty finansowe.
Do tej pozycji są zaliczane akcje i udziały notowane na rynku notowań Spółek giełdowych.
Pożyczki udzielone i należności własne
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się - niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty) - aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem że Jednostka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - to instrumenty finansowe niezaliczone do żadnej z pozostałych kategorii.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są na każdy dzień sprawozdawczy w wartości godziwej, a zyski i straty z tytułu utraty/zwiększenia wartości ujmowane są w przychodach i kosztach finansowych.
III.Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu - nie występują.
IV.Instrumenty pochodne
a) Uznawanie i wycena instrumentów pochodnych w bilansie - nie występuje.
b) Wartość godziwa - nie występuje.
c)Ujęcie skutków zmian wartości godziwej i zysków lub strat z realizacji instrumentu - nie występuje.
d) Ujęcie zabezpieczających instrumentów pochodnych - nie występuje.
e) Wycofanie wyznaczenia instrumentu jako zabezpieczenie - nie występuje.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób:
Materiały - nie występują.
Półprodukty i produkty w toku - nie występują.
Produkty gotowe koszt wytworzenia - nie występują.
Towary - nie występują.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Należności wyrażone w walutach obcych wycenia nie występują.
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych nie występują.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosowanie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczania jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów.
Należne wpłaty na kapitał podstawowy to zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe. Ujmowane są według wartości określonej w umowie lub statucie.
W/w należne wpłaty na kapitał podstawowy nie występują.
Udziały lub akcje własne to nabyte aktywa od udziałowców/akcjonariuszy w celu ich umorzenia bądź zbycia. Ujmuje się je w księgach w cenie nabycia.
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
I.Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie wpisanej w rejestrze sądowym.
II.Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.
III.Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał powstały jako skutek aktualizacji wyceny aktywów trwałych, a ostatnia aktualizacja przeprowadzona była na dzień 1 stycznia 1995 roku. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowiednia część kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, który uprzednio podlegał aktualizacji wyceny, pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego składnika majątku trwałego.
IV.Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny zwiększają również skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny zmniejszają, do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, skutki obniżenia wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była rozliczona do dnia wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego.
Rezerwy to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Rezerwy tworzy się zgodnie z obowiązkiem prawnym lub zwyczajowo oczekiwanym obowiązkiem handlowym, to jest wtedy, gdy występuje na tyle duże prawdopodobieństwo, że zajdzie konieczność wywiązania się jednostki z ciążącego na niej obowiązku, a koszty lub straty wymagające poniesienia dla wywiązania się z tego obowiązku są na tyle znaczące, że ich nieuwzględnienie w wyniku finansowym tego okresu, w którym obowiązek powstał, spowodowałoby istotne zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki
Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:
- rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe, które wycenia się według wartości godziwej.
Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych nie występują.

Inne rozliczenia międzyokresowe

a)Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - nie występują.
b)Rozliczenia międzyokresowe przychodów bierne - nie występują.

Wycena transakcji w walutach obcych - nie występuje.

Czynniki ryzyka finansowego oraz sposób zarządzania ryzykiem finansowym informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Działalność Jednostki narażona jest na następujące rodzaje ryzyka finansowego:
-ryzyko rynkowe, w tym ryzyko walutowe, stopy procentowej oraz inne cenowe,
-ryzyko utraty płynności,
-ryzyko kredytowe.

Spółka nie prowadziła zarządzania ryzykiem finansowym.

Ryzyko stopy procentowej

Jednostka posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, dla których odsetki liczone są na bazie zmiennej jak i stałej stopy procentowej. Ponadto Jednostka lokuje wolne środki pieniężne w instrumenty dłużne o zmiennej lub stałej stopie procentowej.

Ryzyko utraty płynności

Jednostka jest narażona na ryzyko utraty płynności, rozumiane jako ryzyko utraty zdolności do regulowania zobowiązań w określonych terminach. W ocenie Zarządu Jednostki wartość środków pieniężnych na dzień bilansowy, oraz dobra kondycja finansowa Jednostki powodują, że ryzyko utraty płynności należy ocenić jako nieznaczne.

Ryzyko kredytowe

Jednostka posiada należności z tytułu kredytów i pożyczek, dla których odsetki liczone są na bazie zmiennej stopy procentowej. Ryzyko jest związane z ewentualnym brakiem możliwości dokonania spłaty zobowiązania przez pożyczkobiorcę a ekspozycja na to ryzyko jest równa wartości bilansowej tych instrumentów.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.
Koszty
Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym.
Na wynik finansowy Jednostki wpływają ponadto:
-pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Jednostki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
-przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji,
-koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji.

Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:
-bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
-zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Podatek odroczony - Jednostka nie korzysta z uproszczeń określonych w art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości pozwalających odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego.

Podatek dochodowy bieżący
-podlega pod przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Podatek dochodowy odroczony

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.
Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się na kapitał (fundusz) własny.

Jednostka przyjęła zasadę niekompensowania aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego dochodowego.

Jednostka przyjęła następującą zasadę odwracania się różnic przejściowych:
-w przypadku różnych stawek podatku dochodowego od osób prawnych w poszczególnych latach obrotowych jednostka przyjmuje metodę FIFO przy odwracaniu się różnic przejściowych lub
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości.

Uproszczenia przewidziane w ustawie o rachunkowości zastosowane w sprawozdaniu finansowym:
4.1.Jednostka nie odstąpiła od sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym na podstawie art. 45 ust. 2 i 3.
4.2.Jednostka nie odstąpiła od sporządzania rachunku przepływów pieniężnych na podstawie art. 45 ust. 2 i 3.
4.3.Jednostka nie odstąpiła od ustalania aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie art. 37 ust. 10.
4.4.Jednostka nie odstąpiła od wyceny kontraktów długoterminowych określonych w art. 34a-34c na podstawie art. 34d.
4.5.Jednostka nie odstąpiła od zaliczania do aktywów trwałych używanych obcych składników majątkowych na podstawie art. 3 ust. 6.
4.6.Jednostka odstąpiła od sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie art.56 ust.1
Przychody i koszty
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe35 075 913,1733 340 373,22
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe566 229,691 545 121,95
1Środki trwałe564 969,741 543 862,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)1 380 835,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej10 815,3011 377,95
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu554 154,44151 649,05
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie1 259,951 259,95
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe30 113 108,7329 333 373,93
1Nieruchomości2 017 467,32656 544,99
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe28 095 641,4128 676 828,94
a) w jednostkach powiązanych24 498 195,4024 488 111,42
– udziały lub akcje24 498 195,4024 467 526,40
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki20 585,02
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale1 439 805,891 950 418,13
– udziały lub akcje1 439 805,891 439 805,89
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki510 612,24
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach2 157 640,122 238 299,39
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe1 335 865,281 335 952,76
– udzielone pożyczki821 774,84902 346,63
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 396 574,752 461 877,34
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 396 574,752 461 877,34
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe48 491 743,2846 468 629,30
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe934 585,18189 058,00
1Należności od jednostek powiązanych278 782,7830 761,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:38 650,7830 479,40
– do 12 miesięcy38 650,7830 479,40
– powyżej 12 miesięcy
b) inne240 132,00282,00
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek655 802,40158 296,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:15 865,895 578,09
– do 12 miesięcy15 865,895 578,09
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych184 838,00147 620,00
c) inne455 098,515 098,51
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe47 541 224,5146 277 988,63
1Krótkoterminowe aktywa finansowe47 541 224,5146 277 988,63
a) w jednostkach powiązanych812 514,60722 024,39
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki812 514,60722 024,39
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach42 085 450,7643 003 491,83
– udziały lub akcje41 818 238,3842 290 515,48
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki267 212,38712 976,35
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne4 643 259,152 552 472,41
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach45 240,3594 658,78
– inne środki pieniężne4 598 018,802 457 813,63
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe15 933,591 582,67
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem83 567 656,4579 809 002,52
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny82 887 241,5778 911 805,57
IKapitał (fundusz) podstawowy915 500,00915 500,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:78 131 352,0671 014 332,22
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-134 017,21-136 094,18
VIZysk (strata) netto3 974 406,727 118 067,53
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania680 414,88897 196,95
IRezerwy na zobowiązania18 172,2931 536,34
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego18 172,2931 536,34
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe286 244,02
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek286 244,02
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe286 244,02
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe375 998,57865 660,61
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych248 171,30829 688,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 476,00494 706,00
– do 12 miesięcy1 476,00494 706,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne246 695,30334 982,67
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek127 827,2735 971,94
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe90 609,6011 398,67
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:24 065,207 870,49
– do 12 miesięcy24 065,207 870,49
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych3 510,004 144,53
h) z tytułu wynagrodzeń8 641,8411 557,62
i) inne1 000,631 000,63
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem83 567 656,4579 809 002,52
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:203 005,77176 218,34
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów203 005,77176 218,34
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
– w tym obiekty w zabudowie
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej584 337,05850 792,62
IAmortyzacja98 475,6291 967,19
IIZużycie materiałów i energii1 561,141 516,46
IIIUsługi obce287 032,10600 564,93
IVPodatki i opłaty, w tym:33 208,3710 204,33
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia150 820,08135 534,39
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe13 239,7411 005,32
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-381 331,28-674 574,28
DPozostałe przychody operacyjne3 977,4917 230,07
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne3 977,4917 230,07
EPozostałe koszty operacyjne3 976,984,66
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne3 976,984,66
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-381 330,77-657 348,87
GPrzychody finansowe10 277 202,9710 530 035,03
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:9 137 015,317 249 377,60
AOd jednostek powiązanych, w tym:6 959 177,835 811 510,97
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:2 177 837,481 437 866,63
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:211 593,97196 080,27
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych928 593,693 084 577,16
VInne
HKoszty finansowe7 456 514,951 664 189,56
IOdsetki, w tym:38 203,2144 856,59
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:954 898,031 619 332,97
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych6 353 263,71
IVInne110 150,00
IZysk (strata) brutto (F+G–H)2 439 357,258 208 496,60
JPodatek dochodowy-1 535 049,471 090 429,07
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)3 974 406,727 118 067,53
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)78 911 805,5773 770 093,73
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów-1 029,281 047,69
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach78 910 776,2973 771 141,42
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu915 500,00915 500,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
– …
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu915 500,00915 500,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu71 014 332,2271 014 332,22
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego7 117 019,84
a) zwiększenie (z tytułu)7 117 019,84
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)7 117 019,84
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
– umorzenia własnych udziałów
– podwyższenia kapitału zakładowego
– …
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu78 131 352,0671 014 332,22
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty bilansowej
– umorzenia udziałów własnych
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
– wypłaty dywidendy
– zwrotu dopłat wspólnikom
– …
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu6 981 973,351 840 261,51
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu7 118 067,531 840 261,51
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach7 118 067,531 840 261,51
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)7 118 067,531 840 261,51
– wypłaty dywidendy1 840 261,51
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego7 117 019,84
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe1 047,69
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
– …
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu136 094,18
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów-1 029,281 047,69
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach135 064,901 047,69
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia135 046,49
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)1 047,69
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku1 047,69
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
– …
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu134 017,21136 094,18
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-134 017,21-136 094,18
6Wynik netto3 974 406,727 118 067,53
Azysk netto3 974 406,727 118 067,53
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)82 887 241,5778 911 805,57
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)82 887 241,5778 911 805,57
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto3 974 406,727 118 067,53
IIKorekty razem-5 219 895,04-7 605 875,87
1Amortyzacja98 475,6291 967,19
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-9 310 406,07-7 400 601,28
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej6 379 568,05-1 465 244,19
5Zmiana stanu rezerw-13 364,05-136 174,36
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-55 677,18-145 903,17
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-480 585,60504 579,27
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 949 048,33953 110,75
10Inne korekty111 142,52-7 610,08
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-1 245 488,32-487 808,34
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy16 331 317,6924 706 908,26
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:14 684 317,6924 706 908,26
a) w jednostkach powiązanych6 872 230,746 049 000,00
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach6 870 890,466 049 000,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki1 340,28
– inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach7 812 086,9518 657 908,26
– zbycie aktywów finansowych5 445 796,8817 120 505,00
– dywidendy i udziały w zyskach2 177 837,481 437 866,63
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych40 783,47
– odsetki147 669,1299 536,63
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne1 647 000,00
IIWydatki12 878 756,8322 020 838,44
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 759,95
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:11 383 756,8321 428 078,49
a) w jednostkach powiązanych30 669,00805 674,89
– nabycie aktywów finansowych30 669,00305 674,89
– udzielone pożyczki długoterminowe500 000,00
b) w pozostałych jednostkach11 353 087,8320 622 403,60
– nabycie aktywów finansowych11 353 087,8320 182 403,60
– udzielone pożyczki długoterminowe440 000,00
4Inne wydatki inwestycyjne1 495 000,00590 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)3 452 560,862 686 069,82
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy23 235,70
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki23 235,70
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki116 285,8094 858,47
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego115 050,7594 788,96
8Odsetki1 235,0569,51
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-116 285,80-71 622,77
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)2 090 786,742 126 638,71
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:2 090 786,742 126 638,71
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 552 472,41425 833,70
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:4 643 259,152 552 472,41
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok2 439 357,258 208 496,60
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:9 117 588,689 117 588,687 249 377,60
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych9 117 588,689 117 588,68art 22 ust 47 249 377,60
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:975 565,40961 130,5514 434,8518 497 114,99
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);46 971,7132 536,8614 434,85art 12 ust 4 pkt 279 941,45
przychody bilansowe nie uznane podatkowo928 593,69928 593,69art 12 ust 3a18 417 173,54
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:6 363 426,056 353 263,7110 162,3415 337 671,98
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych art 16 ust 1 pkt 2117,00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro8 936,868 936,86art 16 ust 1 pkt 49
aktualizacja wartości inwestyccji6 353 263,716 353 263,71art 1615 332 596,38
pozostałe 1 225,481 225,485 058,60
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:131 002,8736 931,3994 071,48127 331,93
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)36 968,1636 931,3936,77art 16 ust 1 pkt 1139 728,48
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12art 16 ust 1 pkt 574 558,00
odpisy amortyzacyjne śr.trwałych od leasingy operacyjnego a bilansowo ujęty jako finansowy74 500,7174 500,71art 17b69 991,87
pozostałe 19 534,0019 534,0013 053,58
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:116 234,63116 234,6399 847,56
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego3 458,003 458,00art 15 ust 4g
koszty leasingu operacyjnego a bilansowo ujęty jako finansowy112 776,63112 776,63art 17b99 847,56
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

informacjadodtakowa_2018_korekta_ostateczna

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki