Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki AXIALUS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-19
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyAxialus S.A.
Siedziba
Województwomazowieckie
PowiatMiasto Warszawa
GminaMiasto Warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
PowiatMiasto Warszawa
GminaMiasto Warszawa
UlicaHoża
Nr domu50
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy00-682
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD7820Z - działalność agencji pracy tymczasowej
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000430367

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres od
1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku są zgodne z przepisami ustawy z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości, zwanej dalej ustawą.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Wartości niematerialne i prawne.
Wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen ich nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości oraz amortyzację przeprowadzoną według stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Środki trwałe.
Wartość początkową środków trwałych wycenia się na dzień bilansowy w wysokości cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe amortyzuje się liniowo w okresie przewidywanego użytkowania, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania, według stawek zgodnych z załącznikiem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych).
Środki trwałe w budowie.
Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3. Inwestycje o charakterze trwałym.
Udziały w innych jednostkach zgodnie z art. 28.1.3 ustawy wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
4. Inwestycje krótkoterminowe.
Na dzień bilansowy aktywa zaliczane do inwestycji krótkoterminowych są wyceniane według ceny rynkowej. Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.
5. Zapasy.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień nabycia lub powstania według cen nabycia, a w przypadku produktów gotowych według kosztów wytworzenia.
W celu ustalenia wartości stanu końcowego zapasu danego składnika aktywu jednostka dokonuje wyceny rozchodu w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) tych składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu lub wytworzenia.
Nie rzadziej niż na dzień bilansowy jednostka dokonuje wyceny rzeczowych aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
6. Przychody ze sprzedaży.
Przychody ze sprzedaży ewidencjonuje się w zespole „7”, koszty rodzajowe w zespole „4”, pozostałe koszty w zespole „7”.
Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki przychodem ze sprzedaży towarów
i materiałów jest głównie obrót uzyskany ze sprzedaży towarów handlowych oraz usług.
Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to koszt własny sprzedanych towarów, który jest współmierny do przychodów ze sprzedaży.
7. Należności i zobowiązania.
Należności wykazuje się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
Wartość należności urealnia się dokonując odpisów aktualizujących zmniejszających należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości, kwestionujących należności oraz zalegających na dzień bilansowy, jeżeli ocena ich sytuacji gospodarczej i finansowej wykazuje, że spłata należności w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna, a także w innych przypadkach, gdy należności i roszczenia nie są realne.
Należności i roszczenia w walutach obcych wykazuje się w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według kursu średniego NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania operacji.
Na dzień bilansowy wartości te przelicza się według średniego kursu NBP, obowiązującego na ten dzień.
Zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazane są według wartości podlegającej zapłacie.
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Zobowiązania w walucie obcej wycenia się po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania operacji. Na dzień bilansowy wartości te przelicza się według średniego kursu NBP, obowiązującego na ten dzień.
8. Środki pieniężne.
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
9. Rezerwy.
Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej.
10. Kapitały.
Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.
Kapitał podstawowy wykazuje się w wartości ustalonej w umowie Spółki wpisanej do KRS. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki lub nadwyżki ponad wartość nominalną udziałów otrzymanych przy ich wydaniu. Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady ujmuje się w pasywach bilansu jako należne wpłaty na rzecz kapitału podstawowego ze znakiem minus.
11. Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: opłacone z góry prenumeraty, składki na ubezpieczenie majątku i gwarancje ubezpieczeniowe działalności, abonamenty itp.
12. Rozliczenia międzyokresowe przychodów.
Dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi
w następnych okresach sprawozdawczych. Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych.
13. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Spółka odstapiła od tworzenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, kierując się zasadą istotności i ich ewentualnym znikomym wpływem na stan aktywów i pasywów.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustala się według zasad określonych w rozdz. 4 ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem opisanych poniżej Rachunek Zysków i Strat wariant porównawczy.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r poz. 351)

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe171 233,54178 263,99
IWartości niematerialne i prawne1 422,963 349,01
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne1 422,963 349,01
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe34 710,5836 314,98
1Środki trwałe34 710,5819 078,48
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny20 549,9916 792,31
d) środki transportu14 160,59
e) inne środki trwałe2 286,17
2Środki trwałe w budowie17 236,50
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe135 100,00138 600,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe135 100,00138 600,00
a) w jednostkach powiązanych135 100,00138 600,00
– udziały lub akcje135 100,00138 600,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe8 399 695,898 622 047,78
IZapasy683 067,611 577 256,57
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary669 083,831 308 877,18
5Zaliczki na dostawy i usługi13 983,78268 379,39
IINależności krótkoterminowe5 432 840,005 820 507,89
1Należności od jednostek powiązanych1 393 829,841 478 275,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 393 829,841 478 275,43
– do 12 miesięcy1 393 829,841 478 275,43
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek4 039 010,164 342 232,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 203 488,663 275 520,75
– do 12 miesięcy3 203 488,663 275 520,75
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych122 645,14477 545,51
c) inne695 884,25589 166,20
d) dochodzone na drodze sądowej16 992,11
IIIInwestycje krótkoterminowe2 159 959,851 133 321,28
1Krótkoterminowe aktywa finansowe2 159 959,851 133 321,28
a) w jednostkach powiązanych1 483 041,63834 805,01
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki1 483 041,63834 805,01
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne676 918,22298 516,27
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach676 918,22298 516,27
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe123 828,4390 962,04
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem8 570 929,438 800 311,77
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny1 722 757,181 491 497,00
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000,00100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:1 498 302,431 498 302,43
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-106 805,43-360 367,74
VIZysk (strata) netto231 260,18253 562,31
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 848 172,257 308 814,77
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe6 562 049,937 089 528,82
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych3 212 387,023 075 485,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 136,5029 186,74
– do 12 miesięcy3 136,5029 186,74
– powyżej 12 miesięcy
b) inne3 209 250,523 046 299,08
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek3 349 662,914 014 043,00
a) kredyty i pożyczki809 887,59990 073,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:829 295,261 833 218,51
– do 12 miesięcy829 295,261 833 218,51
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi230 894,30235 231,12
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych792 516,76463 976,90
h) z tytułu wynagrodzeń606 288,38437 484,21
i) inne80 780,6254 059,26
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe286 122,32219 285,95
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe286 122,32219 285,95
– długoterminowe
– krótkoterminowe286 122,32219 285,95
Pasywa razem8 570 929,438 800 311,77
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:31 017 714,2835 073 722,15
– od jednostek powiązanych6 293 002,6815 130 884,33
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów15 299 281,4611 079 182,35
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów15 718 432,8223 994 539,80
BKoszty działalności operacyjnej30 697 702,1034 719 618,01
IAmortyzacja41 330,4934 612,41
IIZużycie materiałów i energii113 288,54107 929,71
IIIUsługi obce1 271 384,631 961 621,09
IVPodatki i opłaty, w tym:36 077,2558 335,41
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia9 877 093,826 294 278,42
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 609 191,55961 698,49
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe2 367 114,721 798 989,47
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów15 382 221,1023 502 153,01
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)320 012,18354 104,14
DPozostałe przychody operacyjne162 978,5596 251,78
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych9 206,55
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne153 772,0096 251,78
EPozostałe koszty operacyjne124 246,2556 760,83
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne124 246,2556 760,83
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)358 744,48393 595,09
GPrzychody finansowe115 214,6565 684,29
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:73 672,9733 868,02
– od jednostek powiązanych73 442,3533 500,91
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne41 541,6831 816,27
HKoszty finansowe233 843,95167 758,07
IOdsetki, w tym:227 714,38167 758,07
– dla jednostek powiązanych170 086,87102 131,45
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne6 129,57
IZysk (strata) brutto (F+G–H)240 115,18291 521,31
JPodatek dochodowy8 855,0037 959,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)231 260,18253 562,31
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)1 491 497,001 237 934,69
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach1 491 497,001 237 934,69
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu100 000,00100 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu100 000,00100 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 498 302,431 498 302,43
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 498 302,431 498 302,43
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-360 367,74-360 367,74
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-360 367,74-360 367,74
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-360 367,74-360 367,74
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)253 562,31
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-106 805,43-360 367,74
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-106 805,43-360 367,74
6Wynik netto231 260,18253 562,31
Azysk netto231 260,18253 562,31
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)1 722 757,181 491 497,00
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)1 722 757,181 491 497,00
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto231 260,18253 562,31
IIKorekty razem1 009 863,84866 436,10
1Amortyzacja41 330,4934 612,41
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów894 188,96139 812,92
7Zmiana stanu należności387 667,89-784 832,56
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-347 293,481 850 967,89
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych33 969,98-374 124,56
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)1 241 124,021 119 998,41
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy3 500,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:3 500,00
a) w jednostkach powiązanych3 500,00
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki37 800,0442 125,34
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych37 800,0442 125,34
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-34 300,04-42 125,34
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki828 422,031 045 993,98
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek180 185,41282 824,31
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe648 236,62763 169,67
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-828 422,03-1 045 993,98
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)378 401,9531 879,09
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:378 401,9531 879,09
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu298 516,27266 637,18
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:676 918,22298 516,27
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok240 115,18291 521,31
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:8,588,58
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:59 772,7759 772,7741 765,14
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:61 914,0961 914,0970 598,78
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:32 023,4432 023,44122 610,19
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:122 612,75122 612,7594 513,11
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:138 209,05138 209,05138 209,04
strata z 2016 - 50%128 697,88
strata z 2015 - 50%9 511,16
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:33 156,77-10 459,68
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym46 606,33199 783,31
K. Podatek dochodowy8 855,0037 959,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

dodatkowe infromacje i objaśnienia do SF 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki