Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki GRUPA "LEW" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy GRUPA "LEW" SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat M. CZĘSTOCHOWA
Gmina M.CZĘSTOCHOWA
Miejscowość CZĘSTOCHOWA
Adres
Kod kraju PL
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat M. CZĘSTOCHOWA
Gmina M.CZĘSTOCHOWA
Ulica BRZEŹNICKA
Nr domu 46 B
Miejscowość CZĘSTOCHOWA
Kod pocztowy 42-215
Poczta CZĘSTOCHOWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4690Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
4652Z - sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
6419Z - pozostałe pośrednictwo pieniężne
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000425958

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (z późn. zm.) oraz obowiązującą w Spółce Polityką Rachunkowości.
Spółka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat. Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
Sprawozdanie finansowe jednostki podlega corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne

W pozycji tej zostały ujęte nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z jej aktywami.
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia (lub kosztu wytworzenia) pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W innych wartościach niematerialnych i prawnych ujęte są między innymi znaki towarowe, oprogramowania i systemy operacyjne, zakończone prace rozwojowe, patenty oraz wiedza know-how.
Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco: oprogramowanie komputerowe 0-5 lat, inne wartości niematerialne i prawne 0-10 lat, znaki towarowe 10 lat.
Wartości niematerialne i prawne, których wartość nie przekracza 1.000,00 zł mogą być amortyzowane jednorazowo. Wartości niematerialne i prawne powyżej tej kwoty są amortyzowane w czasie według stawek wymienionych powyżej. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu wartości niematerialnych i prawnych do używania.

Środki trwałe

W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości.
Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego.
Środki trwałe są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, który w Spółce kształtuje się następująco: budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10 lat, urządzenia techniczne i maszyny (z wyjątkiem sprzętu komputerowego) 2-10 lat, sprzęt komputerowy 0-5 lat, terminale i urządzenia pomocnicze 5-7 lat, środki transportu 2,5-5 lat, inne środki trwałe 0-5 lat.
Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 300 zł Spółka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Środki trwałe o wartości początkowej od 300 zł do 390 zł mogą być odniesione jednorazowo w koszty amortyzacji. Od wartości powyżej 390 zł następuje umarzanie w czasie. Dla grup środków o niskiej jednostkowej wartości początkowej zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem - typu terminale i pomocnicze urządzenia do nich, dopuszcza się ustalenie odpisów amortyzacyjnych w sposób uproszczony, poprzez dokonywanie zbiorczych odpisów dla tych grup.

Leasingi

Spółka jest stroną umów le

asingowych, na podstawie których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe przez uzgodniony okres. W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu ujmowany jest w aktywach jako środek trwały według wartości przedmiotu leasingu ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Koszty finansowe – odsetki na dzień rozpoczęcia leasingu są ujmowane na rozliczeniach międzyokresowych i odpisywane stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń w ciężar kosztów finansowych.
Środki trwałe używane na podstawie umów leasingowych są amortyzowane według takich samych zasad jak własne środki trwałe.

Środki trwałe w budowie

W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości.

Inwestycje

Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków. Udziały i akcje w innych jednostkach oraz pozostałe inwestycje wyceniane są w bilansie według ceny nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Udziały i akcje, dla których istnieje rynek regulowany, wyceniane są na moment bilansowy według cen rynkowych (notowań giełdowych) lub inaczej ustalonej wartości godziwej z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i istotności. Wyniki wyceny odnosi się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Zapasy

Do zapasów zaliczane są materiały nabyte przez jednostkę w celu zużycia na potrzeby własne, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym.
Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny zakupu lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto. Wartość wycenionych w powyższy sposób materiałów, towarów oraz produktów gotowych pomniejszona jest o utworzone odpisy aktualizujące zapasy wolnorotujące.
Do wyceny rozchodu zapasów stosowana jest metoda „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło”.
Zaliczki na dostawy ujmuje się w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

Należności

Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty,
z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie indywidualnego odpisu aktualizującego.
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość, a w przypadku kiedy nie dokonano odpisów aktualizujących lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, należności te zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

Środki pieniężne

Środki pieniężne w banku i w kasie wycen

iane są według wartości nominalnej. Środki w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu NBP dla danej waluty.

Różnice kursowe

1. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji
- w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień w przypadku pozostałych operacji.
2. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w przychodach lub kosztach finansowych, a w przypadkach określonych przepisami kapitalizowane w wartości aktywów.
Rezerwy
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków odzwierciedlających korzyści ekonomiczne oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
Spółka tworzy rezerwy na odroczony podatek dochodowy.

Zobowiązania

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty lub – jeżeli wymagają tego szczególne przepisy – w skorygowanej cenie nabycia z zachowaniem zasady istotności.

Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe

Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń.

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia:
- długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego,
- krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.
Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności:
1) ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny,
2) z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń, możliwych do oszacowania w sposób wiarygodny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana.
Czas i sposób rozliczenia, uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, wyznaczono z zachowaniem zasady ostrożności.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów mogą obejmować w szczególności:
- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialne i prawne, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów własnych,
- ujemną wartość firmy,
- przyjęte nieodpłatnie środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości ni
ematerialne i prawne.
Podatek odroczony
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. Aktywa z tytułu podatku odroczonego oraz rezerwy na podatek odroczony prezentowane są w bilansie oddzielnie.
Kapitały i fundusze
Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym.
Kapitały własne i fundusze ujmowane są w wartościach nominalnych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat Jednostka sporządza według wariantu porównawczego.

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności, realizacji, a także zasady ciągłości.

Przychody

Przychody uznane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

Koszty

Koszty, które można bezpośrednio przyporządkować przychodom osiągniętym przez Spółkę, wpływają na wynik finansowy Spółki za ten okres sprawozdawczy, w którym przychody te wystąpiły.
Koszty, które można jedynie w sposób pośredni przyporządkować przychodom lub innym korzyściom osiąganym przez Spółkę, wpływają na wynik finansowy Spółki w części, w której dotyczą danego okresu sprawozdawczego, zapewniając ich współmierność do przychodów.
Na wynik finansowy netto jednostki składają się:
- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
- wynik operacji finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego (bieżącego i odroczonego).

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zł i gr, z pełną szczegółowością rzeczową określoną w załaczniku nr 1 Ustawy o rachunkowości i zawiera dane porównawcze wg art. 46,47 i 48 ww. ustawy.

Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z sytnetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej.

W sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 40 832 044,17 40 277 528,86
I Wartości niematerialne i prawne 7 006 704,85 6 469 296,09
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 3 418 311,39 3 591 169,53
3 Inne wartości niematerialne i prawne 3 588 393,46 2 878 126,56
II Rzeczowe aktywa trwałe 17 272 470,46 16 756 277,15
1 Środki trwałe 12 420 884,07 14 311 624,31
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 15 152,84 14 787,17
c) urządzenia techniczne i maszyny 11 884 784,25 13 425 199,24
d) środki transportu 494 455,73 848 657,09
e) inne środki trwałe 26 491,25 22 980,81
2 Środki trwałe w budowie 4 839 758,83 2 444 652,84
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 11 827,56
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe 15 201 438,64 15 178 866,28
3 Długoterminowe aktywa finansowe 15 201 438,64 15 178 866,28
a) w jednostkach powiązanych 15 201 438,64 15 178 866,28
– udziały lub akcje 15 201 438,64 15 178 866,28
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 351 430,22 1 873 089,34
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 096 291,23 1 466 037,86
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 255 138,99 407 051,48
B Aktywa obrotowe 24 849 726,41 25 962 923,48
I Zapasy 924 632,75 4 194 624,53
1 Materiały 1 830,00
4 Towary 924 632,75 4 192 794,53
II Należności krótkoterminowe 13 405 919,99 14 695 201,25
1 Należności od jednostek powiązanych 2 301 796,34 756 680,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 301 796,34 756 680,99
– do 12 miesięcy 2 301 796,34 756 680,99
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 11 104 123,65 13 938 520,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10 090 764,67 12 631 156,39
– do 12 miesięcy 10 090 764,67 12 631 156,39
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 120 759,59 218 749,71
c) inne 892 599,39 1 088 614,16
III Inwestycje krótkoterminowe 3 622 418,63 3 492 911,01
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 622 418,63 3 492 911,01
a) w jednostkach powiązanych 1 040 213,54 990 000,00
– udzielone pożyczki 1 040 213,54 990 000,00
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 582 205,09 2 502 911,01
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 325 766,58 69 557,00
– inne środki pieniężne 2 256 438,51 2 433 354,01
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 896 755,04 3 580 186,69
Aktywa razem 65 681 770,58 66 240 452,34
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 16 540 451,37 16 035 724,62
I Kapitał (fundusz) podstawowy 1 431 000,00 1 431 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 14 604 232,62 13 748 390,86
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 492,00 492,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 492,00 492,00
VI Zysk (strata) netto 504 726,75 855 841,76
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49 141 319,21 50 204 727,72
I Rezerwy na zobowiązania 4 797 475,27 4 892 800,90
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 797 475,27 4 892 800,90
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe 6 769 713,77 3 734 341,03
3 Wobec pozostałych jednostek 6 769 713,77 3 734 341,03
a) kredyty i pożyczki 1 173 913,08
c) inne zobowiązania finansowe 3 198 995,93 1 199 909,58
e) inne 2 396 804,76 2 534 431,45
III Zobowiązania krótkoterminowe 37 450 341,62 41 389 211,80
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 325 701,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 49,20
– do 12 miesięcy 49,20
b) inne 325 652,22
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 37 428 979,97 41 043 729,76
a) kredyty i pożyczki 11 534 854,47 10 965 149,67
c) inne zobowiązania finansowe 2 613 702,04 2 366 480,79
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 17 645 118,34 22 688 255,42
– do 12 miesięcy 17 645 118,34 22 688 255,42
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 50 300,56 60 533,28
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 300 735,49 206 878,40
h) z tytułu wynagrodzeń 212 518,82 177 359,15
i) inne 5 071 750,25 4 579 073,05
4 Fundusze specjalne 21 361,65 19 780,62
IV Rozliczenia międzyokresowe 123 788,55 188 373,99
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 123 788,55 188 373,99
– długoterminowe 59 203,11 123 788,55
– krótkoterminowe 64 585,44 64 585,44
Pasywa razem 65 681 770,58 66 240 452,34
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 160 851 310,87 197 315 363,53
– od jednostek powiązanych 3 445 229,74 2 047 895,45
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 17 168 572,08 18 454 744,79
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -57 808,99 31 643,37
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 143 740 547,78 178 828 975,37
B Koszty działalności operacyjnej 159 965 778,99 197 147 172,83
I Amortyzacja 4 138 665,52 4 165 073,58
II Zużycie materiałów i energii 668 121,96 640 742,66
III Usługi obce 10 727 129,43 11 181 205,28
IV Podatki i opłaty, w tym: 196 067,11 546 993,51
V Wynagrodzenia 2 429 098,80 2 417 246,78
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 530 027,75 500 359,15
– emerytalne 214 238,87 206 743,31
VII Pozostałe koszty rodzajowe 368 144,87 410 905,68
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 140 908 523,55 177 284 646,19
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 885 531,88 168 190,70
D Pozostałe przychody operacyjne 1 226 591,69 1 916 831,53
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 43 247,24 1 078 992,28
II Dotacje 105 085,44 129 400,15
IV Inne przychody operacyjne 1 078 259,01 708 439,10
E Pozostałe koszty operacyjne 368 173,37 365 010,26
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 122 939,98 106 797,69
III Inne koszty operacyjne 245 233,39 258 212,57
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1 743 950,20 1 720 011,97
G Przychody finansowe 61 198,94 44 185,64
II Odsetki, w tym: 47 908,64 44 185,64
V Inne 13 290,30
H Koszty finansowe 1 025 412,39 770 854,85
I Odsetki, w tym: 725 717,81 539 253,44
IV Inne 299 694,58 231 601,41
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 779 736,75 993 342,76
J Podatek dochodowy 275 010,00 137 501,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 504 726,75 855 841,76
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 16 035 724,62 15 568 882,86
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 16 035 724,62 15 568 882,86
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1 431 000,00 1 431 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1 431 000,00 1 431 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 13 748 390,86 12 988 188,46
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 855 841,76 760 202,40
a) zwiększenie (z tytułu) 855 841,76 760 202,40
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 855 841,76 760 202,40
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 14 604 232,62 13 748 390,86
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 492,00 492,00
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 492,00 492,00
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 855 841,76 1 149 202,40
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 855 841,76 1 149 202,40
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 855 841,76 1 149 202,40
b) zmniejszenie (z tytułu) 855 841,76 1 149 202,40
wypłata dywidend 389 000,00
przekazanie na kapitał zapasowy 855 841,76 760 202,40
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 504 726,75 855 841,76
A zysk netto 504 726,75 855 841,76
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 16 540 451,37 16 035 724,62
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16 540 451,37 16 035 724,62
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 6 274 194,07 7 914 530,54
I Zysk (strata) netto 504 726,75 855 841,76
II Korekty razem 5 769 467,32 7 058 688,78
1 Amortyzacja 4 138 665,52 4 165 073,58
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 557 475,49 436 845,64
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -43 247,24 -1 078 992,28
5 Zmiana stanu rezerw -95 325,63 793 985,43
6 Zmiana stanu zapasów 3 269 991,78 -133 343,59
7 Zmiana stanu należności 539 281,26 3 459 114,70
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 982 222,33 2 099 891,19
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 859 494,67 -2 410 570,89
10 Inne korekty 4 244 343,14 -273 315,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6 274 194,07 7 914 530,54
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -1 836 891,22 -274 279,62
I Wpływy 871 975,18 1 278 248,86
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 855 739,08 1 178 094,84
3 Z aktywów finansowych, w tym: 16 236,10 100 154,02
a) w jednostkach powiązanych 16 236,10 100 154,02
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki 2 708 866,40 1 552 528,48
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 339 111,06 1 530 415,91
3 Na aktywa finansowe, w tym: 22 572,36 22 112,57
a) w jednostkach powiązanych 22 572,36 22 112,57
b) w pozostałych jednostkach
4 Inne wydatki inwestycyjne 347 182,98
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1 836 891,22 -274 279,62
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -4 358 008,77 -6 370 345,84
I Wpływy 2 739 130,44 1 589 785,82
2 Kredyty i pożyczki 2 739 130,44 1 589 785,82
II Wydatki 7 097 139,21 7 960 131,66
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 389 000,00
4 Spłaty kredytów i pożyczek 995 512,56 2 330 107,35
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 5 477 701,52 4 737 631,20
8 Odsetki 623 925,13 503 393,11
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4 358 008,77 -6 370 345,84
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 79 294,08 1 269 905,08
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 79 294,08 1 269 905,08
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 30,04 -15,92
F Środki pieniężne na początek okresu 2 502 911,01 1 233 005,93
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2 582 205,09 2 502 911,01
– o ograniczonej możliwości dysponowania 2 306 335,22 2 453 184,63
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 779 736,75 993 342,76
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 158 785,58 158 785,58 354 483,72
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 1 372 257,96 1 372 257,96 1 196 765,97
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 684 905,63 684 905,63 1 111 092,14
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 7 263 959,91 7 263 959,91 3 591 642,20
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 101 405,90 101 405,90 90 881,54
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 5 939 258,19 5 939 258,19 5 880 917,60
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 1 356 606,00 1 356 606,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 3 100,46 -1 645 208,65
K. Podatek dochodowy 589,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia Grupa Lew S.A. za 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki