Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki TURBINE ANALYTICS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-06
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyTURBINE ANALYTICS SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
PowiatMS.T. Warszawa
GminaMS.T. Warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
PowiatM.ST Warszawa
GminaM.ST. Warszawa
UlicaKonstruktorska
Nr domu12A
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy02-673
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6202Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
6203Z - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
6209Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
5829Z - działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
6311Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
6399Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
6619Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
6621Z - działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000424348

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 395, z późn. zm.- dalej "UoR")

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne

Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:
Oprogramowanie komputerowe - 2-5 lat
Inne wartości niematerialne i prawne - 2-5 lat
Koszty zakonczonych prac rozwojowych - 2 lata
2 letni okres ekonomicznej użyteczności kosztów zakończonych prac rozwojowych wynika z dynamicznego rozwoju systemów informatycznych oferowanych na rynku, co powoduję konieczność ciągłych aktualizacji oferowanych rozwiązań.
Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.

Środki trwałe

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy roku obrotowego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego. Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania, który kształtuje się następująco:
" Urządzenia techniczne i maszyny - 3 lata
" Inne środki trwałe - 5-7 lat
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, to znaczy poniżej 3.500 złotych, odnoszone są jednorazowo w koszty. Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.

Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

Należności krótko i długoterminowe

Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
Decyzje dotyczące naliczania odsetek za zwłokę i aktualizacji należności w odniesien

iu do każdego indywidualnego przypadku podejmuje Zarząd.

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz.
Aktywa pieniężne, płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty), zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych.
Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Podział zysku netto

Zysk netto może być przeznaczony na kapitał zapasowy, rezerwowy oraz inne fundusze, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, inne cele przewidziane przez Statut Spółki lub uchwały Walnego Zgromadzenia.

Odroczony podatek dochodowy

Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych, występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych, przeniesionych na następne lata w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty. Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych, chyba że rezerwa na odroczony podatek dochodowy powstaje w wyniku amortyzacji wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów lub pasywów przy transakcji nie stanowiącej połączenia przedsiębiorstw i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony są w bilansie prezentowane oddzielnie.

Uznawanie przychodów

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić. Przychody ze sprzedaży są uznawane (na zasadzie memoriałowej) w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględniania podatku od towarów i usług. Podstawą działalnością Spółki jest świdczenie usług informatycznych dla podmiotów z rynku finansowego i ubezpieczeniowego. Koszty działalności Spółki związane są głównie z zatrudnieniem specjalistów w zakresie IT oraz koszty związane z pracami rozwojowymi nad oferowanymi oprogramowaniami.

Odsetki

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

Transakcje w walucie obcej

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu z dniapoprzedzającego dzień zawarcia transakcji.
Na dzień bilan

sowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Jednostka prowadzi ewidencję i rozlicznie kosztów według rodzajów - na kontach zespołu 4 oraz sporządza rachunek zysków i strat w postaci porównawczej.
Wynik finansowy netto składa się z:
wyniku ze sprzedaży,
wyniku z pozostałej działalności operacyjnej,
wyniku z działalności finansowej,
podatku dochodowego oraz pozostałych obowiązkowych zmniejszeń wyniku.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym.
Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony metodą pośrednią.
Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 659 156,091 392 271,57
IWartości niematerialne i prawne1 638 000,001 350 000,00
1Koszty zakończonych prac rozwojowych675 000,00
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne1 350 000,00
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne963 000,00
IIRzeczowe aktywa trwałe15 661,0940 917,35
1Środki trwałe15 661,0940 917,35
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny15 661,0940 917,35
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe5 495,001 354,22
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego5 495,001 327,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe27,22
BAktywa obrotowe811 861,001 590 787,55
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe555 689,47790 559,29
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek555 689,47790 559,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:531 950,23515 420,95
– do 12 miesięcy531 950,23515 420,95
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych10 376,30265 138,34
c) inne13 362,9410 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe256 144,31799 163,58
1Krótkoterminowe aktywa finansowe256 144,31799 163,58
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne256 144,31799 163,58
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach256 144,31799 163,58
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe27,221 064,68
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem2 471 017,092 983 059,12
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny1 246 460,48984 669,78
IKapitał (fundusz) podstawowy2 467 813,002 467 813,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:50 000,0050 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-1 533 143,22-1 733 209,46
VIZysk (strata) netto261 790,70200 066,24
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 224 556,611 998 389,34
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe306 000,00
1Wobec jednostek powiązanych306 000,00
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe905 874,111 989 353,16
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych42 160,811 537 500,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:42 160,81
– do 12 miesięcy42 160,81
– powyżej 12 miesięcy
b) inne1 537 500,00
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek863 713,30451 853,16
a) kredyty i pożyczki269 538,31
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe306 000,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:214 760,8195 491,99
– do 12 miesięcy214 760,8195 491,99
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych96 416,0750 070,97
h) z tytułu wynagrodzeń52 506,0456,56
i) inne230 492,07233,64
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe12 682,509 036,18
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe12 682,509 036,18
– długoterminowe682,50
– krótkoterminowe12 682,508 353,68
Pasywa razem2 471 017,092 983 059,12
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 532 513,653 431 260,77
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów3 532 393,333 435 328,25
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)120,32-4 067,48
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej3 183 118,263 378 036,74
IAmortyzacja715 659,63632 631,98
IIZużycie materiałów i energii34 061,1240 529,29
IIIUsługi obce1 691 733,291 832 942,06
IVPodatki i opłaty, w tym:880,71536,12
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia624 210,01776 798,92
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:91 956,3968 885,00
– emerytalne38 259,3929 822,53
VIIPozostałe koszty rodzajowe24 617,1125 713,37
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)349 395,3953 224,03
DPozostałe przychody operacyjne23 367,11252 792,60
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych10 000,00
IIDotacje8 190,00252 787,55
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne5 177,115,05
EPozostałe koszty operacyjne3 911,7241,66
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne3 911,7241,66
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)368 850,78305 974,97
GPrzychody finansowe31,25
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:31,25
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe53 975,3347 889,73
IOdsetki, w tym:14 910,5530,66
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne39 064,7847 859,07
IZysk (strata) brutto (F+G–H)314 906,70258 085,24
JPodatek dochodowy53 116,0058 019,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)261 790,70200 066,24
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)984 669,78784 603,54
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach984 669,78784 603,54
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu2 467 813,002 467 813,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu2 467 813,002 467 813,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu50 000,0050 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu50 000,0050 000,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-1 533 143,22-1 431 334,50
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu200 066,24
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach200 066,24
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)200 066,24
pokrycie straty z lat ubiegłych200 066,24
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-1 733 209,46-1 431 334,50
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-1 733 209,46-1 431 334,50
a) zwiększenie (z tytułu)-301 874,96
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia-301 874,96
b) zmniejszenie (z tytułu)200 066,24
pokrycie straty z wypracowanego zysku200 066,24
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-1 533 143,22-1 733 209,46
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-1 533 143,22-1 733 209,46
6Wynik netto261 790,70200 066,24
Azysk netto261 790,70200 066,24
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)1 246 460,48984 669,78
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)1 246 460,48984 669,78
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto261 790,70200 066,24
IIKorekty razem992 442,741 557 805,13
1Amortyzacja715 659,63632 631,98
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)6 713,23
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności234 869,82-361 867,19
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów34 657,061 450 917,75
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych543,00-163 877,41
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)1 254 233,441 757 871,37
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy31,25
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:31,25
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach31,25
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki31,25
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki2 041 019,571 350 000,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 041 019,571 350 000,00
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-2 040 988,32-1 350 000,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy1 060 000,00306 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki1 060 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe306 000,00
IIWydatki816 264,39
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek809 519,91
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki6 744,48
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)243 735,61306 000,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-543 019,27713 871,37
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-543 019,27713 871,37
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu799 163,5885 292,21
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:256 144,31799 163,58
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok314 906,70258 085,24
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:8 191,878 191,87252 787,55
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:43 450,3643 450,36352 918,02
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:69 155,1569 155,1537 426,18
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:37 426,1837 426,1840 115,22
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym381 894,16355 526,67
K. Podatek dochodowy57 284,0053 329,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki