Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ZBM SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyZBM Inwestor Zastępczy S.A.
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
Powiatm.st.Warszawy
Gminam.st.Warszawy
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
Powiatm.st.Warszawy
Gminam.st.Warszawy
UlicaCybernetyki
Nr domu19B
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy02-677
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD7112Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000423957

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości obejmującą:
- zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego,
- zasady prowadzenia księga rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- system ochrony danych i ich zbiorów,
- własny wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat,
w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości.
- zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego,
- zasady prowadzenia księga rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- system ochrony danych i ich zbiorów,
- własny wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat, w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
- wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;- inwestycje długoterminowe według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub według ceny zakupu;
-zapasy materiałów według cen zakupu;
- należności w kwocie wymagającej zapłaty;
- inwestycje krótkoterminowe według ceny nabycia;
- kapitały własne w wartości nominalnej;
- zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty; - nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami , kosztami zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
i zostało sporządzone przy założeniu, że ZBM Inwestor Zastępczy Spółka Akcyjna będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.
Walutą sprawozdawczą jest PLN.
Wynik finansowy ZBM Inwestor Zastępczy Spółka Akcyjna za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami kosztami zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. W skład ZBM Inwestor Zastępczy S.A. nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe15 900 067,2715 661 094,01
IWartości niematerialne i prawne6 410 124,816 428 263,89
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne6 410 124,816 428 263,89
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe1 250 700,41898 606,69
1Środki trwałe1 250 700,41898 606,69
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny13 479,0030 353,86
d) środki transportu1 036 184,29637 426,07
e) inne środki trwałe201 037,12230 826,76
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe8 239 242,058 334 223,43
1Nieruchomości2 505 000,002 505 000,00
2Wartości niematerialne i prawne2 258 360,002 258 360,00
3Długoterminowe aktywa finansowe2 500 000,002 652 049,43
a) w jednostkach powiązanych2 500 000,002 652 049,43
– udziały lub akcje2 500 000,002 524 369,10
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki127 680,33
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe975 882,05918 814,00
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe34 461 588,6734 985 097,06
IZapasy4 866 666,758 506 920,68
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku4 866 666,758 506 920,68
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe23 801 231,8325 440 782,68
1Należności od jednostek powiązanych29 954,6027 960,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:29 954,6027 960,49
– do 12 miesięcy29 954,6027 960,49
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek23 771 277,2325 412 822,19
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:22 867 703,3724 284 124,42
– do 12 miesięcy22 867 703,3724 284 124,42
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych48 520,35125 740,97
c) inne855 053,511 002 956,80
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe5 018 907,75387 411,71
1Krótkoterminowe aktywa finansowe5 018 907,75387 411,71
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne5 018 907,75387 411,71
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach5 018 907,75387 411,71
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe774 782,34649 981,99
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem50 361 655,9450 646 191,07
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny17 894 805,8717 845 796,66
IKapitał (fundusz) podstawowy3 779 875,003 779 875,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:5 356 588,385 339 742,81
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:8 338 625,008 338 625,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki8 338 625,008 338 625,00
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto419 717,49387 553,85
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania32 466 850,0732 800 394,41
IRezerwy na zobowiązania380 136,79380 136,79
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego337 865,00337 865,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne42 271,7942 271,79
– długoterminowa42 271,7942 271,79
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe308 100,00400 000,00
1Wobec jednostek powiązanych100 000,00100 000,00
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek208 100,00300 000,00
a) kredyty i pożyczki208 100,00300 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe31 720 174,0331 997 834,31
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek31 691 836,6131 969 136,89
a) kredyty i pożyczki2 690 612,94918 800,01
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe633 315,40305 117,30
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:18 988 806,0524 598 366,43
– do 12 miesięcy18 988 806,0524 598 366,43
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych3 728 940,073 834 129,03
h) z tytułu wynagrodzeń169 883,70144 532,52
i) inne5 480 278,452 168 191,60
4Fundusze specjalne28 337,4228 697,42
IVRozliczenia międzyokresowe58 439,2522 423,31
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe58 439,2522 423,31
– długoterminowe
– krótkoterminowe58 439,2522 423,31
Pasywa razem50 361 655,9450 646 191,07
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:128 782 165,0270 429 176,87
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów128 782 165,0270 429 176,87
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej128 523 832,3069 945 998,73
IAmortyzacja406 194,43301 593,96
IIZużycie materiałów i energii747 883,13648 467,18
IIIUsługi obce119 552 691,0562 025 611,67
IVPodatki i opłaty, w tym:4 877,5014 551,07
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia5 557 309,365 113 006,78
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:951 110,96844 091,99
– emerytalne400 329,53371 729,48
VIIPozostałe koszty rodzajowe1 303 765,87998 676,08
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)258 332,72483 178,14
DPozostałe przychody operacyjne751 201,51381 449,45
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych18 292,68
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne751 201,51363 156,77
EPozostałe koszty operacyjne190 134,5934 897,90
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych2 311,86
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne187 822,7334 897,90
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)819 399,64829 729,69
GPrzychody finansowe51 371,5115 857,44
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:31 772,398 777,56
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne19 599,127 079,88
HKoszty finansowe277 951,66285 201,28
IOdsetki, w tym:225 686,21231 048,94
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne52 265,4554 152,34
IZysk (strata) brutto (F+G–H)592 819,49560 385,85
JPodatek dochodowy173 102,00172 832,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)419 717,49387 553,85
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)17 458 242,8119 846 340,79
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach17 458 242,8119 846 340,79
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu3 779 875,003 779 875,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu3 779 875,003 779 875,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu5 339 742,817 727 840,79
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego16 845,57-2 388 097,98
a) zwiększenie (z tytułu)387 553,85394 789,66
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)387 553,85394 789,66
b) zmniejszenie (z tytułu)370 708,282 782 887,64
– pokrycia straty370 708,28
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu5 356 588,385 339 742,81
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu8 338 625,008 338 625,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu8 338 625,008 338 625,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)387 553,85394 789,66
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)387 553,85394 789,66
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)370 708,28
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia370 708,28
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto419 717,49387 553,85
Azysk netto419 717,49387 553,85
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)17 894 805,8717 845 796,66
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej3 572 757,522 415 649,73
IZysk (strata) netto419 717,49387 553,85
IIKorekty razem3 153 040,032 028 095,88
1Amortyzacja406 194,43301 593,96
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)167 791,92214 373,21
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej2 311,86-186 092,68
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów3 640 253,93-2 870 615,82
7Zmiana stanu należności1 639 550,858 236 520,31
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-2 377 671,31-3 698 127,95
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-325 391,6530 444,85
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)3 572 757,522 415 649,73
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-99 664,29-407 499,52
IWpływy18 821,14558 292,68
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych18 821,1418 292,68
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:540 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach540 000,00
– zbycie aktywów finansowych540 000,00
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki118 485,43965 792,20
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych61 417,3846 978,20
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne57 068,05918 814,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-99 664,29-407 499,52
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej1 158 402,81-1 956 629,63
IWpływy1 679 912,28
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki1 679 912,28
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki521 509,471 956 629,63
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek1 625 563,14
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego386 968,47331 066,49
8Odsetki134 541,00
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)1 158 402,81-1 956 629,63
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)4 631 496,0451 520,58
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:4 631 496,0451 520,58
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu387 411,71335 891,13
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:5 018 907,75387 411,71
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok592 819,49560 385,85
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:331 559,7950 532,88
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:649 805,71399 787,03
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:704 011,91531 260,49
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:54 206,20115 473,46
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym911 065,41909 640,00
K. Podatek dochodowy173 102,00172 832,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe_informacje_ZBM

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki