Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-10
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyCIECH Soda Polska Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoKujawsko-pomorskie
PowiatInowrocławski
GminaInowrocław
MiejscowośćInowrocław
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoKujawsko-pomorskie
PowiatInowrocławski
GminaInowrocław
UlicaFabryczna
Nr domu4
MiejscowośćInowrocław
Kod pocztowy88-101
PocztaInowrocław
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD0893Z - wydobywanie soli
1084Z - produkcja przypraw
2011Z - produkcja gazów technicznych
2013Z - produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
2059Z - produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
3511Z - wytwarzanie energii elektrycznej
3513Z - dystrybucja energii elektrycznej
3514Z - handel energią elektryczną
3530Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
3600Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
3700Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
3811Z - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
4675Z - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
4677Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
4690Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
6810Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000423633

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.
Rachunkowość zabezpieczeń - Rachunkowość zabezpieczeń ujmuje wpływające na rachunek zysków i strat skutki kompensowania zmian wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego oraz pozycji zabezpieczanej. Instrumenty pochodne takie jak opcje, forward, swap, mają zwykle na celu zabezpieczanie wartości godziwej aktywów lub zobowiązań bądź zabezpieczanie przyszłych przepływów pieniężnych. W odniesieniu do tych instrumentów pochodnych Spółka może zastosować zasady rachunkowości zabezpieczeń tylko w przypadku spełnienia wszystkich warunków stosowania rachunkowości zabezpieczeń, tj:
- w momencie ustanowienia zabezpieczenia sporządzono sformalizowaną dokumentację powiązania zabezpieczającego, w której określono przyjęty przez Jednostkę cel zarządzania ryzykiem oraz strategię zabezpieczania. W dokumentacji Jednostka wyznacza instrument zabezpieczający, który zabezpiecza daną pozycję lub transakcję oraz określa rodzaj ryzyka, przed którym się zabezpiecza. Jednostka określa sposób, w jaki oceniana będzie skuteczność instrumentu zabezpieczającego w równoważeniu zmian przepływów środków pieniężnych z tytułu zabezpieczanej transakcji, w zakresie ograniczenia ryzyka, przed którym Jednostka się zabezpiecza,
- Jednostka przewiduje, że zabezpieczenie będzie odznaczało się wysoką skutecznością w równoważeniu zmian wartości godziwej lub przepływów środków pieniężnych, zgodnie z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem, dotyczącą tego konkretnego powiązania zabezpieczającego,
- w przypadku rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych, zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych dotyczy planowanej transakcji, która jest wysoce prawdopodobna oraz jest narażona na ryzyko zmian przepływów środków pieniężnych wpływających na poziom wyniku finansowego,
- efektywność zabezpieczenia można wiarygodnie ocenić, tj. można wiarygodnie wycenić wartość godziwą zabezpieczanej pozycji lub przepływy środków pieniężnych z niej pochodzące oraz wartość godziwą instrumentu zabezpieczającego,
- zabezpieczenie jest na bieżąco weryfikowane i stwierdza się jego wysoką skuteczność we wszystkich okresach sprawozdawczych, na które zabezpieczenie zostało ustanowione.
Jednostka może stosować następujące rodzaje rachunkowości zabezpieczeń: - zabezpieczenie wartości godziwej: Jest to zabezpieczenie przed zagrożeniem zmiany wartości godziwej ujętego składnika aktywów lub zobowiązania lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, albo wyodrębnionej części takiego składnika aktywów, zobowiązania lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, które przypisać można konkretnemu rodzajowi ryzyka i które może wpływać na rachunek zysków i strat.
- zabezpieczenie przepływów pieniężnych: Jest to zabezpieczenie przed ryzykiem zmienności przepływów pieniężnych, które (i) można przypisać konkretnemu rodzajowi ryzyka związanemu z ujętym składnikiem aktywów lub zobowiązaniem lub z wysoce prawdopodobną planowaną transakcją i które (ii) może wpływać na rachunek zysków i strat.
- zabezpieczenie udziałów w aktywach netto podmiotów zagranicznych: Jest to zabezpieczenie inwestycji netto w podmioty zagraniczne posiadające inną walutę funkcjonalną niż spółka matka za pomocą zaciągniętych instrumentów walutowych (rewaluacja walutowa instrumentów walutowych desygnowanych do rachunkowości zab

ezpieczeń trafia do kapitałów i znosi się z przeciwną rewaluacją inwestycji netto w podmioty zagraniczne w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym).

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych: Wartość firmy 5,0%, Oprogramowanie od 2,0 do 50,0%, Inne (REACH) 8,3%. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych. Wartość firmy stanowi różnicę pomiędzy ceną nabycia jednostki lub zorganizowanej jej części, a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto. Wartość firmy wykazywana w aktywach trwałych - wartości niematerialne i prawne, amortyzowana jest metodą liniową przez okres 20 lat - stawka amortyzacyjna wynosi 5% w stosunku rocznym. Amortyzacja wartości firmy obciąża pozostałe koszty operacyjne. Wydłużony okres amortyzacji wartości firmy wynika z transakcji wniesienia przedsiębiorstw spółek: Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY Spółka Akcyjna oraz Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. do Spółki CIECH Soda Polska w dniu 07.11.2007 r. Połączenie wymienionych Spółek poprzez wniesienie do CIECH Soda Polska miało na celu optymalizację działalności operacyjnej i wyzwolenie efektów synergii, umocnienie silnej pozycji rynkowej oraz dalszy rozwój poprzez działania inwestycyjne w obszarze intensyfikacji produkcji i sprzedaży. Przeniesienie centrów decyzyjnych w obszarze intensyfikacji sprzedaży do CIECH S.A. oraz silna pozycja rynkowa CIECH S.A. oraz całej Grupy Kapitałowej CIECH w Europie i na świecie gwarantuje, że wartości wniesione do Spółki CIECH Soda Polska będą generować przychody przez okres przyjęty do amortyzacji wartości firmy. Koszty związane z rejestracją substancji w systemie REACH, takie jak udział w badaniach, usługi konsultacyjne związane bezpośrednio z konkretną rejestracją, koszty przygotowania dokumentacji rejestracyjnej i Raportów Bezpieczeństwa Chemicznego, opłaty rejestracyjne, autoryzacja - podlegają aktywowaniu jako nakłady na wartości niematerialne i prawne. Rozpoczęcie amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej związanej z nakładami poniesionymi na rejestrację w systemie REACH następuje w miesiącu następującym po miesiącu rejestracji właściwym dla danej substancji. Okres amortyzacji wynosi 12 lat. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w ciężar kosztu własnego sprzedaży.
Środki trwałe
Środki trwałe wycenia się w księgach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (wartość początkowa), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową.
Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania. Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące: Prawo wieczystego użytkowania gruntów 1,25%, Budynki od 2,0 do 50,0%, Obiekty inżynierii lądowej i wodnej od 6,0 do 50,0%, Urządzenia techniczne i maszyny od 11,0 do 48,0%, Środki transportu od 2,0 do 50,0%. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
Inwestycje
Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.
Inwestycje w nieruchomości
Inwestycje w nieruchomości ujmuje się w księgach według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia (wartość początkowa) z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Wartość początkową inwestycji w nieruchomości powiększają koszty jej ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa inwestycji w nieruchomości po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. Inwestycje w nieruchomości amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu inwestycji w nieruchomości do używania. Spółka stosuje następujące stawki amortyzacyjne: Budynki 2,0%. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
Inwestycje w akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych
Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia. W przypadku trwałej utraty wartości wartość udziałów i akcji pomniejsza się o odpowiedni odpis.
Trwała utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszona na rachunek zysków i strat.
Leasing finansowy
Gdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjęła do używania obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w bilansie. Przedmiot leasingu jest początkowo ujmowany według niższej z dwóch wartości: wartości godziwej lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych.
Zapasy
Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Wartość zapasów ustala się w oparciu o: Materiały - cenę nabycia w odniesieniu do surowców podstawowych oraz cenę zakupu w przypadku pozostałych materiałów, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Towary - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Wyroby gotowe - koszty wytworzenia, które obejmują koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Do uzasadnionej, odpowiedniej do okresu wytwarzania produktu, części kosztów pośrednich zalicza się zmienne pośrednie koszty produkcji oraz tę część stałych, pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Za normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych uznaje się przeciętną, zgodną z oczekiwaniami w typowych warunkach, wielkość produkcji za daną liczbę okresów lub sezonów, przy uwzględnieniu planowych remontów. Produkty w toku produkcji - bezpośrednie koszty wytworzenia. Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych. Wysokość odpisu aktualizującego ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju materiałów, przyjmuje się jednak, że odpis minimalny musi być ustalony następująco: a) dla składników zapasów zalegających od 12 m-cy do 24 m-cy na poziomie 30% ich wartości,
b) dla składników zapasów zalegających od 24 m-cy do 36 m-cy na poziomie 50% ich wartości,
c) dla składników zapasów zalegających przez okres powyżej 36 m-cy w wysokości 100% ich wartości.
Opisane zasady ustalania minimalnego odpisu na zapasy nie mają zastosowania do zapasów części zamiennych, jeżeli nie utraciły one ekonomicznej użyteczności.
Świadectwa pochodzenia energii
Świadectwa pochodzenia energii uzyskane w związku z wytwarzaniem energii elektrycznej w kogeneracji ujmowane są jako towary w momencie uprawdopodobnienia faktu otrzymania tych świadectw, zanim zostaną zarejestrowane w Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii. Rozpoznanie następuje na koniec każdego miesiąca. Świadectwa te wyceniane są w wartości rynkowej, która wynika z iloczynu ilości świadectw pochodzenia wynikających z ilości wytworzonej energii i ceny rynkowej określonej na ostatniej sesji giełdowej Towarowej Giełdy Energii w miesiącu wytworzenia energii. Rozpoznane jako zapasy otrzymane świadectwa są ujmowane w korespondencji z przychodami ze sprzedaży. Zakupione świadectwa pochodzenia energii ujmowane są jako zapasy w momencie zakupu w cenie nabycia. Rozchód nabytych świadectw pochodzenia wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Na świadectwa pochodzenia energii przedstawione do umorzenia w związku ze sprzedażą energii do końcowych odbiorców zawiązywana jest rezerwa w momencie sprzedaży energii. Rezerwa tworzona jest w wartości certyfikatów do umorzenia odpowiadających wytworzonej energii w koszty wytworzenia energii. W momencie zarejestrowania umorzenia w Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii rezerwa jest rozliczana z zarejestrowanymi certyfikatami ujętymi jako zapasy. Na świadectwa pochodzenia energii tworzone są odpisy aktualizujące, obciążające pozostał
e koszty operacyjne w przypadku spadku ich cen rynkowych lub braku transakcji sesyjnych na Towarowej Giełdzie Energii.
Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Wysokość dokonywanych odpisów ustalana jest nastepująco: a) od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości - do wysokości należności nie objętej zabezpieczeniem, b) od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości - w wysokości 100% należności, c) kwestionowanych lub z których zapłatą dłużnik zalega, a zapłata należności nie jest prawdopodobna - do wysokości nie objętej zabezpieczeniem, d) przeterminowanych powyżej 6 miesięcy lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności oraz których indywidualna ocena ujawnia ryzyko nieściągalności, w wysokości 100% ich wartości, e) stanowiących równowartość kwot podwyższających należności - do wysokości tych kwot, f) na należności z tytułu naliczonych odsetek od przeterminowanych płatności w wysokości 100% w momencie ich naliczenia.
Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Poniżej specyfikacja przykładowych tytułów czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów występujących w Spółce: - prenumeraty czasopism i innych wydawnictw, - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, - koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, - koszty usług obcych np. z obszaru informatyki, - rozliczenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, - koszty badania sprawozdania finansowego, - koszty remontów środków trwałych wykonywanych cyklicznie w okresie planowanego postoju zakładu produkcyjnego.
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzone są na pewne lub prawdopodobne zobowiązania w ciężar kosztów operacyjnych, pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych w zależności od okoliczności, z którymi te przyszłe zobowiązania się wiążą. Przykładowe tytuły rezerw prezentowanych przez Spółkę w sprawozdaniu rocznym dotyczą:
Odprawy emerytalne i rentowe
Zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy pracownicy Spółki uprawnieni są do odpraw emerytalnych i rentowych. Wycena zobowiązań z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych została dokonana przy zastosowaniu metod aktuarialnych oraz stopy dyskonta opartej na rynkowych stopach zwrotu na dzień bilansowy. Rotacja pracowników jest szacowana na
podstawie danych historycznych oraz przewidywanego poziomu zatrudnienia w przyszłości.
Rezerwa na koszty rekultywacji
Rezerwy na koszty rekultywacji oszacowane są w oparciu o budżety określające wysokość kosztów związanych z koniecznymi pracami dotyczącymi rekultywacji gruntów w przyszłych okresach, które następnie są dyskontowane. Budżety Spółka opracowuje we własnym zakresie, w razie konieczności korzysta z pomocy zewnętrznych specjalistów lub doradców.
Rezerwa na opłatę zastępczą
Spółka jako przedsiębiorstwo obrotu energią zobligowana jest do zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na podstawie rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii. W roku sprawozdawczym 2018 obowiązku tego dopełniono poprzez utworzenie rezerwy na koszt opłaty zastępczej w wysokości 23,2% energii czerwonej, 18,5% energii zielonej, 8% energii żółtej, 2,3% energii fioletowej, 1,5% energii białej i 0,5% energii błękitnej w udziale do energii wytworzonej i sprzedanej tym odbiorcom, którzy dokonali jej zakupu na własne potrzeby.
Oprócz tytułów rezerw wymienionych powyżej w sprawozdaniu finansowym Spółki prezentowane są jeszcze rezerwy z następujących tytułów: rezerwa na wynagrodzenia z narzutami dla pracowników Spółki należne za rok sprawozdawczy, np. premia za IV kwartał, rezerwa z tytułu niewykorzystanych urlopów pracowniczych, rezerwa na zakup brakujących uprawnień do emisji CO2 (szczegółowy opis w punkcie 2.19), rezerwy na prawdopodobne kary środowiskowe z tytułu przekroczenia emisji zanieczyszczeń, rezerwy na koszty postępowań reklamacyjnych oraz rezerwy na odszkodowania.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w Spółce w szczególności: - równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków udokumentowanych fakturami z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w kolejnych okresach sprawozdawczych, - wartość przyjętych nieodpłatnie - w tym w drodze darowizny oraz sfinansowanych z dotacji - środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, rozliczana równolegle na pozostałe przychody operacyjne do wartości odpisów amortyzacyjnych od tych składników majątku.
Prawo do emisji gazów cieplarnianych
Ujęcie w sprawozdaniu finansowym powyższego zagadnienia przebiega według następujących zasad: Przyznane prawa do emisji nie podlegają ujęciu w bilansie w momencie ich przyznania i w okresach kolejnych. Opłaty za przyznanie praw, zgodnie z ustawą o emisji, łącznie z opłatą za wpisanie do rejestru są ujmowane jako czynne rozliczenia międzyokresowe. Opłata ta nie stanowi natomiast wartości tych praw, jak również nie ustala się w inny sposób wartości tych praw. Jednostka otrzymująca prawa ewidencjonuje je pozabilansowo w przekroju instalacji. Ewidencji podlega również faktyczne ich wykorzystanie na bazie rzeczywistej emisji. Wniesione opłaty podlegają aktywowaniu i są rozliczane w koszt własny sprzedaży proporcjonalnie do ich wykorzystania w danym okresie rozliczeniowym. Na dzień bilansowy jednostka przeprowadza porównanie przyznanych dla danego okresu praw z faktycznym ich wykorzystaniem. Jeżeli wykorzystanie praw w danym roku przewyższa przyznane prawa na ten rok, jednostka tworzy rezerwę w wysokości iloczynu praw brakujących i ich ceny rynkowej. Jednocześnie jednostka nie tworzy rezer
wy, jeżeli jest w stanie dowieść, że dla całości okresu obrachunkowego (obecnie okres 2013-2020) nie będzie zmuszona do dokupienia praw w celu pokrycia ich niedoboru. Brak wiarygodnych przesłanek w tym względzie skutkuje ujęciem rezerwy według przedstawionej formuły. Rezerwa obciąża koszt własny sprzedaży. W przypadku dokupienia praw na rynku, prawa te wyceniane są w cenie nabycia i prezentowane jako wartości niematerialne. Nabyte prawa do emisji nie podlegają amortyzacji, gdyż ich wartość rezydualna odpowiada cenie nabycia. W przypadku wzrostu ich ceny rynkowej, rośnie także ich wartość rezydualna, w związku z czym nie ma przesłanek do dokonania odpisu aktualizującego. Jednakże na dzień bilansowy prawa te powinny być objęte testem na utratę wartości według ogólnych zasad, co przy spadku ich wartości spowoduje konieczność ujęcia odpisu z tytułu utraty wartości. Odpisu z tytułu utraty wartości dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. W przypadku wykorzystania zakupionych praw w celu pokrycia nimi niedoboru zaistniałego na dzień rozliczenia rocznego limitu, wykorzystane prawa według wartości księgowej rozliczane są z rezerwą utworzoną uprzednio na pokrycie niedoboru i prezentowane jako pozostałe podatki i opłaty. W przypadku sprzedaży praw przyznanych, prawa sprzedane ulegają umorzeniu, co powinno mieć odzwierciedlenie w ewidencji pozabilansowej, zaś przychody z tytułu sprzedaży ujmowane są na zasadach ogólnych, jako pozostałe przychody operacyjne. Jeżeli sprzedaży podlegają prawa nabyte, dodatkowo powinien być rozpoznany koszt własny sprzedaży tych praw. W rachunku zysków i strat wykazuje się wynik na sprzedaży tych praw jako wynik na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych. Wykorzystanie zakupionych praw, jak również rozpoznanie kosztu własnego sprzedaży praw następuje według zasady: pierwsze weszło, pierwsze wyszło.
Instrumenty finansowe.
Klasyfikacja instrumentów finansowych
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą wyłączonych z Rozporządzenia w szczególności: udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe. Aktywa finansowe dzieli się na: • aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, • pożyczki udzielone i należności własne, • aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, • aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Zobowiązania finansowe dzieli się na: • zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, • pozostałe zobowiązania finansowe.
Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji. Transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych dokonane w obrocie regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunk
owych w dniu ich zawarcia.
Pożyczki udzielone i należności własne
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi (transakcje odkupu). Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym. Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa finansowe niezakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej zaś skutki przeszacowania zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, których wartości godziwej nie można ustalić w wiarygodny sposób, wyceniane są w cenie nabycia.
Zobowiązania finansowe
Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i koszty
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy Spółka przekazała nabywcy znaczące korzyści wynikające z praw własności do tych aktywów oraz przestała być trwale zaangażowana w zarządzanie przekazanymi aktywami, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli.
Przychody odsetkowe są ujmowane przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Przychody z tytułu dywidend zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego. Jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie różnic przejściowych między wykazywaną w księgach wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, a także w związku z innymi niewykorzystanymi ulgami dotyczącymi podatku dochodowego od osób prawnych (np.: ulgi w specjalnych strefach ekonomicznych). Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego, przy uwzględnieniu przepisów podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy. Ulgi podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych rozpoznawane są dla uzyskanych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej z chwilą uzyskania wysokiej pewności spełnienia warunków określonych w zezwoleniach, skutkujących nabyciem prawa do ulgi podatkowej. Spółka rozpoznaje aktywo z tytułu ulgi podatkowej w związku z prowadzeniem działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej zgodnie z zakresem wymogów wskazanych w zezwoleniu strefowym, które musi spełnić aby ulgę nabyć.
W zezwoleniach strefowych występuje wymóg poniesienia nakładów na nabycie lub wytworzenie składników aktywów trwałych podlegających amortyzacji i gruntów (niewiążące się ze zmianą ich wartości podatkowej) oraz jednocześnie wymóg utworzenia nowych miejsc pracy i utrzymania poziomu zatrudnienia przez dany okres czasu, gdzie warunki dotyczące zatrudnienia nie zostały kwotowo określone jako wielkość korzyści podatkowej. W przypadku warunku utrzymania zatrudnienia przez dany okres czasu, Spółka
dokonuje osądu na każdy dzień bilansowy czy jest wystarczająca pewność co do spełnienia wymogu utrzymania zatrudnienia w przyszłości. Podstawę do ustalenia aktywa z tytułu podatku odroczonego stanowią wydatki kwalifikowane w postaci nakładów inwestycyjnych poniesione zgodnie z zakresem danego zezwolenia strefowego, które spółka posiada.
Dla tego rodzaju premii inwestycyjnej Spółka stosuje podejście skutkujące rozpoznaniem aktywa z tytułu podatku odroczonego od niewykorzystanej ulgi podatkowej w korespondencji ze zmniejszeniem kosztów podatku dochodowego. Wykorzystanie ulgi w kolejnych okresach skutkuje zmniejszeniem aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w korespondencji z kosztami podatku dochodowego w rachunku wyników. Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.
Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. Do wyceny pozycji bilansu wyrażonych w walutach obcych, przyjęto następujące kursy (w zł): Bilans: 31.12.2018: EUR 4,3000, USD 3,7597. 31.12.2017: EUR 4,1709, USD 3,4813.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
Informacja finansowa - art. 44 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne: Zgodnie z zapisami artykułu 44 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348), przedsiębiorstwa energetyczne, w celu zapewnienia równoprawnego traktowania odbiorców oraz eliminowania subsydiowania skrośnego, są zobowiazane prowadzić ewidencję księgową w sposób umożliwiający odrębne obliczenie kosztów i przychodów, zysków i strat dla wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie: a) dostarczania paliw gazowych lub energii, w tym kosztów stałych, kosztów zmiennych i przychodów, odrębnie dla wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami gazowymi lub energią, magazynowania paliw gazowych i skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, a także w odniesieniu do grup odbiorców określonych w taryfie; b) niezwiązanym z działalnością wymienioną w podpunkcie a)
Zgodnie z art. 44 ust. 2 Prawa energetycznego, przedsiębiorstwa energetyczne są zobowiązane do sporządzenia i przechowywania, na zasadach i w trybie określonym w przepisach o rachunkowości, sprawozdania finansowego zawierającego bilans oraz rachunek zysków i strat odrębnie dla poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej wymienionej w ust. 1 art. 44 ustawy Prawo energetyczne. Spółka CIECH Soda Polska S.A. jako przedsiębiorstwo energetyczne wymogi zawarte w art. 44 ust. 2 ustawy "Prawo energetyczne" spełnia zamieszczając informacje finansowe w tym zakresie w notach 41a, 41b i 41c dodatkowych informacji i objaśnień do przedmiotowego sprawozdania statutowego sporządzonego na dzień bilansowy 31.12.2018 r.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Informacja szczegółowa

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym: Siedziba Sądu: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Data: 12 czerwca 2012 r.
Informacja dotycząca Zarządu Spółki
W dniu 22.08.2018 r. Zarząd CIECH S.A. zmienił skład Zarządu Spółki. Na Prezesa Zarządu powołany został Pan Dariusz Tołoczko. Pan Zbigniew Paszkowicz został odwołany z pełnienia funcji Prezesa Zarządu i odwołany ze składu Zarządu.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., natomiast dane porównawcze obejmują okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Dane porównawcze zawarte w niniejszym sprawozdaniu za rok 2017 zawierają dane po połączeniu spółek, które zostało opisane w nocie 38.
Połączenia Spółek
W trakcie roku 2018 nastąpiło połączenie spółek obejmujące CIECH Soda Polska S.A., Beta Cerium Sp. z o.o. oraz Cerium Finance Sp. z o.o. Dla rozliczenia połączenia zastosowana została metoda łączenia udziałów.
Założenie kontynuacji działalności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień 31.12.2018 r. Spółka wykazuje w bilansie nadwyżkę zobowiązań krótkoterminowych nad aktywami obrotowymi. W dniu 14 marca 2019 r. Spółka uzyskała list wsparcia od CIECH S.A. zapewniający, że intencją CIECH S.A. jest wspieranie finansowe Spółki w celu zapewnienia kontynuowania przez Spółkę działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia podpisania statutowego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki CIECH Soda Polska S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności.
Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 849 065 790,971 807 766 162,97
IWartości niematerialne i prawne38 317 056,7338 544 898,15
2Wartość firmy19 410 451,9021 587 324,86
3Inne wartości niematerialne i prawne18 906 604,8316 957 573,29
IIRzeczowe aktywa trwałe1 531 467 390,321 503 986 534,38
1Środki trwałe1 425 403 764,521 297 363 653,36
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)47 987 557,0548 670 335,01
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej413 657 079,13384 929 102,48
c) urządzenia techniczne i maszyny960 643 907,98860 061 850,06
d) środki transportu89 127,86179 261,17
e) inne środki trwałe3 026 092,503 523 104,64
2Środki trwałe w budowie102 674 485,41204 715 328,94
3Zaliczki na środki trwałe w budowie3 389 140,391 907 552,08
IVInwestycje długoterminowe149 845 666,75155 247 974,44
1Nieruchomości446 804,35483 347,36
3Długoterminowe aktywa finansowe149 398 862,40154 764 627,08
a) w jednostkach powiązanych149 398 449,80154 764 214,48
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale412,60412,60
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe129 435 677,17109 986 756,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego129 435 677,17109 986 756,00
BAktywa obrotowe428 067 482,99360 908 549,98
IZapasy122 783 171,7695 189 879,71
1Materiały96 371 840,3265 364 812,17
2Półprodukty i produkty w toku140 762,01140 345,39
3Produkty gotowe19 818 740,1717 852 375,42
4Towary6 451 829,2610 931 930,58
5Zaliczki na dostawy i usługi900 416,15
IINależności krótkoterminowe271 283 707,01215 106 697,71
1Należności od jednostek powiązanych266 678 257,48198 758 927,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:266 622 595,54197 159 077,11
b) inne55 661,941 599 850,84
3Należności od pozostałych jednostek4 605 449,5316 347 769,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 371 257,792 272 290,94
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych818 558,3012 611 106,83
c) inne1 415 633,441 464 371,99
IIIInwestycje krótkoterminowe33 688 751,0150 448 170,15
1Krótkoterminowe aktywa finansowe33 688 751,0150 448 170,15
a) w jednostkach powiązanych28 370 576,19
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne33 688 751,0122 077 593,96
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe311 853,21163 802,41
Aktywa razem2 277 133 273,962 168 674 712,95
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny1 098 124 761,031 035 353 624,04
IKapitał (fundusz) podstawowy669 050 000,00669 050 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:350 715 120,70293 267 949,19
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:22 755 657,0011 458 136,54
VIZysk (strata) netto55 603 983,3361 577 538,31
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 179 008 512,931 133 321 088,91
IRezerwy na zobowiązania148 384 645,53135 499 474,97
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego92 598 229,0067 984 224,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne6 448 439,016 621 208,98
– długoterminowa3 868 481,003 756 021,00
– krótkoterminowa2 579 958,012 865 187,98
3Pozostałe rezerwy49 337 977,5260 894 041,99
– długoterminowe9 044 930,008 018 961,00
– krótkoterminowe40 293 047,5252 875 080,99
IIZobowiązania długoterminowe36 505 978,4372 279 105,92
1Wobec jednostek powiązanych36 505 978,4372 279 105,92
IIIZobowiązania krótkoterminowe957 353 719,80884 579 582,55
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych804 808 866,64719 890 094,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:12 095 202,8213 446 222,32
b) inne792 713 663,82706 443 872,64
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek150 481 554,72162 328 986,45
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:94 617 446,2564 852 853,20
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych12 829 947,935 277 317,63
h) z tytułu wynagrodzeń2 609 241,252 529 307,06
i) inne40 424 919,2989 669 508,56
4Fundusze specjalne2 063 298,442 360 501,14
IVRozliczenia międzyokresowe36 764 169,1740 962 925,47
2Inne rozliczenia międzyokresowe36 764 169,1740 962 925,47
– długoterminowe32 446 589,2436 028 005,82
– krótkoterminowe4 317 579,934 934 919,65
Pasywa razem2 277 133 273,962 168 674 712,95
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:1 061 054 235,13981 302 933,90
– od jednostek powiązanych1 041 751 276,20952 331 763,31
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów1 057 234 670,60967 548 743,79
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 819 564,5313 754 190,11
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:968 024 152,47898 212 338,43
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów966 775 718,32896 723 783,37
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów1 248 434,151 488 555,06
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)93 030 082,6683 090 595,47
EKoszty ogólnego zarządu15 699 522,5714 396 437,90
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)77 330 560,0968 694 157,57
GPozostałe przychody operacyjne20 294 794,6230 635 386,55
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych2 938 708,87399 815,14
IIDotacje4 007 473,034 090 189,13
IVInne przychody operacyjne13 348 612,7226 145 382,28
HPozostałe koszty operacyjne22 090 932,4212 166 330,01
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych8 804 344,331 415 675,71
IIIInne koszty operacyjne13 286 588,0910 750 654,30
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)75 534 422,2987 163 214,11
JPrzychody finansowe22 416 169,8110 035 886,23
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:17 790 527,883 106 408,42
Aod jednostek powiązanych, w tym:17 790 527,883 106 408,42
IIOdsetki, w tym:412 648,25549 874,91
– od jednostek powiązanych81 623,13197 833,80
VInne4 212 993,686 379 602,90
KKoszty finansowe35 999 547,9433 369 110,60
IOdsetki, w tym:33 333 205,2730 819 816,09
– dla jednostek powiązanych33 038 510,1730 181 440,13
IVInne2 666 342,672 549 294,51
LZysk (strata) brutto (I+J–K)61 951 044,1663 829 989,74
MPodatek dochodowy6 347 060,832 252 451,43
OZysk (strata) netto (L–M–N)55 603 983,3361 577 538,31
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)1 040 646 792,07967 329 809,58
Kapitał podstawowy na początek okresu669 050 000,00669 050 000,00
Kapitał podstawowy na koniec okresu669 050 000,00669 050 000,00
Kapitał zapasowy na początek okresu297 498 728,70143 842 729,02
Zmiany kapitału zapasowego: zwiększenie62 639 926,83149 425 220,17
- podział wyniku z 2016 r.149 425 220,17
- podział wyniku z 2017 r.62 639 926,83
Zmiany kapitału zapasowego: zmniejszenia-9 423 534,83
'- połączenie spółek-9 423 534,83
- umorzenie udziałów w spółce przejmowanej Cerium Finance Sp. z o.o.
Stan kapitału zapasowego na koniec okresu350 715 120,70293 267 949,19
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityk) rachunkowości11 458 136,545 011 860,39
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny: zwiększenia11 297 520,466 446 276,15
- z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń11 297 520,466 446 276,15
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu22 755 657,0011 458 136,54
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu62 639 926,83149 425 220,17
Zmniejszenia-62 639 926,83-149 425 220,17
- z tytułu podwyższenia kapitału zapasowego-62 639 926,83-149 425 220,17
- z tytułu wypłaty dywidendy
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto55 603 983,3361 577 538,31
zysk netto55 603 983,3361 577 538,31
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)1 098 124 761,031 035 353 624,04
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)1 098 124 761,031 035 353 624,04
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej167 629 753,34190 446 476,27
IZysk (strata) netto55 603 983,3361 577 538,31
IIKorekty razem112 025 770,01128 868 937,96
1Amortyzacja129 128 130,32111 056 987,09
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)15 171 345,9826 968 926,31
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-2 946 100,02-407 822,21
5Zmiana stanu rezerw48 458 992,1937 548 601,67
6Zmiana stanu zapasów-27 593 292,05-12 441 736,35
7Zmiana stanu należności-52 090 368,554 374 023,36
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów17 588 831,86-27 206 307,77
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-27 161 572,06-18 386 549,04
10Inne korekty11 469 802,347 362 814,90
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)167 629 753,34190 446 476,27
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-158 291 590,04-298 697 657,72
IWpływy51 543 940,726 458 200,99
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych5 298 809,19504 820,80
3Z aktywów finansowych, w tym:20 544 555,345 953 380,19
a) w jednostkach powiązanych20 544 555,345 953 380,19
4Inne wpływy inwestycyjne25 700 576,19
IIWydatki209 835 530,76305 155 858,71
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych198 606 123,80278 505 407,83
3Na aktywa finansowe, w tym:9 704 315,70
a) w jednostkach powiązanych9 704 315,70
4Inne wydatki inwestycyjne1 525 091,2626 650 450,88
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-158 291 590,04-298 697 657,72
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej2 399 275,10124 199 048,15
IWpływy74 637 885,29154 536 274,36
2Kredyty i pożyczki37 495 441,01150 000 000,00
4Inne wpływy finansowe37 142 444,284 536 274,36
IIWydatki72 238 610,1930 337 226,21
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
4Spłaty kredytów i pożyczek40 000 000,00
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego155 786,08
8Odsetki32 238 610,1930 181 440,13
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)2 399 275,10124 199 048,15
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)11 737 438,4015 947 866,70
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:11 737 438,4015 947 866,70
FŚrodki pieniężne na początek okresu21 951 312,616 129 727,26
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:33 688 751,0122 077 593,96
– o ograniczonej możliwości dysponowania14 294 217,808 746 821,42
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok61 951 044,1665 195 939,35
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:25 279 394,1926 361 539,20
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:64 690 702,04441 928,45
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:-6 809 912,9113 481 788,31
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:7 176 263,548 855 274,05
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:48 773 480,4643 039 691,01
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:90 044 825,1161 521 423,90
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:1 156 494,921 203 243,10
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-88 287 074,4018 724 463,52
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym18 206 533,3922 320 094,55
K. Podatek dochodowy3 459 241,004 240 818,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Opis zawarty jest w załączonych Dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

-