Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-07-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyMedical Finance Group SA
Siedziba
Województwomazowieckie
Powiatm.st.Warszawa
Gminam.st.Warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
Powiatm.st.Warszawa
Gminam.st.Warszawa
UlicaLechicka
Nr domu23 A
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy02-156
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6492Z - pozostałe formy udzielania kredytów
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000422868

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 roku poz. 395), zgodnie z konwencją kosztu historycznego.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1.1. Wartość firmy

Nie występuje.

1.2. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:

Patenty, licencje, znaki firmowe 2-10 lat

Inne wartości niematerialne i prawne 2-15 lat 1.3. Środki trwałe
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie w takim przypadku, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego. Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, który kształtuje się następująco:

Urządzenia techniczne i maszyny 3 -10 lat

Środki transportu 2,5 -5 lat

Inne środki trwałe 5 lat

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 1000,00 PLN odnoszone są jednorazowo w koszty.

1.4. Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

1.5. Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne

Nie występują.

1.6. Inwestycje w jednostki podporządkowane i inne inwestycje długoterminowe

Inwestycje w jednostki zależne, w jednostki współzależne oraz w jednostki stowarzyszone, a także inne inwestycje długoterminowe są wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utratę wartości.

1.7. Inne inwestycje krótkoterminowe ( z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych)

Inne inwestycje krótkoterminowe z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych wycenia się według ceny skorygowanej nabycia – jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje alternatywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej.

1.8. Aktywa finansowe

Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji.

Po początkowym ujęciu aktywa finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane w następujący sposób:

Kategoria - Sposób wyceny

1. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej

2. Pożyczki udzielone i należności własne - według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej, wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty

3. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu - według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat

4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat

Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku ustalana jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W przypadku, gdy brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na podstawie notowanej ceny rynkowej podobnego instrumentu, bądź na podstawie przewidywanych przepływów pieniężnych.

Trwała utrata wartości aktywów finansowych

Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową.

Odpisy aktualizujące wartość składnika aktywów finansowych lub portfela podobnych składników aktywów finansowych ustala się:

1) w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - jako różnicę między wartością tych aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny i możliwą do odzyskania kwotą. Kwotę możliwą do odzyskania stanowi bieżąca wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowana za pomocą efektywnej stopy procentowej, którą jednostka stosowała dotychczas,

wyceniając przeszacowywany składnik aktywów finansowych lub portfel podobnych składników aktywów finansowych,

2) w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej - jako różnicę między ceną nabycia składnika aktywów i jego wartością godziwą ustaloną na dzień wyceny, z tym że przez wartość godziwą dłużnych instrumentów finansowych na dzień wyceny rozumie się bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych. Stratę skumulowaną do tego dnia ujętą w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny zalicza się do kosztów finansowych w kwocie nie mniejszej niż wynosi odpis, pomniejszony o część bezpośrednio zaliczoną do kosztów finansowych,

3) w przypadku pozostałych aktywów finansowych - jako różnicę między wartością składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych i bieżącą wartością przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych.

1.9. Leasing

Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przez uzgodniony okres.

W przypadku umów leasingu finansowego, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały według wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.

Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu.

Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. Środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne stanowiące przedmiot leasingu operacyjnego są ujmowane w bilansie w aktywach trwałych.

1.10. Zapasy

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto.

Koszty poniesione w celu doprowadzenia składników wymienionych niżej pozycji do ich aktualnego miejsca i stanu ujmowane są w następujący sposób:

• materiały i towary – według ceny nabycia ustalonej metodą ”identyfikacji kosztów rzeczywistych”.

Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży.

1.11. Należności krótko- i długoterminowe

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

1.12. Transakcje w walucie obcej

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu poprzedzającym zawarcie transakcji.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio kursu średniego NBP. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są w odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych.

1.13. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.

Wykazana w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych pozycja środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność lokacyjna.

1.14. Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

1.15. Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną akcji są ujmowane w kapitale zapasowym ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej. W przypadku wykupu akcji, kwota zapłaty za akcje obciąża kapitał własny i jest wykazywana w bilansie w pozycji akcji.

1.16. Rezerwy

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

1.17. Kredyty bankowe i pożyczki

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/ pożyczki.

1.18. Koszty finansowania zewnętrznego

Nie występują.

1.19. Odroczony podatek dochodowy

Rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.

Rezerwa na podatek odroczony tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych, chyba, że rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku amortyzacji wartości firmy lub początkowego ujęcia aktywa lub składnika pasywów przy transakcji nie stanowiącej połączenia przedsiębiorstw i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową.

Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów z tytułu odroczonego podatku i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice, aktywa i straty.

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego

do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) uchwalone na dzień bilansowy.

1.20. Instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej.

Następnie instrumenty finansowe są zaliczane do jednej z następujących czterech kategorii i ujmowane w następujący sposób:

Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności – są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

Pożyczki udzielone i należności własne - są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.

Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu – są wyceniane według wartości godziwej, a niezrealizowane zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat.

Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży - są wyceniane według wartości godziwej, a niezrealizowane zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat. Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku ustalana jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W przypadku, gdy brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na podstawie notowanej ceny rynkowej podobnego instrumentu, bądź na podstawie przewidywanych przepływów pieniężnych.

1.21. Pochodne instrumenty finansowe

Instrumenty pochodne, które nie spełniają wymogów rachunkowości zabezpieczeń, wyceniane są według wartości godziwej. Zyski i straty powstałe w wyniku zmian wartości godziwej pozycji zabezpieczanej i instrumentu zabezpieczającego są ujmowane bezpośrednio w rachunku zysków i strat za dany rok obrotowy.

1.22. Wbudowane instrumenty pochodne

Nie występują.

1.23. Trwała utrata wartości aktywów

Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres. W przypadku, gdy uprzednio dokonano przeszacowania aktywów to strata pomniejsza wysokość kapitałów z przeszacowania a następnie jest odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego okresu.

1.24. Uznawanie przychodów

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

1.24.1. Sprzedaż towarów i produktów

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

1.24.2. Świadczenie usług

Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług, przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu.

1.24.3. Odsetki

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia, jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

1.24.4. Dywidendy

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.

1.24.5. Dotacje i subwencje.

Dotacje i subwencje są ujmowane według wartości godziwej w sytuacji, gdy istnieje wystarczająca pewność, iż dotacja zostanie otrzymana oraz spełnione zostaną wszystkie warunki związane z uzyskaniem dotacji. Jeżeli dotacja lub subwencja dotyczy pozycji kosztowej, wówczas jest ona odraczana w bilansie i systematycznie ujmowana w pozycji przychodów w sposób zapewniający współmierność z kosztami, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować.

Jeżeli dotacja lub subwencja ma na celu sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środka trwałego, wówczas jest ona odraczana w bilansie i uznawana jako przychód przez okres amortyzacji środka trwałego.

1.25. Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowi, że Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Spółka nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe52 022 357,9640 811 428,46
IWartości niematerialne i prawne560 687,65457 765,55
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne482 087,6513 352,18
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne78 600,00444 413,37
IIRzeczowe aktywa trwałe766 365,381 070 567,04
1Środki trwałe766 365,381 070 567,04
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny48 527,3169 004,70
d) środki transportu690 283,94959 482,98
e) inne środki trwałe27 554,1342 079,36
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe49 944 380,9338 710 841,87
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe49 944 380,9338 710 841,87
a) w jednostkach powiązanych200 000,00200 098,40
– udziały lub akcje200 098,40
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe200 000,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale3 750,003 750,00
– udziały lub akcje3 750,003 750,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach49 740 630,9338 506 993,47
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki49 740 630,9338 506 993,47
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe750 924,00572 254,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego750 924,00572 254,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe31 965 638,8427 099 743,47
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe5 603 016,312 673 253,38
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek5 603 016,312 673 253,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:364 830,31268 264,91
– do 12 miesięcy364 830,31268 264,91
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych187 705,58
c) inne635 301,031 404 302,93
d) dochodzone na drodze sądowej4 415 179,391 000 685,54
IIIInwestycje krótkoterminowe24 972 347,8122 217 449,55
1Krótkoterminowe aktywa finansowe24 972 347,8122 217 449,55
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach24 821 378,4022 086 642,41
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki24 821 378,4022 086 642,41
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne150 969,41130 807,14
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach150 969,41130 807,14
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 390 274,722 209 040,54
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem83 987 996,8067 911 171,93
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny20 183 805,3013 566 353,90
IKapitał (fundusz) podstawowy689 389,00568 027,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:20 941 064,908 924 824,24
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto-1 446 648,604 073 502,66
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania63 804 191,5054 344 818,03
IRezerwy na zobowiązania885 925,741 031 359,96
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego169 679,00222 202,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy716 246,74809 157,96
– długoterminowe
– krótkoterminowe716 246,74809 157,96
IIZobowiązania długoterminowe43 489 623,7625 012 445,92
1Wobec jednostek powiązanych1 920 000,00
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale4 750 000,004 710 000,00
3Wobec pozostałych jednostek36 819 623,7620 302 445,92
a) kredyty i pożyczki6 870 000,004 502 151,39
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych29 506 973,2615 000 000,00
c) inne zobowiązania finansowe442 650,50800 294,53
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe19 218 642,0028 091 012,15
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych16 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne16 000,00
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale33 533,3634 195,55
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne33 533,3634 195,55
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek19 169 108,6428 056 816,60
a) kredyty i pożyczki6 136 794,854 783 543,52
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych11 724 327,0713 014 052,98
c) inne zobowiązania finansowe479 539,44280 035,05
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:537 861,79383 945,81
– do 12 miesięcy537 861,79383 945,81
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych125 521,351 424 440,54
h) z tytułu wynagrodzeń93 431,9471 427,49
i) inne71 632,208 099 371,21
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe210 000,00210 000,00
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe210 000,00210 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe210 000,00210 000,00
Pasywa razem83 987 996,8067 911 171,93
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:15 933 261,6717 202 121,52
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów15 933 261,6717 202 121,52
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej9 832 097,487 550 496,54
IAmortyzacja544 975,02476 693,46
IIZużycie materiałów i energii793 118,83623 488,05
IIIUsługi obce6 575 931,304 697 814,10
IVPodatki i opłaty, w tym:66 732,8241 314,00
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia1 421 292,281 270 191,80
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:116 738,50162 006,37
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe313 308,73278 988,76
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)6 101 164,199 651 624,98
DPozostałe przychody operacyjne729 777,43373 292,35
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 634,3918 393,33
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne728 143,04354 899,02
EPozostałe koszty operacyjne2 891 202,031 547 863,49
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne2 891 202,031 547 863,49
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 939 739,598 477 053,84
GPrzychody finansowe122 618,74181 012,01
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:122 605,16181 012,01
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne13,58
HKoszty finansowe5 740 199,933 525 770,19
IOdsetki, w tym:4 799 912,552 905 370,42
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:98,40
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych149 090,43
IVInne791 098,55620 399,77
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-1 677 841,605 132 295,66
JPodatek dochodowy-231 193,001 058 793,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-1 446 648,604 073 502,66
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)13 566 353,909 492 851,24
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach13 566 353,909 492 851,24
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu568 027,00568 027,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego121 362,00
a) zwiększenie (z tytułu)121 362,00
– wydania udziałów (emisji akcji)121 362,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu689 389,00568 027,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu8 924 824,248 268 483,43
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego12 016 240,66656 340,81
a) zwiększenie (z tytułu)12 016 240,66656 340,81
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej7 942 738,00
– podziału zysku (ustawowo)4 073 502,66656 340,81
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu20 941 064,908 924 824,24
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto-1 446 648,604 073 502,66
Azysk netto4 073 502,66
Bstrata netto1 446 648,60
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)20 183 805,3013 566 353,90
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-1 446 648,604 073 502,66
IIKorekty razem-20 193 987,17-31 471 823,75
1Amortyzacja544 975,02476 693,46
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)4 815 250,362 703 922,15
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw-145 434,22852 010,96
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-16 898 136,38-35 774 873,32
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-9 150 737,771 336 090,97
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych640 095,82-1 110 056,01
10Inne korekty44 388,04
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)21 640 635,77-27 398 321,09
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy29 730,9886 328,61
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych8 500,0035 500,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:21 230,9850 828,61
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach21 230,9850 828,61
– zbycie aktywów finansowych98,40
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki21 132,5850 827,61
– inne wpływy z aktywów finansowych1,00
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki373 328,04429 476,14
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych294 728,0482 217,77
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:195 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach195 000,00
– nabycie aktywów finansowych195 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne78 600,00152 258,37
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-343 597,06-343 147,53
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy39 917 948,6167 763 851,39
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału8 064 100,00
2Kredyty i pożyczki9 762 848,6126 157 651,39
3Emisja dłużnych papierów wartościowych22 091 000,0033 542 100,00
4Inne wpływy finansowe8 064 100,00
IIWydatki17 913 553,5140 125 246,06
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek4 081 748,6727 791 959,94
5Wykup dłużnych papierów wartościowych8 873 752,659 315 328,18
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych158 139,64
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego263 208,19
8Odsetki4 799 912,552 754 749,75
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)22 004 395,1027 638 605,33
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)20 162,27-102 863,29
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu130 807,14233 670,43
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:150 969,41130 807,14
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-1 677 841,605 132 295,66
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:2 369 267,022 369 267,021 450 640,01
rozwiązanie rezerw i odpisów aktualizujących należności2 344 866,842 344 866,84art 16 ust 1 pkt 271 450 640,01
pozostałe 24 400,1824 400,18
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:329 784,02329 784,02130 202,03
odsetki naliczone329 784,02329 784,02art 12 ust 4 pkt 2130 202,03
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:120 000,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:815 697,16815 697,16452 153,12
koszty reprezentacji36 583,4836 583,48art 16 ust 1 pkt 2838 073,74
wierzytelności odpisane jako nieściągalne297 049,56297 049,56art 16 ust 1 pkt 2518 097,35
amortyzacja bilansowa i odsetki od leasingu operacyjnego, prezentowanego jako finansowy463 080,82463 080,82art 16a ust 1392 448,42
pozostałe 18 983,3018 983,303 533,61
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:4 177 337,484 177 337,483 384 629,21
koszty lat następnychart 15 ust 4630 000,00
rezerwy i odpisy aktualizujące należności3 396 544,763 396 544,76art 16 ust 1 pkt 262 469 844,71
odsetki naliczone645 563,46645 563,46art 16 ust 1 pkt 11184 242,53
nieoplacone skladki z tytulu ubezpieczeń spolecznych4 823,064 823,06art 16 ust 1 pkt 57a
niewyplacone wynagrodzenia130 406,20130 406,20art 16 ust 1 pkt 57100 541,97
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:909 018,24909 018,24403 518,69
koszty lat poprzednich592 418,50592 418,50art 15 ust 4130 159,55
koszt rat leasingowych leasingu operacyjnego, prezentowanego jako finansowy316 599,74316 599,74art 17b273 359,14
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-292 876,247 104 745,03
K. Podatek dochodowy1 349 902,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-