Szczegóły spółki

Nazwa MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5242711463
REGON 142446622
KRS 0000422868
Adres ul. Lechicka 23A, 02-156 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW www.mfgsa.pl
PKD
 • 6492Z — pozostałe formy udzielania kredytów
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.8 0.76
Zadłużenie / kapitał (D/E) 4.01 3.16
Płynność bieżąca (CR) 0.96 1.66
Płynność szybka (QR) 0.96 1.66
Złota/srebrna reguła bilansowa 4.01 3.16
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 23.68% -9.08%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 30.03% -7.17%
Rentowność aktywów (ROA) 6.0% -1.72%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-30 20/2020 15 4944
Poz. 4944. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 1 czerwca 2012 r.
[BMSiG-4558/2020]

Zarząd Medical Finance Group Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie (02-156) przy ul. Lechickiej 23A, wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000422868,
działając na podstawie art. 456 § 1 k.s.h., ogłasza, że w dniu
27.12.2019 r. na Nadzwyczajnym Walnym ZgromadzeniuAkcjonariuszy Spółki podjęto uchwałę o obniżeniu kapi-
tału zakładowego Spółki z kwoty 689 389,00 zł do kwoty
600 190,00 zł, poprzez dobrowolne umorzenie 445 995 akcji
Spółki, o wartości nominalnej 0,2 zł każda, tj. o łącznej warto-
ści nominalnej 89 199,00 zł.

Zgodnie z art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych wzywa się
wierzycieli Spółki którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału
zakładowego aby wnieśli sprzeciw w nieprzekraczalnym ter-
minie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.
Poz. 4944. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 1 czerwca 2012 r.
[BMSiG-4558/2020]

Zarząd Medical Finance Group Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie (02-156) przy ul. Lechickiej 23A, wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000422868,
działając na podstawie art. 456 § 1 k.s.h., ogłasza, że w dniu
27.12.2019 r. na Nadzwyczajnym Walnym ZgromadzeniuAkcjonariuszy Spółki podjęto uchwałę o obniżeniu kapi-
tału zakładowego Spółki z kwoty 689 389,00 zł do kwoty
600 190,00 zł, poprzez dobrowolne umorzenie 445 995 akcji
Spółki, o wartości nominalnej 0,2 zł każda, tj. o łącznej warto-
ści nominalnej 89 199,00 zł.

Zgodnie z art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych wzywa się
wierzycieli Spółki którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału
zakładowego aby wnieśli sprzeciw w nieprzekraczalnym ter-
minie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.
2019-12-04 234/2019 16 62572
Poz. 62572. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 1 czerwca 2012 r.
[BMSiG-62503/2019]

Zarząd Medical Finance Group S.A. z siedzibą w Warsza-
wie, KRS 0000422868 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („NWZA”) na
dzień 27 grudnia 2019 roku, godz. 1000, w siedzibie Spółki,ul. Lechicka 23A w Warszawie, z porządkiem obrad obej-
mującym:

  1. Otwarcie NWZA.
  2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego
   zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie przez
   Spółkę akcji w celu ich umorzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakła-
   dowego Spółki w drodze dobrowolnego umorzenia
   akcji oraz w sprawie zmiany statutu spółki w zakresie
   wynikającym z rzeczonego obniżenia kapitału zakłado-
   wego.
  6. Zamknięcie obrad.
Poz. 62572. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 1 czerwca 2012 r.
[BMSiG-62503/2019]

Zarząd Medical Finance Group S.A. z siedzibą w Warsza-
wie, KRS 0000422868 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („NWZA”) na
dzień 27 grudnia 2019 roku, godz. 1000, w siedzibie Spółki,ul. Lechicka 23A w Warszawie, z porządkiem obrad obej-
mującym:

  1. Otwarcie NWZA.
  2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego
   zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie przez
   Spółkę akcji w celu ich umorzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakła-
   dowego Spółki w drodze dobrowolnego umorzenia
   akcji oraz w sprawie zmiany statutu spółki w zakresie
   wynikającym z rzeczonego obniżenia kapitału zakłado-
   wego.
  6. Zamknięcie obrad.
2019-08-26 164/2019 386 988798
Poz. 988798. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/47736/19/629]

W dniu 20.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. CZARZASTY 2. JAKUB MARCIN 3. 83060114836)
wykreślić: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać:
5. PREZES ZARZĄDU wykreślić: 2 1. SOKALSKI
2. KRZYSZTOF MIROSŁAW 3. 80092902356 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 988798. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/47736/19/629]

W dniu 20.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. CZARZASTY 2. JAKUB MARCIN 3. 83060114836)
wykreślić: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać:
5. PREZES ZARZĄDU wykreślić: 2 1. SOKALSKI
2. KRZYSZTOF MIROSŁAW 3. 80092902356 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
2019-08-09 154/2019 383 961543
Poz. 961543. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.06.2012.
[RDF/171995/19/180]

W dniu 02.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 961543. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.06.2012.
[RDF/171995/19/180]

W dniu 02.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-09 154/2019 383 961544
Poz. 961544. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.06.2012.
[RDF/171995/19/581]

W dniu 02.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 961544. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.06.2012.
[RDF/171995/19/581]

W dniu 02.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-09 154/2019 383 961545
Poz. 961545. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.06.2012.
[RDF/171995/19/982]

W dniu 02.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 961545. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.06.2012.
[RDF/171995/19/982]

W dniu 02.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-09 154/2019 383 961546
Poz. 961546. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.06.2012.
[RDF/171995/19/383]

W dniu 02.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 961546. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.06.2012.
[RDF/171995/19/383]

W dniu 02.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-17 116/2019 18 31853
Poz. 31853. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 1 czerwca 2012 r.
[BMSiG-31804/2019]

Zarząd MEDICAL FINANCE GROUP S.A. z siedzibą w Warsza-
wie, KRS: 0000422868 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 10 lipca 2019 r.,
o godz. 1000, w siedzibie Spółki, ul. Lechicka 23A, Warszawa,
z porządkiem obrad obejmującym:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
    dzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok 2018.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
    Spółki za rok 2018.
  7. Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty
    za rok 2018.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
    członkom organów Spółki z wykonania przez nich obo-
    wiązków w roku 2018.
  9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone
w siedzibie Spółki (ul. Lechicka 23A, Warszawa) co najmniej
na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie
będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może
być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji
w firmie inwestycyjnej Trigon Dom Maklerski S.A. w biurze
mieszczącym się na placu Unii, Budynek B, ul. Puławska 2,
02-566 Warszawa.
Poz. 31853. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 1 czerwca 2012 r.
[BMSiG-31804/2019]

Zarząd MEDICAL FINANCE GROUP S.A. z siedzibą w Warsza-
wie, KRS: 0000422868 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 10 lipca 2019 r.,
o godz. 1000, w siedzibie Spółki, ul. Lechicka 23A, Warszawa,
z porządkiem obrad obejmującym:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
    dzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok 2018.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
    Spółki za rok 2018.
  7. Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty
    za rok 2018.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
    członkom organów Spółki z wykonania przez nich obo-
    wiązków w roku 2018.
  9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone
w siedzibie Spółki (ul. Lechicka 23A, Warszawa) co najmniej
na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie
będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może
być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji
w firmie inwestycyjnej Trigon Dom Maklerski S.A. w biurze
mieszczącym się na placu Unii, Budynek B, ul. Puławska 2,
02-566 Warszawa.
2019-03-28 62/2019 347 142719
Poz. 142719. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/15626/19/44]

W dniu 21.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 10.12.2018 R. - BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI
- NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 10932/2018
- W § 5 UST. 1 DODANO PUNKTY 18) - 24).
Poz. 142719. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/15626/19/44]

W dniu 21.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 10.12.2018 R. - BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI
- NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 10932/2018
- W § 5 UST. 1 DODANO PUNKTY 18) - 24).
2019-03-06 46/2019 20 11852
Poz. 11852. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 1 czerwca 2012 r.
[BMSiG-11435/2019]

Zarząd MEDICAL FINANCE GROUP S.A. z siedzibą w War-
szawie, KRS: 0000422868 („Spółka”), zwołuje Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się
w dniu 29 marca 2019 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki,
ul. Lechicka 23A, Warszawa, z porządkiem obrad obejmu-
jącym:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 8
   NZW Spółki z dnia 23.07.2018 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem
   prawa poboru, związanych z tym zmian Statutu, dema-
   terializacji akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie
   tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.
  5. Zamknięcie obrad.

Treść projektowanych zmian Statutu Spółki, ze wskazaniem
ich brzmienia dotychczasowego:

Zmiana wprowadzenia do wyliczenia w § 6 ust. 1:

  - dotychczasowe brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki
   wynosi 689.389,00 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć
   tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) złotych. Kapitał
   zakładowy dzieli się na 3.446.945 (trzy miliony czterysta
   czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć)
   akcji o wartości nominalnej 0,20 (dwadzieścia) groszy
   każda, w tym:”

  - nowe brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie
   mniej niż 689.389,20 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć
   tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć 20/100) złotych
   i nie więcej niż 896.285,40 (osiemset dziewięćdziesiąt
   sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć 40/100) złotych.
   Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 3.446.946
   (trzy miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięć-
   set czterdzieści sześć) i nie więcej niż 4.481.427 (cztery
   miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta
   dwadzieścia siedem) akcji o wartości nominalnej 20 (dwa-
   dzieścia) groszy każda, w tym:”.Nowy pkt 5 w § 6 ust. 1:
 „5) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 1.034.482 (milion
   trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dwie)
   akcje na okaziciela serii E od numeru 000 000 0001 do
   numeru nie większego niż 001 034 482.”
Poz. 11852. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 1 czerwca 2012 r.
[BMSiG-11435/2019]

Zarząd MEDICAL FINANCE GROUP S.A. z siedzibą w War-
szawie, KRS: 0000422868 („Spółka”), zwołuje Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się
w dniu 29 marca 2019 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki,
ul. Lechicka 23A, Warszawa, z porządkiem obrad obejmu-
jącym:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 8
   NZW Spółki z dnia 23.07.2018 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem
   prawa poboru, związanych z tym zmian Statutu, dema-
   terializacji akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie
   tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.
  5. Zamknięcie obrad.

Treść projektowanych zmian Statutu Spółki, ze wskazaniem
ich brzmienia dotychczasowego:

Zmiana wprowadzenia do wyliczenia w § 6 ust. 1:

  - dotychczasowe brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki
   wynosi 689.389,00 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć
   tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) złotych. Kapitał
   zakładowy dzieli się na 3.446.945 (trzy miliony czterysta
   czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć)
   akcji o wartości nominalnej 0,20 (dwadzieścia) groszy
   każda, w tym:”

  - nowe brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie
   mniej niż 689.389,20 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć
   tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć 20/100) złotych
   i nie więcej niż 896.285,40 (osiemset dziewięćdziesiąt
   sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć 40/100) złotych.
   Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 3.446.946
   (trzy miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięć-
   set czterdzieści sześć) i nie więcej niż 4.481.427 (cztery
   miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta
   dwadzieścia siedem) akcji o wartości nominalnej 20 (dwa-
   dzieścia) groszy każda, w tym:”.Nowy pkt 5 w § 6 ust. 1:
 „5) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 1.034.482 (milion
   trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dwie)
   akcje na okaziciela serii E od numeru 000 000 0001 do
   numeru nie większego niż 001 034 482.”
2018-11-08 217/2018 16 48918
Poz. 48918. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 1 czerwca 2012 r.
[BMSiG-48401/2018]

Zarząd Medical Finance Group S.A. z siedzibą w Warsza-
wie, KRS 0000422868 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („NWZA”)
na dzień 3 grudnia 2018 r., godz. 1100, w siedzibie Spółki,
ul. Lechicka 23A w Warszawie, z porządkiem obrad obejmu-
jącym:

  1. Otwarcie NWZA.
  2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdol-
   ności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu i upoważnie-
   nia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego.
  5. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany:

W § 5 ust. 1 Statutu po pkt 17) proponuje się dodanie pkt
od 18) do 24):
 18) PKD 47.73.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceu-
   tycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 19) PKD 47.74.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów medycz-
   nych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspe-
   cjalizowanych sklepach;
 20) PKD 86.10.Z - działalność szpitali;
 21) PKD 86.21.Z - praktyka lekarska ogólna;
 22) PKD 86.22.Z - praktyka lekarska specjalistyczna;
 23) PKD 86.23.Z - praktyka lekarska dentystyczna;
 24) PKD 86.90 - pozostała działalność w zakresie opieki zdro-
   wotnej.
Poz. 48918. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 1 czerwca 2012 r.
[BMSiG-48401/2018]

Zarząd Medical Finance Group S.A. z siedzibą w Warsza-
wie, KRS 0000422868 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („NWZA”)
na dzień 3 grudnia 2018 r., godz. 1100, w siedzibie Spółki,
ul. Lechicka 23A w Warszawie, z porządkiem obrad obejmu-
jącym:

  1. Otwarcie NWZA.
  2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdol-
   ności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu i upoważnie-
   nia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego.
  5. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany:

W § 5 ust. 1 Statutu po pkt 17) proponuje się dodanie pkt
od 18) do 24):
 18) PKD 47.73.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceu-
   tycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 19) PKD 47.74.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów medycz-
   nych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspe-
   cjalizowanych sklepach;
 20) PKD 86.10.Z - działalność szpitali;
 21) PKD 86.21.Z - praktyka lekarska ogólna;
 22) PKD 86.22.Z - praktyka lekarska specjalistyczna;
 23) PKD 86.23.Z - praktyka lekarska dentystyczna;
 24) PKD 86.90 - pozostała działalność w zakresie opieki zdro-
   wotnej.
2018-09-18 181/2018 656 428709
Poz. 428709. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.06.2012.
[RDF/268994/18/177]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428709. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.06.2012.
[RDF/268994/18/177]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 656 428710
Poz. 428710. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.06.2012.
[RDF/268995/18/578]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428710. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.06.2012.
[RDF/268995/18/578]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 656 428711
Poz. 428711. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.06.2012.
[RDF/268996/18/979]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428711. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.06.2012.
[RDF/268996/18/979]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 656 428712
Poz. 428712. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.06.2012.
[RDF/268997/18/380]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428712. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.06.2012.
[RDF/268997/18/380]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-03-02 44/2018 249 59503
Poz. 59503. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/9561/18/496]

W dniu 23.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić:
1 1. 21-11-2017, REPERTORIUM A NR 13066/17,
NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIE-
NIONO: § 6 UST. 1, § 7 UST. 2 I 3, § 5 UST. 4, § 6
UST. NUMERACJĘ UST. 9-11 W § 14 NA UST. 16-18,
§ 14 UST. 2 5, § 12 UST. 7 PKT 12, § 12 UST. 10
I 11, NUMERACJĘ UST. § 13 UST. 1-19 07-12-2017,
REPERTORIUM A NR 13429/2017, NOTARIUSZ
BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE DOPRECYZOWANO
TREŚĆ: § 1 UST. 6. wpisać: 2 1. 21-11-2017, REPER-
TORIUM A NR 13066/17, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ
JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE ZMIENIONO: §6 UST.1, §7 UST. 2 I 3, §5
UST.4, §6 UST.4, §7 UST.6, §8 UST. 2 I 3, NUME-
RACJĘ UST.9-11 W §14 NA UST.16-18, §14 UST.2-
15, §10 UST.1, §12 UST. 4 I 5, §12 UST.7 PKT.12,
§12 UST. 10 I 11, NUMERACJĘ UST.11-15 W §13
NA UST.20-24, §13 UST.1-19 07-12-2017, REPERTO-
RIUM A NR 13429/2017, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ
JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE DOPRECYZOWANO TREŚĆ: § 1 UST. 6.
Poz. 59503. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/9561/18/496]

W dniu 23.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić:
1 1. 21-11-2017, REPERTORIUM A NR 13066/17,
NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIE-
NIONO: § 6 UST. 1, § 7 UST. 2 I 3, § 5 UST. 4, § 6
UST. NUMERACJĘ UST. 9-11 W § 14 NA UST. 16-18,
§ 14 UST. 2 5, § 12 UST. 7 PKT 12, § 12 UST. 10
I 11, NUMERACJĘ UST. § 13 UST. 1-19 07-12-2017,
REPERTORIUM A NR 13429/2017, NOTARIUSZ
BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE DOPRECYZOWANO
TREŚĆ: § 1 UST. 6. wpisać: 2 1. 21-11-2017, REPER-
TORIUM A NR 13066/17, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ
JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE ZMIENIONO: §6 UST.1, §7 UST. 2 I 3, §5
UST.4, §6 UST.4, §7 UST.6, §8 UST. 2 I 3, NUME-
RACJĘ UST.9-11 W §14 NA UST.16-18, §14 UST.2-
15, §10 UST.1, §12 UST. 4 I 5, §12 UST.7 PKT.12,
§12 UST. 10 I 11, NUMERACJĘ UST.11-15 W §13
NA UST.20-24, §13 UST.1-19 07-12-2017, REPERTO-
RIUM A NR 13429/2017, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ
JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE DOPRECYZOWANO TREŚĆ: § 1 UST. 6.
2018-02-14 32/2018 329 43017
Poz. 43017. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/89068/17/851]

W dniu 08.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 21-11-2017, REPERTORIUM A NR 13066/17,
NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELA-
RIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO: § 6
UST. 1, § 7 UST. 2 I 3, § 5 UST. 4, § 6 UST. NUMERA-
CJĘ UST. 9-11 W § 14 NA UST. 16-18, § 14 UST. 2 5,
§ 12 UST. 7 PKT 12, § 12 UST. 10 I 11, NUMERACJĘ
UST. § 13 UST. 1-19 07-12-2017, REPERTORIUM A NR
13429/2017, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃ-
SKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE
DOPRECYZOWANO TREŚĆ: § 1 UST. 6.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 568027,00 ZŁ
wpisać: 1. 689389,00 ZŁ wykreślić: 2. 200000,00
ZŁ wpisać: 2. 110000,00 ZŁ wykreślić: 3. 568027
wpisać: 3. 689389 wykreślić: 4. 1,00 ZŁ wpisać:
4. 1,00 ZŁ wykreślić: 5. 568027,00 ZŁ wpisać:
5. 689389,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. AKCJE IMIENNE
SERII D 2. 121362 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILE-
JOWANE
Poz. 43017. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/89068/17/851]

W dniu 08.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 21-11-2017, REPERTORIUM A NR 13066/17,
NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELA-
RIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO: § 6
UST. 1, § 7 UST. 2 I 3, § 5 UST. 4, § 6 UST. NUMERA-
CJĘ UST. 9-11 W § 14 NA UST. 16-18, § 14 UST. 2 5,
§ 12 UST. 7 PKT 12, § 12 UST. 10 I 11, NUMERACJĘ
UST. § 13 UST. 1-19 07-12-2017, REPERTORIUM A NR
13429/2017, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃ-
SKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE
DOPRECYZOWANO TREŚĆ: § 1 UST. 6.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 568027,00 ZŁ
wpisać: 1. 689389,00 ZŁ wykreślić: 2. 200000,00
ZŁ wpisać: 2. 110000,00 ZŁ wykreślić: 3. 568027
wpisać: 3. 689389 wykreślić: 4. 1,00 ZŁ wpisać:
4. 1,00 ZŁ wykreślić: 5. 568027,00 ZŁ wpisać:
5. 689389,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. AKCJE IMIENNE
SERII D 2. 121362 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILE-
JOWANE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki