Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PAYMENTO SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPaymento Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoŚląskie
PowiatTychy
GminaTychy
MiejscowośćTychy
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚląskie
PowiatTychy
GminaTychy
UlicaBrowarowa 21
Nr domu43-100
MiejscowośćTychy
Kod pocztowy43-100
PocztaTychy
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6209Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000421935

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:
-koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do produkcji,
-nabytą wartość firmy,
-nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje,
-nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych,
-know-how
4.2.2. Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników majątku), pomniejszonych o skumulowane umorzenie a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania.
Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione
Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. W stosunku do środków trwałych nabytych i wprowadzonych do ewidencji przed dniem 1 stycznia 2000 roku stosowane są stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Określają one wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodu.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku lub wartości początkowej nie przekraczającej 10 tysięcy złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
4.2.3.Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane.
4.2.4. Inwestycje długoterminowe
Inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania, według ceny nabycia albo według ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne.
Na dzień bilansowy inwestycje o charakterze finansowym zaliczane do aktywów trwałych wycenia się według:
- ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
Odpisu wyrażającego trwałą utratę wartości inwestycji trwałych dokonuje się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego..
Inwestycje o charakterze majątkowym, czyli w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, wycenia się według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych .
Posiadane przez Paymento S.A. akcje w Paymento Financial S.A. na dzień 31.12.2018 wynoszą 1 999 997,00 zł . Na dzień bilansowy nie wystąpiły okoliczności wskazujące na trwałą utratę wartości tych akcji..
4.2.5. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Zapasy: na dzień bilansowy zapasy materiałów i towarów nie występują.
4.2.6. Należności krótkoterminowe wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z
zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. W danym roku obrotowym zostały utworzone odpisy aktualizacyjne należności z zachowaniem zasady ostrożności.
Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski .
Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).
4.2.7. Inwestycje krótkoterminowe -Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
4.2.8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
4.2.9. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
Kapitał podstawowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.
Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał powstały jako skutek aktualizacji wyceny aktywów trwałych a ostatnia aktualizacja przeprowadzona była na dzień 1 stycznia 1995 roku. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowiednia część kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, który uprzednio podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego składnika majątku trwałego.
Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny zwiększają również skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny zmniejszają, do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, skutki obniżenia wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była rozliczona do dnia wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego.
4.2.10. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
4.2.12. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe - które wycenia się według wartości godziwej.
Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
4.2.13 Fundusze specjalne - spółka nie posiada funduszy specjalnych.
4.2.14. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
b) Rozliczenia międzyokresowe przychodów bierne dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności obejmują w szczególności:
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł,
- ujemną wartość firmy,
- nadwyżka zafakturowanych przychodów nad zarachowanymi dotycząca kontraktów długoterminowych (jeśli takie kontrakty są realizowane).
- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych

Zaliczki otrzymane na dostawy Jednostka prezentuje w bilansie w "Zobowiązaniach krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek - zaliczki otrzymane na dostawy.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat
4.1.1. Przychody
Przychody/zyski to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.
4.1.2. Koszty
Koszty/ straty to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadza do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
W Spółce księguje się koszty w układzie rodzajowym - zespół "4" .
Pozostałe koszty/przychody operacyjne:
Pozostałe koszty/przychody operacyjne to koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki.
Wynik finansowy sporządza się w wariancie porównawczym
4.1.3. Opodatkowanie
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego:
Podatek dochodowy naliczany jest wg obowiązującej stawki na dany rok obrotowy. Podstawą do ustalenia wysokości podatku dochodowego jest wynik finansowy brutto ustalony zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, skorygowany o koszty i straty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu oraz o przychody nie podlegające opodatkowaniu, dochody wolne od podatku i odliczenia od dochodu. Spółka tworzy rezerwy oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych.
Podatek dochodowy odroczony
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.
Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się na kapitał (fundusz) własny.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zarząd Paymento Spółki Akcyjnej przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31.12.2018, na które składa się :
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018,
- Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2018 - 31.12.2018,
- Rachunek przepływów pieniężnych,
- Zestawienie zmian w kapitale własnym,
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki za okres objęty sprawozdaniem finansowym.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.
Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający 01.01.2018 i kończący się 31.12.2018.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe2 195 514,502 280 361,86
IWartości niematerialne i prawne174 059,76270 409,31
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne174 059,76270 409,31
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe4 444,887 778,54
1Środki trwałe4 444,887 778,54
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny4 444,887 778,54
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe1 999 997,001 999 997,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe1 999 997,001 999 997,00
a) w jednostkach powiązanych1 999 997,001 999 997,00
– udziały lub akcje1 999 997,001 999 997,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe17 012,862 177,01
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego17 012,862 177,01
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe287 009,56277 879,47
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe90 311,95100 729,59
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek90 311,95100 729,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:86 330,9585 209,92
– do 12 miesięcy86 330,9585 209,92
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych3 981,0011 829,67
c) inne3 690,00
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe192 643,88172 486,84
1Krótkoterminowe aktywa finansowe192 643,88172 486,84
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne192 643,88172 486,84
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach192 643,88172 486,84
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 053,734 663,04
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem2 482 524,062 558 241,33
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny161 707,17640 754,31
IKapitał (fundusz) podstawowy318 800,00318 800,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:2 318 105,402 318 105,40
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-1 996 151,09-1 061 313,89
VIZysk (strata) netto-479 047,14-934 837,20
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 320 816,891 917 487,02
IRezerwy na zobowiązania45 500,009 432,02
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego833,02
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy45 500,008 599,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe45 500,008 599,00
IIZobowiązania długoterminowe1 100 000,001 527 777,56
1Wobec jednostek powiązanych1 100 000,001 500 000,00
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek27 777,56
a) kredyty i pożyczki27 777,56
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 175 316,89380 277,44
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych1 092 794,52200 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne1 092 794,52200 000,00
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek82 522,37180 277,44
a) kredyty i pożyczki27 777,5666 666,72
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:37 769,3983 465,40
– do 12 miesięcy37 769,3983 465,40
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych10 496,6617 867,69
h) z tytułu wynagrodzeń3 463,474 460,77
i) inne3 015,297 816,86
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem2 482 524,062 558 241,33
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:420 803,47353 805,97
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów420 803,47353 805,97
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
– w tym obiekty w zabudowie
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej814 874,801 229 908,33
IAmortyzacja99 683,21105 074,81
IIZużycie materiałów i energii5 709,6929 712,86
IIIUsługi obce385 825,13543 103,17
IVPodatki i opłaty, w tym:2 282,63567,00
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia262 077,66466 319,83
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:20 021,4116 538,85
– emerytalne17 509,4012 522,94
VIIPozostałe koszty rodzajowe39 275,0768 591,81
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-394 071,33-876 102,36
DPozostałe przychody operacyjne62 384,6524 955,26
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 623,53
IVInne przychody operacyjne60 761,1224 955,26
EPozostałe koszty operacyjne53 785,0512 375,27
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych13 672,332 528,17
IIIInne koszty operacyjne40 112,729 847,10
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-385 471,73-863 522,37
GPrzychody finansowe871,95370,01
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:871,95207,21
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne162,80
HKoszty finansowe110 116,2370 940,71
IOdsetki, w tym:104 933,3868 807,40
– dla jednostek powiązanych92 794,5268 400,23
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne5 182,852 133,31
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-494 716,01-934 093,07
JPodatek dochodowy-15 668,87744,13
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-479 047,14-934 837,20
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)640 754,311 575 591,51
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach640 754,311 575 591,51
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu318 800,00203 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego115 800,00
a) zwiększenie (z tytułu)115 800,00
– wydania udziałów (emisji akcji)115 800,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
– …
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu318 800,00318 800,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu2 318 105,40282 181,40
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego2 035 924,00
a) zwiększenie (z tytułu)2 035 924,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych
– …2 035 924,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
– umorzenia własnych udziałów
– podwyższenia kapitału zakładowego
– …
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu2 318 105,402 318 105,40
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu2 151 724,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-2 151 724,00
a) zwiększenie (z tytułu)
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)2 151 724,00
– pokrycia straty bilansowej
– umorzenia udziałów własnych
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
– wypłaty dywidendy
– zwrotu dopłat wspólnikom
– …2 151 724,00
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-1 996 151,09-507 472,11
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
–przeniesienie strat z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
– wypłaty dywidendy
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
– …
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu1 996 151,09
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 996 151,09
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia553 841,78
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
– …
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu1 996 151,09
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-1 996 151,091 061 313,89
6Wynik netto-479 047,14-1 061 313,89
Azysk netto
Bstrata netto479 047,14934 837,20
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)161 707,17640 754,31
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)161 707,17640 754,31
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-479 047,14-934 837,20
IIKorekty razem177 985,87239 278,87
1Amortyzacja99 683,21105 074,81
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-3 846,20
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)104 909,4973 690,43
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw36 067,989 401,64
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności10 417,6412 514,00
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-58 865,9143 923,20
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-14 226,54-1 479,01
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-301 061,27-695 558,33
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy600 000,001 350 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału700 000,00
2Kredyty i pożyczki200 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych600 000,00450 000,00
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki278 781,691 636 507,35
1Nabycie udziałów (akcji) własnych1 499 997,00
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek266 666,7266 666,12
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych4 832,88
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki12 114,9768 857,55
9Inne wydatki finansowe-3 846,20
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)321 218,31-286 507,35
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)20 157,04-982 065,68
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:20 157,04-982 065,68
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu172 486,841 154 552,52
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:192 643,88172 486,84
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-494 716,01-934 093,07
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:1 313,691 313,691 512,89
róznice kursowe niezrealizowaneart 15a ust 21 512,89
przychody bilansowe nie uznane podatkowo1 313,691 313,69art 12 ust 3a
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:55 613,3555 613,3517 143,92
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych art 16 ust 1 pkt 21408,44
odpisów aktualizujących wartość należności13 710,4413 710,44art 16 ust 1 pkt 26a2 528,17
wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika1 902,911 902,91art 16 ust 1 pkt 5114 207,31
koszty postępowania sądowego 40 000,0040 000,00art 15 ust 1
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:100 684,33100 684,3312 232,46
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)92 888,6792 888,67art 16 ust 1 pkt 11
różnice kursowe niezrealizowaneart 15a ust 333,13
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h2 302,792 302,79art 16 ust 1 pkt 57a-2 444,23
wartość utworzonych rezerw na koszty5 500,005 500,00art 15 ust 4e8 599,00
pozostałe -7,13-7,136 044,56
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki