Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "I3D NETWORK" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyI3D NETWORK S.A.
Siedziba
WojewództwoŚLĄSKIE
PowiatGLIWICKI
GminaGLIWICE
MiejscowośćGLIWICE
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚLĄSKIE
PowiatGLIWICKI
GminaGLIWICE
UlicaBOJKOWSKA
Nr domu43C
MiejscowośćGLIWICE
Kod pocztowy44-100
PocztaGLIWICE
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6312Z - działalność portali internetowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000421643

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zgodnie z zasadami memoriału i współmierności w księgach rachunkowych jednostki ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody, niezależnie od terminu ich zapłaty, przy czym przychody dotyczące przyszłych okresów zalicza się do pasywów danego okresu sprawozdawczego.

Obciążenia podatkowe z tytułu podatku dochodowego obejmują bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych a także część odroczoną zgodnie z art. 37 ustawy o rachunkowości. Zobowiązania podatkowe z tego tytułu ustalane są na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych (aktualnie obowiązującej stawki podatku) i ustalonego dochodu do opodatkowania

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wycena składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia dokonywana była według zasad ostrożnej wyceny bilansowej, przy zachowaniu zasady ciągłości. Jednostka stosuje nadrzędne zasady wyceny składników majątkowych oparte na historycznej cenie nabycia lub zakupu lub koszcie wytworzenia.
Wszystkie rzeczowe składniki majątku trwałego wyceniane są według rzeczywistych cen ich nabycia, pomniejszanych na dzień bilansowy o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową, natomiast środki trwałe amortyzowane są metoda liniową lub metodą degresywną. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto dany środek trwały lub WNiP do używania. Przy dokonywaniu amortyzacji dla celów podatkowych stosuje się stawki przewidziane w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397). Dla celów bilansowych stosowane są stawki odpowiadające okresowi ekonomicznej użyteczności środka czy WNiP. Tak określone wartości porównywano z cenami możliwymi do otrzymania w drodze sprzedaży.

Stany i rozchody materiałów i towarów w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy wycenia się według rzeczywistych cen zakupu (szczegółowa identyfikacja).

Wytworzone przez firmę produkty (programy komputerowe) przeznaczone do wielokrotnej sprzedaży wycenia się w sposób określony w art. 34 ust. 3 ustawy o rachunkowości, tj. w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu tego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu koszty wytworzenia zwiększają pozostałe koszty operacyjne. Produkty przeznaczone do wielokrotnej sprzedaży, których proces wytwarzania nie został zakończony na dzień bilansowy ujmowane są jako produkcja w toku.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu, z zachowaniem zasady ostrożności.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Metoda porównawcza

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zgodnie z ustawą o rachunkowości

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe157 545,59157 545,59
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe157 545,59157 545,59
1Środki trwałe157 545,59157 545,59
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny157 545,59157 545,59
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe33 343,25153 766,25
IZapasy33 343,25153 716,23
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary30 093,25150 466,23
5Zaliczki na dostawy i usługi3 250,003 250,00
IINależności krótkoterminowe
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe
1Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe50,02
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem190 888,84311 311,84
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-1 724 700,73-1 506 286,00
IKapitał (fundusz) podstawowy2 050 000,002 050 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-3 556 286,00-2 882 315,38
VIZysk (strata) netto-218 414,73-673 970,62
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 915 589,571 817 597,84
IRezerwy na zobowiązania20 589,9313 049,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy20 589,9313 049,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe20 589,9313 049,00
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 894 999,641 804 548,84
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych142 041,43137 409,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:22 175,5822 175,58
– do 12 miesięcy22 175,5822 175,58
– powyżej 12 miesięcy
b) inne119 865,85115 234,06
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 752 958,211 667 139,20
a) kredyty i pożyczki241 286,77220 559,49
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe296 492,39296 492,39
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:63 758,0466 341,04
– do 12 miesięcy63 758,0466 341,04
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 077 767,161 010 011,16
h) z tytułu wynagrodzeń68 666,1868 666,18
i) inne4 987,675 068,94
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem190 888,84311 311,84
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:401 700,00
– od jednostek powiązanych401 700,00
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów399 000,00
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 700,00
BKoszty działalności operacyjnej967,02519 219,42
IAmortyzacja175 663,16
IIZużycie materiałów i energii
IIIUsługi obce950,0269 676,03
IVPodatki i opłaty, w tym:17,00
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia221 869,48
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:45 033,29
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe6 977,46
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-967,02-117 519,42
DPozostałe przychody operacyjne3 082,2736 344,92
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych3 000,002 069,11
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne82,2734 275,81
EPozostałe koszty operacyjne120 372,9814 594,17
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych120 372,98
IIIInne koszty operacyjne14 594,17
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-118 257,73-95 768,67
GPrzychody finansowe
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe100 157,00150 848,95
IOdsetki, w tym:98 406,07149 098,02
– dla jednostek powiązanych4 614,7910 786,87
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne1 750,931 750,93
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-218 414,73-246 617,62
JPodatek dochodowy427 353,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-218 414,73-673 970,62
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)-1 506 286,00-832 315,38
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach-1 506 286,00-832 315,38
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu2 050 000,002 050 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu2 050 000,002 050 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-3 556 286,00-2 882 315,38
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu3 556 286,002 882 315,38
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach3 556 286,002 882 315,38
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu3 556 286,002 882 315,38
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-3 556 286,00-2 882 315,38
6Wynik netto-218 414,73-673 970,62
Azysk netto
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-1 724 700,73-1 506 286,00
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-218 414,73-673 970,62
IIKorekty razem288 461,73700 145,34
1Amortyzacja175 663,16
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)98 406,07149 098,02
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-3 000,00-2 069,11
5Zmiana stanu rezerw7 540,93-5 307,00
6Zmiana stanu zapasów120 372,98-3 250,00
7Zmiana stanu należności-3 690,00-394 077,90
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów68 781,73340 472,79
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych50,02439 615,38
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)70 047,0026 174,72
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy3 000,002 069,11
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 000,002 069,11
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)3 000,002 069,11
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy17,00126 272,70
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki17,00126 272,70
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki73 064,00154 516,53
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego36 932,66
8Odsetki73 064,00117 583,87
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-73 047,00-28 243,83
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-218 414,73
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:187 646,98187 646,98
Odsetki budżetowe67 274,0067 274,00art 16 ust 1 pkt 21 lit .
Odpisy aktualizujące wartość towarów120 372,98120 372,98art 16 ust 1 pkt 26a lit .
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:32 883,0032 883,00
Naliczone odsetki31 132,0731 132,07art 16 ust 1 pkt 11 lit .
pozostałe 1 750,931 750,93
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:2 115,252 115,25
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki