Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyśLĄSKIE KAMIENICE S.A
Siedziba
WojewództwoŚLĄSKIE
PowiatKATOWICE
GminaKATOWICE
MiejscowośćKATOWICE
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚLĄSKIE
PowiatKATOWICE
GminaKATOWICE
UlicaSTANISŁAWA MONIUSZKI
Nr domu10
MiejscowośćKATOWICE
Kod pocztowy40-005
PocztaKATOWICE
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6810Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000420985

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

BRAK

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

BRAK

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

BRAK

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

BRAK

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

załącznik nr 1

informacja dodatkowa

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe49 646,0024 750,00
IWartości niematerialne i prawne364,001 084,00
3Inne wartości niematerialne i prawne364,001 084,00
IIRzeczowe aktywa trwałe2 217,00990,00
1Środki trwałe962,00990,00
c) urządzenia techniczne i maszyny52,0095,00
d) środki transportu611,00838,00
e) inne środki trwałe299,0057,00
2Środki trwałe w budowie1 255,00
IIINależności długoterminowe5 610,00
1Od jednostek powiązanych5 610,00
IVInwestycje długoterminowe46 794,0016 925,00
1Nieruchomości19 567,0013 641,00
3Długoterminowe aktywa finansowe27 227,003 284,00
a) w jednostkach powiązanych27 227,003 284,00
– udziały lub akcje27 227,003 284,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe271,00141,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe271,00141,00
BAktywa obrotowe43 735,0029 862,00
IZapasy1 060,0023 684,00
1Materiały46,00
2Półprodukty i produkty w toku22 334,00
5Zaliczki na dostawy i usługi1 014,001 350,00
IINależności krótkoterminowe15 137,003 369,00
1Należności od jednostek powiązanych6 059,0058,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:58,00
– do 12 miesięcy58,00
b) inne6 059,00
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3Należności od pozostałych jednostek9 078,003 311,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:8 215,00730,00
– do 12 miesięcy8 215,00730,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych673,002 537,00
c) inne190,0044,00
IIIInwestycje krótkoterminowe27 251,002 082,00
1Krótkoterminowe aktywa finansowe2 115,002 082,00
a) w jednostkach powiązanych915,00769,00
– inne papiery wartościowe915,00769,00
b) w pozostałych jednostkach523,00300,00
– inne papiery wartościowe230,007,00
– udzielone pożyczki293,00293,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne677,001 013,00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach677,001 013,00
2Inne inwestycje krótkoterminowe25 136,00
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe287,00727,00
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy1 472,001 492,00
Aktywa razem94 853,0056 104,00
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny35 029,009 391,00
IKapitał (fundusz) podstawowy1 064,001 041,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:6 275,0012 940,00
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:2 100,00
VZysk (strata) z lat ubiegłych-10 055,00
VIZysk (strata) netto25 590,005 465,00
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania59 824,0046 713,00
IRezerwy na zobowiązania5 752,00241,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego5 735,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3Pozostałe rezerwy17,00241,00
– krótkoterminowe17,00241,00
IIZobowiązania długoterminowe30 050,0022 483,00
3Wobec pozostałych jednostek30 050,0022 483,00
a) kredyty i pożyczki8 042,0010 545,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych21 154,0011 275,00
c) inne zobowiązania finansowe854,00
e) inne663,00
IIIZobowiązania krótkoterminowe24 022,0023 935,00
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych34,00304,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:260,00
– do 12 miesięcy260,00
b) inne34,0044,00
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek23 988,0023 631,00
a) kredyty i pożyczki1 554,004 323,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych8 243,007 560,00
c) inne zobowiązania finansowe1 200,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:614,00
– do 12 miesięcy614,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi7 499,006 909,00
f) zobowiązania wekslowe1 975,001 473,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych3 099,002 369,00
h) z tytułu wynagrodzeń39,00
i) inne418,00344,00
IVRozliczenia międzyokresowe54,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe54,00
– krótkoterminowe54,00
Pasywa razem94 853,0056 104,00
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:19 688,0017 806,00
– od jednostek powiązanych403,00
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów2 028,00
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów19 688,0015 778,00
BKoszty działalności operacyjnej17 342,0012 956,00
IAmortyzacja1 007,00594,00
IIZużycie materiałów i energii1 396,00648,00
IIIUsługi obce2 702,001 593,00
IVPodatki i opłaty, w tym:263,0084,00
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia842,00958,00
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:24,0012,00
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe287,0067,00
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów10 821,009 000,00
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 346,004 850,00
DPozostałe przychody operacyjne5 636,00101,00
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1,0020,00
IIDotacje24,0053,00
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne5 611,0028,00
EPozostałe koszty operacyjne5 712,002 942,00
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych48,00
IIIInne koszty operacyjne5 712,002 894,00
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 270,002 009,00
GPrzychody finansowe32 172,007 781,00
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
IIOdsetki, w tym:1,00
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:1 987,007 553,00
– w jednostkach powiązanych7 553,00
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych30 184,00
VInne228,00
HKoszty finansowe3 117,003 049,00
IOdsetki, w tym:3 117,002 513,00
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:5,00
IVInne531,00
IZysk (strata) brutto (F+G–H)31 325,006 741,00
JPodatek dochodowy5 735,001 276,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)25 590,005 465,00
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)9 391,0014 335,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości-2 112,00
– korekty błędów-10 055,00
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach9 391,002 168,00
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 041,00990,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego23,0051,00
a) zwiększenie (z tytułu)23,0051,00
– wydania udziałów (emisji akcji)23,0051,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 064,001 041,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu12 940,008 219,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-6 665,004 721,00
a) zwiększenie (z tytułu)3 390,004 721,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej1 066,002 296,00
– podziału zysku (ustawowo)2 324,002 425,00
b) zmniejszenie (z tytułu)10 055,00
– pokrycia straty10 055,00
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu6 275,0012 940,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych2 100,00
a) zwiększenie (z tytułu)2 100,00
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu2 100,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-4 590,00-4 518,00
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu3 425,00
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach3 425,00
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)3 425,00
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu7 943,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości-2 112,00
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach10 055,00
a) zwiększenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu10 055,00
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-10 055,00
6Wynik netto25 590,005 465,00
Azysk netto25 590,005 465,00
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)35 029,009 391,00
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)35 029,009 391,00
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto25 590,005 465,00
IIKorekty razem-28 639,00-7 484,00
1Amortyzacja1 007,00594,00
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)3 117,002 011,00
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-35 498,00-7 525,00
5Zmiana stanu rezerw5 510,00107,00
6Zmiana stanu zapasów-4 352,00
7Zmiana stanu należności-6 157,00-2 781,00
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów2 176,005 016,00
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych256,00-252,00
10Inne korekty950,00-302,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-3 049,00-2 019,00
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy9 753,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne2 200,00
3Z aktywów finansowych, w tym:7 553,00
a) w jednostkach powiązanych7 553,00
b) w pozostałych jednostkach
IIWydatki1 031,0020 181,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 054,00
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne12 360,00
3Na aktywa finansowe, w tym:369,005 767,00
a) w jednostkach powiązanych146,005 767,00
b) w pozostałych jednostkach223,00
– nabycie aktywów finansowych223,00
4Inne wydatki inwestycyjne662,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 031,00-10 428,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy10 562,0029 013,00
2Kredyty i pożyczki13 250,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych10 562,0014 290,00
4Inne wpływy finansowe1 473,00
IIWydatki6 146,0017 437,00
1Nabycie udziałów (akcji) własnych20,00
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli1 000,00
4Spłaty kredytów i pożyczek5 272,006 088,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych7 500,00
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych854,00
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego336,00
8Odsetki2 513,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)4 416,0011 576,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)336,00-871,00
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-871,00
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 013,001 884,00
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:677,001 013,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok31 325,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:32 211,0032 211,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 458,001 458,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:572,00572,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

! Podaj opis pliku: zalacznik nr1 do informacji dodatkowej3105.pdf

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki