Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki KRAJOWE BIURO BROKERSKIE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-21
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyKrajowe Biuro Brokerskie Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
UlicaKsawerów
Nr domu30
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy02-656
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6622Z - działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000418430

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości
wynikają z przepisów ustawy o rachunkowości i
wydanych na jej podstawie rozporządzeń. W
sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o
rachunkowości oraz nieokreślonych w niniejszej
Polityce Rachunkowości stosuje się Krajowe
Standardy Rachunkowości, a w przypadku ich braku -
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości”

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe
Środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jest wykazanie, że nakłady poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.
Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Inne inwestycje długoterminowe jednostek pozostałych w przypadku istnienia aktywnego rynku aktywów finansowych wyceniane są według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej.

Zasady ustalania amortyzacji
Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych Spółka dokonuje drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia WNiP do użytkowania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów umorzeniowych z wartością początkową WNiP lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
Odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego Spółka dokonuje drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego.
Na dzień przyjęcia środka trwałego do użytkowania Spółka ustala okres lub stawkę i metodę jego amortyzacji. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez Spółkę okresowo weryfikowana.
Środki trwałe o wartości do 3.500 zł odpisywane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych.
Środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 3.500 zł amortyzowane są metodą liniową za pomocą następujących stawek:
- dla grupy 1 KŚT – 10 %
- dla grupy 6 KŚT – 10 %
- dla grupy 7 KŚT - 20 %
Inne inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych)
Inne inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych, wyceniane są według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej (jeśli jest możliwa do ustalenia) zależnie od tego, która jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w cenie nabycia pomniejszoną o odpisy z tytułu utraty wartości.
Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenianych według cen (wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
Aktywa finansowe
Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych wyceniane są według kosztu (ceny nabycia), stanowiących wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji.
Po początkowym ujęciu aktywa są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane w następujący sposób:
1. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności – według skorygowanej wartości nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalonej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
2. Pożyczki udzielone i należności własne – według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalonej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej, wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.
3. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu – według wartości godziwej, a zyski//straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat
4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży – według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat w kapitale z aktualizacji wyceny do momentu sprzedaży inwestycji lub obniżenia jej wartości. W tym momencie łączny zysk lub strata z tytułu aktualizacji wyceny jest odnoszona na rachunek zysków i strat.
Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku ustalana jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W przypadku gdy brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa szacowana jest na podstawie notowanej ceny rynkowej podobnego instrumentu, bądź na podstawie modelu wyceny uwzględniającego dane wyjściowe pochodzące z aktywnego obrotu regulowanego bądź też z wykorzystaniem innych metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne.
Pochodne instrumenty finansowe nie będące instrumentami zabezpieczającymi są wykazywane jako aktywa albo zobowiązania przeznaczone do obrotu.

Trwała utrata wartości aktywów finansowych
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych. Jeśli dowody obiektywnie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością do odzyskania i wartością bilansową.
Odpisy aktualizujące wartość składnika aktywów finansowych lub portfela podobnych składników aktywów finansowych ustala się:
1. W przypadku aktywów finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej cena nabycia – jako różnicę między wartością tych aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny i możliwa do odzyskania kwotą. Kwota możliwa do odzyskania stanowi bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowana za pomocą efektywnej stopy procentowej, którą jednostka stosowała dotychczas, wyceniając przeszacowany składnik aktywów finansowych lub portfel podobnych składników aktywów finansowych.
2. W przypadku aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej – jako różnicę między ceną nabycia składnika aktywów i jego wartością godziwą ustaloną na dzień wyceny, z tym że przez wartość godziwą dłużnych instrumentów finansowych na dzień wyceny rozumie się bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych. Stratę skumulowaną do tego dnia ujętą w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny zalicza się do kosztów finansowych w kwocie nie mniejszej niż wynosi odpis, pomniejszoną o część bezpośrednio zaliczoną do kosztów finansowych.
3. W przypadku pozostałych aktywów finansowych – jako różnicę pomiędzy wartością składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych i bieżącą wartością przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych.

Leasing
Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przez uzgodniony okres.
W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób określony dla własnych środków trwałych. Jednakże, gdy brak jest kontroli nad momentem i pewności co do przejścia prawa własności przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu.
Przyjęte do stosowania stawki uwzględniają okres ekonomicznej użyteczności użytkowanych środków trwałych.

Należności krótko- i długoterminowe
Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej, powiększonej o naliczone odsetki.
Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność inwestycyjna.
Bankowe lokaty krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej powiększonej o naliczone odsetki.

Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów mając na względzie zachowanie zasady współmierności, określonej w art. 6 ust. 2 ustawy o rachunkowości. W tym celu zalicza się do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Przy czym decyzję o utworzeniu rozliczeń międzyokresowych i sposobie ich dokonywania poprzedza analiza istotności kosztów lub przychodów dotyczących przyszłych okresów.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczania jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze świadczeń wykonywanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny.
Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczania jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

Kapitał podstawowy
Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w Statucie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Jeżeli akcje obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka ujmowana jest w kapitale zapasowym. W przypadku wykupu akcji własnych, kwota zapłaty za akcje własne jest wykazywana w aktywach bilansu w pozycji „akcje własne”.
Kapitał zapasowy
Kapitał zapasowy tworzony jest z części czystego zysku Spółki, na pokrycie ewentualnych przyszłych strat.
Rezerwy
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
Spółka nie prowadzi programu wypłaty odpraw emerytalnych. Spółka nie wpłaca dodatkowych składek na fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników.
Spółka tworzy rezerwy na przewidywane zobowiązania z tytułu nagród i premii związanych z osiągniętym wynikiem finansowym i stopniem realizacji założeń finansowych (budżetu).

Odroczony podatek dochodowy
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową, Spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka tworzy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które w przyszłości spowodują zwiększenie podstawy opodatkowania.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka tworzy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują zmniejszenie podstawy opodatkowania w przyszłych okresach rozliczeniowych.
Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości, przy uwzględnieniu zasady ostrożności, z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań, będą obowiązywać w roku powstania obowiązku podatkowego.
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie.

Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym w szczególności instrumenty pochodne o ujemnej wartości godziwej, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu.
Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i koszty
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, koszty podstawowej działalności operacyjnej są ewidencjonowane układzie rodzajowym (konta zespołu 4) i równocześnie w układzie funkcjonalnym, według miejsca ich powstania (konta zespołu 5). Jednostka dodatkowo szacuje przychody (kurtaż) na podstawie przypisu składki ubezpieczeniowej w roku zawarcia polis ubezpieczeniowych oraz szacuje koszty prowizji brokerskich dla zachowania współmierności przychodów i kosztów.
Przychody
Spółka ujmuje jako przychody kurtaż należny od towarzystwa ubezpieczeniowego, wynikający z polis zawartych przez klienta Spółki, pod warunkiem:
- zawarcia przez Spółkę umowy z klientem, tj. zawarcia umowy brokerskiej z klientem, bądź udzielenia Spółce pełnomocnictwa przez Klienta;
- zawarcia przez klienta spółki polis ubezpieczeniowych z danym towarzystwem;
- identyfikacji przez Spółkę warunków płatności za usługi ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego;
- uprawdopodobnienia otrzymania wynagrodzenia od towarzystwa ubezpieczeniowego.
1. W przypadku polis majątkowych Spółka ujmuje przychody z tytułu kurtażu brokerskiego z dniem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z danych polis (przychód ujmowany jednorazowo za cały okres trwania umowy ubezpieczeniowej)
2. W przypadku polis grupowych, polis na życie oraz innych polis ze składką miesięczną uzależnioną od liczby podmiotów objętych ubezpieczeniem w danym miesiącu, Spółka ujmuje przychody z tytułu kurtażu brokerskiego z dniem wymagalności płatności danej raty ubezpieczeniowej względem TU (przychód ujmowany miesięcznie po potwierdzeniu dokonania płatności przez Ubezpieczyciela)
W trakcie trwania okresu ochrony z polis Klienta Spółka dokonuje ponownej oceny, czy jest prawdopodobne otrzymanie wynagrodzenia, do którego będzie uprawniona z tytułu kurtażu brokerskiego. W przypadku wystąpienie zagrożenia otrzymania wynagrodzenia, Spółka dokonuje korekty rozpoznanego przychodu poprzez odpis aktualizujący księgowany w pozostałe koszty operacyjne.
W przypadku wystąpienia zmiany lub korekty umowy z klientem, lub zmiany lub korekty umowy ubezpieczeniowej klienta z towarzystwem ubezpieczeniowym, lub zmiany lub korekty warunków płatności za usługi przez towarzystwo ubezpieczeniowe, Spółka dokonuje ponownej oceny czy jest prawdopodobne otrzymanie wynagrodzenia, do którego będzie uprawniona z tytułu kurtażu brokerskiego, oraz dokonuje ponownego szacunku należnego kurtażu
Koszty handlowe
Zgodnie z zasadą współmierności, przychodom, rozpoznanym zgodnie z zasadą wskazaną powyżej, w danym okresie rozliczeniowym przypisane są koszty handlowe przypadające na ich osiągnięcie. Koszty handlowe stanowią koszty pośrednictwa ubezpieczeniowego, naliczane w formie prowizji od kurtażu brokerskiego Spółki, na podstawie umów zawartych z pośrednikami.
W trakcie trwania okresu ochrony z polis Klienta, Spółka dokonuje ponownej oceny, czy jest prawdopodobne otrzymanie wynagrodzenia, do którego będzie uprawniona z tytułu kurtażu brokerskiego oraz czy jest prawdopodobna wypłata prowizji z tytułu pośrednictwa ubezpieczeniowego. W przypadku wystąpienie zagrożenia otrzymania wynagrodzenia, Spółka dokonuje korekty naliczonych kosztów handlowych.
W przypadku wystąpienia zmiany lub korekty umowy z klientem, lub zmiany lub korekty umowy ubezpieczeniowej klienta z towarzystwem ubezpieczeniowym, lub zmiany lub korekty warunków płatności za usługi przez towarzystwo ubezpieczeniowe, Spółka dokonuje ponownej oceny czy jest prawdopodobne otrzymanie wynagrodzenia, oraz dokonuje ponownego szacunku kosztów współmiernie do przychodów.
Wynik finansowy
Na wynik finansowy netto Spółki składają się:
• wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
• wynik operacji finansowych,
• obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.
Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto, z uwzględnieniem opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń a kosztami operacyjnymi, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi i pozostałymi kosztami operacyjnymi działalności.
Podatek dochodowy
Obciążenia z tytułu podatku dochodowego obejmują:
• bieżący podatek dochodowy od osób prawnych, kalkulowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego
• zmianę stanu odroczonego podatku dochodowego netto dotyczącą pozycji różnic przejściowych między bilansową i podatkową wartością aktywów i zobowiązań, ujmowanych w rachunku zysków i strat

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe składa się bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowej informacji i objaśnień. Sprawozdanie finansowe obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych, który sporządzany jest w wariancie pośrednim. Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym wykazywane są w pełnych zł. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzane jest w formie elektronicznej i podpisywane jest kwalifikowanym podpisem lup profilem zaufanym ePUAP

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe331 369,32684 941,97
IWartości niematerialne i prawne1 353,005 412,00
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne1 353,005 412,00
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe317 406,37440 652,97
1Środki trwałe317 406,37440 652,97
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny700,051 142,05
d) środki transportu316 706,32439 510,92
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe8 710,008 710,00
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek8 710,008 710,00
IVInwestycje długoterminowe225 000,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe225 000,00
a) w jednostkach powiązanych225 000,00
– udziały lub akcje225 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 899,955 167,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 490,005 167,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe409,95
BAktywa obrotowe1 372 001,612 271 740,66
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe577 192,18294 054,52
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek577 192,18294 054,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:343 203,62294 054,52
– do 12 miesięcy343 203,62294 054,52
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych176 523,00
c) inne57 465,56
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe780 301,471 965 745,88
1Krótkoterminowe aktywa finansowe780 301,471 965 745,88
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach526 465,75
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe526 465,75
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne253 835,721 965 745,88
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach253 835,7242 528,01
– inne środki pieniężne1 923 217,87
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe14 507,9611 940,26
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem1 703 370,932 956 682,63
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny901 398,332 385 069,82
IKapitał (fundusz) podstawowy100 040,00100 040,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:394 273,82392 322,07
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto407 084,511 892 707,75
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania801 972,60571 612,81
IRezerwy na zobowiązania22 723,3819 311,38
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego5 498,002 086,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy17 225,3817 225,38
– długoterminowe
– krótkoterminowe17 225,3817 225,38
IIZobowiązania długoterminowe57 009,0472 896,42
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek57 009,0472 896,42
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe57 009,0472 896,42
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe721 358,18479 405,01
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych4 065,1553 425,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 065,1553 425,64
– do 12 miesięcy4 065,1553 425,64
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek717 293,03425 979,37
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe275 552,17355 925,49
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:423 421,9721 475,30
– do 12 miesięcy423 421,9721 475,30
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych14 550,4040 172,42
h) z tytułu wynagrodzeń2 957,057 482,32
i) inne811,44923,84
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe882,00
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe882,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe882,00
Pasywa razem1 703 370,932 956 682,63
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 864 063,233 746 162,96
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów3 864 063,233 746 162,96
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej3 188 901,301 452 147,98
IAmortyzacja130 651,31127 305,60
IIZużycie materiałów i energii42 279,5547 112,70
IIIUsługi obce2 647 348,39843 928,18
IVPodatki i opłaty, w tym:538,91431,25
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia269 707,93302 725,68
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:63 239,8559 234,86
– emerytalne22 774,0222 253,92
VIIPozostałe koszty rodzajowe35 135,3671 409,71
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)675 161,932 294 014,98
DPozostałe przychody operacyjne9 894,7920,23
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne9 894,7920,23
EPozostałe koszty operacyjne20 804,6951 688,79
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne20 804,6951 688,79
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)664 252,032 242 346,42
GPrzychody finansowe40 634,5019 972,28
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:40 281,9319 513,00
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne352,57459,28
HKoszty finansowe195 245,0225 686,95
IOdsetki, w tym:23 110,5324 090,85
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:172 101,00
– w jednostkach powiązanych172 101,00
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne33,491 596,10
IZysk (strata) brutto (F+G–H)509 641,512 236 631,75
JPodatek dochodowy102 557,00343 924,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)407 084,511 892 707,75
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)2 385 069,822 203 046,07
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach2 385 069,822 203 046,07
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu100 040,00100 040,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu100 040,00100 040,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu392 322,07390 542,29
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego1 951,751 779,78
a) zwiększenie (z tytułu)1 951,751 779,78
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)1 951,751 779,78
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu394 273,82392 322,07
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu1 892 707,751 712 463,78
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 892 707,751 712 463,78
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 892 707,751 712 463,78
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)1 892 707,751 712 463,78
1. - podział zysku na kapitał zapasowy1 951,751 779,78
2. - wypłata dla akcjonariuszy1 890 756,001 710 684,00
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto407 084,511 892 707,75
Azysk netto407 084,511 892 707,75
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)901 398,332 385 069,82
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)901 398,33494 313,82
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto407 084,511 892 707,75
IIKorekty razem394 098,25158 140,16
1Amortyzacja130 651,31127 305,60
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-352,57769,76
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-3 382,6724 021,85
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej172 101,00
5Zmiana stanu rezerw3 412,004 979,38
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-230 238,66-37 769,44
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów322 326,4943 525,17
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-418,65-4 692,16
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)801 182,762 050 847,91
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki503 345,71
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 345,71
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:500 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach500 000,00
– nabycie aktywów finansowych500 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-503 345,71
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki2 010 099,781 855 122,90
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli1 890 756,001 710 684,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego96 260,70120 417,05
8Odsetki23 083,0824 021,85
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-2 010 099,78-1 855 122,90
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-1 712 262,73195 725,01
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 711 910,16194 955,25
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych352,57-769,76
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 965 745,881 770 749,27
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:253 483,151 966 474,28
– o ograniczonej możliwości dysponowania3 217,87
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok509 641,512 236 631,75
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:6,256,25
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:61 819,1526 765,7535 053,403 217,87
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:3 217,873 217,87792,80
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:154 124,79154 124,79219 225,99
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:21 305,0321 305,0333 718,26
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:129 978,96129 978,96138 698,37
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-153 303,46-153 303,4639 500,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym649 788,302 308 952,56
K. Podatek dochodowy97 468,00346 343,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

KBB informacja dodatkowa 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki