Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki MDW SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-18
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy MDW S.A.
Siedziba
Województwo Wielkopolskie
Powiat Poznań
Gmina Poznań
Miejscowość Komorniki
Adres
Kod kraju PL
Województwo Wielkopolskie
Powiat Poznań
Gmina Poznań
Ulica Żabikowska
Nr domu 89
Miejscowość Komorniki
Kod pocztowy 62-052
Poczta Komorniki
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 3811Z - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000413157

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Jednostka funkcjonuje pod nazwą MDW SA z siedzibą w Komornikach przy ulicy Żabikowskiej 89Czas trwania Spólki jest nieograniczony.Spółka powstała dnia 30 stycznia 2012 roku na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przez Notariusza Rafała Szczepańskiego poprzez połączenie 3 podmiotów: Max Eko S. z o.o., Demax Sp. z o.o., Demax Drill Sp. z o.o.. Czas trwania spółki jest nieograniczonySprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 rokuPrzyjęty w spółce rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez spółkę działalności .Spółka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzajacych samodzielnie sprawozdanie finansowe.W roku obrotowym nie nastąpiło połączenie Spółki MDW SA z inną Spółką.Spółka prowadzi księgi handlowe stosując zasady określone Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o Rachunkowości. W celu jasnego i szczegółowego przyjęcia określonych zasad rachunkowości dokonano wyboru, zasad i metod oraz sposobów prowadzenia ksiąg rachunkowych, spośród dopuszczonych ww. ustawą.Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych Ustawą o Rachunkowości, z tym, że:1)Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.2)Zasady amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są liniowo, zgodnie z art. 16a 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku. W przypadku nabycia składnika wartości niematerialnej i prawnej o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000,00,- złotych netto, jego wartość odpisuje się jednorazowo w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.3)Środki trwałe wycenianie są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.4)Zarówno dla celów podatkowych jak i bilansowych przyjmuje się stawki amortyzacyjne środków trwałych wynikające z załącznika nr 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. 5)Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 10.000,00 złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.6)Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji.7)Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych wycenia się (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674).8)Należności z tytułu dostaw i usług, budżetowe i inne wyceniono w kwotach wymaganej zapłaty, bez naliczonych odsetek z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).9)Środki pieniężne w walucie polskiej wycenia się według wartości nominalnej.10)Kapitały własne ujęto w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów, zgodnie z umową spółki i zasadami określonymi przepisami prawa.11)Kapitał zakładowy wykazano w wysokości określonej w umowie i wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.12)Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. 13)Materiały do produkcji, materiały i towary handlowe na dzień bilansowy wyceniono i wykazano w bilansie według cen nabycia.14)Rezerwy na zobowiązania tworzy się w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.15)Rezerwa i aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego wykazywane są metodą per salda.16)Zobowiązania długoterminowe, kredyty, zobowiązania z tytułu dostaw i usług, budżetowe, z tytułu wynagrodzeń i inne zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

1)Na wynik finansowy składa się:a.wynik na sprzedaży,b.wynik na pozostałej działalności operacyjnej,c.wynik na działalności finansowej,d.obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego,e.wynik na operacjach nadzwyczajnych.2)Spółka stosuje metodę porównawczą pomiaru wyniku finansowego.3)Koszty według rodzajów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w rachunku zysków i strat w wartości nominalnej.4)Przychodami ze sprzedaży są kwoty należne z tytułu sprzedaży towarów i usług odbiorcy, pomniejszone o należny podatek od towarów i usług. Przychody ze sprzedaży towarów, materiałów i usług wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w rachunku zysku i strat w wartości nominalnej.5)W przypadku Spółki do przychodów z tyt. sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim przychody z tyt. wykonanych usług odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadu.6)Pozostałe przychody i pozostałe koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością jednostki, wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w rachunku zysków i strat w wartości nominalnej.7)Przychody i koszty finansowe, w przypadku przychodów są to należne przychody z operacji finansowych a w przypadku kosztów są to poniesione koszty z tyt. operacji finansowych, wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w rachunku zysków i strat w wartości nominalnej.8)Wynik na operacjach nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi.9)Fundusze specjalne nie wystąpiły.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzono na dzień bilansowy zgodnie z art.45 ustawy o rachunkowości dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.Sprawozdanie finansowe składa się z:1) bilansu;2) rachunku zysków i strat (wariant porównawczy);3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.Spółka nie sporządza przepływów środków pieniężnych oraz zmian w kapitale.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 4 873 748,91 5 819 764,62
I Wartości niematerialne i prawne 2 908,41 3 150,02
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 2 908,41 3 150,02
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 4 379 005,61 4 969 410,00
1 Środki trwałe 3 358 870,22 4 200 604,56
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 505 964,00 505 964,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 930 429,81 2 009 886,68
c) urządzenia techniczne i maszyny 244 791,14 313 705,41
d) środki transportu 665 422,89 1 367 142,96
e) inne środki trwałe 12 262,38 3 905,51
2 Środki trwałe w budowie 1 020 135,39 768 805,44
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe 233 114,89 459 493,60
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek 233 114,89 459 493,60
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 258 720,00 387 711,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 244 720,00 373 711,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 14 000,00 14 000,00
B Aktywa obrotowe 2 206 979,58 2 788 744,67
I Zapasy
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 2 069 280,31 2 657 200,10
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 2 069 280,31 2 657 200,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 731 212,88 2 478 810,05
– do 12 miesięcy 1 731 212,88 2 478 810,05
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 83 153,43 98 872,81
c) inne 254 914,00 79 517,24
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 74 051,88 80 720,33
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 74 051,88 80 720,33
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach 49 700,00 49 700,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 49 700,00 49 700,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 24 351,88 31 020,33
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 24 351,88 31 020,33
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 63 647,39 50 824,24
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 7 080 728,49 8 608 509,29
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 1 839 900,87 1 246 140,96
I Kapitał (fundusz) podstawowy 1 204 000,00 1 204 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2 246 974,22 2 246 974,22
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 196 461,41 -2 864 962,76
VI Zysk (strata) netto 585 388,06 660 129,50
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 240 827,62 7 362 368,33
I Rezerwy na zobowiązania 308 732,93 368 177,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 104 549,00 227 895,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 204 183,93 140 282,00
– długoterminowa
– krótkoterminowa 204 183,93 140 282,00
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe 435 099,18 704 417,06
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 435 099,18 704 417,06
a) kredyty i pożyczki 66 021,00 103 318,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 369 078,18 601 099,06
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 4 496 995,51 6 289 774,27
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4 496 995,51 6 289 774,27
a) kredyty i pożyczki 1 005 615,54 1 391 999,19
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 354 677,92 597 439,27
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 261 633,67 3 548 119,60
– do 12 miesięcy 2 261 633,67 3 548 119,60
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 394 167,73 247 714,85
h) z tytułu wynagrodzeń 389 298,54 455 357,53
i) inne 91 602,11 49 143,83
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 7 080 728,49 8 608 509,29
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 14 286 069,87 11 784 161,59
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 286 069,87 11 784 011,59
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 150,00
B Koszty działalności operacyjnej 13 356 917,63 10 605 298,81
I Amortyzacja 608 044,37 704 457,92
II Zużycie materiałów i energii 1 488 267,78 1 379 688,89
III Usługi obce 8 288 363,51 5 667 887,43
IV Podatki i opłaty, w tym: 245 805,48 225 922,24
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 1 987 239,99 1 829 378,15
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 346 310,77 285 447,94
– emerytalne 157 728,49 125 553,15
VII Pozostałe koszty rodzajowe 392 885,73 512 516,24
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 929 152,24 1 178 862,78
D Pozostałe przychody operacyjne 65 224,12 75 299,94
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 10 638,18
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 54 585,94 75 299,94
E Pozostałe koszty operacyjne 51 351,35 76 242,66
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 22 260,24
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 51 351,35 53 982,42
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 943 025,01 1 177 920,06
G Przychody finansowe 110 332,36 5 393,40
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 571,18 34,57
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 109 761,18 5 358,83
H Koszty finansowe 241 677,31 184 596,42
I Odsetki, w tym: 126 681,39 168 629,82
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 114 995,92 15 966,60
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 811 680,06 998 717,04
J Podatek dochodowy 226 292,00 338 587,54
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 585 388,06 660 129,50
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok811 680,06998 717,04
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:939 720,56939 720,56915 199,98
Darowizny19 798,0019 798,00art 16 ust 1 pkt 147 100,00
Odsetki budżetowe3 913,093 913,09art 16 ust 1 pkt 2113 364,91
Rezerwa na niewykorzystane urlopy63 901,9363 901,93art 16 ust 1 pkt 2776 070,55
Koszty reprezentacja29 690,3029 690,30art 16 ust 1 pkt 2838 922,70
Amortyzacja od środków trwałych w leasingu340 008,44340 008,44art 17a pkt 3440 059,28
Raty odsetkowe od środków trwałych w leasingu52 577,5452 577,54art 17a pkt 361 282,70
Wierzytelności odpisane jako przedawnioneart 16 ust 1 pkt 2010 639,13
Odpisy aktualizujące wartość należnościart 16 ust 1 pkt 26 lit a28 605,68
Podatki i opłaty - podatek VAT umowy leasingowe31 259,1531 259,15art 16 ust 1 pkt 4622 386,54
Koszt sprzedaży ŚT w leasingu302 845,11302 845,11art 17a pkt 35 634,75
Faktury zapłacone gotówką pow. 15.000zł75 900,0075 900,00art 15d ust 1
Karyart 16 ust 1 pkt 2222 416,62
Ubezpieczenie Odpowiedzialność Cywilna Zarząduart 15 ust 13 404,00
Ubezpieczenie AC samochodu osobowegoart 16 ust 1 pkt 4931 181,92
Zaniechanie rozpoczętych inwestycjiart 15 ust 170 822,50
Nabyte materiały nie majace wpływu z przychodamiart 15 ust 128 643,67
Vat naliczony bez prawa do odliczeńart 16 ust 1 pkt 46 lit a31 849,27
Koszty związane z zamknięciem umowy faktoringowejart 15 ust 13 404,64
pozostałe 19 827,0019 827,0019 411,12
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:491 331,47491 331,47557 183,06
Odsetki od pożyczek niezapłacone do końca roku2 812,912 812,91art 16 ust 1 pkt 1123 504,97
ZUS niezapłacony w terminie94 021,4494 021,44art 16 ust 1 pkt 57 lit a68 377,53
Wynagrodzenia niewypłacone w terminie369 172,32369 172,32art 16 ust 1 pkt 57440 797,19
Delegacje niewypłacone do końca roku22 799,0222 799,02art 16 ust 1 pkt 5717 513,07
Niezapłacone noty odsetkowe od zobowiązań do końca roku2 525,782 525,78art 16 ust 1 pkt 116 990,30
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-604 848,40-604 848,40-261 178,41
Odsetki od pożyczek zapłacone w bieżącym roku dot. lat ubiegłych-92 834,44-92 834,44art 16 ust 1 pkt 11
Wynagrodzenia zapłacone w bieżącym roku dot. lat ubiegłych-427 797,19-427 797,19art 16 ust 1 pkt 57-225 080,00
ZUS zapłacone w bieżącym roku dot. lat ubiegłych-59 713,40-59 713,40art 16 ust 1 pkt 57 lit a-36 098,41
Odsetki od zobowiązań zapłacone w bieżącym roku dot. lat ubiegłych-6 990,30-6 990,30art 16 ust 1 pkt 11
Delegacje zapłacone w bieżącym roku dot. lat ubiegłych-17 513,07-17 513,07art 16 ust 1 pkt 57
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-476 583,23-476 583,23-428 164,02
Rozliczenie przedmiotu leasingu KUP w bieżącym roku-512 942,29-512 942,29art 17b ust 1-455 994,68
Otrzymane nieodpłatnie świadczenia usług - prokurent24 000,0024 000,00art 12 ust 1 pkt 2
Otrzymane nieodpłatnie świadczenia usług - wynajem biura12 359,0612 359,06art 12 ust 1 pkt 215 830,66
Otrzymane nieodpłatnie świadczenie usługart 12 ust 1 pkt 212 000,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym1 161 300,461 781 757,65
K. Podatek dochodowy220 647,00338 534,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki