Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki KOKSZTYS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-30
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyKOKSZTYS Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwowoj. dolnośląskie
Powiatm. Wrocław
Gminam. Wrocław
MiejscowośćWrocław
Adres
Kod krajuPL
Województwowoj. dolnośląskie
Powiatm. Wrocław
Gminam. Wrocław
Ulicaul. Objazdowa
Nr domu50
MiejscowośćWrocław
Kod pocztowy54-513
PocztaWrocław
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6499Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
6910Z - działalność prawnicza
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000411495

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęte zasady rachunkowości

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy według wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne. Amortyzacja naliczana jest metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Dla celów podatkowych przyjmowane są stawki zgodne z przepisami podatkowymi. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości netto poniżej 10.000 PLN obciążają bieżące koszty zużycia materiałów lub usług w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszone o odpisy aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, dla których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości – zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walucie obcej wyceniane są z zastosowaniem średniego kursu ogłaszanego przez NBP na dzień poprzedzający dzień wpływu oraz na dzień bilansowy.

Rozliczenia międzyokresowe – Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeśli dotyczą one przyszłych okresów. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
• ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,
• z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produktu długotrwałego użytku.

Jednostka prezentuje w bilansie jako międzyokresowe przychody równowartość korekt podatku VAT, dokonanych w myśl art.89a ustawy o podatku VAT, dotyczącego tzw. ulgi na złe długi.

Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wykazano według wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2342) obowiązującymi jednostkę:
• jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym,
• w sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną,

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe2 389 529,142 438 728,63
IIRzeczowe aktywa trwałe228 023,57387 532,22
1Środki trwałe228 023,57387 532,22
c) urządzenia techniczne i maszyny20 578,2553 552,81
d) środki transportu207 445,32333 979,41
IVInwestycje długoterminowe2 093 918,801 995 638,80
1Nieruchomości128 452,77128 452,77
3Długoterminowe aktywa finansowe1 965 466,031 867 186,03
a) w jednostkach powiązanych1 965 466,031 867 186,03
– udziały lub akcje60 030,0060 030,00
– udzielone pożyczki1 905 436,031 807 156,03
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe67 586,7755 557,61
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego67 586,7755 557,61
BAktywa obrotowe21 739 388,2522 351 490,07
IINależności krótkoterminowe21 280 462,8522 042 722,56
1Należności od jednostek powiązanych925 538,00978 798,74
b) inne925 538,00978 798,74
3Należności od pozostałych jednostek20 354 924,8521 063 923,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 394 849,733 675 515,37
– do 12 miesięcy3 394 849,733 675 515,37
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych19 503,0246 463,73
c) inne16 940 572,1017 341 944,72
IIIInwestycje krótkoterminowe425 754,03275 967,85
1Krótkoterminowe aktywa finansowe425 754,03275 967,85
b) w pozostałych jednostkach487,50
– udzielone pożyczki487,50
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne425 754,03275 480,35
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach425 754,03275 480,35
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe33 171,3732 799,66
Aktywa razem24 128 917,3924 790 218,70
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny4 383 995,273 845 410,42
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000,00100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:3 745 410,423 460 935,64
VIZysk (strata) netto538 584,85284 474,78
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania19 744 922,1220 944 808,28
IRezerwy na zobowiązania95 625,4373 983,59
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego59 424,7343 983,59
3Pozostałe rezerwy36 200,7030 000,00
– krótkoterminowe36 200,7030 000,00
IIZobowiązania długoterminowe855 806,24169 258,76
3Wobec pozostałych jednostek855 806,24169 258,76
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych840 000,00
c) inne zobowiązania finansowe15 806,24169 258,76
IIIZobowiązania krótkoterminowe5 066 736,347 811 983,16
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych96 940,86503 548,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:43 440,86503 419,34
– do 12 miesięcy43 440,86503 419,34
b) inne53 500,00129,50
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek4 969 795,487 308 434,32
a) kredyty i pożyczki3 089 028,424 104 672,82
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych33 082,76994 405,83
c) inne zobowiązania finansowe154 008,23106 961,96
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:236 153,21596 046,47
– do 12 miesięcy236 153,21596 046,47
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych11 178,3349 814,23
i) inne1 446 344,531 456 533,01
IVRozliczenia międzyokresowe13 726 754,1112 889 582,77
2Inne rozliczenia międzyokresowe13 726 754,1112 889 582,77
– krótkoterminowe13 726 754,1112 889 582,77
Pasywa razem24 128 917,3924 790 218,70
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 895 956,688 584 446,12
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów4 895 956,688 584 446,12
BKoszty działalności operacyjnej4 610 266,578 055 783,38
IAmortyzacja148 402,62153 031,49
IIZużycie materiałów i energii94 968,59159 456,08
IIIUsługi obce2 958 138,414 836 395,23
IVPodatki i opłaty, w tym:1 805,334 748,63
VWynagrodzenia851 261,591 874 581,64
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:142 123,00261 239,83
– emerytalne48 344,34100 140,62
VIIPozostałe koszty rodzajowe413 567,03766 330,48
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)285 690,11528 662,74
DPozostałe przychody operacyjne737 978,38345 940,34
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych40 609,822 500,00
IVInne przychody operacyjne697 368,56343 440,34
EPozostałe koszty operacyjne639 675,91359 808,38
IIIInne koszty operacyjne639 675,91351 028,33
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)383 992,58514 794,70
GPrzychody finansowe498 319,2899 041,76
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:400 000,00
AOd jednostek powiązanych, w tym:400 000,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale400 000,00
IIOdsetki, w tym:98 319,2899 041,76
HKoszty finansowe265 096,03266 027,70
IOdsetki, w tym:265 096,03263 618,84
IVInne2 408,86
IZysk (strata) brutto (F+G–H)617 215,83347 808,76
JPodatek dochodowy78 630,9863 333,98
LZysk (strata) netto (I–J–K)538 584,85284 474,78
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)3 845 410,423 560 935,64
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach3 845 410,423 560 935,64
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu100 000,00100 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu100 000,00100 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu3 460 935,643 002 445,13
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego284 474,78458 490,51
a) zwiększenie (z tytułu)284 474,78458 490,51
– podziału zysku (ustawowo)284 474,78458 490,51
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu3 745 410,423 460 935,64
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-74 937,36
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-74 937,36
b) zmniejszenie (z tytułu)-74 937,36
6Wynik netto538 584,85284 474,78
Azysk netto538 584,85284 474,78
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)4 383 995,273 845 410,42
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)4 383 995,273 845 410,42
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej928 916,21766 490,92
IZysk (strata) netto538 584,85284 474,78
IIKorekty razem390 331,36482 016,14
1Amortyzacja148 402,62153 031,49
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)233 223,25164 577,08
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-40 609,82
5Zmiana stanu rezerw21 641,8457 770,59
7Zmiana stanu należności762 259,713 280 657,42
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-1 559 356,71-132 686,99
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych824 770,47-3 041 333,45
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)928 916,21766 490,92
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej360 894,86-26 110,73
IWpływy462 937,3636 520,33
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych55 965,852 500,00
3Z aktywów finansowych, w tym:310 668,76
b) w pozostałych jednostkach310 668,76
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych310 668,76
4Inne wpływy inwestycyjne96 302,7534 020,33
IIWydatki102 042,5062 631,06
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych4 250,0048 474,77
4Inne wydatki inwestycyjne97 792,5014 156,29
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)360 894,86-26 110,73
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-1 139 537,39-620 954,37
IWpływy164 452,741 261 676,40
2Kredyty i pożyczki930 914,64
3Emisja dłużnych papierów wartościowych330 000,00
4Inne wpływy finansowe164 452,74761,76
IIWydatki1 303 990,131 882 630,77
4Spłaty kredytów i pożyczek1 200 124,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych390 000,00
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego106 406,25126 596,79
8Odsetki121 323,07165 909,98
9Inne wydatki finansowe1 076 260,81
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-1 139 537,39-620 954,37
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)150 273,68119 425,82
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:150 273,68119 425,82
FŚrodki pieniężne na początek okresu275 480,35156 054,53
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:425 754,03275 480,35
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok617 215,83
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
Dywidenda400 000,00400 000,00art 21 ust 3
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
odsetki naliczone i nieotrzymane98 280,0098 280,00art 12 ust 4 pkt 2
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
wartość faktur korygujących wystawionych w 2019r. do faktur z 2018r.24 056,8324 056,83art 15 ust 4i
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
Amortyzacja od środków trwałych użytkowanych na podst. umowy leasingu operacyjnego (wg. przepisów podatkowych), 115 439,28115 439,28art 17a
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
odsetki od pożyczek i obligacji zapłacone w roku 201926 354,1926 354,19art 16
VAT od należności nieściągalnych z tyt. art. 824 p.3 Kpc60 565,6860 565,68art 16
Odsetki, wycena bilansowa121 291,75121 291,75art 16
Składki ZUS 31 097,3131 097,31art 16
pozostałe 33 148,4233 142,42
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
Raty leasingowe106 406,25106 406,25art 17a
Odsetki zapłacone w bieżącym roku28 595,8728 595,87art 16
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym395 887,17
K. Podatek dochodowy75 219,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki