Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-30
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyJUJUBEE S.A.
Siedziba
Województwośląskie
PowiatKatowice
GminaKatowice
MiejscowośćKatowice
Adres
Kod krajuPL
Województwośląskie
PowiatKatowice
GminaKatowice
UlicaCeglana
Nr domu4
MiejscowośćKatowice
Kod pocztowy40-514
PocztaKatowice
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4651Z - sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000410818

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994
roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.
Wprowadzenie do sprawozdania zostało dołączone jako plik do niniejszego sprawozdania

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób przewidziany w art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy Jednostki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi
przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Rachunek zysków i strat Jednostka sporządza w wariancie porównawczym.
Rachunek przepływów pieniężnych Jednostka sporządza metodą pośrednią.
Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.
Walutą sprawozdawczą jest złoty polski (zł).

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe261 722,70151 153,55
IWartości niematerialne i prawne23 628,3015 673,21
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne23 628,3015 673,21
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe58 816,4050 140,34
1Środki trwałe58 816,4050 140,34
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny58 816,4050 140,34
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe179 278,0085 340,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego179 278,0085 340,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe3 551 818,252 051 904,73
IZapasy3 060 719,951 791 124,48
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku3 060 719,951 776 953,62
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi14 170,86
IINależności krótkoterminowe479 079,6677 028,70
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek479 079,6677 028,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:276 791,2422 569,01
– do 12 miesięcy276 791,2422 569,01
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych10 171,0323 302,32
c) inne192 117,3931 157,37
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe2 559,62114 897,89
1Krótkoterminowe aktywa finansowe2 559,62114 897,89
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 559,62114 897,89
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach2 559,62114 897,89
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe9 459,0268 853,66
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem3 813 540,952 203 058,28
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny2 556 222,961 862 862,21
IKapitał (fundusz) podstawowy353 000,00338 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:3 169 019,482 134 019,48
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)3 134 203,002 099 203,00
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-609 157,27-500 682,97
VIZysk (strata) netto-356 639,25-108 474,30
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 257 317,99340 196,07
IRezerwy na zobowiązania189 409,078 030,68
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego179 278,00275,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 739,941 739,94
– długoterminowa1 739,941 739,94
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy8 391,136 015,74
– długoterminowe
– krótkoterminowe8 391,136 015,74
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 002 799,47315 665,39
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 002 799,47315 665,39
a) kredyty i pożyczki221 559,6071 812,29
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:295 721,9356 990,75
– do 12 miesięcy295 721,9356 990,75
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych114 292,2661 837,33
h) z tytułu wynagrodzeń195 572,95125 025,02
i) inne175 652,73
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe65 109,4516 500,00
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe65 109,4516 500,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe65 109,4516 500,00
Pasywa razem3 813 540,952 203 058,28
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 430 244,031 498 810,90
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów1 430 244,031 498 810,90
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej2 128 187,421 598 887,45
IAmortyzacja60 110,9053 245,40
IIZużycie materiałów i energii81 803,95345 984,89
IIIUsługi obce609 920,73184 985,44
IVPodatki i opłaty, w tym:6 285,334 549,02
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia1 151 770,41680 752,99
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:108 281,6222 089,27
– emerytalne13 684,4413 462,43
VIIPozostałe koszty rodzajowe30 932,9940 348,91
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
Wartość sprzedanych produktów79 081,49266 931,53
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-697 943,39-100 076,55
DPozostałe przychody operacyjne470 267,867,60
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje459 377,10
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne10 890,767,60
EPozostałe koszty operacyjne12 248,801 139,71
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne12 248,801 139,71
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-239 924,33-101 208,66
GPrzychody finansowe12,53103,04
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:12,53103,04
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe31 662,4523 542,68
IOdsetki, w tym:11 280,724 112,75
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne20 381,7319 429,93
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-271 574,25-124 648,30
JPodatek dochodowy85 065,00-16 174,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-356 639,25-108 474,30
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)1 862 862,211 451 818,51
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach1 862 862,211 451 818,51
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu338 000,00333 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego15 000,005 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)15 000,005 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)15 000,005 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu353 000,00338 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu2 134 019,481 589 019,48
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego1 035 000,00545 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)1 035 000,00545 000,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej1 035 000,00545 000,00
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu3 169 019,482 134 019,48
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-609 157,27-470 200,97
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-609 157,27-470 200,97
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów-30 482,00
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-609 157,27-500 682,97
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-609 157,27-500 682,97
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-609 157,27-500 682,97
6Wynik netto-356 639,25-108 474,30
Azysk netto
Bstrata netto-356 639,25-108 474,30
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)2 556 222,961 862 862,21
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)2 556 222,961 862 862,21
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-1 686 501,87-523 127,85
IZysk (strata) netto-356 639,25-108 474,30
IIKorekty razem-1 329 862,62-414 653,55
1Amortyzacja74 682,8453 245,40
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)11 280,724 112,75
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw181 378,3924 007,68
6Zmiana stanu zapasów-1 269 595,47-602 606,16
7Zmiana stanu należności-402 050,96103 622,33
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów362 386,7795 959,90
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych14 066,09-62 513,45
10Inne korekty-302 011,00-30 482,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-1 686 501,87-523 127,85
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-91 313,99-80 981,34
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki91 313,9980 981,34
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych91 313,9980 981,34
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-91 313,99-80 981,34
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej1 665 477,59583 156,90
IWpływy1 676 758,31587 269,65
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału1 050 000,00550 000,00
2Kredyty i pożyczki149 747,3137 269,65
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe477 011,00
IIWydatki11 280,724 112,75
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki11 280,724 112,75
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)1 665 477,59583 156,90
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-112 338,27-20 952,29
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-112 338,27-20 952,29
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu114 897,89135 850,18
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:2 559,62114 897,89
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-271 574,25-124 648,30
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:459 851,48
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:823 601,85153 094,37
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:1 439 118,4037 407,32
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Noty i objaśnienia do Sprawozdania 2018r.

-

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki