Szczegóły spółki

Nazwa MELLONGAMES SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7010259915
REGON 142606847
KRS 0000407529
Adres ul. Mysłowicka 2A, 01-612 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 7312C — pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.2 0.38
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.25 0.61
Płynność bieżąca (CR) 5.05 2.63
Płynność szybka (QR) 5.0 2.57
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.25 0.61
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -33.7% -41.71%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -55.21% -158.6%
Rentowność aktywów (ROA) -44.29% -98.28%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-07-18 138/2019 1108 750324
Poz. 750324. MELLONGAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000407529. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.01.2012.
[RDF/152864/19/352]





W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750324. MELLONGAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000407529. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.01.2012.
[RDF/152864/19/352]





W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-18 138/2019 1109 750325
Poz. 750325. MELLONGAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000407529. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.01.2012.
[RDF/152864/19/753]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750325. MELLONGAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000407529. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.01.2012.
[RDF/152864/19/753]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-18 138/2019 1109 750326
Poz. 750326. MELLONGAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000407529. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.01.2012.
[RDF/152864/19/154]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750326. MELLONGAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000407529. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.01.2012.
[RDF/152864/19/154]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-02-15 33/2019 306 71655
Poz. 71655. MELLONGAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000407529. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.01.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/10238/19/408]

W dniu 11.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DUNIEC 2. MICHAŁ
3. 81022406799
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 93
29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA
I REKREACYJNA 1 2. 58 21 DZIAŁALNOŚĆ WYDAW-
NICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH
2 2. 59 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ
DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 3 2. 62 01 DZIA-
ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
4 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMA-
TYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 5 2. 63 11 Z PRZE-
TWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIA-
ŁALNOŚĆ 6 2. 73 12 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW 7 2. 74 30
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI
8 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
9 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
wykreślić: 10 2. 58 21 DZIAŁALNOŚĆ WYDAW-
NICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH
11 2. 59 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ
DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 12 2. 62 01 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 13
2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZ-
TWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 14 2. 62 03
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM
URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 15 2. 62
09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH 16 2. 63 11 Z PRZETWARZA-
NIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNE-


TOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 17
2. 73 12 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZEN-
TOWANIEM MEDIÓW 18 2. 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 19 2. 78 30 Z POZO-
STAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIA-
NIEM PRACOWNIKÓW 20 2. 85 59 B POZOSTAŁE
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 21 2. 93 29 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 22
2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 71655. MELLONGAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000407529. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.01.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/10238/19/408]

W dniu 11.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DUNIEC 2. MICHAŁ
3. 81022406799
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 93
29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA
I REKREACYJNA 1 2. 58 21 DZIAŁALNOŚĆ WYDAW-
NICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH
2 2. 59 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ
DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 3 2. 62 01 DZIA-
ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
4 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMA-
TYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 5 2. 63 11 Z PRZE-
TWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIA-
ŁALNOŚĆ 6 2. 73 12 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW 7 2. 74 30
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI
8 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
9 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
wykreślić: 10 2. 58 21 DZIAŁALNOŚĆ WYDAW-
NICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH
11 2. 59 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ
DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 12 2. 62 01 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 13
2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZ-
TWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 14 2. 62 03
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM
URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 15 2. 62
09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH 16 2. 63 11 Z PRZETWARZA-
NIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNE-


TOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 17
2. 73 12 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZEN-
TOWANIEM MEDIÓW 18 2. 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 19 2. 78 30 Z POZO-
STAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIA-
NIEM PRACOWNIKÓW 20 2. 85 59 B POZOSTAŁE
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 21 2. 93 29 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 22
2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki