Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki KOFAMA KOŹLE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-11
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyKOFAMA KOŹLE S.A.
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWola
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWola
UlicaChłodna
Nr domu51
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy00-867
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2829Z - produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000406958

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające
z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351)

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową w następującym okresie.
Koszty zakończonych prac rozwojowych do 5 lat
Koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe do 5 lat
Wartość firmy do 5 lat
Inne WNIP - oprogramowanie komputerowe do 5 lat
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół nakładów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:
- niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe,
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania. Środki trwałe o wartości początkowej do 10.000 zł amortyzowane są jednorazowo po przyjęciu ich do użytkowania, w tym samym miesiącu.

Środki trwałe w budowie ujmuje się w wysokości ogółu nakładów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Inwestycje długoterminowe wycenia się przynajmniej raz w roku, na dzień bilansowy. Nieruchomości i przynależny grunt wycenia się według ceny rynkowej.

Wartość zapasów ustala się w oparciu o:
materiały - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło;
towary - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło;
wyroby gotowe - koszt wytworzenia;
produkty w toku produkcji poszczególnych zleceń - bezpośrednie koszty wytworzenia oraz odpowiednia część kosztów wydziałowych.
Zapasy wykazywane są w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących wynikających z ich wyceny według cen sprzedaży netto.
Wszystkie zapasy wykazane w sprawozdaniu finansowym zostały potwierdzone spisem inwentaryzacyjnym.
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji według kursu dokumentu odprawy celnej SAD, dla transakcji z krajami poza Unią Europejską oraz wg kursu NBP poprzedniego dnia roboczego poprzedzającego dzień sprzedaży, a w zobowiązaniach z dnia poprzedniego poprzedzającego wystawienie faktury przez dostawcę zagranicznego w przypadku transakcji z krajami Unii Europejskiej.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po kursie średnim NBP.
Tworzone są rezerwy na odprawy pracownicze, naprawy gwarancyjne i inne.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.
Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Na dzień bilansowy środki na rachunkach bankowych zostały uzgodnione potwierdzeniem salda.
Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się według kursu średniego NBP na dzień bilansowy.
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i odroczoną
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych z wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym na zespole kont "4" i przenosi koszty rodzajowe na miejsca powstawania kosztów w zespole kont "5" (poszczególne zlecenia produkcyjne, koszty wydziałowe oraz koszty zarządu) i na podstawie tak rozliczonych kosztów sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.
Przychody ze sprzedaży.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny, rachunek przepływów pieniężnych - metoda pośrednia

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe25 000 625,2437 036 279,07
IWartości niematerialne i prawne357 033,318 812 064,31
1Koszty zakończonych prac rozwojowych7 765 612,67
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne357 033,311 046 451,64
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe24 643 150,2927 730 432,43
1Środki trwałe23 442 983,4026 411 250,34
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)856 058,39837 975,39
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej12 531 512,9514 545 419,91
c) urządzenia techniczne i maszyny9 783 142,5110 234 375,82
d) środki transportu44 822,3168 369,66
e) inne środki trwałe227 447,24725 109,56
2Środki trwałe w budowie1 200 166,891 319 182,09
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe441,64493 782,33
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego441,64493 782,33
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe7 429 559,2110 364 861,25
IZapasy2 430 290,581 973 205,24
1Materiały1 417 148,601 548 138,82
2Półprodukty i produkty w toku1 008 439,60334 262,63
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi4 702,3890 803,79
IINależności krótkoterminowe4 598 288,647 720 584,28
1Należności od jednostek powiązanych2 394 710,754 640 434,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 394 710,754 640 434,28
– do 12 miesięcy2 394 710,754 640 434,28
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek2 203 577,893 080 150,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 882 315,312 915 837,52
– do 12 miesięcy1 882 315,312 915 837,52
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych178 188,2585 088,39
c) inne143 074,3379 224,09
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe74 059,81126 635,27
1Krótkoterminowe aktywa finansowe74 059,81126 635,27
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne74 059,81126 635,27
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach74 059,81126 635,27
– inne środki pieniężne3 600,00
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe326 920,18544 436,46
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem32 430 184,4547 401 140,32
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny3 273 826,238 103 234,79
IKapitał (fundusz) podstawowy8 690 788,008 690 788,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:6 272 760,83
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)3 619 095,62
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:232 351,65232 351,65
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:967 954,99
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki967 954,99
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-819 904,86-672 406,68
VIZysk (strata) netto-4 829 408,56-7 388 214,00
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania29 156 358,2239 297 905,53
IRezerwy na zobowiązania215 509,441 334 816,44
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego441,64462 472,79
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne84 036,3278 845,18
– długoterminowa84 036,3278 845,18
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy131 031,48793 498,47
– długoterminowe
– krótkoterminowe131 031,48793 498,47
IIZobowiązania długoterminowe5 089 170,776 941 810,02
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek5 089 170,776 941 810,02
a) kredyty i pożyczki3 406 138,884 358 002,97
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe1 683 031,892 583 807,05
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe16 986 932,6418 604 815,12
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych8 154 569,807 804 902,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 830 178,792 141 339,87
– do 12 miesięcy3 830 178,792 141 339,87
– powyżej 12 miesięcy
b) inne4 324 391,015 663 562,19
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek8 832 362,8410 799 913,06
a) kredyty i pożyczki5 095 313,864 737 787,33
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych800 000,00
c) inne zobowiązania finansowe898 740,29969 398,20
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:961 091,251 355 946,88
– do 12 miesięcy961 091,251 355 946,88
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi25 649,75120 173,92
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 597 433,782 195 986,69
h) z tytułu wynagrodzeń226 762,91275 339,53
i) inne27 371,00345 280,51
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe6 864 745,3712 416 463,95
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe6 864 745,3712 416 463,95
– długoterminowe6 468 872,0911 133 478,91
– krótkoterminowe395 873,281 282 985,04
Pasywa razem32 430 184,4547 401 140,32
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:16 793 974,0213 841 125,47
– od jednostek powiązanych3 785 016,684 247 373,00
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów16 499 496,0113 597 730,47
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów294 478,01243 395,00
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:12 931 793,8614 916 572,03
– jednostkom powiązanym2 809 445,083 437 809,08
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów12 765 391,0514 757 377,88
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów166 402,81159 194,15
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)3 862 180,16-1 075 446,56
DKoszty sprzedaży201 642,77386 123,86
EKoszty ogólnego zarządu3 200 144,193 155 522,86
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)460 393,20-4 617 093,28
GPozostałe przychody operacyjne5 961 050,841 401 949,41
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych100,00
IIDotacje5 562 241,831 005 159,55
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych188 857,20
IVInne przychody operacyjne398 809,01207 832,66
HPozostałe koszty operacyjne10 395 625,702 791 855,31
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych2 618 388,73
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych7 135 782,32679 962,62
IIIInne koszty operacyjne641 454,652 111 892,69
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-3 974 181,66-6 006 999,18
JPrzychody finansowe36 885,310,02
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:23 954,340,02
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne12 930,97
KKoszty finansowe860 802,671 368 912,60
IOdsetki, w tym:778 253,601 035 114,51
– dla jednostek powiązanych110 828,3213 562,19
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne82 549,07333 798,09
LZysk (strata) brutto (I+J–K)-4 798 099,02-7 375 911,76
MPodatek dochodowy31 309,5412 302,24
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)-4 829 408,56-7 388 214,00
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)8 103 234,7915 491 448,79
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach8 103 234,7915 491 448,79
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu8 690 788,008 690 788,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu8 690 788,008 690 788,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu6 272 760,836 252 448,55
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-6 272 760,8320 312,28
a) zwiększenie (z tytułu)20 312,28
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)20 312,28
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)6 272 760,83
– pokrycia straty6 272 760,83
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu6 272 760,83
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości232 351,65232 351,65
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu232 351,65232 351,65
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu967 954,99967 954,99
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-967 954,99
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)967 954,99
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu967 954,99
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-672 406,68-672 406,68
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu672 406,68672 406,68
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach672 406,68672 406,68
a) zwiększenie (z tytułu)147 498,18
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia147 498,18
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu819 904,86672 406,68
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu819 904,86672 406,68
6Wynik netto-4 829 408,56-7 388 214,00
Azysk netto
Bstrata netto4 829 408,567 388 214,00
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)3 273 826,238 103 234,79
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)3 273 826,238 103 234,79
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej3 852 159,081 027 858,61
IZysk (strata) netto-4 829 408,56-7 388 214,00
IIKorekty razem8 681 567,648 416 072,61
1Amortyzacja2 830 141,802 793 135,64
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-425,01
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)681 891,93867 796,37
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej9 754 171,05-100,00
5Zmiana stanu rezerw-1 119 307,001 000 108,77
6Zmiana stanu zapasów-457 085,342 813 528,90
7Zmiana stanu należności3 122 295,64-1 623 375,04
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-1 104 751,102 256 808,49
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-4 976 184,94-596 328,46
10Inne korekty-49 179,39904 497,94
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)3 852 159,081 027 858,61
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-1 113 747,38-834 470,56
IWpływy275 877,81100,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych275 877,81100,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki1 389 625,19834 570,56
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 389 625,19834 570,56
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 113 747,38-834 470,56
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-2 790 987,16-130 410,80
IWpływy8 908 038,644 917 187,52
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki8 897 515,394 770 593,30
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe10 523,25146 594,22
IIWydatki11 699 025,805 047 598,32
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek9 491 852,951 694 914,94
5Wykup dłużnych papierów wartościowych800 000,002 020 000,00
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego761 631,86417 419,28
8Odsetki571 063,11867 796,37
9Inne wydatki finansowe74 477,8847 467,73
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-2 790 987,16-130 410,80
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-52 575,4662 977,25
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-52 575,4662 977,25
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu126 635,2763 658,02
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:74 059,81126 635,27
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-4 798 099,02
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:5 724 926,88
rozwiązanie odpisu aktualizującego należności uprzednio niezaliczonego do KUP123 671,33art 16 ust 1 pkt 25
dofinansowanie do stanowiska pracy10 523,25art 17 ust 1 pkt 47
dotacje na pokrycie kosztów wytworzenia WNiP i ŚT5 551 718,58art 17 ust 1 pkt 21
odzyskane koszty procesu39 013,40art 12 ust 4 pkt 6 lit a
inne0,32art 17 ust 1
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:2 324,42
wycena dodatnich różnic kursowych na dzień bilansowy2 324,42art 15a ust 2
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:2 324,42
otrzymane różnice kursowe z lat ubiegłych2 324,42art 12 ust 1 pkt 1
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:8 742 376,22
składki na PFRON19 736,00art 16 ust 1 pkt 36
koszty reprezrntacji2 149,87art 16 ust 1 pkt 28
koszty egzekucyjne111 691,05art 16 ust 1 pkt 17
odsetki za zwłokę w zakresie należności budżetowych40 095,87art 16 ust 1 pkt 21
kary umowne z tytułu wad100 005,76art 16 ust 1 pkt 22
amortyzacja WNiP i ŚT w części objętej dotacją1 097 981,97art 16 ust 1 pkt 48
odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych7 135 782,32art 16 ust 1 pkt 26 lit a
zaniechanie inwestycji w środki trwałe71 747,67art 16 ust 1 pkt 6
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne23 896,61art 16 ust 1 pkt 25
niezawinione niedobory inwentaryzacyjne124 581,06art 15 ust 1
inne14 708,04art 16 ust 1
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 387 898,14
amortyzacja bilansowa odmiennie rozliczana od podatkowej1 097 845,27art 15 ust 6
niewypłacone wynagrodzenia za 2018 (umowy zlecenia i dzieło)16 186,81art 16 ust 1 pkt 57
nieopłacone składki ZUS od wynagrodzeń z 2018120 308,45art 16 ust 1 pkt 57 lit a
zawiązanie rezerw w 2018 na koszty stanowiące koszty podatkowe35 641,14art 15 ust 4e
naliczone, lecz niezapłacone odsetki110 828,82art 16 ust 1 pkt 11
wycena ujemnych różnic kursowych na dzień bilansowy7 087,65art 15a ust 3
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:3 942 155,97
wypłacone wynagrodzenia i delegacje za 2017r. (umowy zlecenia i dzieło)17 699,52art 15 ust 4g
zapłacone składki ZUS od wynagrodzeń z lat ubiegłych228 714,21art 15 ust 4h
rozwiązanie rezerw z lat ubiegłych na koszty stanowiące koszty podatkowe684 611,47art 15 ust 4e
zapłacone odsetki naliczone w 201772 164,50art 16 ust 1 pkt 11
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana do bilansowej2 887 506,26art 15 ust 6
raty leasingu operacyjno-finansowego43 682,75art 17b ust 1
zapłacone różnice kursowe z lat ubiegłych7 777,26art 15a ust 3
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-4 334 908,00
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

KOFAMA_Informacja_dodatkowa_31.12.2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki