Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki BIALSKI KLUB SPORTOWY SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy BIALSKI KLUB SPORTOWY S.A.
Siedziba
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat BIELSKI
Gmina M.BIELSKO-BIAŁA
Miejscowość BIELSKO-BIAŁA
Adres
Kod kraju PL
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat BIELSKI
Gmina M.BIELSKO-BIAŁA
Ulica RYCHLIŃSKIEGO
Nr domu 19
Miejscowość BIELSKO-BIAŁA
Kod pocztowy 43-300
Poczta BIELSKO-BIAŁA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 9312Z - działalność klubów sportowych
9319Z - pozostała działalność związana ze sportem
7312B - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
9604Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
5814Z - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
6312Z - działalność portali internetowych
5629Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna
4764Z - sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4719Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
7312C - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000406674

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

POLITYKA RACHUNKOWOOTOWY:
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. METODY WYCENY AKTWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALNIA WYNIKU FINANSOWEGO SPÓŁKI:
Aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Art.28 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości:
2.1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
wycenia się wg cen nabycia (lub kosztów wytworzenia, dla składników wytworzonych we własnym zakresie) , pomniejszonych o skumulowane odpisy amortyzacyjne.
Wysokość rocznych stawek amortyzacyjnych określa się w momencie oddania środka trwałego do użytkowania, posługując się w tym zakresie zasadami i stawkami wynikającymi z art. 16a – 16m oraz Załącznika 1 do Ustawy z dnia
15 lutego 1992r. o PDOP.
Okresowa weryfikacja stawek amortyzacji bilansowej następuje po zakończeniu roku obrotowego.
Jednorazowo w momencie wydania do użytkowania dokonuje się odpisu amortyzacyjnego od składników majątkowych o jednostkowej wartości nabycia do 3.500,- zł.
Składniki te mogą być objęte ewidencją ilościowo-wartościową.
Trwałą utratę wartości składników majątkowych zaliczanych do środków trwałych, spowodowaną przeznaczeniem do likwidacji, wycofaniem z użycia itp. odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych najpóźniej pod datą 31 grudnia roku obrotowego, w którym taka okoliczność zaistnieje.
2.2. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych materiały) wycenia się następująco:
Bieżąco surowce, materiały i towary wycenia się w cenach zakupu. Rozchód surowców i materiałów wycenia się również w cenach zakupu, z zastosowaniem metody FIFO.
Na dzień bilansowy surowce i materiały wycenia się wg cen zakupu, nie wyższych od cen sprzedaży netto.
W zasadzie nie przewiduje się występowania zapasów na dzień bilansowy, ponieważ ich zakup planuje się w ilości nie przekraczającej bieżących potrzeb i po zakupie księguje się ich wartość w koszty zużycia materiałów.
2.3. Należności wycenia się na bieżąco w wartości nominalnej (kwocie wymagającej zapłaty). W przypadku wystąpienia należności w walutach obcych- wycenia się wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.
Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
Dla należności zagrożonych ryzykiem nieściągalności dokonuje się odpisu aktualizacyjnego w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, przy czym odpis ten ustala się wg stopnia zagrożenia, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji dłużnika i możliwości odzyskania wierzytelności.
Należności w walutach obcych – jeśli występują- na dzień bilansowy wycenia się wg kursu średniego NBP ogłoszonego na ten dzień.
Naliczone kontrahentom odsetki wycenia się w wartości nominalnej, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
2.4. Zobowiązania wycenia się
w kwocie wymagającej zapłaty, z uwzględnieniem odsetek należnych wierzycielom na dzień bilansowy.
Zobowiązania w walutach obcych-jeśli wystąpią- przelicza się wg kursu NPB z dnia poprzedzającego wystawienie faktury przez dostawcę.
2.5. Rezerwy na przyszłe zobowiązania wycenia się wg wiarygodnie oszacowanej wartości.
Ze względu na charakter jednostki (stowarzyszenie) nie tworzy się aktywów ani rezerw na odroczony podatek dochodowy.
2.6. Kapitały własne i pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za rok obrotowy sporządza się wg wariantu porównawczego.
Koszty ewidencjonuje w układzie rodzajowym (patrz załączony wykaz kont), ale z podziałem na:
-koszty działalności statutowej
-koszty dz
iałalności gospodarczej
-pozostałe koszty operacyjne
-koszty finansowe
Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym na kontach Zespołu 4
odbywa się bezpośrednio na podstawie zewnętrznych dowodów zakupu usług i materiałów pomocniczych, jak i na podstawie wewnętrznych naliczeń amortyzacji, list płac i świadczeń, naliczeń podatków kosztowych.
Na koniec roku obrotowego dokonywane są wewnętrzne przeksięgowania z kont grupujących koszty poszczególnych rodzajów na konta kosztu własnego sprzedaży, również podzielone na działalność statutową i gospodarczą.
3. SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH:
3.1. Wykaz kont księgi głównej zawarto w Załączniku nr 1 .
3.2. Do księgi głównej prowadzi się księgi pomocnicze w zakresie:
1. Ewidencji środków trwałych i umorzenia, dla poszczególnych obiektów inwentarzowych w tabeli (planie) amortyzacji. Plan amortyzacji rocznej poszczególnych obiektów majątkowych sporządza się w momencie oddania do użytkowania.
2. Ewidencji rozrachunków wg poszczególnych kontrahentów.
3. Ewidencja ilościowo-wartościowa materiałów (jeśli będą nabywane w ilości przekraczającej bieżące zużycie)
4. Kapitały ewidencjonuje Zarząd Spółki w Księdze Udziałów.
5. Ewidencje należnego i naliczonego podatku VAT prowadzi się w rejestrach zakupu VAT i rejestrach sprzedaży.
3.3. Zasady klasyfikacji operacji gospodarczych:
Operacje gospodarcze grupuje się i ewidencjonuje następująco:
• Operacje sprzedaży zewnętrznej produktów i usług:
WN należności od kontrahenta MA przychody ze sprzedaży (netto)
MA podatek VAT należny (sprzedaż krajowa)
• Operacje zakupu surowców i materiałów, podlegających aktywowaniu, dla których prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, ujmowane w rejestrze zakupu dla potrzeb ewidencji VAT naliczonego podlegają zaksięgowaniu:
WN rozliczenie zakupu MA zobowiązanie (faktura )
WN podatek VAT naliczony (VAT z faktury)
WN konto zapasów MA rozliczenie zakupu
• Operacje zakupu usług i pozostałych materiałów pomocniczych i biurowych nie podlegających aktywowaniu a także dotyczące środków trwałych :
WN konto kosztów wg rodzaju MA zobowiązanie (faktura)
WN podatek VAT naliczony
lub
WN konto środków trwałych MA zobowiązanie
WN podatek VAT naliczony
• Operacje kasowe dotyczące środków pieniężnych ujmowane w rejestrze kasowym:
Przychodowe:
WN konto kasy MA konto rozrachunków np. z tyt.
rozliczenia zaliczek prac.
Rozchodowe:
WN konto rozrachunków MA konto kasy
Np. wypłata zaliczek, wypłata wynagrodzenia, zapłata za drobne materiały lub usługi)
• Operacje bankowe dotyczące środków pieniężnych na rachunkach bankowych:
Przychodowe:
WN konto rachunku bankowego MA konto rozrachunków
np. należności od odbiorcy
lub:
WN konto rachunku bankowego MA konto przychodów finansowych (odsetki
od własnych środków pieniężnych)
Rozchodowe:
WN konto rozrachunków MA konto rachunku bankowego
(zapłata zobowiązań, przelewy wynagr.)
lub:
WN konto kosztów finansowych MA konto rachunku bankowego
(odsetki od kredytu)
• Operacje wewnętrzne:
Naliczenie wynagrodzeń i świadczeń:
WN koszty wynagr. lub świad.Zespół 4 MA rozrachunki z tyt. wynagrodzeń
świadczeń
WN rozrachunki z tyt. wynagrodzeń MA inne rozrachunki (potrącenia
składek, podatków i inne)
Koszty zużycia materiałów podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej:
WN koszty zużycia materiałów Zesp. 4 MA konto zapasów Zespół 3
3.4. Księgi rachunkowe prowadzone przez dział księgowości z zastosowaniem licencjonowanego oprogramowania FK firmy REKORD Sp. z o.o. w Bielsku-Białej.
Księgi rachunkowe obejmują:
• Dziennik, tworzony z zapisów chronologicznych wszystkich dokumentów księgowych z danego okresu.
• Księga główna (konta syntetyczne) i księgi pomocnicze (analityki),
• Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych, podlegające obowiązkowo wydrukowaniu i archiwowaniu na koniec poszczególnych miesięcy.
4. SYSTEM PRZETWARZANIA DANYCH - opis systemu informatycznego FK firmy REKORD książkowego jest w posiadaniu spółki.
5. SYSTEM OCHRONY DANYCH I ZBIORÓW:
Dane księgowe i ich zbiory są przechowywane na terenie spółki.
Na koniec poszczególnych miesięcy podlegają wydrukowaniu i archiwowaniu papierowe kopie zestawienia obrotów i sald.
Na koniec roku, po jego zamknięciu podlegają wydrukowaniu i archiwowaniu wszystkie zapisy na poszczególnych kontach.
W celu ochrony danych na wypadek zniszczenia wydruków papierowych sporządza się za poszczególne lata kopie zbiorów na trwałym nośniku danych.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

3. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.

Majątek trwały wycenia się wg wartości księgowej netto, tj. w cenie nabycia pomniejszonej o skumulowaną amortyzację. Pomimo wzrostu limitu jednorazowej amortyzacji środków trwałych z kwoty 3.500,00 na 10.000,00 - składniki majątku amortyzuje się w cenie nabycia nie przekraczającej 3.500,- zł są one odpisywane w koszty jednorazowo w 100% w miesiącu nabycia. Składniki majątkowe o wartości przekraczającej 3.500,- zł są amortyzowane wg następujących okresów:
-wartości niematerialne i prawne-2 lata,
-budynki i budowle- BIALSKI KLUB SPORTOWY Spółka Akcyjna nie posiada
-maszyny i urządzenia BIALSKI KLUB SPORTOWY Spółka Akcyjna nie posiada
-pozostałe 5-10 lat.
W roku 2018 nie zakupiono, żadnych środków trwałych.
Składniki majątku obrotowego wycenia się:
- zapasy produkcji niezakończonej i wyrobów gotowych - Bialski Klub Sportowy SA nie posiada
- zapasy surowców, materiałów i towarów handlowych w cenie zakupu, zakupione w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w cenie zakupu przeliczonej na złote po kursie z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury przez dostawcę. Dla opakowań o zwolnionej rotacji, nabytych w ilości przekraczającej możliwości zużycia i nie wykazujących rotacji przez okres dłuższy niż 24 m-ce, nie tworzy się odpisów aktualizujących ich wartość - BIALSKI KLUB SPORTOWY Spółka Akcyjna nie posiada
- należności według kwot wymagających zapłaty, z uwzględnieniem możliwości ich ściągalności. Należności trudno ściągalne od podmiotów nie powiązanych, pochodzące sprzed 24 m-cy nie są pomniejszane o odpisy aktualizujące ich wartość. Powyższe nie występują.
- zobowiązania i kredyty wycenia się w kwotach wymagających zapłaty, z tym, że
zobowiązania zagraniczne i pożyczki w walutach obcych wycenia się wg kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy.
- środki pieniężne wg wartości nominalnej, a wyrażone w walutach obcych odpowiednio przeliczone na złote wg kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy,
- przychody i koszty zgodnie z zasadą memoriału, wszystkie osiągnięte przychody i koszty dotyczące danego roku niezależnie od terminu ich zapłaty są uwzględniane w rachunku zysków i strat za ten rok.
- rozliczenia międzyokresowe kosztów- np. czynsze inicjalne dot. leasingu, ubezpieczenia itp. są aktywowane i wykazane w bilansie, w części przypadającej na następne lata obrotowe. Ich odpisywanie w koszty następuje w równych ratach w ciągu okresu jakiego dotyczy umowa lub zobowiązanie.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przeksięgowanie na koniec grudna kont zespołu "4" na konto 726 (koszt własny piłki siatkowej), przeksięgowanie sald konta 490 (rozliczenie kosztów) na konto726. Przeksięgowanie sald kont zespołu "7" na 860 (wynik finansowy). Przeksięgowanie sald kont zespołu "5" na konto 726 a z niego na konto 860.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe jest badane przez niezależnego biegłego rewidenta. Jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem spółki. Zostało sporządzone zgodnie z przepisami rozdziału 2 uor. Zawiera : BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM, RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ DODATKOWĄ INFORMACJĘ.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 91 764,00 92 435,10
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 671,10
1 Środki trwałe 671,10
c) urządzenia techniczne i maszyny 671,10
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe 91 764,00 91 764,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe 91 764,00 91 764,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 91 764,00 91 764,00
– udziały lub akcje 91 764,00 91 764,00
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 46 052,57 92 695,57
I Zapasy
II Należności krótkoterminowe 45 680,00 90 098,07
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 45 680,00 90 098,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 45 680,00 90 098,07
– do 12 miesięcy 45 680,00 90 098,07
3 Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
III Inwestycje krótkoterminowe 372,57 2 597,50
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 372,57 2 597,50
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 372,57 2 597,50
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 372,57 2 597,50
Aktywa razem 137 816,57 185 130,67
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny -3 101 460,36 -2 739 195,82
I Kapitał (fundusz) podstawowy 2 738 000,00 1 920 000,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -4 659 195,82 -2 760 330,72
VI Zysk (strata) netto -1 180 264,54 -1 898 865,10
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 239 276,93 2 924 326,49
I Rezerwy na zobowiązania
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe
3 Wobec pozostałych jednostek
III Zobowiązania krótkoterminowe 3 239 276,93 2 924 326,49
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3 239 276,93 2 924 326,49
a) kredyty i pożyczki 2 172 756,10 1 687 000,00
c) inne zobowiązania finansowe 625,20
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 491 765,30 855 642,52
– do 12 miesięcy 491 765,30 855 642,52
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 335 414,55 140 855,25
h) z tytułu wynagrodzeń 239 175,98 240 203,52
i) inne 165,00
IV Rozliczenia międzyokresowe
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem 137 816,57 185 130,67
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 376 664,67 1 881 567,32
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 376 664,67 1 881 567,32
B Koszty działalności operacyjnej 2 968 795,01 4 207 265,52
I Amortyzacja 671,10 4 139,74
II Zużycie materiałów i energii 158 083,53 277 367,12
III Usługi obce 854 778,18 898 200,88
IV Podatki i opłaty, w tym: 8 501,00 6 174,00
V Wynagrodzenia 1 374 002,53 1 307 106,45
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 125 107,65 94 530,37
VII Pozostałe koszty rodzajowe 447 651,02 1 619 746,96
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1 592 130,34 -2 325 698,20
D Pozostałe przychody operacyjne 460 000,00 430 000,61
II Dotacje 460 000,00 425 000,00
IV Inne przychody operacyjne 5 000,61
E Pozostałe koszty operacyjne 40 978,76
III Inne koszty operacyjne 40 978,76
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1 173 109,10 -1 895 697,59
G Przychody finansowe 1 539,07 4 228,69
V Inne 1 539,07 4 228,69
H Koszty finansowe 8 694,51 7 396,20
IV Inne 8 694,51 7 396,20
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -1 180 264,54 -1 898 865,10
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -1 180 264,54 -1 898 865,10
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -2 739 195,82 -1 760 330,72
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -2 739 195,82 -1 760 330,72
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1 920 000,00 1 000 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 818 000,00 920 000,00
a) zwiększenie (z tytułu) 818 000,00 920 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji) 818 000,00 920 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2 738 000,00 1 920 000,00
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2 760 330,72 -2 097 405,92
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -2 760 330,72 -2 097 405,92
a) zwiększenie (z tytułu) -1 898 865,10 -662 924,80
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 1 898 865,10 662 924,80
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -4 659 195,82 -2 760 330,72
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -4 659 195,82 -2 760 330,72
6 Wynik netto -1 180 264,54 -1 898 865,10
B strata netto 1 180 264,54 1 898 865,10
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -3 101 460,36 -2 739 195,82
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto -1 180 264,54 -1 898 865,10
II Korekty razem -125 716,49 -204 453,95
1 Amortyzacja 671,10 4 139,74
7 Zmiana stanu należności 46 643,00 190 623,26
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -170 805,66 -344 442,62
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 224,93 -54 774,33
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1 305 981,03 -2 103 319,05
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy
3 Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki 1 455,28
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 455,28
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1 455,28
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 1 303 756,10 2 050 000,00
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 818 000,00 920 000,00
2 Kredyty i pożyczki 485 756,10 1 130 000,00
II Wydatki
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1 303 756,10 2 050 000,00
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2 224,93 -54 774,33
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 224,93 54 774,33
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 2 597,50 57 371,83
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 372,57 2 597,50
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -1 180 264,54 -1 180 264,54
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: -4 659 195,82 -2 760 330,72
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

SPARWOZDANIE BIALSKI KLUB SPORTOWY SA

-

INFORMACJA DODATKOWA BKS SA

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki