Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki 3W DYSTRYBUCJA BUDOWLANA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-04
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy 3W DYSTRYBUCJA BUDOWLANA S.A.
Siedziba
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat RUDA ŚLĄSKA
Gmina M.RUDA ŚLĄSKA
Miejscowość RUDA ŚLĄSKA
Adres
Kod kraju PL
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat RUDA ŚLĄSKA
Gmina M.RUDA ŚLĄSKA
Ulica PIONIERÓW
Nr domu 31
Miejscowość RUDA ŚLĄSKA
Kod pocztowy 41-711
Poczta RUDA ŚLĄSKA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4673Z - sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000405318

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z umową Spółki jest między innymi działalność handlowa w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej materiałów budowlanych oraz wyposażenia sanitarnego.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych: Oprogramowanie - 20%.
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
Środki trwałe wycenia się w księgach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (wartość początkowa) z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.
Stosowane stawki amortyzacyjne są następujące:
Budynki (inwestycje w obce budynki) - 10%;
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 10%;
Urządzenia techniczne i maszyny - 30%;
Środki transportu - 20%.
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści. Udziały w jednostach podporządkowanych wycenia się w wartości godziwej. Nieruchomości inwestycyjne wyceniane są wg wartości godziwej.
Trwała utrata wartości aktywów: Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszona na rachu

nek zysków i strat.

Leasing finansowy.
Gdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjęła do używania obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w bilansie. Przedmiot leasingu jest początkowo ujmowany według niższej z dwóch wartości: wartości godziwej lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych.
Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Wartość zapasów ustala się w oparciu o:
Materiały - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą FIFO
Towary - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą FIFO
Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.
Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe.
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Rozliczenia międzyokresowe.
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Rezerwy na zobowiązania.
Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
Podatek dochodowy.
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego. Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego, przy uwzględnieniu przepisów podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, rozlicza się następująco:
- dodatnie różnice kursowe zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny.
- ujemne różnice kursowe zmniejszają kapitał z aktualizacji wyceny do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny. W pozostałych przypadkach ujemne różnice kursowe zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji wynikający z dodatnich różnic kursowych od aktywów których wartość została pomniejszona o ujemne różnice kursowe zaliczone do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe.
Instrumenty finansowe - klasyfikacja instrumentów finansowych.
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą wyłączonych z Rozporządzenia w szczególności: udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez
Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe. Aktywa finansowe dzieli się na:
• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
• pożyczki udzielone i należności własne,
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Zobowiązania finansowe dzieli się na:
• zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
• pozostałe zobowiązania finansowe.
Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych: Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.
Transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych dokonane w obrocie regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia.
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu.
Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych. Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne instrumenty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Spółka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki okresowej wyceny (przeszacowania) aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności.
Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem że Spółka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
Pożyczki udzielone i należności własne.
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi (transakcje odkupu). Do pożyczek udzielonych i należności własny

ch nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym. Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej zaś skutki przeszacowania zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, których wartości godziwej nie można ustalić w wiarygodny sposób, wyceniane są w cenie nabycia.
Przekwalifikowania aktywów finansowych.
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej na dzień przekwalifikowania do innej kategorii aktywów finansowych. Wartość godziwa na dzień przekwalifikowania staje się odpowiednio nowo ustaloną ceną nabycia lub skorygowaną ceną nabycia. Zyski lub straty z przeszacowania aktywów finansowych poddanych przekwalifikowaniu ujęte do tej pory jako przychody lub koszty finansowe pozostają w rachunku zysków i strat. Aktywa finansowe zaliczone do utrzymywanych do terminu wymagalności, na dzień przekwalifikowania ich w całości lub części do kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, wycenia się w wartości godziwej. Skutki przeszacowania ustalone jako różnica między wynikającą z ksiąg rachunkowych wartością w skorygowanych cenach nabycia a wartością godziwą zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej. Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się w skorygowanej ceny nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Rachunkowość zabezpieczeń - Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości.
Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami. Wartość godziwa ustalana jest w drodze:
• wyceny instrumentu finansowego po cenie ustalonej na aktywnym rynku regulowanym, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, zaś informacje o tej cenie są ogólnie dostępne,
• oszacowania dłużnych instrumentów finansowych przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, przy czym możliwe jest rzetelne oszacowanie przepływów pieniężnych związanych z tymi instrumentami,
• zastosowania właściwego modelu wyceny instrumentu finansowego, a wprowadzone do tego modelu dane wejściowe pochodzą z
aktywnego regulowanego rynku,
• oszacowania ceny instrumentu finansowego, dla którego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie ogłoszonej, notowanej na aktywnym regulowanym rynku ceny nie różniącego się istotnie, podobnego instrumentu finansowego, albo cen składników złożonego instrumentu finansowego,
• oszacowania ceny instrumentu finansowego za pomocą metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy Spółka przekazała nabywcy znaczące korzyści wynikające z praw własności do tych aktywów oraz przestała być trwale zaangażowana w zarządzanie przekazanymi aktywami, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli.
Przychody z wykonania usług o okresie realizacji do 6 miesięcy ujmowane są w momencie zakończenia wykonania usługi.
Przychody odsetkowe są ujmowane przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Przychody z tytułu dywidend zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późn. zmianiami i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym za wyjątkiem zmiany metody wyceny zapapsów towarów z ceny zakupu stosowanej w latach ubiegłych na cenę nabycia w roku bieżącym. Skutki zmiany opisano szerzej w informacji dodatkowej w nocie nr 27.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Informacje dotyczące okresów porównawczych

Dane wykazane w bilansie oraz w rachunku przepływów pieniężnych na dzień 31.12.2017 są danymi przekształconymi. Dane przeształcone szczegółowo zostały przedstawione w nocie 27.

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 66 638 614,27 55 033 864,71
I Wartości niematerialne i prawne 3 029 413,51 2 236 730,03
3 Inne wartości niematerialne i prawne 3 029 413,51 529 494,50
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 1 707 235,53
II Rzeczowe aktywa trwałe 5 129 660,80 4 628 217,63
1 Środki trwałe 4 833 283,38 4 434 058,39
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 008 256,74 1 724 482,49
c) urządzenia techniczne i maszyny 790 900,35 994 063,89
d) środki transportu 1 428 258,62 915 878,96
e) inne środki trwałe 605 867,67 799 633,05
2 Środki trwałe w budowie 296 377,42 194 159,24
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe 55 628 672,05 44 801 524,27
1 Nieruchomości 350 000,00 80 000,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe 55 278 672,05 44 721 524,27
a) w jednostkach powiązanych 55 278 672,05 44 721 524,27
– udziały lub akcje 55 278 672,05 44 721 524,27
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 850 867,91 3 367 392,78
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 835 834,10 2 191 893,87
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 1 015 033,81 1 175 498,91
B Aktywa obrotowe 159 961 847,44 165 224 145,89
I Zapasy 43 206 938,92 39 085 120,19
4 Towary 42 857 113,02 38 847 816,62
5 Zaliczki na dostawy i usługi 349 825,90 237 303,57
II Należności krótkoterminowe 112 406 166,10 105 144 318,74
1 Należności od jednostek powiązanych 754 196,72 353 285,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 754 196,72 353 285,30
– do 12 miesięcy 754 196,72 353 285,30
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 111 651 969,38 104 791 033,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 107 295 862,77 100 579 939,83
– do 12 miesięcy 107 295 862,77 100 579 939,83
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2 526 055,69 3 153 296,18
c) inne 1 830 050,92 1 057 797,43
III Inwestycje krótkoterminowe 3 598 803,03 20 448 929,25
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 598 803,03 20 448 929,25
a) w jednostkach powiązanych 2 568 611,70 1 985 759,93
– udziały lub akcje 940 000,00 920 000,00
– udzielone pożyczki 1 628 611,70 1 065 759,93
b) w pozostałych jednostkach 305 363,70 7 151,98
– udzielone pożyczki 305 363,70 7 151,98
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 724 827,63 18 456 017,34
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 522 334,09 18 096 367,34
– inne aktywa pieniężne 202 493,54 359 650,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 749 939,39 545 777,71
D Udziały (akcje) własne 5 669 688,60 5 669 688,60
Aktywa razem 232 270 150,31 225 927 699,20
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 69 286 546,04 58 342 322,34
I Kapitał (fundusz) podstawowy 2 527 320,00 2 527 320,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 9 738 887,08 5 552 312,96
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 46 575 231,04 44 026 115,26
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 50 000,00 50 000,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 952 181,64
VI Zysk (strata) netto 10 395 107,92 8 138 755,76
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 162 983 604,27 167 585 376,86
I Rezerwy na zobowiązania 7 162 064,91 5 775 249,85
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 358 508,50 3 863 579,06
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 308 466,90 1 879 740,60
– krótkoterminowa 2 308 466,90 1 879 740,60
3 Pozostałe rezerwy 495 089,51 31 930,19
– krótkoterminowe 495 089,51 31 930,19
II Zobowiązania długoterminowe 21 344 201,16 22 426 524,80
1 Wobec jednostek powiązanych 11 835 085,86 11 291 247,40
3 Wobec pozostałych jednostek 9 509 115,30 11 135 277,40
a) kredyty i pożyczki 9 081 969,96 11 135 277,40
c) inne zobowiązania finansowe 427 145,34
III Zobowiązania krótkoterminowe 134 300 595,84 139 056 320,81
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 6 507 158,93 4 263 287,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5 398 910,45 3 202 146,36
– do 12 miesięcy 5 398 910,45 3 202 146,36
b) inne 1 108 248,48 1 061 140,82
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 127 793 436,91 134 793 033,63
a) kredyty i pożyczki 3 676 502,55 10 332 495,37
c) inne zobowiązania finansowe 39 886 924,71 39 685 638,83
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 82 704 903,50 83 541 045,35
– do 12 miesięcy 82 704 903,50 83 541 045,35
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 560 352,95 178 004,73
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 953 094,98 998 839,37
i) inne 11 658,22 57 009,98
IV Rozliczenia międzyokresowe 176 742,36 327 281,40
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 176 742,36 327 281,40
– długoterminowe 182 911,44
– krótkoterminowe 176 742,36 144 369,96
Pasywa razem 232 270 150,31 225 927 699,20
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 637 896 178,14 581 706 088,89
– od jednostek powiązanych 1 192 186,27 2 805 772,37
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 9 267 062,38 11 794 362,43
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 628 629 115,76 569 911 726,46
B Koszty działalności operacyjnej 618 304 642,29 569 971 089,42
I Amortyzacja 1 830 630,67 1 403 475,31
II Zużycie materiałów i energii 5 070 193,52 4 978 899,73
III Usługi obce 42 308 044,50 43 100 132,21
IV Podatki i opłaty, w tym: 431 103,10 478 080,66
V Wynagrodzenia 21 970 052,41 20 779 673,19
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4 657 952,20 4 248 458,11
VII Pozostałe koszty rodzajowe 2 440 858,56 2 822 114,63
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 539 595 807,33 492 160 255,58
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 19 591 535,85 11 734 999,47
D Pozostałe przychody operacyjne 3 723 640,76 3 257 930,80
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 86 572,49 67 997,65
II Dotacje 150 539,04 157 317,15
IV Inne przychody operacyjne 3 486 529,23 3 032 616,00
E Pozostałe koszty operacyjne 7 580 258,22 4 288 709,05
III Inne koszty operacyjne 7 580 258,22 4 288 709,05
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 15 734 918,39 10 704 221,22
G Przychody finansowe 358 548,51 1 077 026,40
II Odsetki, w tym: 341 692,01 1 077 026,40
– od jednostek powiązanych 65 378,90 782 031,16
V Inne 16 856,50
H Koszty finansowe 2 835 973,77 1 947 441,72
I Odsetki, w tym: 2 258 547,80 1 905 884,14
– dla jednostek powiązanych 590 946,00 595 833,80
IV Inne 577 425,97 41 557,58
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 13 257 493,13 9 833 805,90
J Podatek dochodowy 2 862 385,21 1 695 050,14
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 10 395 107,92 8 138 755,76
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 58 342 322,34 49 631 858,69
– korekty błędów -1 952 181,64
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 58 342 322,34 47 679 677,05
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2 527 320,00 2 012 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 515 320,00
a) zwiększenie (z tytułu) 515 320,00
– wydania udziałów (emisji akcji) 515 320,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2 527 320,00 2 527 320,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5 552 312,96 1 769 768,70
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4 186 574,12 3 782 544,26
a) zwiększenie (z tytułu) 4 186 574,12 3 782 544,26
– podziału zysku (ustawowo) 4 186 574,12 3 782 544,26
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 9 738 887,08 5 552 312,96
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 44 026 115,26 42 819 727,40
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 2 549 115,78 1 206 387,86
a) zwiększenie (z tytułu) 2 549 115,78 1 206 387,86
zmiana wyceny udziałów 2 549 115,78 1 206 387,86
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 46 575 231,04 44 026 115,26
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 50 000,00 50 000,00
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 50 000,00 50 000,00
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 952 181,64 4 932 544,28
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 932 544,28
– korekty błędów -1 952 181,64
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2 980 362,64
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 980 362,64
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 952 181,64
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1 952 181,64
a) zwiększenie (z tytułu) 8 138 755,76
podziału zysku z lat ubiegłych -8 138 755,76
b) zmniejszenie (z tytułu) -6 186 574,12 -4 932 544,28
wypłata dywidendy -2 000 000,00 -1 150 000,00
przekazanie na kapitał zapasowy -4 186 574,12 -3 782 544,28
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -4 932 544,28
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 952 181,64
6 Wynik netto 10 395 107,92 8 138 755,76
A zysk netto 10 395 107,92 8 138 755,76
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 69 286 546,04 58 342 322,34
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 69 286 546,04 58 342 322,34
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 5 669 000,34 1 519 785,20
I Zysk (strata) netto 10 395 107,92 8 138 755,76
II Korekty razem -4 726 107,58 -7 142 374,56
1 Amortyzacja 1 830 630,67 1 403 475,31
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 933 081,43 -1 070 028,63
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -86 572,49 -67 997,65
5 Zmiana stanu rezerw 1 386 815,06 243 290,08
6 Zmiana stanu zapasów -4 121 818,73 -6 618 398,95
7 Zmiana stanu należności -7 261 847,36 -448 882,32
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 431 779,69 342 935,53
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 161 824,15 -926 767,93
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5 669 000,34 996 381,20
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -10 986 216,83 -3 689 495,01
I Wpływy 296 829,28 269 018,70
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 296 829,28 269 018,70
3 Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki 11 283 046,11 3 440 291,79
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 255 014,11 2 075 390,99
3 Na aktywa finansowe, w tym: 8 028 032,00 1 364 900,80
a) w jednostkach powiązanych 8 028 032,00
b) w pozostałych jednostkach 1 364 900,80
– nabycie aktywów finansowych 1 364 900,80
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -10 986 216,83 -3 171 273,09
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -12 413 973,22 18 718 470,96
I Wpływy 1 141 145,42 27 059 878,47
2 Kredyty i pożyczki 950 000,00 27 059 878,47
4 Inne wpływy finansowe 191 145,42
II Wydatki 13 555 118,64 8 336 225,43
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 2 070 208,91
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 000 000,00 1 150 000,00
4 Spłaty kredytów i pożyczek 10 365 445,19 2 962 080,28
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 748 590,80
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 586 270,05 127 225,24
8 Odsetki 603 403,40 1 278 120,20
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -12 413 973,22 18 723 653,04
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -17 731 189,71 16 548 761,15
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -17 731 189,71 16 548 761,15
F Środki pieniężne na początek okresu 18 456 017,34 1 907 256,23
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 724 827,63 18 456 017,38
– o ograniczonej możliwości dysponowania 88 210,48
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 13 257 493,13 9 833 805,90
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 150 539,04 150 539,04 157 317,15
Dotacje 150 539,04 150 539,04 art 17 ust 1 pkt 21 157 317,15
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 2 082 902,24 2 082 902,24 867 057,71
Rozwiązane rezerwy 1 987 914,85 1 987 914,85 art 12 ust 4 pkt 5a 830 977,13
Odsetki naliczone 94 987,39 94 987,39 art 12 ust 4 pkt 2 36 080,58
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: -1 234 475,40 -1 234 475,40 1 070 327,25
Odsetki otrzymane art 12 ust 4 pkt 2 1 898 886,34
Bonusy dla obiorców księgowo ujęte w rolu 2017 a rozliczoe podatkowo w roku 2018 -1 234 475,40 -1 234 475,40 art 12 ust 3j -975 851,39
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 1 702 202,98 1 702 202,98 1 853 677,73
Amortyzacja -leasing 278 431,16 278 431,16 art 16ł ust 4 215 230,94
Reprezentacja 821 538,74 821 538,74 art 16 ust 1 pkt 28 746 653,46
Należności nieścąiglane-zawiązane rezerwy art 16 ust 1 pkt 25 653 963,31
PFRON 333 250,00 333 250,00 art 16 ust 1 pkt 36 232 787,00
Odsetki Budżetowe 104 212,00 104 212,00 art 16 ust 1 pkt 21 5 043,02
Amortyzacja- ŚT dotacja 164 771,08 164 771,08 art 16 ust 1 pkt 48
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 6 088 071,27 6 088 071,27 1 907 504,59
Odsetki 591 550,62 591 550,62 art 16 ust 1 pkt 11 627 763,94
Zawiązanie rezerwy 5 496 520,65 5 496 520,65 art 16 ust 1 pkt 27 1 279 740,65
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: -20 456 337,84 -20 456 337,84 -16 184 241,65
Bonusy od dostawcy ujęte księgowo w 2017 roku zrealizowane podatkowo w roku 2018 -20 464 300,56 -20 464 300,56 art 15 ust 4i -16 520 201,96
Odpis aktualizujący wykorzystanie w KUP art 16 ust 1 pkt 25 20 966,53
Zobowiązanie COFACE 2016 art 16 ust 1 pkt 27 275 279,29
pozostałe 7 962,72 7 962,72 39 714,49
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 4 289 601,10 4 289 601,10 8 518 855,89
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 23 160 290,44 23 160 290,44 19 279 368,37
Korekty faktur sprzedaży wynikające z błędu 2017 dot 2018 -750 805,00 -750 805,00 art 12 ust 3j -617 914,71
Korekty faktur sprzedaży wynikające z błędu 2019 dot 2018 596 465,94 596 465,94 art 12 ust 3j 527 031,88
Bonus od dostawców ujęte księgowo w roku 2018 a rozliczone 2019 24 033 216,09 24 033 216,09 art 16 ust 1 pkt 27 20 298 546,03
Bonusy dla obiorców ujęte księgowo w roku 2018 a rozliczone w roku 2019 -1 387 282,01 -1 387 282,01 art 16 ust 1 pkt 27 -1 166 288,36
Amortyzacja podatkowa - różnica 119 909,49 119 909,49 art 16a
Czynsz z tyt. Leasingu przekwalifikowanego 450 406,99 450 406,99 art 17b ust 1 127 225,24
Koszty do faktur korygujących księgowo ujętych w 2018 a dotyczących podatkowo 2017 640 036,99 640 036,99 art 15 ust 4i -640 036,99
Koszty korekt sprzedaży księgowo ujętych w 2019 a dotyczących 2018 -541 658,52 -541 658,52 art 15 ust 4i 750 805,00
pozostałe 0,47 0,28
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 10 586 297,00 2 026 958,00
K. Podatek dochodowy 2 011 396,00 385 122,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Dodaotkowe infroamcje i objaśnienienia za rok obrotowy kończący się 31.12.2018 roku

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki