Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ITP SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy ITP S.A.
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat m. st. Warszawa
Gmina Mokotów
Miejscowość Warszawa
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat m. st. Warszawa
Gmina Mokotów
Ulica Domaniewska
Nr domu 37
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-672
Poczta Warszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4646Z - sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000404795

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych ustawą o rachunkowości, metody wyceny ustala się do stosowania w sposób ciągły (w okresie wieloletnim), nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego, na dzień bilansowy.
Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne wycenia się, w zależności od sposobu ich nabycia (wytworzenia) i późniejszego wykorzystania według:
1. cen nabycia (zakupu),
2. kosztów wytworzenia,
3. wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia, powiększają koszty jego ulepszenia: przebudowy, rozbudowy, modernizacji i rekonstrukcji - powodujące, po zakończeniu ulepszenia, przewyższenie wartości użytkowej danego środka trwałego w stosunku do wartości posiadanej przy przyjęciu do użytkowania, mierzonej okresem użytkowania, zdolnością wytwórczą, jakością uzyskiwanych produktów, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.
Wartość początkową środków trwałych (z wyjątkiem gruntów nie służących wydobyciu kopalin metodą odkrywkową) zmniejszają dokonywane odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) - w celu uwzględnienia utraty ich wartości wskutek użytkowania lub upływu czasu.
Trwała utrata wartości następuje w sytuacji dużego prawdopodobieństwa, że kontrolowany przez Spółkę składnik aktywów nie przyniesie w znacznej części w przyszłości lub nie przyniesie w ogóle, korzyści ekonomicznych. Jest to uzasadnieniem do dokonania odpisu aktualizującego - doprowadzającego wartość składnika wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto.
Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej.
Aktywa finansowe wycenia się w cenach nabycia z uwzględnieniem ich ewentualnej utraty wartości.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny, w wartości
nominalnej. Wartość należności podlega aktualizacji z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty na zasadzie dokonania odpisów aktualizujących ich wartość.
Środki pieniężne są wyceniane w wartości nominalnej, potwierdzane inwentaryzacją kasy i potwierdzeniem salda z bankiem.
Kapitały własne Spółki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
Kapitał podstawowy wykazuje się zgodnie z wartością ustaloną w umowie Spółki, wpisanej do Sądu Gospodarczego.
Rezerwy wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej i oszacowanej wartości na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne zobowiązania. Rezerwy rozwiązuje się lub zmniejsza w momencie
powstania zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę.
Rozliczeń międzyokresowych kosztów Spółka dokonuje w następujący sposób:
1. czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych,
2. biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności i obejmują w szczególności równowartość otrzymanych od odbiorców środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w
przyszłych okresach sprawozdawczych.
Wartość księgowa a podatkowa aktywów i pasywów: Spółka ma obowiązek utworzenia rezerwy i dokonania aktywowania z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z powstaniem przejściowych różnic pomiędzy wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową i stratą podatkową możliwą do odliczenia od dochodu podatkowego w przyszłości.
W przypadku występowania różnic przejściowych:
- Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w kwotach przewidzianych w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości
zmniejszenie podstawy opodatkowania oraz zmniejszenie straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej z uwzględnieniem zasady ostrożności.
- Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w kwotach podatku dochodowego do zapłaty w przyszłości w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych, które spowodują zwiększenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w przyszłości.
Wysokość zarówno rezerwy, jak i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się biorąc pod uwagę stawki podatku dochodowego obowiązujące
w roku powstania obowiązku (zobowiązania) podatkowego.
Zarówno rezerwę, jak i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazuje się w bilansie oddzielnie.
Podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy i rok obrotowy, wpływający na wynik finansowy, składa się z:
- obciążeń bieżących,
- podatku odroczonego.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego: Spółka sporządza rachunek wyników w układzie porównawczym, a sprawozdanie z przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
Spółka prowadzi działalność handlową i usługową. Na wynik finansowy netto składa się:
Wynik z działalności operacyjnej Spółki powstaje z różnicy pomiędzy przychodami ze sprzedaży netto usług oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi, a wartością sprzedanych usług ustaloną powiększoną o całość poniesionych w roku obrotowym kosztów ogólnych zarządu z uwzględnieniem pozostałych kosztów i pozostałych przychodów operacyjnych.
Wynik z operacji finansowych powstaje z różnicy pomiędzy przychodami finansowymi w szczególności z tytułu: dywidend, odsetek uzyskanych, zysków ze zbycia inwestycji i aktualizacji ich wyceny a kosztami finansowymi w szczególności poniesionymi z tytułu: strat ze zbycia inwestycji i aktualizacji ich wyceny, odsetek od leasingu finansowego, odsetek od lokat bankowych.
Ustalony w powyższy sposób wynik finansowy netto Spółki prezentowany jest w porównawczym rachunku zysków i strat, a ewidencja księgowa prowadzona jest na kontach zespołu 4.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym, stosując odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.
2 Sprawozdanie finansowe sporządzane jest w postaci elektronicznej oraz opatruje się je kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Sprawozdanie finansowe składa się z:
1) bilansu;
2) rachunku zysków i strat;
3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
4. Sprawozdanie finansowe jednostki podlega badaniu rocznemu, obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz rachunek przepływów pieniężnych, z zastrzeżeniem ust. 3a.
5. Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki.
6. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki sporządzane jest w języku polskim i w walucie polskiej, oraz tłumaczone na język angielski lub włoski przez tłumacza przysięgłego.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 26 368 059,74 18 888 375,29
I Wartości niematerialne i prawne 2 040 548,63 2 594 774,39
3 Inne wartości niematerialne i prawne 571 835,49 1 285 907,64
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 1 468 713,14 1 308 866,75
II Rzeczowe aktywa trwałe 2 390 850,99 2 773 818,06
1 Środki trwałe 2 390 850,99 2 773 818,06
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 166 209,41 1 309 442,53
c) urządzenia techniczne i maszyny 202 400,25 286 746,30
d) środki transportu 719 622,88 798 002,72
e) inne środki trwałe 302 618,45 379 626,51
III Należności długoterminowe 150 000,00
1 Od jednostek powiązanych 150 000,00
IV Inwestycje długoterminowe 21 213 363,12 12 646 485,84
3 Długoterminowe aktywa finansowe 21 213 363,12 12 646 485,84
a) w jednostkach powiązanych 20 990 026,05 12 435 651,69
– udziały lub akcje 20 880 987,58 12 435 651,69
– udzielone pożyczki 109 038,47
c) w pozostałych jednostkach 223 337,07 210 834,15
– udzielone pożyczki 223 337,07 210 834,15
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 723 297,00 723 297,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 723 297,00 723 297,00
B Aktywa obrotowe 62 146 501,27 50 194 636,61
I Zapasy 30 130 823,03 25 760 771,43
4 Towary 28 431 748,53 22 539 054,43
5 Zaliczki na dostawy i usługi 1 699 074,50 3 221 717,00
II Należności krótkoterminowe 24 086 506,51 19 032 395,11
1 Należności od jednostek powiązanych 2 276 865,25 1 563 754,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 276 865,25 1 563 754,96
– do 12 miesięcy 2 276 865,25 1 563 754,96
3 Należności od pozostałych jednostek 21 809 641,26 17 468 640,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 21 627 105,58 15 560 179,87
– do 12 miesięcy 21 627 105,58 15 560 179,87
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 58 945,04 1 843 191,00
c) inne 121 080,06 62 758,70
d) dochodzone na drodze sądowej 2 510,58 2 510,58
III Inwestycje krótkoterminowe 758 294,97 621 436,21
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 758 294,97 621 436,21
a) w jednostkach powiązanych 106 190,59
– udzielone pożyczki 106 190,59
b) w pozostałych jednostkach 25 000,00
– udzielone pożyczki 25 000,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 758 294,97 490 245,62
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 758 294,97 479 731,58
– inne środki pieniężne 10 514,04
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 170 876,76 4 780 033,86
Aktywa razem 88 514 561,01 69 083 011,90
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 45 960 613,70 27 284 386,84
I Kapitał (fundusz) podstawowy 537 061,90 481 100,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5 688 642,40 316 300,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 26 486 986,84 8 377 896,28
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 26 486 986,84
V Zysk (strata) z lat ubiegłych 82 458,40
VI Zysk (strata) netto 13 165 464,16 18 109 090,56
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 42 553 947,31 41 798 625,06
I Rezerwy na zobowiązania 255 809,00 794 209,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 255 809,00 255 809,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 497 000,00
– krótkoterminowa 497 000,00
3 Pozostałe rezerwy 41 400,00
– krótkoterminowe 41 400,00
II Zobowiązania długoterminowe 4 161 824,67 4 190 773,20
3 Wobec pozostałych jednostek 4 161 824,67 4 190 773,20
a) kredyty i pożyczki 3 631 564,93 3 849 001,18
c) inne zobowiązania finansowe 530 259,74 341 772,02
III Zobowiązania krótkoterminowe 33 127 767,61 32 607 099,13
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 7 098 556,76 6 747 371,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7 098 556,76 2 511 322,75
– do 12 miesięcy 7 098 556,76 2 511 322,75
b) inne 4 236 048,41
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 26 029 210,85 25 859 727,97
a) kredyty i pożyczki 10 202 123,67 7 937 784,03
c) inne zobowiązania finansowe 140 987,30
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 12 292 651,61 11 607 389,83
– do 12 miesięcy 12 292 651,61 11 607 389,83
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 2 442 278,39 2 281 545,93
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 908 577,16 3 835 972,17
i) inne 183 580,02 56 048,71
IV Rozliczenia międzyokresowe 5 008 546,03 4 206 543,73
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 5 008 546,03 4 206 543,73
– krótkoterminowe 5 008 546,03 4 206 543,73
Pasywa razem 88 514 561,01 69 083 011,90
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 138 239 138,64 120 953 549,58
– od jednostek powiązanych 4 209 491,67 4 866 580,51
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 615 473,71 5 993 977,94
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 135 623 664,93 114 959 571,64
B Koszty działalności operacyjnej 122 364 970,54 100 683 675,97
I Amortyzacja 1 905 627,30 1 715 710,44
II Zużycie materiałów i energii 1 858 590,86 1 947 210,73
III Usługi obce 21 221 092,50 12 655 542,89
IV Podatki i opłaty, w tym: 931 382,12 745 035,23
V Wynagrodzenia 12 601 873,38 9 811 650,33
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1 806 550,22 1 443 000,12
VII Pozostałe koszty rodzajowe 4 563 320,15 3 880 892,13
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 77 476 534,01 68 484 634,10
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 15 874 168,10 20 269 873,61
D Pozostałe przychody operacyjne 4 709 874,65 2 539 274,35
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 69 918,71
IV Inne przychody operacyjne 4 709 874,65 2 469 355,64
E Pozostałe koszty operacyjne 3 658 533,85 569 096,57
III Inne koszty operacyjne 3 658 533,85 569 096,57
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 16 925 508,90 22 240 051,39
G Przychody finansowe 437 120,34 503 465,40
II Odsetki, w tym: 31 168,48 28 213,98
– od jednostek powiązanych 2 847,88 6 613,15
V Inne 405 951,86 475 251,42
H Koszty finansowe 1 174 789,08 513 832,23
I Odsetki, w tym: 294 149,46 454 783,13
IV Inne 880 639,62 59 049,10
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 16 187 840,16 22 229 684,56
J Podatek dochodowy 3 022 376,00 4 637 598,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -517 004,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 13 165 464,16 18 109 090,56
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 27 284 386,84 16 470 291,23
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 16 470 291,23
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 481 100,00 481 100,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu) 55 961,90
– wydania udziałów (emisji akcji) 55 961,90
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 537 061,90 481 100,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 316 300,00 316 300,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu) 5 372 342,40
– podziału zysku (ustawowo) 5 372 342,40
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5 688 642,40 316 300,00
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 8 377 896,28 6 432 691,40
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 18 109 090,56 1 945 204,88
a) zwiększenie (z tytułu) 18 109 090,56 1 945 204,88
podział zysku 18 109 090,56 1 945 204,88
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 26 486 986,84 8 377 896,28
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 18 109 090,56 9 240 199,83
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 18 109 090,56 9 240 199,83
– korekty błędów 82 458,40
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 18 191 548,96 9 240 199,83
a) zwiększenie (z tytułu)
korekta błędu podstawowego 82 458,40
b) zmniejszenie (z tytułu) 9 240 199,83
wynagrodzenia przeznaczone dla założycieli S-ki 184 028,06
wypłacone dywidendy 7 072 180,00
korekta błędu podstawowego 38 786,89
przeks. wyniku na kapitał rezerwowy 18 109 090,56
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 82 458,40
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 82 458,40
6 Wynik netto 13 165 464,16 18 109 090,56
A zysk netto 13 165 464,16 18 109 090,56
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 45 960 613,70 27 284 386,84
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 45 960 613,70 26 922 205,03
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok16 187 840,1616 187 840,16
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:330 654,91330 654,91
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 146 989,461 146 989,46
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:1 096 932,711 096 932,71
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym15 907 242,0015 907 242,00
K. Podatek dochodowy3 022 376,003 022 375,98
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki