Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki NETTLE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-07-05
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy NETTLE SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat WROCŁAWSKI
Gmina M.WROCŁAW
Miejscowość WROCŁAW
Adres
Kod kraju PL
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat WROCŁAWSKI
Gmina M.WROCŁAW
Ulica HUBSKA
Nr domu 44
Miejscowość WROCŁAW
Kod pocztowy 50-502
Poczta WROCŁAW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6419Z - pozostałe pośrednictwo pieniężne
6491Z - leasing finansowy
6499Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
6619Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
6810Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
7312B - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
7312C - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
7312D - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
7320Z - badanie rynku i opinii publicznej
8559B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
9609Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000404062

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Stosowane przez jednostkę zasady rachunkowości dostosowane są do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351.), dalej także jako "Uor". Jednostka nie sporządza sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, stosuje w pierwszej kolejności przepisy w/w ustawy o rachunkowości. Jednostka sosuje krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości. Natomiast w przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego jednostka może stosować Miedzynarodowe Standardy Rachunkowości. Dla celów sprawozdawczości wewnętrznej, oceny realizacji budżetów kosztów, wpływów i rozchodów gotówki są kolejne miesiące danego roku. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych spółka stosuje zasady wynikające z zawartej w formie aktu notarialnego umowy Podatkowej Grupy Kapitałowej w okresie jej istnienia. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za poszczególne okresy sprawozdawcze sporządza się nie później niż 20 dnia miesiąca następnego za poprzedni okres sprawozdawczy (miesiąc). Ponadto jednostka przyjęła, że każdy środek trwały z wyjątkiem środków trwałych niskocennych jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT). Jednostka stosując art 4 ust 4. Uor (zasada istotności) przyjęła następujące założenia: przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok o wartości początkowej niższej od 3000 zł, odpisuje się w koszty działalności w momencie przekazania ich do używania i wprowadza się je wartościowo do ewidencji pozabilansowej w księgach rachunkowych i do ewidencji ilościowej. Przedmioty o wartości jednostkowej ponad 3000 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych, a odpisy amortyzacyjne dokonywane są co miesiąc począwszy od drugiego miesiąca przyjęcia do użytkowania. Nakłady ponoszone na zakup usług informatycznych od firm zewnętrznych oraz wynagrodzeń pracowników jednostki traktowane są jako prace rozwojowe i po ukończeniu przenoszone na wartości niematerialne i prawne i amortyzowane.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania. Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia. Inwestycje długoterminowe w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczone do długoterminowych inwestycji wycenia się według ceny rynkowej bądź inaczej określonj wartości godziwej. Inwestycje długoterminowe, inne niż nieruchomości, wartości niematerialne i prawne oraz aktywa finansowe, wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji krótkoterminowych wycenia się: - "aktywa finansowe przeznaczone do obrotu" do których zalicza się udziały wycenia się wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; - "pożyczki udzielone i należności własne" do których zalicza się pożyczki - wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Do aktywów pieniężnych zalicz się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosowanie do upływu czasu i wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczania jest uzasadniony charakterem rozliczania kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Kapitał (fundusz) zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na kapitał (fundusz) podstawowy i prezentowane w aktywach Spółki. Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej. Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny. Rozliczenia międzyokresowych przychodów, dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Podatek dochodowy odroczony w związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczena podatku dochodowego oraz straty podatkowej moż

liwej do odliczenia, ustalonej przy uwzglęnieniu zasady ostrożności. Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy sporządzany jest w wariancie prównawczym. Wynik finansowy netto składa się z : - wyniku działalności operacyjnej; - wynku operacji finansowych (zyski i straty z inwestycji finansowych); - wyniku operacji nadzwyczajnych; - obowiązkowego obciążenia wyniku z tytułu podatku dochodowego (w części bieżącej). 15 czerwca 2018 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław- Krzyki dokonał rejestracji umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej przez Nessel Sp. z o.o.- spółkę dominującą a Nettle S.A. Spółki tworzące PGK są zobowiązane przelewać na rachunek bankowy spółki dominującej kwoty na poczet należnego podatku dochodowego od osób prawnych (lub zaliczek), a spółka dominująca wykorzystuje uzyskane w ten sposób środki wyłącznie w celu uregulowania zobowiązania podatkowego PGK. W przypadku wystąpienia sytuacji, w ramach której suma zaliczek na poczet zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych i/lub kwoty podatku dochodowego wpłaconych przez spółki zależne (na podstawie ich jednostkowych rozliczeń) będzie wyższa od ostateczych kwot skalkulowanych dla PGK jako podatnika, dostępne są dwa rozwiązania: - zwrot nadwyżki na konto bankowe tych spółek zależnych, które nadpłaciły zaliczkę; - zatrzymanie nadwyżki ma poczet przyszłych zobowiązań przez spółkę dominującą - ewentualne ryzyko doszacowania przychodu równego odsetkom od wartości nadwyżki. Podatek wykazywany jest w rachunku wyników tej spółki, która jest zobowiązana do poniesienia wydatku w wysokości nie wyższej niż finalna kwota przekazywana do organów podatkowych. W przypadku gdy kwota zobowiązania do oraganu stanowi sumę zobowiązań każdej ze spółek, podatek wykazywany jest w sprawozdaniach jednostkowych w wysokości kwoty składników sumy.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity-Dz.U. z 2019 r. poz 351, z późn.zm.), według zasady kosztu historycznego. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych spółka stosuje zasady wynikające z zawartej w formie aktu notarialnego umowy Podatkowej Grupy Kapitałowej w okresie jej istnienia.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Informacja mająca wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finasowej oraz wynik finansowy Spółki

15 czerwca 2018 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki dokonał rejestracji umowy o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej Nettle zawartej w dniu 15 maja 2018 r. aktem notarialnym Rep.A. 11320/2018 przez Nessel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Hubskiej 44 - spółkę dominującą a Nettle Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 44. Umowa podatkowej grupy kapitałowej została zawarta na okres 3 lat od1 lipca 2018 do 31 grudnia 2021 rok. Pierwszy rok podatkowy będzie trwał od 1 lipca 2018 do 31 grudnia 2019 roku.

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 9 377 963,88 6 666 274,08
I Wartości niematerialne i prawne 1 277 420,09 567 435,92
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 661 964,36 185 435,92
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 615 455,73 382 000,00
II Rzeczowe aktywa trwałe 1 491 797,64 626 611,31
1 Środki trwałe 1 488 256,39 312 019,12
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 718 126,04 53 701,85
c) urządzenia techniczne i maszyny 156 466,88 18 634,99
d) środki transportu 588 648,27 224 905,93
e) inne środki trwałe 25 015,20 14 776,35
2 Środki trwałe w budowie 3 541,25 314 592,19
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe 2 122 989,03 93 349,75
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek 2 122 989,03 93 349,75
IV Inwestycje długoterminowe 3 177 731,99 5 235 906,10
1 Nieruchomości 2 043 925,00 2 043 925,00
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 1 133 806,99 3 191 981,10
a) w jednostkach powiązanych 596 960,00 596 960,00
– udziały lub akcje 596 960,00 596 960,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach 536 846,99 2 595 021,10
– udziały lub akcje 150 000,00 150 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe 386 846,99 2 445 021,10
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 308 025,13 142 971,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 81 223,00 142 971,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 1 226 802,13
B Aktywa obrotowe 99 993 595,23 99 780 600,64
I Zapasy 758 512,20
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary 758 512,20
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 65 535 812,93 82 760 554,92
1 Należności od jednostek powiązanych 15 231 330,67 11 271 941,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 15 231 330,67 11 197 002,11
– do 12 miesięcy 15 231 330,67 11 197 002,11
– powyżej 12 miesięcy
b) inne 74 939,09
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 50 304 482,26 71 488 613,72
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 50 232 425,30 71 087 122,56
– do 12 miesięcy 50 232 425,30 71 087 122,56
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 67 645,25 271 107,31
c) inne 4 411,71 130 383,85
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 32 983 715,89 16 568 103,24
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 32 983 715,89 16 568 103,24
a) w jednostkach powiązanych 26 582 265,30 916 404,32
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 26 582 265,30 916 404,32
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach 2 193 454,16 5 976 576,49
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 15 000,00 29 515,73
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 2 178 454,16 5 947 060,76
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 207 996,43 9 675 122,43
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 947 508,71 3 876 206,60
– inne środki pieniężne 3 260 487,72 5 798 915,83
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 715 554,21 451 942,48
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 109 371 559,11 106 446 874,72
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 27 937 657,98 20 502 196,16
I Kapitał (fundusz) podstawowy 10 001 330,00 7 500 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7 536 107,00 395 500,49
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 2 603 418,50
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 7 511 336,06 7 511 336,06
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto 2 888 884,92 5 095 359,61
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 81 433 901,13 85 944 678,56
I Rezerwy na zobowiązania 1 478 953,48 1 661 072,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 229 860,00 1 531 522,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 176 093,48
– długoterminowa 8 004,00
– krótkoterminowa 168 089,48
3 Pozostałe rezerwy 73 000,00 129 550,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe 73 000,00 129 550,00
II Zobowiązania długoterminowe 56 503 992,25 3 196 100,17
1 Wobec jednostek powiązanych 56 220 545,47
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 283 446,78 3 196 100,17
a) kredyty i pożyczki 611 374,86
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 2 512 778,00
c) inne zobowiązania finansowe 283 446,78 71 947,31
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 23 215 400,31 80 222 361,26
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2 445 894,73 35 395 643,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 445 894,73 29 315 505,15
– do 12 miesięcy 2 445 894,73 29 315 505,15
– powyżej 12 miesięcy
b) inne 6 080 138,32
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 20 769 505,58 44 826 717,79
a) kredyty i pożyczki 100,00 5 575 856,29
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 30 385 471,55
c) inne zobowiązania finansowe 141 468,90 86 662,67
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 20 345 232,89 7 587 626,07
– do 12 miesięcy 20 345 232,89 7 587 626,07
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 282 518,20 1 065 718,03
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne 185,59 125 383,18
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe 235 555,09 865 145,13
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 235 555,09 865 145,13
– krótkoterminowe 235 555,09 865 145,13
Pasywa razem 109 371 559,11 106 446 874,72
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 21 893 608,84 16 967 998,34
– od jednostek powiązanych 2 871 580,71 1 308 655,75
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 15 404 780,65 16 967 998,34
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6 488 828,19
B Koszty działalności operacyjnej 14 480 405,11 6 793 459,60
I Amortyzacja 542 151,83 423 930,50
II Zużycie materiałów i energii 217 988,82 101 553,98
III Usługi obce 2 643 644,02 2 490 329,87
IV Podatki i opłaty, w tym: 177 448,96 187 119,75
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 3 753 430,84 2 918 849,92
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 755 178,67 576 347,62
– emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe 149 774,83 95 327,96
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 240 787,14
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 7 413 203,73 10 174 538,74
D Pozostałe przychody operacyjne 1 049 786,88 1 004 285,35
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 18 118,90 26 422,76
II Dotacje 176 676,32
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 1 031 667,98 801 186,27
E Pozostałe koszty operacyjne 1 703 245,66 1 513 057,42
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 1 703 245,66 1 513 057,42
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6 759 744,95 9 665 766,67
G Przychody finansowe 539 527,70 120 966,52
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 539 277,70 120 966,52
– od jednostek powiązanych 416 780,92 29 578,45
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 250,00
H Koszty finansowe 4 086 585,73 3 443 841,58
I Odsetki, w tym: 3 639 895,82 2 702 403,74
– dla jednostek powiązanych 3 025 625,09 570,78
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 446 689,91 741 437,84
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3 212 686,92 6 342 891,61
J Podatek dochodowy 323 802,00 1 247 532,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 2 888 884,92 5 095 359,61
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 20 502 196,16 19 053 992,74
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 20 502 196,16 19 053 992,74
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 7 500 000,00 7 500 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 2 501 330,00
a) zwiększenie (z tytułu) 2 501 330,00
– wydania udziałów (emisji akcji) 2 501 330,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 10 001 330,00 7 500 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 395 500,49 721 511,12
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 7 140 606,51 -326 010,63
a) zwiększenie (z tytułu) 7 715 198,51 321 145,56
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej 2 603 418,50
– podziału zysku (ustawowo) 5 093 327,08 321 145,56
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
inne 18 452,93
b) zmniejszenie (z tytułu) 574 592,00 647 156,19
– pokrycia straty
korekty błędów 574 592,00
przeznaczenie na dywidendę 647 156,19
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7 536 107,00 395 500,49
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 7 511 336,06 6 818 162,10
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 693 173,96
a) zwiększenie (z tytułu) 3 693 173,96
z podziału zysku 3 693 173,96
b) zmniejszenie (z tytułu) 3 000 000,00
uchwała o wypłacie dywidendy 3 000 000,00
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7 511 336,06 7 511 336,06
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5 095 359,61 4 014 319,52
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5 095 359,61 4 014 319,52
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5 095 359,61 4 014 319,52
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
inne
b) zmniejszenie (z tytułu) 5 095 359,61 4 014 319,52
przeniesienie na kapitał zapasowy 5 093 327,08
zysk z lat ubiegłych spółek przejętych 2 032,53 321 145,56
przeniesienie na kapitał rezerwowy 3 693 173,96
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 2 888 884,92 5 095 359,61
A zysk netto 2 888 884,92 5 095 359,61
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 27 937 657,98 20 502 196,16
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 2 888 884,92 5 095 359,61
II Korekty razem -4 848 796,47 18 590 504,85
1 Amortyzacja 542 151,83 423 930,50
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3 573 059,22 3 847 539,22
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -18 244,84 -26 422,76
5 Zmiana stanu rezerw -182 118,52 480 893,00
6 Zmiana stanu zapasów -758 512,20
7 Zmiana stanu należności 15 195 102,71 15 741 011,86
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -20 583 807,17 -1 470 716,11
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 058 255,90 -348 074,28
10 Inne korekty -558 171,60 -57 656,58
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1 959 911,55 23 685 864,46
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 6 618 929,51 5 985 895,42
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 36 528,65 26 422,76
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym: 6 582 400,86 5 959 472,66
a) w jednostkach powiązanych 741 104,42 468 453,00
b) w pozostałych jednostkach 5 841 296,44 5 491 019,66
– zbycie aktywów finansowych 5 826 780,71 5 469 854,33
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 14 515,73
– odsetki 21 165,33
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 28 110 606,14 5 751 346,39
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 135 606,14 552 606,75
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 120 125,00
3 Na aktywa finansowe, w tym: 25 975 000,00 5 078 614,64
a) w jednostkach powiązanych 25 975 000,00 1 932 600,00
b) w pozostałych jednostkach 3 146 014,64
– nabycie aktywów finansowych 3 146 014,64
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -21 491 676,63 234 549,03
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 61 325 293,97 38 683 038,98
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 5 104 748,50
2 Kredyty i pożyczki 56 220 545,47 3 583 038,98
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 35 100 000,00
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki 43 340 831,79 60 306 506,64
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek 6 187 131,15 812 641,41
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 32 898 249,55 55 650 000,00
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 250 426,47 37 802,19
8 Odsetki 4 005 024,62 3 806 063,04
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 17 984 462,18 -21 623 467,66
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -5 467 126,00 2 296 945,83
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -5 467 126,00 2 296 945,83
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 9 675 122,43 7 378 176,60
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4 207 996,43 9 675 122,43
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 3 212 686,92
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 2 492 595,14
sprzedaż ratalna 166 538,38 art 12 ust 3a
naliczone odsetki 2 325 237,79 art 16 ust 1 pkt 11
niezrealizowane dodatnie różnice kursowe 818,97 art 15a
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 3 284 542,22
zapłacone odsetki od należności naliczone w poprzednich okresach 3 284 542,22 art 12 ust 4 pkt 2
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 116 681,08
- amortyzacja księgowa środków trwałych i wnip 64 144,62 art 17b
- korekta CIT, PCC,PFRON i inne podatki i opłaty 13 843,36 art 16 ust 1 pkt 36
- koszty ubezpieczenia samochodu powyżej 20 tys EURO 2 171,10 art 16 ust 1 pkt 49
- odsetki budżetowe 71,79 art 16 ust 1 pkt 21
- wydatki na ekslpoatację bez EPP 10 447,61 art 16 ust 1 pkt 51
- darowizny 3 386,14 art 18 ust 1c
- koszty reprezentacji 219,00 art 16 ust 1 pkt 28
-różnice kursowe 3 071,70 art 15a
- umorzone należności 18 851,70 art 16 ust 1 pkt 20
pozostałe 474,06
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 339 922,28
wycena obligacji 20 846,98 art 16 ust 1 pkt 11
utworzone rezerwy 176 000,00 art 16 ust 1 pkt 27
weryfikacja WNIP 143 075,30 art 16 ust 1
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 259 379,97
-wypłaty wynagrodzeń ujęte w kosztach roku poprzedniego 59 550,00 art 16 ust 1 pkt 27
- zapłacone odsetki od obligacji naliczone w roku ubiegłym 140 669,97 art 12 ust 4 pkt 2
- audyt 59 160,00 art 16 ust 1 pkt 27
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 173 917,91
- amortyzacja 89 198,70 art 16j ust 4
- leasing 84 719,21 art 17b
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 2 674 138,38
K. Podatek dochodowy 508 086,22
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki