Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PRG LINTER SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPRG LINTER S.A.
Siedziba
WojewództwoLubelskie
PowiatŁęczyński
GminaŁęczna
MiejscowośćŁęczna
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoLubelskie
PowiatŁęczyński
GminaŁęczna
UlicaGórnicza
Nr domu5A
MiejscowośćŁęczna
Kod pocztowy21-010
PocztaŁęczna
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD0990Z - działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000403897

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Jednosta posiada politykę rachunkowości wprowadzoną zarządzeniem kierownika jednostki z dnia 01.12.2008 r. która w latach póżniejszych została zakualizowana.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności lub w przypadku jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł są spisane w koszty amortyzacji w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia do użytkowania.

2. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym jednen rok oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów amortyzacji w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia do użytkowania.

3. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji.

4. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

5. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych. Do wyceny rozchodu rzeczowych składników aktywów obrotowych stosowana jest metoda FIFO.

6. Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie NBP z tego dnia.

7. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie NBP z tego dnia.

8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

9. Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub umowy spółki. Kapitał zakładowy spółki wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym. Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku.

10. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości.

11. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe – które wycenia się według wartości godziwej. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw

i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie NBP z tego dnia.

12. Inne rozliczenia międzyokresowe dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy z zachowaniem zasady ostrożności.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

1. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.
Wycena następuje według zasad określonych w artykule 28 ustęp 5 ustawy o rachunkowości. Do przychodów zalicza się równowartość sprzedanych w okresie sprawozdawczym dóbr i usług, przychody spowodowane sprzedażą środków trwałych, otrzymane odszkodowania, darowizny, umorzone zobowiązania oraz naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie należności, zrealizowane dodatnie różnice kursowe. Pozostałe przychody operacyjne wyceniane są w wysokości faktycznie otrzymanych lub spodziewanych wpływów ze sprzedaży środków trwałych, rozwiązanie rezerw utworzonych w poprzednich okresach sprawozdawczych itp. Przychody finansowe wyceniane są w wysokości faktycznie otrzymanej lub w wysokości spodziewanych wpływów z operacji finansowych.

2. Spółka prowadzi koszty w układzie kalkulacyjnym i rodzajowym. Wycena następuje według zasad określonych w artykule 28 ustęp 3, 4 i 4a ustawy o rachunkowości. Kosztami uzyskania przychodów są wszystkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z zachowaniem zasady współmierności przychodów i kosztów ich uzyskania, oraz skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie poza normalną działalnością jednostki. Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się koszt wytworzenia sprzedanych lub przekazanych w okresie sprawozdawczy dóbr i usług, koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży. Na wynik finansowy jednostki wpływają ponadto: pozostałe koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością jednostki oraz koszty finansowe, m.in. wartość netto sprzedanych bądź zlikwidowanych środków trwałych, zapłacone odszkodowania, straty losowe, przekazane darowizny, umorzone należności, naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań, ujemne różnice kursowe. Koszty uzyskania przychodów wyceniane są w wysokości faktycznie poniesionych wydatków i strat. W przypadku tworzenia rezerw na świadczenia przyjęte przez jednostkę, nie będące jeszcze zobowiązaniami oraz prawdopodobne koszty, ich wartość ustala się w wysokości wynikającej z kalkulacji wstępnej, w kwocie przypadającej na bieżący okres sprawozdawczy.

3. Wynik finansowy brutto korygują bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone z przepisami podatkowymi.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

- Sprawozdanie finansowe sporządzane jest na podstawie rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych za rok obrotowy ze stanem na ostatni dzień roku obrotowego.

- Dane liczbowe wykazuje się w złotych i w groszach.

- Sprawozdanie finansowe sporządzane jest w języku polskim.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Oświadczenie kierownictwa

Stosownie do artykułu 4 oraz 52 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, Kierownictwo jednostki PRG LINTER S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, na które składa się:

- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018,
- Rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018,
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018,
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018,
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Do sprawozdania finansowego dołączono sprawozdanie z działalności jednostki za okres objęty sprawozdaniem finansowym.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Spółki oraz wynik finansowy.
W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostka przedstawia wszelkie dodatkowe informacje konieczne do spełnienia tego obowiązku w informacji dodatkowej.
Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe7 650 334,587 367 613,49
IWartości niematerialne i prawne14 513,41
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne14 513,41
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe5 867 949,116 211 500,48
1Środki trwałe5 828 792,775 664 344,14
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)1 109 821,031 109 821,03
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej1 655 042,181 710 839,12
c) urządzenia techniczne i maszyny2 465 035,542 443 746,43
d) środki transportu511 272,10327 787,06
e) inne środki trwałe87 621,9272 150,50
2Środki trwałe w budowie39 156,34547 156,34
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe452 110,22151 550,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe452 110,22151 550,00
a) w jednostkach powiązanych151 500,00151 500,00
– udziały lub akcje151 500,00151 500,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach300 610,2250,00
– udziały lub akcje50,0050,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki300 560,22
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 315 761,841 004 563,01
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego921 560,00426 978,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe394 201,84577 585,01
BAktywa obrotowe16 451 499,7614 096 506,27
IZapasy741 796,19493 421,46
1Materiały517 126,53493 254,38
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi224 669,66167,08
IINależności krótkoterminowe13 901 873,8412 653 239,11
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek13 901 873,8412 653 239,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:13 408 925,0711 950 705,03
– do 12 miesięcy13 408 925,0711 950 705,03
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych456 994,04605 634,52
c) inne35 954,7396 899,56
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe1 133 186,08594 566,27
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 133 186,08594 566,27
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 133 186,08594 566,27
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 133 186,08594 566,27
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe674 643,65355 279,43
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem24 101 834,3421 464 119,76
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny8 749 134,707 943 650,40
IKapitał (fundusz) podstawowy390 000,00390 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:7 553 650,406 337 769,61
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto805 484,301 215 880,79
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania15 352 699,6413 520 469,36
IRezerwy na zobowiązania3 409 498,30631 385,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego269 448,00285 211,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne3 140 050,30346 174,00
– długoterminowa450 000,00346 174,00
– krótkoterminowa2 690 050,30
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe294 773,53452 144,66
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek294 773,53452 144,66
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe294 773,53452 144,66
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe11 648 427,8112 436 939,70
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek11 648 427,8112 436 939,70
a) kredyty i pożyczki1 500 000,001 500 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe1 951 772,882 355 272,98
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 659 375,124 277 775,32
– do 12 miesięcy3 659 375,124 277 775,32
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 841 309,732 781 911,74
h) z tytułu wynagrodzeń1 604 940,451 431 699,01
i) inne91 029,6390 280,65
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem24 101 834,3421 464 119,76
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:63 052 603,9151 325 689,10
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów65 722 577,6950 792 171,29
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-2 680 351,03533 517,81
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów10 377,25
BKoszty działalności operacyjnej61 677 242,9349 531 107,03
IAmortyzacja879 276,26728 890,73
IIZużycie materiałów i energii1 905 638,342 174 973,94
IIIUsługi obce16 957 022,9314 968 538,89
IVPodatki i opłaty, w tym:275 972,38410 923,24
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia28 993 965,4422 024 266,14
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:12 210 357,918 823 361,15
– emerytalne2 734 151,932 056 556,63
VIIPozostałe koszty rodzajowe446 238,27400 152,94
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów8 771,40
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 375 360,981 794 582,07
DPozostałe przychody operacyjne14 226,6570 147,06
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje6 408,0015 643,20
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne7 818,6554 503,86
EPozostałe koszty operacyjne24 175,8089 777,95
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych369,656 747,01
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne23 806,1583 030,94
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 365 411,831 774 951,18
GPrzychody finansowe8 447,5610 550,10
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:8 447,394 432,68
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne0,176 117,42
HKoszty finansowe302 368,09175 061,49
IOdsetki, w tym:219 976,4581 396,68
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne82 391,6493 664,81
IZysk (strata) brutto (F+G–H)1 071 491,301 610 439,79
JPodatek dochodowy266 007,00394 559,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)805 484,301 215 880,79
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)7 943 650,406 577 769,61
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach7 943 650,406 577 769,61
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu390 000,00240 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego150 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)150 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu390 000,00390 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu6 337 769,614 827 133,58
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego1 215 880,791 510 636,03
a) zwiększenie (z tytułu)1 215 880,791 510 636,03
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)1 215 880,791 510 636,03
- podział zysku z roku poprzedniego
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu7 553 650,406 337 769,61
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu1 215 880,791 510 636,03
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 215 880,791 510 636,03
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 215 880,791 510 636,03
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)1 215 880,791 510 636,03
podział zysku (na zwiększenie kapitału zapasowego)1 215 880,791 510 636,03
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto805 484,301 215 880,79
Azysk netto805 484,301 215 880,79
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)8 749 134,707 943 650,40
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)8 749 134,707 943 650,40
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej2 614 454,39-257 551,61
IZysk (strata) netto805 484,301 215 880,79
IIKorekty razem1 808 970,09-1 473 432,40
1Amortyzacja879 276,26728 890,73
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)213 795,1899 364,05
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej369,656 747,01
5Zmiana stanu rezerw2 778 113,30363 549,00
6Zmiana stanu zapasów-248 374,73-64 405,16
7Zmiana stanu należności-1 248 634,73-2 757 458,61
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów64 988,21998 058,39
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-630 563,05-848 177,81
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)2 614 454,39-257 551,61
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-960 119,641 075 646,33
IWpływy1 060 813,521 308 020,87
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych56 666,67
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:1 004 146,851 302 020,87
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach1 004 146,851 302 020,87
– zbycie aktywów finansowych1 000 000,001 300 000,00
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki4 146,852 020,87
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne6 000,00
IIWydatki2 020 933,16232 374,54
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych270 933,16230 874,54
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:1 750 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach1 750 000,00
– nabycie aktywów finansowych1 450 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe300 000,00
4Inne wydatki inwestycyjne1 500,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-960 119,641 075 646,33
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-1 115 714,94-531 696,93
IWpływy29 833 623,3423 950 317,66
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki1 500 000,001 500 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe28 333 623,3422 450 317,66
IIWydatki30 949 338,2824 482 014,59
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek1 500 000,001 500 000,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych28 612 461,7822 287 046,11
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego618 374,25585 239,52
8Odsetki218 502,25109 728,96
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-1 115 714,94-531 696,93
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)538 619,81286 397,79
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:538 619,81286 397,79
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu594 566,27308 168,48
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 133 186,08594 566,27
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok1 071 491,30
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:3 339,29
Należne odsetki od obligacji i pożyczek art 02 ust 4 pkt 2
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:693 145,47
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:3 850 472,78
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:965 969,03
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:559 739,77
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym4 086 061,00
K. Podatek dochodowy776 352,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Inf.dodatkowa_PRG_LINTER_SA_2018.pdf

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki