Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-11
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyOK SYSTEM POLSKA S.A.
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM.ST. WARSZAWA
GminaM.ST.WARSZAWA
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM.ST. WARSZAWA
GminaM.ST.WARSZAWA
UlicaPOSTĘPU
Nr domu14
MiejscowośćWARSZAWA
Kod pocztowy02-676
PocztaWARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD9604Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000402558

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Nadrzędne zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 20189r. poz. 351).
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.
Wewnętrzne jednostki organizacyjne
W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Inwestycje długoterminowe
 
Nabyte aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania, według ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne. Odpisu wyrażającego trwałą utratę wartości inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych dokonuje się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego.
 
 Rzeczowe aktywa trwałe
 
Rzeczowe aktywa trwałe stanowiące maszyny i urządzenia wykorzystywane w celach zarządzania wycenione zostały na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszone o umorzenie.
Koszty bieżącego utrzymania środków trwałych wpływają na wynik finansowy okresu, w którym zostały poniesione.
Środki trwałe amortyzowane są liniowo w okresie odpowiadającym ich szacowanemu okresowi ekonomicznej użyteczności.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. Zaliczki na środki trwałe w budowie ujęte zostały w wartości nominalnej.
 W okresie sprawozdawczym Spółka nie korzystała z leasingu finansowego.
 
Wartości niematerialne i prawne
 
Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są liniowo w okresie odpowiadającym ich szacowanemu okresowi ekonomicznej użyteczności.
Należności z tytułu dostaw i usług, których termin zapadalności wynosi zazwyczaj od 14 do 30 dni są ujmowane według kwot pierwotnie zafakturowanych z uwzględnieniem odpisów aktualizujących.
 
Zobowiązania długoterminowe
 
Zobowiązania długoterminowe wyceniane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
 
Kredyty i pożyczki oprocentowane
 
Spółka podczas roku obrachunkowego nie korzystała z  pożyczek  udzielonych firmie.
 
 Zobowiązania finansowe
 
Zobowiązania finansowe wynikające z wyemitowanych obligacji zostały wycenione w skorygowanej cenie nabycia. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty.
 
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
 
Środki pieniężne obejmują gotówkę w kasie i w banku w tym lokaty na rachunkach bankowych. Spółka posiada tylko krajowe środki pieniężne, które wykazuje się w wartości nominalnej.
 
 
Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
 
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się między innymi: polisy ubezpieczeniowe, prenumeraty, abonamenty na domeny internetowe oraz wynagrodzenia prowizyjne z tytułu: „pozyskania umowy, partnera, kontraktu itp.” zawartych na rzecz Ok System Polska S.A. Do przychodów rozliczanych w czasie zalicza się sprzedaż karnetów okresowych, tj. kwartalnych, półrocznych lub rocznych oraz otrzymane środki z dotacji unijnych na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 
Kapitał własny
 
Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i zapisami umowy spółki.
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.
 
Rezerwy na zobowiązania
 
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub prawdop
odobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
 
Podatek dochodowy odroczony
 
Kierując się zasadą ostrożności Spółka utworzyła aktywa na odroczony podatek dochodowy tylko od rezerw na koszty bezpośrednie.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody, koszty, wynik finansowy
 
Przychody i koszty są rozpatrywane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.
Spółka sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2019, poz. 351), Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się przewidzieć przyszłości Spółka będzie kontynuować działalność w nie zmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.
Załączone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości i składa się z:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
12 410 847,41 zł;
3. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2018 do 31.12.2018 roku zamykający się zyskiem
netto 3 237 760,07 zł;
4. dodatkowe informacje i objaśnienia.
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2018 do 31.12.2018
6. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2018 do 31.12.2018

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Działalność Spółki

 Spółka prowadzi działalność pod firmą OK SYSTEM POLSKA Spółka Akcyjna. Spółka Akcyjna powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i kontynuuje jej działalność.  Działalność jest prowadzona na terytorium Polski na podstawie kodeksu Spółek Handlowych w oparciu o wpis do Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000402558. Siedziba Spółki mieści się przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa.
Spółka powstała w 2006 roku w celu wdrożenia na polskim rynku nowoczesnego systemu sprzedaży i rozliczeń usług opartego o nowe technologie teleinformatyczne.
Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż karnetów abonamentowych zapewniających dostęp do szerokiego zakresu usług, związanych ze sportem i rekreacją na terenie całego kraju.
Podstawową walutą środowiska gospodarczego Spółki stanowi złoty polski i w tej walucie Spółka sporządziła sprawozdanie finansowe.
Czas trwania Spółki zgodnie ze umową Spółki jest nieograniczony.
Spółka posługuje się numerami:
REGON 140428695
NIP 525-23-54-272
 
Skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2018r:
Pani Aleksandra Tokarewicz - Prezes Zarządu od dnia 26 maja 2017r.(Wiceprezes Zarządu od dnia 03.08.2015r.)
Pan Krzysztof Świetlik – Wiceprezes Zarządu został powołany dnia 25 czerwca 2018r
Pan Michał Wieszczycki - Członek Zarządu został powołany dnia 12 października 2018r.
Dnia 25 czerwca 2018r. został powołany do Zarządu spółki Wiceprezes Zarządu Pan Maciej Molewski.
Dnia 12 października 2018r. Pan Maciej Molewski został odwołany z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.
Dnia 25 czerwca 2018r. Pan Rafał Gębicki został odwołany z pełnienia funkcji Członka Zarządu.
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym  nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 
Na początek roku obrotowego w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby:
· Przewodniczący Rady Nadzorczej  Andrzej Soczek
· Członek Rady Nadzorczej Dariusz Urbański
· Członek Rady Nadzorczej Adam Strażecki
· Członek Rady Nadzorczej Tomas Kwolek
· Członek Rady Nadzorczej Jerzy Ryłko
· Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Bełech
 
Na koniec roku obrotowego w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby:
· Członek Rady Nadzorczej  Aleksander Kamiński
· Członek Rady Nadzorczej Dariusz Urbański
· Członek Rady Nadzorczej Artur Białkowski
· Członek Rady Nadzorczej Iwona Pokwicka
· Członek Rady Nadzorczej Marcin Łukasiewicz
· Członek Rady Nadzorczej Michał Kraszewski
W dniu 25.06.2018r. Andrzej Soczek został odwołany z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
W dniu 25.06.2018r. Krzysztof Bełech został odwołany z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
W dniu 25.06.2018r. Tomas Kwolek został odwołany z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
W dniu 25.06.2018r. Jerzy Ryłko został odwołany z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
W dniu 25.06.2018r. Adam Strażecki został odwołany z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Kontynuacja działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie.
 
Spółka wygenerowała w 2018 roku zysk netto na poziomie PLN 3.237 tys. Poziom kapitałów własnych na koniec 2018 roku był dodatni i wyniósł
PLN 3.085 tys. Spółka nie dochowała wymogów wynikających z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych dotyczącego wykazania w bilansie straty narastająco z lat poprzednich przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia przez Walne Zgromadzenie decyzji o dalszym istnieniu spółki.
W 2018 roku Spółka istotnie powiększyła portfel swoich klientów, co przełożyło się na wzrost przychodów o ponad 30%. Koszty spółki wrastały w podobnym tempie, co pozwoliło zwiększyć zysk na sprzedaży z PLN 2.875 tys. w 2017 do PLN 3.313 tys. w 2018 roku.
Sytuacja płynnościowa Spółki jest stabilna. Na dzień bilansowy Spółka miała środki pieniężne na poziomie PLN 7.914 tys., a aktywa obrotowe pokrywały zobowiązania. Spółka reguluje terminowo swoje zobowiązania zarówno wobec podmiotów trzecich jak i pracowników.
Zarząd Spółki Ok System Polska Spółka Akcyjna zabezpieczył wystarczające środki pieniężne na spłatę pozostałego zadłużenia z tytułu emisji obligacji w kwocie PLN 1.875 tys. Przedmiotowa emisja do dnia dzisiejszego nie została spłacona, gdyż obligatariusz nie odpowiedział na podejmowane przez Spółkę próby skontaktowania się z nim. Na dzień podpisania sprawozdania finansowego, próby skontaktowania się z obligatariuszem nadal nie przyniosły rezultatów. W związku z tym Zarząd Spółki podjął decyzję i przedsięwziął działania o przekazaniu środków pieniężnych z tytułu tej emisji do depozytu sądowego, co będzie skutkowało spełnieniem świadczenia na rzecz obligatariusza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.
 
W 2018 roku doszło do transakcji sprzedaży pakietu kontrolnego akcji. W rezultacie akcjonariat spółki na dzień bilansowy przedstawia się następująco:
- ABC Medicover Holding B.V. - 2 901 051 akcji
- Navarone sp. Z o.o. - 1 864 130 akcji
- Dariusz Urbański - 1 300 000 akcji
- Pozostali - 2 891 akcji
 
Na 2019 rok spółka planuje dalszy dynamiczny wzrost oparty o pozyskiwanie nowych klientów i rozszerzanie oferty partnerów na wysokim poziomie. Dodatkowo Spółka planuje rozwój rozwiązań IT (nowa strona www oraz aplikacja mobilna) oraz prace nad nowym systemem identyfikacji wejść do obiektów partnerów.
Biorąc pod uwagę wymienione powyżej przesłanki sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt, które wiązałyby się z niepewnością kontynuacji działalności Spółki. 
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2018 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2017.
 
Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 087 783,75871 785,37
IWartości niematerialne i prawne385 044,27422 735,15
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne385 044,27422 735,15
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe166 058,24297 938,66
1Środki trwałe163 213,53294 751,67
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny157 220,29286 631,65
d) środki transportu
e) inne środki trwałe5 993,248 120,02
2Środki trwałe w budowie2 844,713 186,99
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe138 171,24138 171,24
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale138 171,24138 171,24
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe12 940,32
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe12 940,32
a) w jednostkach powiązanych12 940,32
– udziały lub akcje12 940,32
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe398 510,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego398 510,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe11 323 063,667 076 953,86
IZapasy3 833,00
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi3 833,00
IINależności krótkoterminowe3 357 662,201 967 163,92
1Należności od jednostek powiązanych6 928,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:6 928,53
– do 12 miesięcy6 928,53
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek3 350 733,671 967 163,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 267 842,171 779 211,21
– do 12 miesięcy3 267 842,171 779 211,21
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych5 588,32123 681,82
c) inne77 303,1864 270,89
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe7 914 511,175 001 243,12
1Krótkoterminowe aktywa finansowe7 914 511,175 001 243,12
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne7 914 511,175 001 243,12
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach2 914 511,174 001 243,12
– inne środki pieniężne5 000 000,001 000 000,00
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe50 890,29104 713,82
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem12 410 847,417 948 739,23
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny3 085 145,25-282 614,82
IKapitał (fundusz) podstawowy6 068 072,005 938 072,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:9 567 068,379 350 278,66
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)9 567 068,379 350 278,66
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-15 787 755,19-18 280 836,87
VIZysk (strata) netto3 237 760,072 709 871,39
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania9 325 702,168 231 354,05
IRezerwy na zobowiązania243 006,75479 719,26
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne95 204,91
– długoterminowa11 314,46
– krótkoterminowa83 890,45
3Pozostałe rezerwy147 801,84479 719,26
– długoterminowe
– krótkoterminowe147 801,84479 719,26
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe8 151 171,266 478 066,53
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych23 666,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:23 666,49
– do 12 miesięcy23 666,49
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek8 127 504,776 478 066,53
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych2 125 334,402 012 807,24
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:5 336 188,503 890 485,59
– do 12 miesięcy5 336 188,503 890 485,59
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych403 503,63334 368,64
h) z tytułu wynagrodzeń259 964,26236 933,01
i) inne2 513,983 472,05
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe931 524,151 273 568,26
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe931 524,151 273 568,26
– długoterminowe
– krótkoterminowe931 524,151 273 568,26
Pasywa razem12 410 847,417 948 739,23
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:48 820 935,7037 504 118,36
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów48 820 935,7037 504 118,36
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej45 507 985,1534 628 849,46
IAmortyzacja350 677,09349 155,60
IIZużycie materiałów i energii319 207,55224 116,82
IIIUsługi obce39 925 003,7730 771 117,51
IVPodatki i opłaty, w tym:29 282,8026 369,43
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia3 961 248,672 704 594,65
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:679 330,66419 923,80
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe243 234,61133 571,65
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 312 950,552 875 268,90
DPozostałe przychody operacyjne263 580,62186 224,15
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych263 580,62186 224,15
IVInne przychody operacyjne
EPozostałe koszty operacyjne295 439,8290 920,98
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych16 878,1613 760,73
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne278 561,6677 160,25
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 281 091,352 970 572,07
GPrzychody finansowe37 278,051 683,83
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:37 278,051 673,13
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne10,70
HKoszty finansowe127 293,33156 231,51
IOdsetki, w tym:125 659,62154 458,16
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne1 633,711 773,35
IZysk (strata) brutto (F+G–H)3 191 076,072 816 024,39
JPodatek dochodowy-46 684,00106 153,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)3 237 760,072 709 871,39
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)-282 614,82-4 861 486,21
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach-282 614,82-4 861 486,21
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu5 938 072,005 493 072,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego130 000,00445 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)130 000,00445 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)130 000,00445 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu6 068 072,005 938 072,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu9 350 278,667 926 278,66
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego216 789,711 424 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)216 789,711 424 000,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej1 424 000,00
– podziału zysku (ustawowo)216 789,71
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu9 567 068,379 350 278,66
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-15 787 755,19-18 280 836,87
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu15 787 755,1918 280 836,87
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach15 787 755,1918 280 836,87
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu15 787 755,1918 280 836,87
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-15 787 755,19-18 280 836,87
6Wynik netto3 237 760,072 709 871,39
Azysk netto3 237 760,072 709 871,39
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)3 085 145,25-282 614,82
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)3 085 145,25-282 614,82
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej2 989 315,833 727 793,90
IZysk (strata) netto3 237 760,072 709 871,39
IIKorekty razem-248 444,241 017 922,51
1Amortyzacja350 677,09349 155,60
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-37 278,0521 220,53
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej12 220,0413 760,73
5Zmiana stanu rezerw-236 712,5113 877,03
6Zmiana stanu zapasów3 833,00-3 833,00
7Zmiana stanu należności-1 390 498,28-644 904,72
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 673 104,731 005 257,07
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-686 730,58263 389,27
10Inne korekty62 940,32
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)2 989 315,833 727 793,90
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-206 047,78-366 828,98
IWpływy41 951,17
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych4 673,12
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:37 278,05
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach37 278,05
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki37 278,05
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki247 998,95366 828,98
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych247 998,95366 828,98
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-206 047,78-366 828,98
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej130 000,00-865 770,49
IWpływy130 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału130 000,00
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki865 770,49
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek675 000,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki190 770,49
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)130 000,00-865 770,49
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)2 913 268,052 495 194,43
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:5 408 462,482 495 194,43
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu5 001 243,122 506 048,69
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:7 914 511,175 001 243,12
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok3 191 076,072 816 024,39
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:876 343,9191 896,26
pozostałe 876 343,9191 896,26
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:301 236,54
pozostałe 301 236,54
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:3 299 506,301 717 097,97
pozostałe 3 299 506,301 717 097,97
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:1 373 355,42756 227,20
pozostałe 1 373 355,42756 227,20
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:2 253 447,343 427 530,70
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym1 987 435,00558 704,74
K. Podatek dochodowy-46 684,00106 153,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki