Szczegóły spółki

Nazwa OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5252354272
REGON 140428695
KRS 0000402558
Adres Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 9604Z — działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 1.04 0.75
Zadłużenie / kapitał (D/E) -29.13 3.02
Płynność bieżąca (CR) 1.09 1.39
Płynność szybka (QR) 1.09 1.39
Złota/srebrna reguła bilansowa -29.13 3.02
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 7.23% 6.63%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -958.86% 104.95%
Rentowność aktywów (ROA) 34.09% 26.09%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-08 110/2020 23 25900
Poz. 25900. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000402558. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 listopada 2011 r.
[BMSiG-25827/2020]

            OGŁOSZENIE
         O UNIEWAŻNIENIU AKCJI

Zarząd Spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w War-
szawie (00-807), Al. Jerozolimskie 96, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
KRS, pod numerem KRS 0000402558 („Spółka”), działając
na podstawie art. 358 § 3 w zw. z art. 418 § 2a k.s.h., ogłasza,
że na podstawie uchwały nr 1 z dnia 19 maja 2020 r. dokonał
unieważnienia dokumentów następujących akcji Spółki nale-
żących do akcjonariuszy mniejszościowych, objętych uchwałą
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przymusowego
wykupu akcji na okaziciela serii A o numerach: 002786991-
-002786997, 003762006-003762008 oraz akcji na okaziciela
serii C o numerach: 000025741-000025749, 000025751-
-000025753 i 000025768-000025773.

W miejsce unieważnionych dokumentów akcji zostały wydane
ABC Medicover Holdings B.V. nowe dokumenty akcji pod
tymi samymi numerami emisyjnymi.
Poz. 25900. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000402558. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 listopada 2011 r.
[BMSiG-25827/2020]

            OGŁOSZENIE
         O UNIEWAŻNIENIU AKCJI

Zarząd Spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w War-
szawie (00-807), Al. Jerozolimskie 96, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
KRS, pod numerem KRS 0000402558 („Spółka”), działając
na podstawie art. 358 § 3 w zw. z art. 418 § 2a k.s.h., ogłasza,
że na podstawie uchwały nr 1 z dnia 19 maja 2020 r. dokonał
unieważnienia dokumentów następujących akcji Spółki nale-
żących do akcjonariuszy mniejszościowych, objętych uchwałą
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przymusowego
wykupu akcji na okaziciela serii A o numerach: 002786991-
-002786997, 003762006-003762008 oraz akcji na okaziciela
serii C o numerach: 000025741-000025749, 000025751-
-000025753 i 000025768-000025773.

W miejsce unieważnionych dokumentów akcji zostały wydane
ABC Medicover Holdings B.V. nowe dokumenty akcji pod
tymi samymi numerami emisyjnymi.
2020-04-27 81/2020 16 19456
Poz. 19456. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000402558. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 listopada 2011 r.
[BMSiG-19121/2020]

 OGŁOSZENIE CENY PRZYMUSOWEGO WYKUPU AKCJI

Zarząd Spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w War-
szawie (00-807), Al. Jerozolimskie 96, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS,
pod numerem KRS 0000402558 („Spółka”), działając na pod-
stawie art. 417 § 2 w zw. z art. 418 § 3 k.s.h., ogłasza cenę
wykupu akcji Spółki należących do akcjonariuszy mniejszo-
ściowych, podlegających wykupowi w trybie art. 418 k.s.h.
na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgro-
madzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2020 r. i podaje, że zgod-
nie z opinią biegłego Jędrzeja Szalachy, biegłego rewidenta
wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod nr 11505,
wykonującego zawód w ramach CSWP Audyt Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością Sp.k. (podmiot wpisany na listę
firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Bie-
głych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 3767), wybranego
uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 31 stycznia 2020 r., cena jednej akcji podlegającej przy-
musowemu wykupowi wynosi 13,19 zł (słownie: trzynaście
złotych i dziewiętnaście groszy).
Poz. 19456. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000402558. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 listopada 2011 r.
[BMSiG-19121/2020]

 OGŁOSZENIE CENY PRZYMUSOWEGO WYKUPU AKCJI

Zarząd Spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w War-
szawie (00-807), Al. Jerozolimskie 96, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS,
pod numerem KRS 0000402558 („Spółka”), działając na pod-
stawie art. 417 § 2 w zw. z art. 418 § 3 k.s.h., ogłasza cenę
wykupu akcji Spółki należących do akcjonariuszy mniejszo-
ściowych, podlegających wykupowi w trybie art. 418 k.s.h.
na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgro-
madzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2020 r. i podaje, że zgod-
nie z opinią biegłego Jędrzeja Szalachy, biegłego rewidenta
wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod nr 11505,
wykonującego zawód w ramach CSWP Audyt Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością Sp.k. (podmiot wpisany na listę
firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Bie-
głych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 3767), wybranego
uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 31 stycznia 2020 r., cena jednej akcji podlegającej przy-
musowemu wykupowi wynosi 13,19 zł (słownie: trzynaście
złotych i dziewiętnaście groszy).
2020-02-10 27/2020 16 6835
Poz. 6835. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000402558. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 listopada 2011 r.
[BMSiG-6540/2020]

     OGŁOSZENIE O PODJĘCIU UCHWAŁY
   W SPRAWIE PRZYMUSOWEGO WYKUPU AKCJI

Zarząd spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w War-
szawie (00-807), Al. Jerozolimskie 96, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
KRS, pod numerem KRS 0000402558 („Spółka”), działając
na podstawie art. 416 § 3 w zw. z art. 418 § 1 k.s.h., ogłasza,
że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
w dniu 31 stycznia 2020 r. podjęło uchwałę nr 4 w sprawie
przymusowego wykupu akcji Spółki należących do akcjona-
riuszy mniejszościowych, o następującej treści:

           „Uchwała nr 4
     Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Ok System Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
        z dnia 31 stycznia 2020 roku
     w sprawie przymusowego wykupu przez
       ABC Medicover Holdings B.V.
następujących akcji Spółki należących do akcjonariuszy
mniejszościowych: akcji na okaziciela serii A o numerach



od 0027866001 do 002787000 i od 003762006 do 003762008
oraz akcji na okaziciela serii C o numerach od 000025741 do
000025749, od 000025751 do 000025753 i od 000025768 do
000025773

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OK SYSTEM POL-
SKA S.A. uchwala, co następuje:

                 § 1.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OK SYSTEM POLSKA
  S.A., działając na podstawie art. 418 Kodeksu spółek han-
  dlowych, niniejszym podejmuje uchwałę o przymusowym
  wykupie następujących 1.021 akcji Spółki:
  1) akcji serii A na okaziciela o numerach od 002786001 do
    002787000 i od 003762006 do 003762008,
  2) 18 akcji serii C na okaziciela o numerach od 000025741 do
    000025749, od 000025751 do 000025753 i od 000025768
    do 000025773,
  posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych repre-
  zentujących łącznie nie więcej niż 1% kapitału zakładowego
  Spółki.
2. Zobowiązanym do wykupienia wszystkich akcji objętych
  niniejszą uchwałą jest ABC Medicover Holdings B.V., spółka
  założona i działająca zgodnie z przepisami prawa Holan-
  dii, z siedzibą w Eindhoven, Luchthavenweg 81, Unit 230,
  5657 EA Eindhoven, Holandia, zarejestrowana w rejestrze
  KVK pod numerem 33266344 („ABC Medicover”), posiada-
  jąca ponad 99% akcji w kapitale zakładowym Spółki.
3. Cena wykupu akcji podlegających przymusowemu wyku-
  powi zostanie określona przez biegłego wybranego przez
  Walne Zgromadzenie Spółki oraz ogłoszona przez Zarząd
  Spółki.
4. Przymusowy wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych
  przez ABC Medicover pozwoli na obniżenie kosztów dzia-
  łalności Spółki oraz usprawni jej funkcjonowanie.
5. Akcjonariusze mniejszościowi Spółki, których akcje pod-
  legają przymusowemu wykupowi zgodnie z niniejszą
  uchwałą, powinni w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia
  niniejszej uchwały złożyć w Spółce dokumenty akcji lub
  dowody ich złożenia do rozporządzenia Spółki.
6. Jeżeli akcjonariusze, których akcje podlegają przymuso-
  wemu wykupowi zgodnie z niniejszą uchwałą nie złożą
  dokumentów akcji w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia
  niniejszej uchwały, Zarząd Spółki unieważni przysługujące
  wskazanym wyżej akcjonariuszom dokumenty akcji w trybie
  art. 358 Kodeksu spółek handlowych, a nabywcy wyda nowe
  dokumenty akcji pod tym samym numerem emisyjnym.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upo-
  ważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich
  czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniej-
  szej uchwały zgodnie z przepisami prawa.

              § 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 418 § 2a k.s.h.
wzywa akcjonariuszy mniejszościowych, których akcje pod-
legają przymusowemu wykupowi na podstawie uchwały nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki z dnia 31 stycznia 2020 r., do złożenia w siedzibie
Spółki, Al. Jerozolimskie 96 w Warszawie, dokumentów akcji
lub dowodów ich złożenia do rozporządzenia Spółki w ter-



minie miesiąca od dnia publikacji wskazanej wyżej uchwały.
W przypadku niezłożenia dokumentów akcji zgodnie ze
zdaniem poprzednim, Zarząd Spółki unieważni je w trybie
art. 358 k.s.h., a nabywcy wyda nowe dokumenty akcji pod
tymi samymi numerami emisyjnymi.
Poz. 6835. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000402558. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 listopada 2011 r.
[BMSiG-6540/2020]

     OGŁOSZENIE O PODJĘCIU UCHWAŁY
   W SPRAWIE PRZYMUSOWEGO WYKUPU AKCJI

Zarząd spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w War-
szawie (00-807), Al. Jerozolimskie 96, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
KRS, pod numerem KRS 0000402558 („Spółka”), działając
na podstawie art. 416 § 3 w zw. z art. 418 § 1 k.s.h., ogłasza,
że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
w dniu 31 stycznia 2020 r. podjęło uchwałę nr 4 w sprawie
przymusowego wykupu akcji Spółki należących do akcjona-
riuszy mniejszościowych, o następującej treści:

           „Uchwała nr 4
     Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Ok System Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
        z dnia 31 stycznia 2020 roku
     w sprawie przymusowego wykupu przez
       ABC Medicover Holdings B.V.
następujących akcji Spółki należących do akcjonariuszy
mniejszościowych: akcji na okaziciela serii A o numerach



od 0027866001 do 002787000 i od 003762006 do 003762008
oraz akcji na okaziciela serii C o numerach od 000025741 do
000025749, od 000025751 do 000025753 i od 000025768 do
000025773

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OK SYSTEM POL-
SKA S.A. uchwala, co następuje:

                 § 1.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OK SYSTEM POLSKA
  S.A., działając na podstawie art. 418 Kodeksu spółek han-
  dlowych, niniejszym podejmuje uchwałę o przymusowym
  wykupie następujących 1.021 akcji Spółki:
  1) akcji serii A na okaziciela o numerach od 002786001 do
    002787000 i od 003762006 do 003762008,
  2) 18 akcji serii C na okaziciela o numerach od 000025741 do
    000025749, od 000025751 do 000025753 i od 000025768
    do 000025773,
  posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych repre-
  zentujących łącznie nie więcej niż 1% kapitału zakładowego
  Spółki.
2. Zobowiązanym do wykupienia wszystkich akcji objętych
  niniejszą uchwałą jest ABC Medicover Holdings B.V., spółka
  założona i działająca zgodnie z przepisami prawa Holan-
  dii, z siedzibą w Eindhoven, Luchthavenweg 81, Unit 230,
  5657 EA Eindhoven, Holandia, zarejestrowana w rejestrze
  KVK pod numerem 33266344 („ABC Medicover”), posiada-
  jąca ponad 99% akcji w kapitale zakładowym Spółki.
3. Cena wykupu akcji podlegających przymusowemu wyku-
  powi zostanie określona przez biegłego wybranego przez
  Walne Zgromadzenie Spółki oraz ogłoszona przez Zarząd
  Spółki.
4. Przymusowy wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych
  przez ABC Medicover pozwoli na obniżenie kosztów dzia-
  łalności Spółki oraz usprawni jej funkcjonowanie.
5. Akcjonariusze mniejszościowi Spółki, których akcje pod-
  legają przymusowemu wykupowi zgodnie z niniejszą
  uchwałą, powinni w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia
  niniejszej uchwały złożyć w Spółce dokumenty akcji lub
  dowody ich złożenia do rozporządzenia Spółki.
6. Jeżeli akcjonariusze, których akcje podlegają przymuso-
  wemu wykupowi zgodnie z niniejszą uchwałą nie złożą
  dokumentów akcji w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia
  niniejszej uchwały, Zarząd Spółki unieważni przysługujące
  wskazanym wyżej akcjonariuszom dokumenty akcji w trybie
  art. 358 Kodeksu spółek handlowych, a nabywcy wyda nowe
  dokumenty akcji pod tym samym numerem emisyjnym.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upo-
  ważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich
  czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniej-
  szej uchwały zgodnie z przepisami prawa.

              § 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 418 § 2a k.s.h.
wzywa akcjonariuszy mniejszościowych, których akcje pod-
legają przymusowemu wykupowi na podstawie uchwały nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki z dnia 31 stycznia 2020 r., do złożenia w siedzibie
Spółki, Al. Jerozolimskie 96 w Warszawie, dokumentów akcji
lub dowodów ich złożenia do rozporządzenia Spółki w ter-



minie miesiąca od dnia publikacji wskazanej wyżej uchwały.
W przypadku niezłożenia dokumentów akcji zgodnie ze
zdaniem poprzednim, Zarząd Spółki unieważni je w trybie
art. 358 k.s.h., a nabywcy wyda nowe dokumenty akcji pod
tymi samymi numerami emisyjnymi.
2020-01-03 02/2020 15 190
Poz. 190. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000402558. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 listopada 2011 r.
[BMSiG-67661/2019]

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
    dzenia Spółki OK SYSTEM POLSKA S.A.

Zarząd Spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w War-
szawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 96, wpisanej do Reje-
stru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
KRS, pod numerem KRS: 0000402558 („Spółka”), działając na
podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 w zw. z art. 398 k.s.h.,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne
Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2020 r.,
o godz. 1200, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy Al. Jero-
zolimskich 96.

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest
następujący:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie
   od wyboru Komisji Skrutacyjnej).
  5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu
   przez ABC Medicover Holdings B.V. następujących akcji
   Spółki należących do akcjonariuszy mniejszościowych:



    akcji na okaziciela serii A o numerach od 0027866001
    do 002787000 i od 003762006 do 003762008 oraz akcji
    na okaziciela serii C o numerach od 000025741 do
    000025749, od 000025751 do 000025753 i od 000025768
    do 000025773.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego celem
    określenia ceny wykupu akcji podlegających przymuso-
    wemu wykupowi.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Poz. 190. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000402558. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 listopada 2011 r.
[BMSiG-67661/2019]

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
    dzenia Spółki OK SYSTEM POLSKA S.A.

Zarząd Spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w War-
szawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 96, wpisanej do Reje-
stru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
KRS, pod numerem KRS: 0000402558 („Spółka”), działając na
podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 w zw. z art. 398 k.s.h.,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne
Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2020 r.,
o godz. 1200, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy Al. Jero-
zolimskich 96.

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest
następujący:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie
   od wyboru Komisji Skrutacyjnej).
  5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu
   przez ABC Medicover Holdings B.V. następujących akcji
   Spółki należących do akcjonariuszy mniejszościowych:



    akcji na okaziciela serii A o numerach od 0027866001
    do 002787000 i od 003762006 do 003762008 oraz akcji
    na okaziciela serii C o numerach od 000025741 do
    000025749, od 000025751 do 000025753 i od 000025768
    do 000025773.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego celem
    określenia ceny wykupu akcji podlegających przymuso-
    wemu wykupowi.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2019-12-04 234/2019 288 1155147
Poz. 1155147. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000402558. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.11.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/62425/19/263]

W dniu 27.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. POSTĘPU
nr domu 14 kod pocztowy 02-676 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WAR-
SZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 96
kod pocztowy 00-807 poczta WARSZAWA kraj POL-
SKA
Poz. 1155147. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000402558. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.11.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/62425/19/263]

W dniu 27.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. POSTĘPU
nr domu 14 kod pocztowy 02-676 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WAR-
SZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 96
kod pocztowy 00-807 poczta WARSZAWA kraj POL-
SKA
2019-11-05 214/2019 293 1107185
Poz. 1107185. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000402558. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.11.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/63009/19/892]

W dniu 28.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 3. 6068072
wpisać: 3. 13568072
Poz. 1107185. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000402558. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.11.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/63009/19/892]

W dniu 28.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 3. 6068072
wpisać: 3. 13568072
2019-10-15 200/2019 404 1074231
Poz. 1074231. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000402558. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.11.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/52810/19/334]

W dniu 08.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 24
CZERWCA 2019 R., REP. A NR 2486/2019, NOTA-
RIUSZ DOROTA CIECHOMSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §7 UST.1
18 LIPCA 2019 R., REP. A NR 2977/2019, NOTARIUSZ
DOROTA CIECHOMSKA, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §7 UST.1
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 6068072,00 ZŁ
wpisać: 1. 13568072,00 ZŁ wykreślić: 5. 6068072,00


ZŁ wpisać: 5. 13568072,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA L 2. 7500000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 1074231. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000402558. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.11.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/52810/19/334]

W dniu 08.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 24
CZERWCA 2019 R., REP. A NR 2486/2019, NOTA-
RIUSZ DOROTA CIECHOMSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §7 UST.1
18 LIPCA 2019 R., REP. A NR 2977/2019, NOTARIUSZ
DOROTA CIECHOMSKA, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §7 UST.1
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 6068072,00 ZŁ
wpisać: 1. 13568072,00 ZŁ wykreślić: 5. 6068072,00


ZŁ wpisać: 5. 13568072,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA L 2. 7500000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-09-18 181/2019 374 1029203
Poz. 1029203. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000402558. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.11.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/49842/19/589]

W dniu 11.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. URBAŃ-
SKI 2. DARIUSZ WŁADYSŁAW 3. 67062701311
2 1. POKWICKA 2. IWONA 3. 80090117268 wpisać:
3 1. LASOCKA WYSOCZAŃSKA 2. PAULINA MAG-
DALENA 3. 83091000025
Poz. 1029203. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000402558. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.11.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/49842/19/589]

W dniu 11.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. URBAŃ-
SKI 2. DARIUSZ WŁADYSŁAW 3. 67062701311
2 1. POKWICKA 2. IWONA 3. 80090117268 wpisać:
3 1. LASOCKA WYSOCZAŃSKA 2. PAULINA MAG-
DALENA 3. 83091000025
2019-08-12 155/2019 38 41726
Poz. 41726. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000402558. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 listopada 2011 r.
[BMSiG-41849/2019]

Na podstawie art. 435 Kodeksu spółek handlowych Zarząd
Spółki pod firmą OK SYSTEM POLSKA Spółka Akcyjna z sie-
dzibą w Warszawie (adres Spółki: 02-676 Warszawa, ulica
Postępu numer 14, REGON: 140428695, NIP: 5252354272),
zwanej dalej „Spółką”, ogłasza ofertę objęcia 3.914.366
(trzech milionów dziewięciuset czternastu tysięcy trzystu
sześćdziesięciu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii L
o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w drodze
subskrypcji zamkniętej.

 1. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w dro-
  dze emisji akcji serii L została podjęta przez Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2019 r.
  („Uchwała”).
 2. Kapitał zakładowy spółki ma być podwyższony o kwotę
  7.500.000 zł.
 3. Prawu poboru podlega 3.914.366 (trzy miliony dziewięścet
  czternaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwy-
  kłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł
  (jeden złoty) każda.
 4. Cena emisyjna jednej akcji serii L wynosi 2,66 zł (dwa złote
  sześćdziesiąt sześć groszy).
 5. Akcje serii L zostaną zaoferowane do objęcia w drodze
  subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2
  Kodeksu spółek handlowych tj. wyłącznie akcjonariuszom
  Spółki, którym służy prawo poboru.
 6. Akcjom serii L nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
 7. Akcje serii L uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy
  od dnia 1 stycznia 2020 roku.
 8. Wszystkie akcje serii L zostaną objęte w zamian za wkład
  pieniężny.
 9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane
  w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, w wysoko-
  ści odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze sub-
  skrypcji zamkniętej. Prawo poboru akcji serii L przysługuje
  dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
10. Za każdą akcję posiadaną na koniec dnia 24 czerwca 2019 r.,
  akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo
  poboru, przy czym 0,809076 (osiemset dziewięć tysięcy
  siedemdziesiąt sześć milionowych) jednostkowych praw
  poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii L. Ułam-



  kowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy
  liczba akcji serii L, przypadających danemu akcjonariu-
  szowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą,
  ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby cał-
  kowitej.
11. Zapisy na akcje serii L będą przyjmowane na formularzu
  dostępnym w Spółce od 12 do 26 sierpnia 2019 r. w sie-
  dzibie Spółki (02-676 Warszawa, ul. Postępu 14).
12. Wpłaty na akcje serii L powinny być dokonywane prze-
  lewem na rachunek bankowy Spółki o numerze 94 1560
  0013 2387 1015 5000 0006. Niezłożenie zapisu lub nie-
  dokonanie wpłaty w terminie przyjmowania zapisów
  skutkować będzie wygaśnięciem prawa poboru danego
  akcjonariusza.
13. Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani,
  jeżeli emisja akcji serii L nie będzie zgłoszona do zareje-
  strowania do dnia 24 grudnia 2019 r.
14. Informacja o przydziale akcji zostanie podana przez Zarząd
  w dniu 27 sierpnia 2019 r.
Poz. 41726. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000402558. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 listopada 2011 r.
[BMSiG-41849/2019]

Na podstawie art. 435 Kodeksu spółek handlowych Zarząd
Spółki pod firmą OK SYSTEM POLSKA Spółka Akcyjna z sie-
dzibą w Warszawie (adres Spółki: 02-676 Warszawa, ulica
Postępu numer 14, REGON: 140428695, NIP: 5252354272),
zwanej dalej „Spółką”, ogłasza ofertę objęcia 3.914.366
(trzech milionów dziewięciuset czternastu tysięcy trzystu
sześćdziesięciu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii L
o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w drodze
subskrypcji zamkniętej.

 1. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w dro-
  dze emisji akcji serii L została podjęta przez Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2019 r.
  („Uchwała”).
 2. Kapitał zakładowy spółki ma być podwyższony o kwotę
  7.500.000 zł.
 3. Prawu poboru podlega 3.914.366 (trzy miliony dziewięścet
  czternaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwy-
  kłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł
  (jeden złoty) każda.
 4. Cena emisyjna jednej akcji serii L wynosi 2,66 zł (dwa złote
  sześćdziesiąt sześć groszy).
 5. Akcje serii L zostaną zaoferowane do objęcia w drodze
  subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2
  Kodeksu spółek handlowych tj. wyłącznie akcjonariuszom
  Spółki, którym służy prawo poboru.
 6. Akcjom serii L nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
 7. Akcje serii L uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy
  od dnia 1 stycznia 2020 roku.
 8. Wszystkie akcje serii L zostaną objęte w zamian za wkład
  pieniężny.
 9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane
  w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, w wysoko-
  ści odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze sub-
  skrypcji zamkniętej. Prawo poboru akcji serii L przysługuje
  dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
10. Za każdą akcję posiadaną na koniec dnia 24 czerwca 2019 r.,
  akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo
  poboru, przy czym 0,809076 (osiemset dziewięć tysięcy
  siedemdziesiąt sześć milionowych) jednostkowych praw
  poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii L. Ułam-



  kowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy
  liczba akcji serii L, przypadających danemu akcjonariu-
  szowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą,
  ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby cał-
  kowitej.
11. Zapisy na akcje serii L będą przyjmowane na formularzu
  dostępnym w Spółce od 12 do 26 sierpnia 2019 r. w sie-
  dzibie Spółki (02-676 Warszawa, ul. Postępu 14).
12. Wpłaty na akcje serii L powinny być dokonywane prze-
  lewem na rachunek bankowy Spółki o numerze 94 1560
  0013 2387 1015 5000 0006. Niezłożenie zapisu lub nie-
  dokonanie wpłaty w terminie przyjmowania zapisów
  skutkować będzie wygaśnięciem prawa poboru danego
  akcjonariusza.
13. Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani,
  jeżeli emisja akcji serii L nie będzie zgłoszona do zareje-
  strowania do dnia 24 grudnia 2019 r.
14. Informacja o przydziale akcji zostanie podana przez Zarząd
  w dniu 27 sierpnia 2019 r.
2019-07-29 145/2019 1072 890397
Poz. 890397. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000402558. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.11.2011.
[RDF/164207/19/367]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 890397. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000402558. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.11.2011.
[RDF/164207/19/367]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-29 145/2019 1072 890398
Poz. 890398. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000402558. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.11.2011.
[RDF/164207/19/768]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 890398. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000402558. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.11.2011.
[RDF/164207/19/768]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-29 145/2019 1072 890399
Poz. 890399. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000402558. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.11.2011.
[RDF/164207/19/169]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 890399. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000402558. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.11.2011.
[RDF/164207/19/169]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-03 127/2019 13 34666
Poz. 34666. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000402558. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 listopada 2011 r.
[BMSiG-34586/2019]

Na podstawie art. 434 Kodeksu spółek handlowych Zarząd
Spółki pod firmą OK SYSTEM POLSKA Spółka Akcyjna z sie-
dzibą w Warszawie (adres Spółki: 02-676 Warszawa, ulica
Postępu numer 14, REGON 140428695, NIP 5252354272), zwa-
nej dalej „Spółką”, ogłasza ofertę objęcia 7.500.000 (siedmiu
milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L
o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w drodze
subskrypcji zamkniętej.

1. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze
emisji akcji serii L została podjęta przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2019 r. („Uchwała”).

2. Kapitał zakładowy spółki ma być podwyższony o kwotę
7.500.000 zł.

3. Prawu poboru podlega 7.500.000 (siedmiu milionów pię-
ciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości
nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

4. Cena emisyjna jednej akcji serii L wynosi 2,66 zł (dwa złote
sześćdziesiąt sześć groszy).

5. Akcje serii L zostaną zaoferowane do objęcia w drodze sub-
skrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu
spółek handlowych, tj. wyłącznie akcjonariuszom Spółki, któ-
rym służy prawo poboru.



6. Akcjom serii L nie będą przyznane szczególne uprawnienia.

7. Akcje serii L uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy
od dnia 1 stycznia 2020 roku.

8. Wszystkie akcje serii L zostaną objęte w zamian za wkład
pieniężny.

9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane
w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, w wysokości
odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji
zamkniętej. Prawo poboru akcji serii L przysługuje dotychcza-
sowym akcjonariuszom Spółki.

10. Za każdą akcję posiadaną na koniec dnia 24 czerwca 2019 r.
akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru,
przy czym 0,809076 (osiemset dziewięć tysięcy siedemdziesiąt
sześć milionowych) jednostkowych praw poboru uprawnia
do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii L. Ułamkowe części akcji nie
będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba akcji serii L, przy-
padających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru,
nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół
do najbliższej liczby całkowitej.

11. Zapisy na akcje serii L będą przyjmowane na formularzu
dostępnym w Spółce od 3 do 25 lipca 2019 r. w siedzibie
Spółki (02-676 Warszawa, ul. Postępu 14).

12. Wpłaty na akcje serii L powinny być dokonywane przele-
wem na rachunek bankowy Spółki o numerze 94 1560 0013
2387 1015 5000 0006. Niezłożenie zapisu lub niedokonanie
wpłaty w terminie przyjmowania zapisów skutkować będzie
wygaśnięciem prawa poboru danego akcjonariusza.

13. Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani,
jeżeli emisja akcji serii L nie będzie zgłoszona do zarejestro-
wania do dnia 24 grudnia 2019 r.

14. Informacja o przydziale akcji zostanie podana przez Zarząd
w dniu 26 lipca 2019 r.
Poz. 34666. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000402558. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 listopada 2011 r.
[BMSiG-34586/2019]

Na podstawie art. 434 Kodeksu spółek handlowych Zarząd
Spółki pod firmą OK SYSTEM POLSKA Spółka Akcyjna z sie-
dzibą w Warszawie (adres Spółki: 02-676 Warszawa, ulica
Postępu numer 14, REGON 140428695, NIP 5252354272), zwa-
nej dalej „Spółką”, ogłasza ofertę objęcia 7.500.000 (siedmiu
milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L
o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w drodze
subskrypcji zamkniętej.

1. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze
emisji akcji serii L została podjęta przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2019 r. („Uchwała”).

2. Kapitał zakładowy spółki ma być podwyższony o kwotę
7.500.000 zł.

3. Prawu poboru podlega 7.500.000 (siedmiu milionów pię-
ciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości
nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

4. Cena emisyjna jednej akcji serii L wynosi 2,66 zł (dwa złote
sześćdziesiąt sześć groszy).

5. Akcje serii L zostaną zaoferowane do objęcia w drodze sub-
skrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu
spółek handlowych, tj. wyłącznie akcjonariuszom Spółki, któ-
rym służy prawo poboru.



6. Akcjom serii L nie będą przyznane szczególne uprawnienia.

7. Akcje serii L uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy
od dnia 1 stycznia 2020 roku.

8. Wszystkie akcje serii L zostaną objęte w zamian za wkład
pieniężny.

9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane
w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, w wysokości
odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji
zamkniętej. Prawo poboru akcji serii L przysługuje dotychcza-
sowym akcjonariuszom Spółki.

10. Za każdą akcję posiadaną na koniec dnia 24 czerwca 2019 r.
akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru,
przy czym 0,809076 (osiemset dziewięć tysięcy siedemdziesiąt
sześć milionowych) jednostkowych praw poboru uprawnia
do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii L. Ułamkowe części akcji nie
będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba akcji serii L, przy-
padających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru,
nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół
do najbliższej liczby całkowitej.

11. Zapisy na akcje serii L będą przyjmowane na formularzu
dostępnym w Spółce od 3 do 25 lipca 2019 r. w siedzibie
Spółki (02-676 Warszawa, ul. Postępu 14).

12. Wpłaty na akcje serii L powinny być dokonywane przele-
wem na rachunek bankowy Spółki o numerze 94 1560 0013
2387 1015 5000 0006. Niezłożenie zapisu lub niedokonanie
wpłaty w terminie przyjmowania zapisów skutkować będzie
wygaśnięciem prawa poboru danego akcjonariusza.

13. Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani,
jeżeli emisja akcji serii L nie będzie zgłoszona do zarejestro-
wania do dnia 24 grudnia 2019 r.

14. Informacja o przydziale akcji zostanie podana przez Zarząd
w dniu 26 lipca 2019 r.
2019-06-13 114/2019 18 31223
Poz. 31223. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000402558. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 listopada 2011 r.
[BMSiG-31049/2019]

Zarząd Spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w War-
szawie (02-676) przy ul. Postępu 14, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS,
pod numerem KRS: 0000402558 (zwanej dalej „Spółką”),
działając na podstawie art. 401 § 2 k.s.h., informuje, że na
wniosek akcjonariusza Spółki posiadającego ponad jedną
dwudziestą kapitału zakładowego porządek obrad najbliż-
szego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na
dzień 24 czerwca 2019 r., godz. 1430, w Warszawie, w siedzibie
Spółki przy ulicy Postępu 14, został uzupełniony przez doda-
nie, po punkcie 11, następujących punktów:

  11.1 powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki,
  11.2 wyrażenie zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na
     zawieranie umów pomiędzy Spółką a akcjonariuszem
     lub podmiotem zależnym od akcjonariusza Spółki
     albo podmiotem dominującym wobec akcjonariusza
     Spółki.
Poz. 31223. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000402558. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 listopada 2011 r.
[BMSiG-31049/2019]

Zarząd Spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w War-
szawie (02-676) przy ul. Postępu 14, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS,
pod numerem KRS: 0000402558 (zwanej dalej „Spółką”),
działając na podstawie art. 401 § 2 k.s.h., informuje, że na
wniosek akcjonariusza Spółki posiadającego ponad jedną
dwudziestą kapitału zakładowego porządek obrad najbliż-
szego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na
dzień 24 czerwca 2019 r., godz. 1430, w Warszawie, w siedzibie
Spółki przy ulicy Postępu 14, został uzupełniony przez doda-
nie, po punkcie 11, następujących punktów:

  11.1 powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki,
  11.2 wyrażenie zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na
     zawieranie umów pomiędzy Spółką a akcjonariuszem
     lub podmiotem zależnym od akcjonariusza Spółki
     albo podmiotem dominującym wobec akcjonariusza
     Spółki.
2019-05-29 103/2019 19 27814
Poz. 27814. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000402558. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 listopada 2011 r.
[BMSiG-27494/2019]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OK SYSTEM POLSKA S.A.

Zarząd spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w War-
szawie (02-676), przy ul. Postępu 14, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS,
pod numerem KRS: 0000402558 (zwanej dalej „Spółką”),
działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 w zw.
z art. 395 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
(zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”), które odbędzie się
w dniu 24 czerwca 2019 r., godz. 1430, w Warszawie, w siedzi-
bie Spółki przy ulicy Postępu 14.

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest
następujący:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie
    od wyboru Komisji Skrutacyjnej).
  5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalno-
    ści Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za
    rok obrotowy 2018.
  7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
     a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
     b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za
       rok 2018,
     c) sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania
      Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finanso-
      wego za 2018 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących
      sposobu pokrycia straty albo przeznaczenia zysku.
  8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
     a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
       z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
     b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finan-
       sowego Spółki za rok obrotowy 2018,
     c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
       Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu
       z działalności Spółki i sprawozdania finansowego
       za 2018 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących
       sposobu pokrycia straty albo przeznaczenia zysku,
     d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
       Nadzorczej z działalności w 2018 roku,
     e) przeznaczenia zysku za rok 2018,
     f) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
       w roku obrotowym 2018 Pani Aleksandrze Tokare-
       wicz - Prezesowi Zarządu Spółki,



   g) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     w roku obrotowym 2018 Panu Rafałowi Gębic-
     kiemu - Członkowi Zarządu Spółki,
   h) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     w roku obrotowym 2018 Panu Krzysztofowi Maria-
     nowi Świetlikowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki,
    i) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     w roku obrotowym 2018 Panu Maciejowi Molew-
     skiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki,
    j) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     w roku obrotowym 2018 Panu Michałowi Jerzemu
     Wieszczyckiemu - Członkowi Zarządu Spółki,
   k) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     w roku obrotowym 2018 Panu Andrzejowi Wojcie-
     chowi Soczek - Przewodniczącemu Rady Nadzor-
     czej Spółki,
    l) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     w roku obrotowym 2018 Panu Dariuszowi Włady-
     sławowi Urbańskiemu - Członkowi Rady Nadzor-
     czej Spółki,
   m) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     w roku obrotowym 2018 Panu Tomasowi Kwolek
     - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
   n) udzielenia absolutorium z wykonania obowiąz-
     ków w roku obrotowym 2018 Panu Krzysztofowi
     Mariuszowi Bełechowi - Członkowi Rady Nadzor-
     czej Spółki,
   o) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     w roku obrotowym 2018 Panu Jerzemu Ryłko -
     Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
   p) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     w roku obrotowym 2018 Panu Adamowi Markowi
     Strażeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
   q) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     w roku obrotowym 2018 Panu Marcinowi Jaku-
     bowi Łukasiewiczowi - Przewodniczącemu Rady
     Nadzorczej Spółki,
   r) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     w roku obrotowym 2018 Pani Iwonie Pokwickiej -
     Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
   s) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     w roku obrotowym 2018 Panu Arturowi Kami-
     lowi Białkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
     Spółki,
   t) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     w roku obrotowym 2018 Panu Michałowi Maury-
     cemu Kraszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
     Spółki,
   u) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     za rok obrotowy 2018 Panu Aleksandrowi Sylwe-
     strowi Kamińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
     Spółki,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
  zakładowego o następującej treści:
   „1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę
      7.500.000 zł (siedem milionów pięćset tysięcy
      złotych), z kwoty 6.068.072 zł (sześć milionów
      sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa
      złote) do kwoty 13.568.072 zł (trzynaście milionów
      pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemdzie-
      siąt dwa złote), poprzez emisję 7.500.000 (siedmiu



      milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na oka-
      ziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden
      złoty) każda akcja, o numerach od 000.000.001 do
      007.500.000.
     2. Akcje serii L zostaną zaoferowane do objęcia
      w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu
      art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.
     3. Akcjom serii L nie będą przyznane szczególne
      uprawnienia.
     4. Akcje serii L uczestniczyć będą w dywidendzie
      począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku.
     5. Wszystkie akcje serii L zostaną objęte w zamian
      za wkład pieniężny.
     6. Cena emisyjna akcji serii L wynosi 2,66 zł (dwa
      złote sześćdziesiąt sześć groszy).
     7. Upoważnia się Zarząd do określenia terminów
      otwarcia i zamknięcia subskrypcji.
     8. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie doko-
      nane w granicach określonych w ust. 1 uchwały,
      w wysokości odpowiadającej liczbie akcji obję-
      tych w drodze subskrypcji zamkniętej (art. 431 § 2
      pkt 2 Kodeksu spółek handlowych).
     9. Prawo poboru akcji serii L przysługuje dotychcza-
      sowym akcjonariuszom Spółki.
    10. Za każdą akcję posiadaną na koniec dnia ustalenia
      prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno
      jednostkowe prawo poboru, przy czym 0,809076
      (osiemset dziewięć tysięcy siedemdziesiąt sześć
      milionowych) jednostkowych praw poboru
      uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii L. Ułam-
      kowe części akcji nie będą przydzielane. W przy-
      padku gdy liczba akcji serii L przypadających
      danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru
      nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrą-
      gleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
    11. Dzień prawa poboru akcji serii L (to jest dzień,
      według którego zostaną określeni akcjona-
      riusze, którym przysługiwać będzie prawo
      poboru akcji serii L) zostaje ustalony na dzień
      24 czerwca 2019 roku.
    12. Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności nie-
      zbędnych dla prawidłowego wykonania niniej-
      szej uchwały w zgodzie z przepisami prawa, a w
      szczególności dokona przydziału akcji serii L oraz
      wszystkich czynności związanych z podwyższe-
      niem kapitału zakładowego Spółki i jego zareje-
      strowaniem w Rejestrze Przedsiębiorców Krajo-
      wego Rejestru Sądowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu
   Spółki w związku z uchwałą w sprawie podwyższenia
   kapitału zakładowego, o której mowa w ust. 12 powy-
   żej, oraz spełnieniem się warunków warunkowego
   podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą
   Zarządu Spółki z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie
   złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału
   zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału
   zakładowego z dotychczasowego brzmienia:
    „1. K a p i t a ł z a k ł a d o w y S p ó ł k i w y n o s i
       5.938.072,00 zł (pięć milionów dziewięćset trzy-
       dzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote)
       i dzieli się na 5.938.072 (pięć milionów dziewięć-
       set trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa



       całe) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden,
       złoty) każda, w tym:
       (a) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji
         na okaziciela serii A o kolejnych numerach od
         000.000.001 do 004.300.000,
       (b) 335.805 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiem-
         set pięć) akcji na okaziciela serii B o kolejnych
         numerach od 000.000.001 do 000.335.805,
       (c) 84.985 (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięć-
         set osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela
         serii C o kolejnych numerach od 000.000.001
         do 000.084.985,
       (d) 418.273 (czterysta osiemnaście tysięcy dwie-
         ście siedemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela
         serii D o kolejnych numerach od 000.000.001
         do 000.418.273,
       (e) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii F
         o kolejnych numerach od 000.000.001 do
         000.100.000,
       (f) 254.009 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące
         dziewięć) akcji na okaziciela serii G o kolejnych
         numerach od 000.000.001 do 000.254.009,
       (g) 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy)
         akcji na okaziciela serii K o kolejnych nume-
         rach od 000.000.001 do 000.445.000.”

na projektowaną zmianę:
    „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.568.072 zł (trzy-
      naście milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy
      siedemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 13.568.072
      (trzynaście milionów pięćset sześćdziesiąt osiem
      tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcje, o wartości nomi-
      nalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
       (a) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji
         na okaziciela serii A o kolejnych numerach od
         000.000.001 do 004.300.000,
       (b) 335.805 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiem-
         set pięć) akcji na okaziciela serii B o kolejnych
         numerach od 000.000.001 do 000.335.805,
       (c) 84.985 (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięć-
         set osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela
         serii C o kolejnych numerach od 000.000.001
         do 000.084.985,
       (d) 418.273 (czterysta osiemnaście tysięcy dwie-
         ście siedemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela
         serii D o kolejnych numerach od 000.000.001
         do 000.418.273,
       (e) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii F
         o kolejnych numerach od 000.000.001 do
         000.100.000,
       (f) 254.009 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące
         dziewięć) akcji na okaziciela serii G o kolejnych
         numerach od 000.000.001 do 000.254.009,
       (g) 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy)
         akcji na okaziciela serii K o kolejnych nume-
         rach od 000.000.001 do 000.445.000,
       (h) 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji na
         okaziciela serii H o kolejnych numerach od
         000.000.001 do 000.130.000,
        (i) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy)
          akcji na okaziciela serii L o kolejnych nume-
          rach od 000.000.001 do 007.500.000.”



  12. Wolne wnioski.
  13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Poz. 27814. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000402558. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 listopada 2011 r.
[BMSiG-27494/2019]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OK SYSTEM POLSKA S.A.

Zarząd spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w War-
szawie (02-676), przy ul. Postępu 14, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS,
pod numerem KRS: 0000402558 (zwanej dalej „Spółką”),
działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 w zw.
z art. 395 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
(zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”), które odbędzie się
w dniu 24 czerwca 2019 r., godz. 1430, w Warszawie, w siedzi-
bie Spółki przy ulicy Postępu 14.

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest
następujący:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie
    od wyboru Komisji Skrutacyjnej).
  5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalno-
    ści Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za
    rok obrotowy 2018.
  7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
     a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
     b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za
       rok 2018,
     c) sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania
      Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finanso-
      wego za 2018 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących
      sposobu pokrycia straty albo przeznaczenia zysku.
  8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
     a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
       z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
     b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finan-
       sowego Spółki za rok obrotowy 2018,
     c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
       Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu
       z działalności Spółki i sprawozdania finansowego
       za 2018 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących
       sposobu pokrycia straty albo przeznaczenia zysku,
     d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
       Nadzorczej z działalności w 2018 roku,
     e) przeznaczenia zysku za rok 2018,
     f) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
       w roku obrotowym 2018 Pani Aleksandrze Tokare-
       wicz - Prezesowi Zarządu Spółki,



   g) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     w roku obrotowym 2018 Panu Rafałowi Gębic-
     kiemu - Członkowi Zarządu Spółki,
   h) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     w roku obrotowym 2018 Panu Krzysztofowi Maria-
     nowi Świetlikowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki,
    i) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     w roku obrotowym 2018 Panu Maciejowi Molew-
     skiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki,
    j) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     w roku obrotowym 2018 Panu Michałowi Jerzemu
     Wieszczyckiemu - Członkowi Zarządu Spółki,
   k) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     w roku obrotowym 2018 Panu Andrzejowi Wojcie-
     chowi Soczek - Przewodniczącemu Rady Nadzor-
     czej Spółki,
    l) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     w roku obrotowym 2018 Panu Dariuszowi Włady-
     sławowi Urbańskiemu - Członkowi Rady Nadzor-
     czej Spółki,
   m) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     w roku obrotowym 2018 Panu Tomasowi Kwolek
     - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
   n) udzielenia absolutorium z wykonania obowiąz-
     ków w roku obrotowym 2018 Panu Krzysztofowi
     Mariuszowi Bełechowi - Członkowi Rady Nadzor-
     czej Spółki,
   o) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     w roku obrotowym 2018 Panu Jerzemu Ryłko -
     Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
   p) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     w roku obrotowym 2018 Panu Adamowi Markowi
     Strażeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
   q) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     w roku obrotowym 2018 Panu Marcinowi Jaku-
     bowi Łukasiewiczowi - Przewodniczącemu Rady
     Nadzorczej Spółki,
   r) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     w roku obrotowym 2018 Pani Iwonie Pokwickiej -
     Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
   s) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     w roku obrotowym 2018 Panu Arturowi Kami-
     lowi Białkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
     Spółki,
   t) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     w roku obrotowym 2018 Panu Michałowi Maury-
     cemu Kraszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
     Spółki,
   u) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     za rok obrotowy 2018 Panu Aleksandrowi Sylwe-
     strowi Kamińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
     Spółki,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
  zakładowego o następującej treści:
   „1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę
      7.500.000 zł (siedem milionów pięćset tysięcy
      złotych), z kwoty 6.068.072 zł (sześć milionów
      sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa
      złote) do kwoty 13.568.072 zł (trzynaście milionów
      pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemdzie-
      siąt dwa złote), poprzez emisję 7.500.000 (siedmiu



      milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na oka-
      ziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden
      złoty) każda akcja, o numerach od 000.000.001 do
      007.500.000.
     2. Akcje serii L zostaną zaoferowane do objęcia
      w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu
      art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.
     3. Akcjom serii L nie będą przyznane szczególne
      uprawnienia.
     4. Akcje serii L uczestniczyć będą w dywidendzie
      począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku.
     5. Wszystkie akcje serii L zostaną objęte w zamian
      za wkład pieniężny.
     6. Cena emisyjna akcji serii L wynosi 2,66 zł (dwa
      złote sześćdziesiąt sześć groszy).
     7. Upoważnia się Zarząd do określenia terminów
      otwarcia i zamknięcia subskrypcji.
     8. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie doko-
      nane w granicach określonych w ust. 1 uchwały,
      w wysokości odpowiadającej liczbie akcji obję-
      tych w drodze subskrypcji zamkniętej (art. 431 § 2
      pkt 2 Kodeksu spółek handlowych).
     9. Prawo poboru akcji serii L przysługuje dotychcza-
      sowym akcjonariuszom Spółki.
    10. Za każdą akcję posiadaną na koniec dnia ustalenia
      prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno
      jednostkowe prawo poboru, przy czym 0,809076
      (osiemset dziewięć tysięcy siedemdziesiąt sześć
      milionowych) jednostkowych praw poboru
      uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii L. Ułam-
      kowe części akcji nie będą przydzielane. W przy-
      padku gdy liczba akcji serii L przypadających
      danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru
      nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrą-
      gleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
    11. Dzień prawa poboru akcji serii L (to jest dzień,
      według którego zostaną określeni akcjona-
      riusze, którym przysługiwać będzie prawo
      poboru akcji serii L) zostaje ustalony na dzień
      24 czerwca 2019 roku.
    12. Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności nie-
      zbędnych dla prawidłowego wykonania niniej-
      szej uchwały w zgodzie z przepisami prawa, a w
      szczególności dokona przydziału akcji serii L oraz
      wszystkich czynności związanych z podwyższe-
      niem kapitału zakładowego Spółki i jego zareje-
      strowaniem w Rejestrze Przedsiębiorców Krajo-
      wego Rejestru Sądowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu
   Spółki w związku z uchwałą w sprawie podwyższenia
   kapitału zakładowego, o której mowa w ust. 12 powy-
   żej, oraz spełnieniem się warunków warunkowego
   podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą
   Zarządu Spółki z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie
   złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału
   zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału
   zakładowego z dotychczasowego brzmienia:
    „1. K a p i t a ł z a k ł a d o w y S p ó ł k i w y n o s i
       5.938.072,00 zł (pięć milionów dziewięćset trzy-
       dzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote)
       i dzieli się na 5.938.072 (pięć milionów dziewięć-
       set trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa



       całe) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden,
       złoty) każda, w tym:
       (a) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji
         na okaziciela serii A o kolejnych numerach od
         000.000.001 do 004.300.000,
       (b) 335.805 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiem-
         set pięć) akcji na okaziciela serii B o kolejnych
         numerach od 000.000.001 do 000.335.805,
       (c) 84.985 (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięć-
         set osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela
         serii C o kolejnych numerach od 000.000.001
         do 000.084.985,
       (d) 418.273 (czterysta osiemnaście tysięcy dwie-
         ście siedemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela
         serii D o kolejnych numerach od 000.000.001
         do 000.418.273,
       (e) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii F
         o kolejnych numerach od 000.000.001 do
         000.100.000,
       (f) 254.009 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące
         dziewięć) akcji na okaziciela serii G o kolejnych
         numerach od 000.000.001 do 000.254.009,
       (g) 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy)
         akcji na okaziciela serii K o kolejnych nume-
         rach od 000.000.001 do 000.445.000.”

na projektowaną zmianę:
    „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.568.072 zł (trzy-
      naście milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy
      siedemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 13.568.072
      (trzynaście milionów pięćset sześćdziesiąt osiem
      tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcje, o wartości nomi-
      nalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
       (a) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji
         na okaziciela serii A o kolejnych numerach od
         000.000.001 do 004.300.000,
       (b) 335.805 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiem-
         set pięć) akcji na okaziciela serii B o kolejnych
         numerach od 000.000.001 do 000.335.805,
       (c) 84.985 (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięć-
         set osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela
         serii C o kolejnych numerach od 000.000.001
         do 000.084.985,
       (d) 418.273 (czterysta osiemnaście tysięcy dwie-
         ście siedemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela
         serii D o kolejnych numerach od 000.000.001
         do 000.418.273,
       (e) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii F
         o kolejnych numerach od 000.000.001 do
         000.100.000,
       (f) 254.009 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące
         dziewięć) akcji na okaziciela serii G o kolejnych
         numerach od 000.000.001 do 000.254.009,
       (g) 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy)
         akcji na okaziciela serii K o kolejnych nume-
         rach od 000.000.001 do 000.445.000,
       (h) 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji na
         okaziciela serii H o kolejnych numerach od
         000.000.001 do 000.130.000,
        (i) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy)
          akcji na okaziciela serii L o kolejnych nume-
          rach od 000.000.001 do 007.500.000.”



  12. Wolne wnioski.
  13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2018-12-20 246/2018 254 1177419
Poz. 1177419. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000402558. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.11.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/69848/18/6]

W dniu 11.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MOLEWSKI 2. MACIEJ 3. 77042009416 5. WICE-


PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WIESZCZYCKI
2. MICHAŁ JERZY 3. 78070100270 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1177419. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000402558. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.11.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/69848/18/6]

W dniu 11.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MOLEWSKI 2. MACIEJ 3. 77042009416 5. WICE-


PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WIESZCZYCKI
2. MICHAŁ JERZY 3. 78070100270 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
2018-11-06 215/2018 1165 927346
Poz. 927346. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000402558. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.11.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/38522/18/563]

W dniu 03.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GĘBICKI 2. RAFAŁ 3. 69091801774 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ŚWIETLIK 2. KRZYSZ-
TOF MARIAN 3. 72081500993 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE 3 1. MOLEWSKI 2. MACIEJ
3. 77042009416 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. SOCZEK 2. ANDRZEJ
WOJCIECH 3. 62081503799 2 1. KWOLEK
2. TOMAS 3 1. BEŁECH 2. KRZYSZTOF MARIUSZ


3. 70050601773 4 1. RYŁKO 2. JERZY 3. 55092902255
5 1. STRAŻECKI 2. ADAM MAREK 3. 69021011910
wpisać: 6 1. BIAŁKOWSKI 2. ARTUR KAMIL
3. 73092512995 7 1. KRASZEWSKI 2. MICHAŁ MAU-
RYCY 3. 77031300791 8 1. POKWICKA 2. IWONA
3. 80090117268 9 1. ŁUKASIEWICZ 2. MARCIN
JAKUB 3. 71072000791 10 1. KAMIŃSKI 2. ALEK-
SANDER SYLWESTER 3. 77120402359
Poz. 927346. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000402558. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.11.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/38522/18/563]

W dniu 03.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GĘBICKI 2. RAFAŁ 3. 69091801774 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ŚWIETLIK 2. KRZYSZ-
TOF MARIAN 3. 72081500993 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE 3 1. MOLEWSKI 2. MACIEJ
3. 77042009416 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. SOCZEK 2. ANDRZEJ
WOJCIECH 3. 62081503799 2 1. KWOLEK
2. TOMAS 3 1. BEŁECH 2. KRZYSZTOF MARIUSZ


3. 70050601773 4 1. RYŁKO 2. JERZY 3. 55092902255
5 1. STRAŻECKI 2. ADAM MAREK 3. 69021011910
wpisać: 6 1. BIAŁKOWSKI 2. ARTUR KAMIL
3. 73092512995 7 1. KRASZEWSKI 2. MICHAŁ MAU-
RYCY 3. 77031300791 8 1. POKWICKA 2. IWONA
3. 80090117268 9 1. ŁUKASIEWICZ 2. MARCIN
JAKUB 3. 71072000791 10 1. KAMIŃSKI 2. ALEK-
SANDER SYLWESTER 3. 77120402359
2018-09-24 185/2018 633 468903
Poz. 468903. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000402558. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.11.2011.
[RDF/290980/18/705]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 468903. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000402558. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.11.2011.
[RDF/290980/18/705]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-24 185/2018 633 468904
Poz. 468904. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000402558. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.11.2011.
[RDF/290981/18/106]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 468904. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000402558. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.11.2011.
[RDF/290981/18/106]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-24 185/2018 633 468905
Poz. 468905. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000402558. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.11.2011.
[RDF/290982/18/507]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 468905. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000402558. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.11.2011.
[RDF/290982/18/507]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-24 185/2018 633 468906
Poz. 468906. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000402558. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.11.2011.
[RDF/290983/18/908]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 468906. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000402558. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.11.2011.
[RDF/290983/18/908]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-21 119/2018 17 26867
Poz. 26867. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000402558. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 listopada 2011 r.
[BMSiG-26547/2018]

            Ogłoszenie
         o zmianie porządku obrad
      Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
             Spółki
        OK SYSTEM POLSKA S.A.

Zarząd spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w War-
szawie (02-676), przy ul. Postępu 14, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS,
pod numerem KRS: 0000402558 (zwanej dalej „Spółką”),
w związku z otrzymaniem od akcjonariusza Spółki reprezen-
tującego, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
Spółki wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia (zwane dalej „Walnym Zgromadze-
niem”), zwołanego na dzień 25 czerwca 2018 r., godz. 1200,
w Warszawie w siedzibie Spółki, przy ulicy Postępu 14, dzia-
łając na podstawie przepisu art. 401 § 2 k.s.h., ogłasza o zmia-
nie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez dodanie
następujących punktów:
  „11. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie ustalenia
    liczby członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb
    dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddziel-
    nymi grupami.
  12. Dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki w drodze
    głosowania oddzielnymi grupami: (a) podjęcie uchwał
    przez NWZA w sprawie wyboru członków Rady Nad-
    zorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi gru-
    pami, (b) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia
    pełnego składu Radu Nadzorczej Spółki w drodze gło-
    sowania oddzielnymi grupami - powołanie pozosta-
    łych członków Rady Nadzorczej Spółki.
  13. W przypadku, gdy nie dojdzie do wyboru członków
    Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddziel-
    nymi grupami - przeprowadzenie zmian w Radzie
    Nadzorczej Spółki: (a) podjęcie przez NWZA uchwał
    w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
    (b) podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie ustalenia
    liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, (c) podjęcie
    przez NWZA uchwał w sprawie powołania członków
    w Rady Nadzorczej Spółki.”

Szczegółowy zmieniony porządek obrad Walnego Zgroma-
dzenia jest następujący:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
    dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie
    od wyboru Komisji Skrutacyjnej).
  5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalno-
    ści Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2017.



 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
   a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
   b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017,
   c) sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania
     Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finanso-
     wego za 2017 rok oraz wniosków Zarządu dotyczą-
     cych sposobu pokrycia straty lub przeznaczenia zysku.
 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
   a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
     z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
   b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso-
     wego Spółki za rok obrotowy 2017,
   c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
     Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu
     z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za
     2017 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących spo-
     sobu pokrycia straty,
   d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nad-
     zorczej z działalności w 2017 roku,
   e) pokrycia straty za rok obrotowy 2017 lub przeznacze-
     nia zysku za rok 2017,
    f) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     za rok obrotowy 2017 Pani Aleksandrze Tokarewicz -
     Prezesowi Zarządu Spółki,
   g) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     za rok obrotowy 2017 Panu Rafałowi Gębickiemu -
     Członkowi Zarządu Spółki,
   h) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     za rok obrotowy 2017 Panu Andrzejowi Wojciechowi
     Soczek - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki,
    i) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za
     rok obrotowy 2017 Panu Dariuszowi Władysławowi
     Urbańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
    j) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za
     rok obrotowy 2017 Panu Tomasowi Kwolek - Człon-
     kowi Rady Nadzorczej Spółki,
   k) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     za rok obrotowy 2017 Panu Krzysztofowi Mariuszowi
     Bełech - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
    l) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za
     rok obrotowy 2017 Panu Jerzemu Ryłko - Członkowi
     Rady Nadzorczej Spółki,
   m) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za
     rok obrotowy 2017 Panu Adamowi Markowi Strażec-
     kiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nad-
   zorczej Spółki oraz dokonania wyboru Rady Nadzorczej
   w głosowaniu oddzielnymi grupami.
 11. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie ustalenia liczby
   członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb dokonania
   ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
 12. Dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki w drodze
   głosowania oddzielnymi grupami: (a) podjęcie uchwał
   przez NWZA w sprawie wyboru członków Rady Nadzor-
   czej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
   (b) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego
   składu Radu Nadzorczej Spółki w drodze głosowania
   oddzielnymi grupami - powołanie pozostałych członków
   Rady Nadzorczej Spółki.
 13. W przypadku, gdy nie dojdzie do wyboru członków Rady
   Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi



   grupami - przeprowadzenie zmian w Radzie Nadzor-
   czej Spółki: (a) podjęcie przez NWZA uchwał w spra-
   wie odwołania członków Rady Nadzorczej, (b) podjęcie
   przez NWZA uchwały w sprawie ustalenia liczby człon-
   ków Rady Nadzorczej Spółki, (c) podjęcie przez NWZA
   uchwał w sprawie powołania członków w Rady Nadzor-
   czej Spółki.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.



               5.

              Inne
Poz. 26867. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000402558. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 listopada 2011 r.
[BMSiG-26547/2018]

            Ogłoszenie
         o zmianie porządku obrad
      Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
             Spółki
        OK SYSTEM POLSKA S.A.

Zarząd spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w War-
szawie (02-676), przy ul. Postępu 14, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS,
pod numerem KRS: 0000402558 (zwanej dalej „Spółką”),
w związku z otrzymaniem od akcjonariusza Spółki reprezen-
tującego, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
Spółki wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia (zwane dalej „Walnym Zgromadze-
niem”), zwołanego na dzień 25 czerwca 2018 r., godz. 1200,
w Warszawie w siedzibie Spółki, przy ulicy Postępu 14, dzia-
łając na podstawie przepisu art. 401 § 2 k.s.h., ogłasza o zmia-
nie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez dodanie
następujących punktów:
  „11. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie ustalenia
    liczby członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb
    dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddziel-
    nymi grupami.
  12. Dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki w drodze
    głosowania oddzielnymi grupami: (a) podjęcie uchwał
    przez NWZA w sprawie wyboru członków Rady Nad-
    zorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi gru-
    pami, (b) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia
    pełnego składu Radu Nadzorczej Spółki w drodze gło-
    sowania oddzielnymi grupami - powołanie pozosta-
    łych członków Rady Nadzorczej Spółki.
  13. W przypadku, gdy nie dojdzie do wyboru członków
    Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddziel-
    nymi grupami - przeprowadzenie zmian w Radzie
    Nadzorczej Spółki: (a) podjęcie przez NWZA uchwał
    w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
    (b) podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie ustalenia
    liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, (c) podjęcie
    przez NWZA uchwał w sprawie powołania członków
    w Rady Nadzorczej Spółki.”

Szczegółowy zmieniony porządek obrad Walnego Zgroma-
dzenia jest następujący:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
    dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie
    od wyboru Komisji Skrutacyjnej).
  5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalno-
    ści Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2017.



 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
   a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
   b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017,
   c) sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania
     Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finanso-
     wego za 2017 rok oraz wniosków Zarządu dotyczą-
     cych sposobu pokrycia straty lub przeznaczenia zysku.
 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
   a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
     z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
   b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso-
     wego Spółki za rok obrotowy 2017,
   c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
     Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu
     z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za
     2017 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących spo-
     sobu pokrycia straty,
   d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nad-
     zorczej z działalności w 2017 roku,
   e) pokrycia straty za rok obrotowy 2017 lub przeznacze-
     nia zysku za rok 2017,
    f) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     za rok obrotowy 2017 Pani Aleksandrze Tokarewicz -
     Prezesowi Zarządu Spółki,
   g) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     za rok obrotowy 2017 Panu Rafałowi Gębickiemu -
     Członkowi Zarządu Spółki,
   h) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     za rok obrotowy 2017 Panu Andrzejowi Wojciechowi
     Soczek - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki,
    i) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za
     rok obrotowy 2017 Panu Dariuszowi Władysławowi
     Urbańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
    j) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za
     rok obrotowy 2017 Panu Tomasowi Kwolek - Człon-
     kowi Rady Nadzorczej Spółki,
   k) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     za rok obrotowy 2017 Panu Krzysztofowi Mariuszowi
     Bełech - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
    l) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za
     rok obrotowy 2017 Panu Jerzemu Ryłko - Członkowi
     Rady Nadzorczej Spółki,
   m) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za
     rok obrotowy 2017 Panu Adamowi Markowi Strażec-
     kiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nad-
   zorczej Spółki oraz dokonania wyboru Rady Nadzorczej
   w głosowaniu oddzielnymi grupami.
 11. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie ustalenia liczby
   członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb dokonania
   ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
 12. Dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki w drodze
   głosowania oddzielnymi grupami: (a) podjęcie uchwał
   przez NWZA w sprawie wyboru członków Rady Nadzor-
   czej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
   (b) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego
   składu Radu Nadzorczej Spółki w drodze głosowania
   oddzielnymi grupami - powołanie pozostałych członków
   Rady Nadzorczej Spółki.
 13. W przypadku, gdy nie dojdzie do wyboru członków Rady
   Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi



   grupami - przeprowadzenie zmian w Radzie Nadzor-
   czej Spółki: (a) podjęcie przez NWZA uchwał w spra-
   wie odwołania członków Rady Nadzorczej, (b) podjęcie
   przez NWZA uchwały w sprawie ustalenia liczby człon-
   ków Rady Nadzorczej Spółki, (c) podjęcie przez NWZA
   uchwał w sprawie powołania członków w Rady Nadzor-
   czej Spółki.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.



               5.

              Inne
2018-06-01 105/2018 25 23207
Poz. 23207. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000402558. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 listopada 2011r.
[BMSiG-22721/2018]

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki OK SYSTEM POLSKA S.A.



Zarząd spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w War-
szawie (02-676) przy ul. Postępu 14, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS,
pod numerem KRS: 0000402558 (zwanej dalej „Spółką”),
w związku z otrzymaniem od akcjonariusza Spółki reprezen-
tującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
Spółki wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia (zwane dalej „Walnym Zgromadze-
niem”), zwołanego na dzień 25 czerwca 2018 r., godz. 1200,
w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ulicy Postępu 14, dzia-
łając na podstawie przepisu art. 401 § 2 k.s.h., ogłasza o zmia-
nie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez dodanie
następującego punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian
w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz dokonania wyboru
Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami.”.

Szczegółowy zmieniony porządek obrad Walnego Zgroma-
dzenia jest następujący:

   1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie
    od wyboru Komisji Skrutacyjnej).
   5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
   6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalno-
    ści Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za
    rok obrotowy 2017.
   7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
     a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
     b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za
       rok 2017,
     c) sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania
       Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finanso-
       wego za 2017 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących
       sposobu pokrycia straty lub przeznaczenia zysku.
   8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
     a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
       z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
     b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finan-
       sowego Spółki za rok obrotowy 2017,
     c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
       Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu
       z działalności Spółki i sprawozdania finansowego
       za 2017 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących
       sposobu pokrycia straty,
     d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
       Nadzorczej z działalności w 2017 roku,
     e) pokrycia straty za rok obrotowy 2017 lub przezna-
       czenia zysku za rok 2017,
      f) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
       za rok obrotowy 2017 Pani Aleksandrze Tokarewicz
       - Prezesowi Zarządu Spółki,
     g) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
       za rok obrotowy 2017 Panu Rafałowi Gębickiemu
       - Członkowi Zarządu Spółki,
     h) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
       za rok obrotowy 2017 Panu Andrzejowi Wojcie-
       chowi Soczek - Przewodniczącemu Rady Nadzor-
       czej Spółki,



     i) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
      za rok obrotowy 2017 Panu Dariuszowi Władysła-
      wowi Urbańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
      Spółki,
     j) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
      za rok obrotowy 2017 Panu Tomasowi Kwolek -
      Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
    k) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
      za rok obrotowy 2017 Panu Krzysztofowi Mariu-
      szowi Bełech - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
     l) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
      za rok obrotowy 2017 Panu Jerzemu Ryłko - Człon-
      kowi Rady Nadzorczej Spółki,
    m) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
      za rok obrotowy 2017 Panu Adamowi Markowi
      Strażeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady
   Nadzorczej Spółki oraz dokonania wyboru Rady Nad-
   zorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Poz. 23207. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000402558. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 listopada 2011r.
[BMSiG-22721/2018]

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki OK SYSTEM POLSKA S.A.



Zarząd spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w War-
szawie (02-676) przy ul. Postępu 14, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS,
pod numerem KRS: 0000402558 (zwanej dalej „Spółką”),
w związku z otrzymaniem od akcjonariusza Spółki reprezen-
tującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
Spółki wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia (zwane dalej „Walnym Zgromadze-
niem”), zwołanego na dzień 25 czerwca 2018 r., godz. 1200,
w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ulicy Postępu 14, dzia-
łając na podstawie przepisu art. 401 § 2 k.s.h., ogłasza o zmia-
nie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez dodanie
następującego punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian
w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz dokonania wyboru
Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami.”.

Szczegółowy zmieniony porządek obrad Walnego Zgroma-
dzenia jest następujący:

   1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie
    od wyboru Komisji Skrutacyjnej).
   5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
   6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalno-
    ści Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za
    rok obrotowy 2017.
   7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
     a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
     b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za
       rok 2017,
     c) sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania
       Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finanso-
       wego za 2017 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących
       sposobu pokrycia straty lub przeznaczenia zysku.
   8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
     a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
       z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
     b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finan-
       sowego Spółki za rok obrotowy 2017,
     c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
       Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu
       z działalności Spółki i sprawozdania finansowego
       za 2017 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących
       sposobu pokrycia straty,
     d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
       Nadzorczej z działalności w 2017 roku,
     e) pokrycia straty za rok obrotowy 2017 lub przezna-
       czenia zysku za rok 2017,
      f) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
       za rok obrotowy 2017 Pani Aleksandrze Tokarewicz
       - Prezesowi Zarządu Spółki,
     g) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
       za rok obrotowy 2017 Panu Rafałowi Gębickiemu
       - Członkowi Zarządu Spółki,
     h) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
       za rok obrotowy 2017 Panu Andrzejowi Wojcie-
       chowi Soczek - Przewodniczącemu Rady Nadzor-
       czej Spółki,



     i) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
      za rok obrotowy 2017 Panu Dariuszowi Władysła-
      wowi Urbańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
      Spółki,
     j) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
      za rok obrotowy 2017 Panu Tomasowi Kwolek -
      Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
    k) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
      za rok obrotowy 2017 Panu Krzysztofowi Mariu-
      szowi Bełech - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
     l) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
      za rok obrotowy 2017 Panu Jerzemu Ryłko - Człon-
      kowi Rady Nadzorczej Spółki,
    m) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
      za rok obrotowy 2017 Panu Adamowi Markowi
      Strażeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady
   Nadzorczej Spółki oraz dokonania wyboru Rady Nad-
   zorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2018-05-25 101/2018 23 22133
Poz. 22133. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000402558. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 listopada 2011 r.
[BMSiG-21674/2018]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OK SYSTEM POLSKA S.A.

Zarząd spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w War-
szawie (02-676), przy ul. Postępu 14, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodar-
czy KRS, pod numerem KRS: 0000402558 (zwanej dalej
„Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402
w zw. z art. 395 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie (zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”), które odbę-
dzie się w dniu 25 czerwca 2018 r., godz. 1200, w Warszawie,
w siedzibie Spółki przy ulicy Postępu 14.

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest
następujący:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie
   od wyboru Komisji Skrutacyjnej).
  5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalno-
   ści Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok
   obrotowy 2017.
  7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
   a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
   b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok
     2017,
   c) sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania
     Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finanso-
     wego za 2017 rok oraz wniosków Zarządu dotyczą-
     cych sposobu pokrycia straty lub przeznaczenia zysku.
  8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
   a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
     z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
   b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso-
     wego Spółki za rok obrotowy 2017,
   c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
     Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu



     z działalności Spółki i sprawozdania finansowego
     za 2017 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących
     sposobu pokrycia straty,
   d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nad-
     zorczej z działalności w 2017 roku,
   e) pokrycia straty za rok obrotowy 2017 lub przeznacze-
     nia zysku za rok 2017,
    f) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     za rok obrotowy 2017 Pani Aleksandrze Tokarewicz -
     Prezesowi Zarządu Spółki,
   g) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     za rok obrotowy 2017 Panu Rafałowi Gębickiemu -
     Członkowi Zarządu Spółki,
   h) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     za rok obrotowy 2017 Panu Andrzejowi Wojciechowi
     Soczek - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki,
    i) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     za rok obrotowy 2017 Panu Dariuszowi Władysławowi
     Urbańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
    j) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     za rok obrotowy 2017 Panu Tomasowi Kwolek - Człon-
     kowi Rady Nadzorczej Spółki,
   k) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     za rok obrotowy 2017 Panu Krzysztofowi Mariuszowi
     Bełech - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
    l) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     za rok obrotowy 2017 Panu Jerzemu Ryłko - Człon-
     kowi Rady Nadzorczej Spółki,
   m) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     za rok obrotowy 2017 Panu Adamowi Markowi Stra-
     żeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Poz. 22133. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000402558. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 listopada 2011 r.
[BMSiG-21674/2018]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OK SYSTEM POLSKA S.A.

Zarząd spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w War-
szawie (02-676), przy ul. Postępu 14, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodar-
czy KRS, pod numerem KRS: 0000402558 (zwanej dalej
„Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402
w zw. z art. 395 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie (zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”), które odbę-
dzie się w dniu 25 czerwca 2018 r., godz. 1200, w Warszawie,
w siedzibie Spółki przy ulicy Postępu 14.

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest
następujący:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie
   od wyboru Komisji Skrutacyjnej).
  5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalno-
   ści Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok
   obrotowy 2017.
  7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
   a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
   b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok
     2017,
   c) sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania
     Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finanso-
     wego za 2017 rok oraz wniosków Zarządu dotyczą-
     cych sposobu pokrycia straty lub przeznaczenia zysku.
  8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
   a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
     z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
   b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso-
     wego Spółki za rok obrotowy 2017,
   c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
     Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu



     z działalności Spółki i sprawozdania finansowego
     za 2017 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących
     sposobu pokrycia straty,
   d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nad-
     zorczej z działalności w 2017 roku,
   e) pokrycia straty za rok obrotowy 2017 lub przeznacze-
     nia zysku za rok 2017,
    f) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     za rok obrotowy 2017 Pani Aleksandrze Tokarewicz -
     Prezesowi Zarządu Spółki,
   g) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     za rok obrotowy 2017 Panu Rafałowi Gębickiemu -
     Członkowi Zarządu Spółki,
   h) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     za rok obrotowy 2017 Panu Andrzejowi Wojciechowi
     Soczek - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki,
    i) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     za rok obrotowy 2017 Panu Dariuszowi Władysławowi
     Urbańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
    j) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     za rok obrotowy 2017 Panu Tomasowi Kwolek - Człon-
     kowi Rady Nadzorczej Spółki,
   k) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     za rok obrotowy 2017 Panu Krzysztofowi Mariuszowi
     Bełech - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
    l) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     za rok obrotowy 2017 Panu Jerzemu Ryłko - Człon-
     kowi Rady Nadzorczej Spółki,
   m) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
     za rok obrotowy 2017 Panu Adamowi Markowi Stra-
     żeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2018-02-09 29/2018 284 38956
Poz. 38956. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000402558. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.11.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/5445/18/73]

W dniu 02.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5938072,00
ZŁ wpisać: 1. 6068072,00 ZŁ wykreślić: 3. 5938072
wpisać: 3. 6068072 wykreślić: 5. 5938072,00 ZŁ wpi-
sać: 5. 6068072,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA H 2. 130000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 38956. OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000402558. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.11.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/5445/18/73]

W dniu 02.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5938072,00
ZŁ wpisać: 1. 6068072,00 ZŁ wykreślić: 3. 5938072
wpisać: 3. 6068072 wykreślić: 5. 5938072,00 ZŁ wpi-
sać: 5. 6068072,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA H 2. 130000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki