Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki TOP 2 FABRYKA CHUSTECZEK SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-10
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyTOP2 FABRYKA CHUSTECZEK S.A.
Siedziba
WojewództwoŁÓDZKIE
PowiatŁÓDZKI
GminaŁÓDŹ
MiejscowośćŁÓDŹ
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŁÓDZKIE
PowiatŁÓDZKI
GminaŁÓDŹ
UlicaWRÓBLEWSKIEGO
Nr domu39/41
MiejscowośćŁÓDŹ
Kod pocztowy94-103
PocztaŁÓDŹ
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS0000402547

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

ZGODNIE Z POLITYKĄ RACHUNKOWOŚCI

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

ZGODNIE Z POLITYKĄ RACHUNKOWOŚCI

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

ZGODNIE Z POLITYKĄ RACHUNKOWOŚCI

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

ZGODNIE Z POLITYKĄ RACHUNKOWOŚCI

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe4 007 650,254 719 161,47
IWartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe, w tym:3 994 931,254 706 388,47
– środki trwałe3 933 447,244 706 388,47
– środki trwałe w budowie61 484,01
IIINależności długoterminowe
IVInwestycje długoterminowe, w tym:
– nieruchomości
– długoterminowe aktywa finansowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe12 719,0012 773,00
BAktywa obrotowe6 914 729,375 014 601,59
IZapasy3 000 241,131 814 369,51
IINależności krótkoterminowe, w tym:3 762 810,533 078 675,98
a) a) z tytułu dostaw i usług, w tym:3 758 835,533 074 024,85
– do 12 miesięcy3 758 835,533 074 024,85
– powyżej 12 miesięcy
IIIInwestycje krótkoterminowe, w tym:103 398,2398 345,60
a) a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:103 398,2398 345,60
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe48 279,4823 210,50
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem10 922 379,629 733 763,06
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny7 568 036,777 596 421,00
IKapitał (fundusz) podstawowy1 983 235,401 983 235,40
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:4 635 185,604 379 008,04
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto949 615,771 234 177,56
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 354 342,852 137 342,06
IRezerwy na zobowiązania, w tym:733,001 444,00
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
IIZobowiązania długoterminowe, w tym:
– z tytułu kredytów i pożyczek
IIIZobowiązania krótkoterminowe, w tym:3 349 634,852 105 285,62
a) a) z tytułu kredytów i pożyczek
b) b) z tytułu dostaw i usług, w tym:2 775 217,821 596 856,46
– Do 12 miesięcy2 775 217,821 596 856,46
– Powyżej 12 miesięcy
c) c) fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe3 975,0030 612,44
Pasywa razem10 922 379,629 733 763,06
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi18 450 422,0117 487 688,62
IPrzychody netto ze sprzedaży18 535 125,5817 324 623,56
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-84 703,57163 065,06
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
BKoszty działalności operacyjnej17 269 189,1615 990 119,56
IAmortyzacja816 219,82774 546,68
IIZużycie materiałów i energii13 217 777,7312 102 572,87
IIIUsługi obce1 059 595,40866 831,66
IVWynagrodzenia1 666 153,581 682 948,73
VUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:338 377,45332 081,17
– emerytalne158 290,02140 121,73
VIPozostałe koszty, w tym:171 065,18231 138,45
– wartość sprzedanych towarów i materiałów3 117,001 627,82
CZysk (strata) ze sprzedaży (A - B)1 181 232,851 497 569,06
DPozostałe przychody operacyjne, w tym:53 945,6991 391,45
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
EPozostałe koszty operacyjne, w tym:12 859,5328 617,33
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
FPrzychody finansowe, w tym:
IDywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
GKoszty finansowe, w tym:38 147,2424 980,62
IOdsetki, w tym:64,74445,04
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
HZysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)1 184 171,771 535 362,56
IPodatek dochodowy234 556,00301 185,00
JZysk (strata) netto (H - I)949 615,771 234 177,56
7 596 421,007 362 243,44 7 596 421,007 362 243,441 983 235,401 983 235,401 983 235,401 983 235,404 379 008,044 260 956,11256 177,56118 051,93334 177,56118 051,93334 177,56118 051,9378 000,0078 000,004 635 185,604 379 008,041 234 177,561 118 051,931 234 177,561 118 051,931 234 177,561 118 051,931 234 177,561 118 051,93...wypłata dywidendy1 234 177,561 118 051,93...949 615,771 234 177,56949 615,771 234 177,56 7 568 036,777 596 421,00 7 568 036,777 596 421,00
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
1 087 815,232 102 205,23
949 615,771 234 177,56
138 199,46868 027,67
816 219,82774 546,68
9 002,36
-711,00-1 874,00
-1 185 871,62-434 497,94
-684 134,55498 966,43
1 244 349,2322 321,49
-51 652,42-437,35
1 087 815,232 102 205,23
-182 762,60-1 576 040,07
30 000,00
30 000,00
182 762,601 606 040,07
182 762,601 606 040,07
-182 762,60-1 576 040,07
-900 000,00-837 401,00
900 000,00837 401,00
900 000,00837 401,00
-900 000,00-837 401,00
5 052,63-311 235,84
5 052,63311 235,84
98 345,60409 581,44
103 398,2398 345,60
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

-

INFORMACJA DODATKOWA

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki