Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ING INVESTMENT HOLDING (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy ING Investment Holding (Polska) Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwo śląskie
Powiat Katowice
Gmina Katowice
Miejscowość Katowice
Adres
Kod kraju PL
Województwo śląskie
Powiat Katowice
Gmina Katowice
Ulica Chorzowska
Nr domu 50
Miejscowość Katowice
Kod pocztowy 40-121
Poczta Katowice
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6420Z - działalność holdingów finansowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000402094

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Wszystkie kwoty zaprezentowane zostały w polskich złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, o ile nie wskazano inaczej

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Przychody z tytułu dywidend zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników lub Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, w którą Spółka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono innych dzień prawa do dywidendy.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.395 z późn. zm.) ["Ustawa"].
i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 213 958 680,00 213 960 440,00
IV Inwestycje długoterminowe 213 955 830,00 213 955 830,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe 213 955 830,00 213 955 830,00
a) w jednostkach powiązanych 213 955 830,00 213 955 830,00
– udziały lub akcje 213 955 830,00 213 955 830,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 850,00 4 610,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 850,00 4 610,00
B Aktywa obrotowe 19 457 636,11 11 051 205,01
III Inwestycje krótkoterminowe 19 457 636,11 11 051 205,01
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 19 457 636,11 11 051 205,01
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 19 457 636,11 11 051 205,01
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 19 457 636,11 11 051 205,01
Aktywa razem 233 416 316,11 225 011 645,01
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 233 397 727,11 224 985 096,61
I Kapitał (fundusz) podstawowy 158 585 800,00 158 585 800,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 55 454 292,76 55 454 292,76
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 288 038,09 282 108,78
VI Zysk (strata) netto 19 069 596,26 10 662 895,07
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 589,00 26 548,40
I Rezerwy na zobowiązania 15 000,00 24 265,40
3 Pozostałe rezerwy 15 000,00 24 265,40
– krótkoterminowe 15 000,00 24 265,40
III Zobowiązania krótkoterminowe 3 589,00 2 283,00
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3 589,00 2 283,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 50,00
– do 12 miesięcy 50,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3 589,00 2 233,00
Pasywa razem 233 416 316,11 225 011 645,01
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
B Koszty działalności operacyjnej 808 086,26 58 810,36
III Usługi obce 42 746,10 52 010,46
IV Podatki i opłaty, w tym: 764 562,94 1 659,84
V Wynagrodzenia 4 130,00
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 634,81
VII Pozostałe koszty rodzajowe 777,22 375,25
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -808 086,26 -58 810,36
D Pozostałe przychody operacyjne 460,00
IV Inne przychody operacyjne 460,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -807 626,26 -58 810,36
G Przychody finansowe 19 923 207,52 10 747 463,43
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 19 693 449,94 10 625 178,77
A Od jednostek powiązanych, w tym: 19 693 449,94 10 625 178,77
II Odsetki, w tym: 229 757,58 122 284,66
– od jednostek powiązanych 229 757,58 122 284,66
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 19 115 581,26 10 688 653,07
J Podatek dochodowy 45 985,00 25 758,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 19 069 596,26 10 662 895,07
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 224 985 096,61 220 554 623,48
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 224 985 096,61 220 554 623,48
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 155 858 800,00 155 858 800,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 158 585 800,00 158 585 800,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 55 454 292,76 55 454 292,76
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 55 454 292,76 55 454 292,76
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 282 108,78 280 238,01
a) zwiększenie (z tytułu) 5 929,31 1 870,77
z zysku netto roku 2017 5 929,31 1 870,77
b) zmniejszenie (z tytułu)
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 288 038,09 282 108,78
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 10 662 895,07 6 234 292,71
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10 662 895,07 6 234 292,71
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 10 662 895,07 6 234 292,71
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu) 10 662 895,07 6 234 292,71
wypłata dywidendy 10 656 965,76 6 232 421,94
przeniesienie na kapitał zapasowy 5 929,31 1 870,77
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 19 069 596,26 10 662 895,07
A zysk netto 19 069 596,26 10 662 895,07
B strata netto
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 233 397 727,11 224 985 096,61
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 233 397 727,11 224 985 096,61
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 19 069 596,26 10 662 895,07
II Korekty razem -19 929 406,92 -10 739 147,13
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -19 923 207,52 -10 747 463,43
5 Zmiana stanu rezerw -9 265,40 9 451,16
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 306,00 660,14
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 760,00 -1 795,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -859 810,66 -76 252,06
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 19 923 207,52 10 747 463,43
3 Z aktywów finansowych, w tym: 19 923 207,52 10 747 463,43
a) w jednostkach powiązanych 19 923 207,52 10 747 463,43
Dywidendy 19 693 449,94 10 747 463,43
b) w pozostałych jednostkach
– odsetki 229 757,58 122 284,66
II Wydatki 10 656 965,76 6 232 421,94
3 Na aktywa finansowe, w tym: 10 656 965,76 6 232 421,94
a) w jednostkach powiązanych 10 656 965,76 6 232 421,94
Dywidendy 10 656 965,76 6 232 421,94
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 9 266 241,76 4 515 041,49
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 8 406 431,10 4 438 789,43
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 8 406 431,10 4 438 789,43
F Środki pieniężne na początek okresu 11 051 205,01 6 612 415,58
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 19 457 636,11 11 051 205,01
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 19 115 581,26 10 688 653,07
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 19 693 909,94 19 693 909,94 10 625 178,77
dywidenda 19 693 449,94 19 693 449,94 art 22 ust 4 pkt 4 10 625 178,77
pozostałe 460,00 460,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 762 619,30 762 619,30
Wydatki na podwyższenie kapitału 762 619,30 762 619,30 art 15 ust 1
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: -8 805,40 -8 805,40 24 265,40
Zmiana stanu rezerw -8 805,40 -8 805,40 art 16 ust 27 24 265,40
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 57 276,00 57 276,00 57 276,00
Nieodpłatne świadczenia 57 276,00 57 276,00 art 12 ust 1 pkt 2 57 276,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 232 761,22 145 015,70
K. Podatek dochodowy 44 225,00 27 553,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki