Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki FAST WHITE CAT SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-04
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyFast White Cat Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwodolnośląskie
PowiatWrocławski
Gminam.Wrocław
MiejscowośćWrocław
Adres
Kod krajuPL
Województwodolnośląskie
PowiatWrocławski
Gminam.Wrocław
UlicaŚw. Mikołaja
Nr domu8-11
MiejscowośćWrocław
Kod pocztowy50-125
PocztaWrocław
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS0000401249

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Jednostka stosuje następujące uproszczenia przewidziane dla jednostek małych: 1. nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych, 2. nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym, 3. nie sporządza sprawozdania z działalności .

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą
o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.

a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.
Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 3 500,00 zł netto obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.
Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składnika wartości niematerialnej i prawnej.
Ze względu na warunki szczególne spółka ma prawo dokonywać zmian stosowanych stawek amortyzacji podatkowej, podwyższając je o dodatkowy współczynnik. Dla maszyn i urządzeń z grupy 4-6, poddanych szybkiemu postępowi technologicznemu, współczynnik ten wynosi 2,0.
Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.
Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:
- oprogramowanie komputerowe – 2 lata,
- platformy e-commerce – 3 lata,
- inne wartości niematerialne i prawne – 5 lat.

b. Inwestycje krótkoterminowe

Spółka wykazuje jako krótkoterminowe inwestycje środki pieniężne na rachunku bankowym. Zasady wyceny środków pieniężnych zostały opisane w punkcie „e”.

c. Należności i zobowiązania

Należności w walucie polskiej wykazywane są według kwoty wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności. Zobowiązania (w tym z tytułu pożyczek) w walucie polskiej wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z tym że w przypadku zobowiązań finansowych zastosowanie może znaleźć metoda skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli Spółka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy – wartość rynkowa lub inaczej określona wartość godziwa.
Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej, z dnia poprzedzającego ten dzień. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.
Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
d. Zapasy

Materiały, towary, produkty pracy wycenia się stosując rzeczywiste ceny zakupu lub nabycia (rzeczywiste koszty wytworzenia). Wartoś

Wszystkie nadkłady bezpośrednio związane z produkcją oprogramowa

nia przeznaczonego do jego odsprzedaży bądź czerpania zysków ze sprzedaży jego licencji są klasyfikowane jako nadkłady na produkty. Nakłady na produkty Spółka ewidencjonuje na kontach zespołu “6” – produkcja w toku. W momencie zakończenia prac nad danym produktem i uznania go za kompletny oraz zdatny do użytku wartość wyprodukowanego produktu zostaje odniesiona na konto zespołu 3 – produkty gotowe.

e. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie:
 faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
 średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, a także w przypadku pozostałych operacji.
Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.
Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

f. Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki.
Kapitał z aktualizacji wyceny wykazuje się w wysokości powstałych różnic na skutek przeliczeń danych wynikających z bilansu i rachunku zysków i strat Oddziału zgodnie z art. 51 ust. 2 Ustawy o rachunkowości.

g. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim:
- ubezpieczenia majątkowe
- licencje
- czynsz

Do rozliczeń międzyokresowych kosztów spółka zalicza wydatki w kwocie przekraczającej 1 500,00 zł. netto, rozliczając w kosztach uzyskania przychodu proporcjonalnie do okresu, którego dotyczą.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których powstanie wynika z przeszłych zdarzeń w przypadku, gdy kwota lub termin ich zapłaty lub poniesienia nie są pewne, ale możliwy jest ich wiarygodny szacunek. Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz wynikających z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana.
Rezerwy są tworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, w zależności od okoliczności, z których strata wynika.
Zobowiązania ujęte jako bi
erne rozliczenia międzyokresowe i zasady ustalania ich wysokości powinny wynikać z uznanych zwyczajów handlowych.
Rozliczenia międzyokresowe bierne tworzone są w ciężar kosztów operacyjnych.

h. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w części niepokrytej odpisami amortyzacyjnymi oraz ujemną wartość firmy.
Ponadto do rozliczeń międzyokresowych przychodów Spółka zalicza środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.

i. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności wyceny.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

j. Instrumenty finansowe

W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów finansowych).
Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej, zaś aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz pożyczki udzielone przez Spółkę, w wysokości wymaganej zapłaty.
Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności są to inwestycje o określonych lub możliwych do osiągnięcia płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, które spółka zamierza i ma możliwość utrzymać do tego czasu. Aktywa te kwalifikowane są jako długoterminowe jeśli ich wymagalność przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Spółka wykazuje jako długoterminowe należności z tytułu zapłaconych kaucji najmu lokali, w których spółka prowadzi działalność gospodarczą.
Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty przy zachowaniu zasady ostrożności.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. Zobowiązania z kolei wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, a w przypadku zobowiązań finansowych może znaleźć zastosowanie skorygowana cena nabycia, a jeżeli Spółka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy – wartość rynkowa lub inaczej określona wartość godziwa.

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.
Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim sprzedaż usług informatycznych.
Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy i materiałów.
Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością, wpływające na wynik finansowy.
Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia lub wytworzenia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe392 830,12323 770,72
IWartości niematerialne i prawne198 523,99118 325,20
IIRzeczowe aktywa trwałe, w tym:4 761,577 666,96
– środki trwałe4 761,577 666,96
– środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe170 096,56170 096,56
IVInwestycje długoterminowe, w tym:
– nieruchomości
– długoterminowe aktywa finansowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe19 448,0027 682,00
BAktywa obrotowe3 358 853,243 330 060,05
IZapasy74 919,74159 554,43
IINależności krótkoterminowe, w tym:2 521 267,162 296 870,27
a) a) z tytułu dostaw i usług, w tym:2 120 546,662 216 022,60
– do 12 miesięcy2 120 546,662 216 022,60
– powyżej 12 miesięcy
IIIInwestycje krótkoterminowe, w tym:726 031,60849 058,23
a) a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:726 031,60849 058,23
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach726 031,60849 058,23
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe36 634,7424 577,12
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem3 751 683,363 653 830,77
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny1 576 234,73999 691,16
IKapitał (fundusz) podstawowy10 000 000,0010 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VZysk (strata) z lat ubiegłych-9 000 308,84-9 633 259,37
VIZysk (strata) netto576 543,57632 950,53
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 175 448,632 654 139,61
IRezerwy na zobowiązania, w tym:356,002 652,00
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
IIZobowiązania długoterminowe, w tym:
– z tytułu kredytów i pożyczek
IIIZobowiązania krótkoterminowe, w tym:2 175 092,632 651 487,61
a) a) z tytułu kredytów i pożyczek
b) b) z tytułu dostaw i usług, w tym:1 576 879,641 736 712,73
– Do 12 miesięcy1 576 879,641 736 712,73
– Powyżej 12 miesięcy
c) c) fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem3 751 683,363 653 830,77
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi13 871 618,0611 437 319,50
IPrzychody netto ze sprzedaży13 871 618,0611 437 319,50
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
BKoszty działalności operacyjnej13 190 500,1810 605 031,46
IAmortyzacja120 675,00148 023,18
IIZużycie materiałów i energii410 129,78421 152,91
IIIUsługi obce10 297 901,918 035 468,60
IVWynagrodzenia1 358 494,461 443 225,21
VUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:37 021,6123 307,22
– emerytalne15 376,23
VIPozostałe koszty, w tym:966 277,42533 854,34
– wartość sprzedanych towarów i materiałów700 967,42402 671,68
CZysk (strata) ze sprzedaży (A - B)681 117,88832 288,04
DPozostałe przychody operacyjne, w tym:78 982,239 170,48
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
EPozostałe koszty operacyjne, w tym:164 339,62203 739,57
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
FPrzychody finansowe, w tym:19 213,242 635,85
IDywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:1 235,3347,41
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
GKoszty finansowe, w tym:32 492,1618 198,27
IOdsetki, w tym:32 492,1618 198,27
– dla jednostek powiązanych3 199,235 004,49
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
HZysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)582 481,57622 156,53
IPodatek dochodowy5 938,00-10 794,00
JZysk (strata) netto (H - I)576 543,57632 950,53
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok582 481,57632 156,53
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:332 782,94415 870,06
pozostałe 188 298,47230 774,92
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:267 742,1994 921,24
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:647 522,32943 105,35
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

1. Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (nota nr 1)

-

2. Zmiany wartości środków trwałych (nota nr 3)

-

3. Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych (nota nr 8)

-

4. Pozostałe informacje.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki