Szczegóły spółki

Nazwa FAST WHITE CAT SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8971779243
REGON 021761553
KRS 0000401249
Adres ul. Oławska 27/29, 50-123 Wrocław
Telefon 717 226 000
Faks 717 226 000
E-mail info@fastwhitecat.com
WWW www.fastwhitecat.com
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-12 50/2020 323 115838
Poz. 115838. FAST WHITE CAT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000401249. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 17.11.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/1695/20/573]

W dniu 05.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄ-
SKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW
miejscowość WROCŁAW wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykre-
ślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica ŚW. MIKO-
ŁAJA nr domu 8-11 kod pocztowy 50-125 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. OŁAWSKA nr domu 27/29 kod
pocztowy 50-123 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Poz. 115838. FAST WHITE CAT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000401249. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 17.11.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/1695/20/573]

W dniu 05.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄ-
SKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW
miejscowość WROCŁAW wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykre-
ślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica ŚW. MIKO-
ŁAJA nr domu 8-11 kod pocztowy 50-125 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. OŁAWSKA nr domu 27/29 kod
pocztowy 50-123 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
2019-12-23 247/2019 184 1184969
Poz. 1184969. FAST WHITE CAT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000401249. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 17.11.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/38884/19/597]

W dniu 14.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 1184969. FAST WHITE CAT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000401249. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 17.11.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/38884/19/597]

W dniu 14.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2019-12-12 240/2019 319 1169523
Poz. 1169523. FAST WHITE CAT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000401249. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 17.11.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/35674/19/861]

W dniu 05.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. NADOLNY 2. JAKUB 3. 74091501234 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1169523. FAST WHITE CAT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000401249. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 17.11.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/35674/19/861]

W dniu 05.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. NADOLNY 2. JAKUB 3. 74091501234 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
2019-11-26 228/2019 340 1141245
Poz. 1141245. FAST WHITE CAT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000401249. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 17.11.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/36331/19/142]

W dniu 19.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. WALCZAK
2. MATEUSZ 3. 82080906997 wpisać: 2 1. SKUPIEŃ
2. TOMASZ 3. 80041701555
Poz. 1141245. FAST WHITE CAT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000401249. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 17.11.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/36331/19/142]

W dniu 19.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. WALCZAK
2. MATEUSZ 3. 82080906997 wpisać: 2 1. SKUPIEŃ
2. TOMASZ 3. 80041701555
2019-05-09 89/2019 592 277501
Poz. 277501. FAST WHITE CAT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000401249. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 17.11.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/14897/19/823]
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 22.02.2019 R., NOTARIUSZ ADAM BILIŃSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU,
PRZY UL. ŚWIĘTEGO ANTONIEGO NR 26, REP.
A NR 709/2019, UCHYLENIE CAŁOŚCI DOTYCH-
CZASOWEGO BRZMIENIA I PRZYJĘCIE NOWEGO
BRZMIENIA STATUTU.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBO-
WEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI
SKŁADA JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ
Z WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB OŚWIADCZENIA
WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ JEDNO-
OSOBOWO WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
PRZY OŚWIADCZENIACH WOLI POWODUJĄCYCH
JEDNORAZOWE ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZA-
NIA POWYŻEJ 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY
ZŁOTYCH) KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB
JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
wpisać: 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO SKUTECZNA REPREZENTA-
CJA SPÓŁKI WYKONYWANA JEST PRZEZ PREZESA
ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI,
W TYM OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE NIEMA-
JĄTKOWYM, UPRAWNIONY JEST W KAŻDYM
PRZYPADKU JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU
ORAZ KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMO-
DZIELNIE, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU
(NIEBĘDĄCEGO PREZESEM ZARZĄDU) W ZAKRE-
SIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH PRZE-
KRACZAJĄCYCH JEDNORAZOWO KWOTĘ 50.000
ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE
JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁON-
KÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ
Z PROKURENTEM.
Poz. 277501. FAST WHITE CAT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000401249. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 17.11.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/14897/19/823]
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 22.02.2019 R., NOTARIUSZ ADAM BILIŃSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU,
PRZY UL. ŚWIĘTEGO ANTONIEGO NR 26, REP.
A NR 709/2019, UCHYLENIE CAŁOŚCI DOTYCH-
CZASOWEGO BRZMIENIA I PRZYJĘCIE NOWEGO
BRZMIENIA STATUTU.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBO-
WEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI
SKŁADA JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ
Z WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB OŚWIADCZENIA
WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ JEDNO-
OSOBOWO WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
PRZY OŚWIADCZENIACH WOLI POWODUJĄCYCH
JEDNORAZOWE ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZA-
NIA POWYŻEJ 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY
ZŁOTYCH) KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB
JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
wpisać: 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO SKUTECZNA REPREZENTA-
CJA SPÓŁKI WYKONYWANA JEST PRZEZ PREZESA
ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI,
W TYM OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE NIEMA-
JĄTKOWYM, UPRAWNIONY JEST W KAŻDYM
PRZYPADKU JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU
ORAZ KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMO-
DZIELNIE, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU
(NIEBĘDĄCEGO PREZESEM ZARZĄDU) W ZAKRE-
SIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH PRZE-
KRACZAJĄCYCH JEDNORAZOWO KWOTĘ 50.000
ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE
JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁON-
KÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ
Z PROKURENTEM.
2019-05-07 87/2019 384 264255
Poz. 264255. FAST WHITE CAT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000401249. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.11.2011.
[RDF/109347/19/264]

W dniu 27.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 264255. FAST WHITE CAT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000401249. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.11.2011.
[RDF/109347/19/264]

W dniu 27.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-07 87/2019 384 264256
Poz. 264256. FAST WHITE CAT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000401249. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.11.2011.
[RDF/109348/19/976]

W dniu 27.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 264256. FAST WHITE CAT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000401249. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.11.2011.
[RDF/109348/19/976]

W dniu 27.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-07 87/2019 384 264257
Poz. 264257. FAST WHITE CAT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000401249. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.11.2011.
[RDF/109348/19/377]

W dniu 27.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 264257. FAST WHITE CAT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000401249. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.11.2011.
[RDF/109348/19/377]

W dniu 27.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-10-17 202/2018 916 674839
Poz. 674839. FAST WHITE CAT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000401249. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.11.2011.
[RDF/646537/18/174]

W dniu 18.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 674839. FAST WHITE CAT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000401249. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.11.2011.
[RDF/646537/18/174]

W dniu 18.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-17 202/2018 916 674840
Poz. 674840. FAST WHITE CAT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000401249. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.11.2011.
[RDF/646538/18/575]

W dniu 18.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 674840. FAST WHITE CAT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000401249. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.11.2011.
[RDF/646538/18/575]

W dniu 18.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-17 202/2018 916 674841
Poz. 674841. FAST WHITE CAT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000401249. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.11.2011.
[RDF/646539/18/976]

W dniu 18.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 674841. FAST WHITE CAT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000401249. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.11.2011.
[RDF/646539/18/976]

W dniu 18.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki