Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyCalypso Fitness S.A.
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
PowiatM.St. Warszawa
GminaM. St. Warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
PowiatM.St. Warszawa
GminaM. St. Warszawa
UlicaPuławska
Nr domu427
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy02-801
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD9313Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000400719

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości, zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie nieuregulowanym Ustawą Spółka stosuje Krajowe Satndarty Rachunkowości. W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego Spółka stosuje MSR/MSSF. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą porównawczą. Dane w sprawozdaniu finansowym prezentowane są z dokładnościa do pełnych groszy.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne (WNiP) wykazywane są w księgach rachunkowych na dzień bilansowy w wartości netto, tj. według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. WNiP o wartości powyżej 3.500 zł są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym ich ekonomicznej użyteczności. W przypadku, gdy wartość początkowa WNiP jest równa lub niższa niż 3.500 zł są jednorazowo odpisywane w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania i ewidencjonowane są na koncie zespołu 4 jako niskocenne składniki majątku. Wartość początkową środków trwałych (ŚT) ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości a w przypadku inwestycji w obcym środku trwałym (IwOŚT) cena nabycia jest korygowana o wartość otrzymanych fit-out. ŚT o wartości początkowej powyżej 3.500 zł są amortyzowane liniowo w czasie odpowiadającym okresowi ich użyteczności ekonomicznej. W przypadku IwOŚT odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w okresie trwania umowy najmu. Nie zalicza się do ŚT jednoskładnikowych obiektów majątku o wartości początkowej mniejszej niż 3.500 zł bez względu na przewidywany okres użytkowania. Powyższe składniki odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów zużycia materiałów w miesiącu zakupu. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółki może postanowić o wprowadzeniu środka trwałego o wartości równej lub niższej od 3.500 zł do ewidencji ŚT i WNiP oraz dokonać wyboru odpowiedniej metody amortyzacji. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Jednostka ustaliła wysokość rocznych stawek amortyzacyjnych na poziomie stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uznając je za zbieżne z okresem ekonomicznej użyteczności ŚT i WNiP. Wartość zapasów ustala się w oparciu o cenę nabycia lub koszt wytworzenia skorygowany o odpis aktualizujący. Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Spółka dokonuje odpisów aktualizujących od należności handlowych powyżej roku w wysokości 100% wartości. Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagalnej zapłaty. Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, a kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny. Rezerwy na zobowiązania stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Spółka nie tworzy rezerw na odprawy emerytalno-rentowe oraz urlopowe ze względu na małą ilość zatrudnionych osób. Zobowiązania finansowe wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej dla obligacji oraz kwocie wymagalnej zapłaty dla pożyczek.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności. Spółka dokonuje sprzedaży abonamentów fitness o określonym terminie ważności. Przychody z tego tytułu rozpoznaje w okresach sprawozdawczych, którego dotyczą. Przychody, które zostaną rozpoznane w przyszłości ewidencjonowane są jako rozliczenia międzyokresowe przychodów. Spółka na dzień bilansowy ustala przychody z tytułu niezakończonych usług budowlanych proporcjonalnie do stopnia zaawansowania prac. Stopień zaawansowania jest określany metodą kosztową. Przychody i koszty odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia. Różnice kursowe wynikające z wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą. Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DZ. U. z 2000 r. nr 54, poz.654). Wykazywana w RZiS część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są prezentowane rozłącznie dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (Dz.U z 1994 nr. 121 poz.591 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Informacje zawarte w sprawozdaniu są zgodne z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości. Rachunek zysków i strat został sporządzony w wersji porównawczej. Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony metodą pośrednią. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe39 729 849,1951 530 129,88
IWartości niematerialne i prawne3 412 541,427 979 946,11
2Wartość firmy614 250,005 765 747,04
3Inne wartości niematerialne i prawne2 787 491,42370 861,56
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne10 800,001 843 337,51
IIRzeczowe aktywa trwałe14 292 031,6024 243 946,97
1Środki trwałe13 832 308,6022 821 832,34
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej12 783 283,8120 753 021,99
c) urządzenia techniczne i maszyny511 806,05594 596,82
d) środki transportu226 276,37583 564,61
e) inne środki trwałe310 942,37890 648,92
2Środki trwałe w budowie459 723,001 422 114,63
IIINależności długoterminowe50 169,0048 901,20
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale50 169,0048 901,20
IVInwestycje długoterminowe15 116 616,4016 803 333,74
3Długoterminowe aktywa finansowe15 116 616,4016 803 333,74
a) w jednostkach powiązanych15 015 000,0415 015 000,04
– udziały lub akcje15 015 000,0415 015 000,04
c) w pozostałych jednostkach101 616,361 788 333,70
– udzielone pożyczki101 616,361 788 333,70
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe6 858 490,772 454 001,86
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego6 858 490,772 454 001,86
BAktywa obrotowe29 585 685,1237 196 083,66
IZapasy589 635,26410 076,38
1Materiały31 603,50
2Półprodukty i produkty w toku3 542,00
4Towary178 627,30234 339,72
5Zaliczki na dostawy i usługi375 862,46175 736,66
IINależności krótkoterminowe16 517 103,5616 514 431,31
1Należności od jednostek powiązanych2 405 568,132 295 097,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 405 568,132 295 097,90
– do 12 miesięcy2 405 568,132 295 097,90
3Należności od pozostałych jednostek14 111 535,4314 219 333,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:6 867 730,0011 673 017,18
– do 12 miesięcy6 867 730,0011 673 017,18
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych6 803 013,262 396 724,50
c) inne440 792,17149 591,73
IIIInwestycje krótkoterminowe9 064 721,1419 673 916,43
1Krótkoterminowe aktywa finansowe9 064 721,1419 673 916,43
a) w jednostkach powiązanych2 519 623,95
– udzielone pożyczki2 519 623,95
b) w pozostałych jednostkach1 858 995,20
– udzielone pożyczki1 858 995,20
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne7 205 725,9417 154 292,48
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach7 205 725,9417 103 612,03
– inne środki pieniężne50 680,45
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 414 225,18597 659,54
Aktywa razem69 315 534,3188 726 213,54
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny4 476 650,3338 798 219,22
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000,00158 626,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:22 645 374,6334 965 825,17
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:3 007 294,463 007 294,46
VZysk (strata) z lat ubiegłych-5 206 310,21-4 369 097,06
VIZysk (strata) netto-16 069 708,555 035 570,65
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania64 838 883,9849 927 994,32
IRezerwy na zobowiązania1 757 837,601 997 584,52
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 073 861,78566 189,47
3Pozostałe rezerwy683 975,821 431 395,05
– długoterminowe668 750,16
– krótkoterminowe683 975,82762 644,89
IIZobowiązania długoterminowe33 496 990,4834 125 211,76
3Wobec pozostałych jednostek34 797 360,6634 125 211,76
a) kredyty i pożyczki21 095 787,3920 498 021,65
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych12 219 806,2813 195 205,74
c) inne zobowiązania finansowe181 396,81431 984,37
IIIZobowiązania krótkoterminowe22 512 864,9611 086 581,41
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych3 240 173,38369 977,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 236 067,64369 977,99
– do 12 miesięcy3 236 067,64369 977,99
b) inne4 105,74
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek19 272 691,5810 716 603,42
a) kredyty i pożyczki1 126 489,571 091 881,62
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych1 300 370,18
c) inne zobowiązania finansowe362 388,12378 540,07
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:9 973 391,225 330 573,47
– do 12 miesięcy9 973 391,225 330 573,47
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi3 025 192,1039 074,85
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych964 059,42615 336,52
h) z tytułu wynagrodzeń1 305 346,241 498 145,79
i) inne1 215 454,731 763 051,10
IVRozliczenia międzyokresowe7 071 190,942 718 616,63
2Inne rozliczenia międzyokresowe7 071 190,942 328 763,68
– długoterminowe201 374,27529 900,50
– krótkoterminowe6 869 816,672 188 716,13
Pasywa razem69 315 534,3188 726 213,54
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:105 445 549,82110 264 925,64
– od jednostek powiązanych8 651 627,6211 181 548,50
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów100 836 437,39105 687 939,72
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4 609 112,434 576 985,92
BKoszty działalności operacyjnej120 159 205,64102 198 996,84
IAmortyzacja4 018 555,373 679 091,05
IIZużycie materiałów i energii12 305 330,949 262 326,90
IIIUsługi obce74 634 216,2362 377 228,52
IVPodatki i opłaty, w tym:1 229 645,581 005 509,32
VWynagrodzenia24 060 397,0021 940 133,31
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:582 104,48404 324,91
– emerytalne281 235,15157 333,06
VIIPozostałe koszty rodzajowe171 163,03206 937,72
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów3 157 793,013 323 445,11
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-14 713 655,828 065 928,80
DPozostałe przychody operacyjne232 208,98202 119,90
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych65 369,31
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych5 531,7137 661,00
IVInne przychody operacyjne161 307,96164 458,90
EPozostałe koszty operacyjne2 444 919,641 876 069,58
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych136 541,7291 507,02
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 488 410,171 246 395,49
IIIInne koszty operacyjne819 967,75538 167,07
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-16 926 366,486 391 979,12
GPrzychody finansowe443 984,30301 859,33
IIOdsetki, w tym:248 984,30301 076,51
– od jednostek powiązanych105 992,31106 405,92
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:195 000,00782,82
HKoszty finansowe3 933 366,281 225 529,15
IOdsetki, w tym:1 008 918,98994 459,49
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych2 625 616,20
IVInne298 831,10231 069,66
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-20 415 748,465 468 309,30
JPodatek dochodowy-4 346 039,91432 738,65
LZysk (strata) netto (I–J–K)-16 069 708,555 035 570,65
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)38 798 219,2234 218 022,87
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach38 798 219,2234 218 022,87
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu158 626,00208 626,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego-58 626,00-50 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)58 626,0050 000,00
– umorzenia udziałów (akcji)58 626,0050 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu100 000,00158 626,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu34 965 825,1729 247 817,45
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-12 320 450,545 718 007,72
a) zwiększenie (z tytułu)5 423 560,496 892 726,72
– podziału zysku (ustawowo)5 423 560,496 892 726,72
b) zmniejszenie (z tytułu)17 744 011,031 174 719,00
- korekta połączeniowa GG + WHaFC1 174 719,00
- wydzielenie ZCPów17 744 011,03
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu22 645 374,6334 965 825,17
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości3 007 294,463 007 294,46
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu3 007 294,463 007 294,46
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu666 473,591 754 284,96
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu5 035 570,656 344 706,20
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach5 035 570,656 344 706,20
b) zmniejszenie (z tytułu)5 035 570,656 344 706,20
- podział zysku wg uchwał5 423 560,496 344 706,20
- korekta połączenia-387 989,84
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu4 369 097,064 590 421,24
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach4 369 097,064 590 421,24
a) zwiększenie (z tytułu)837 213,15
- korekta połączenia818 304,98
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia18 908,17
b) zmniejszenie (z tytułu)221 324,18
- podział zysku221 324,18
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu5 206 310,214 369 097,06
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-5 206 310,21-4 369 097,06
6Wynik netto-16 069 708,555 035 570,65
Azysk netto5 035 570,65
Bstrata netto-16 069 708,55
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)4 476 650,3338 798 219,22
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)4 476 650,3338 798 219,22
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-1 014 328,865 093 153,49
IZysk (strata) netto-16 069 708,555 035 570,65
IIKorekty razem15 055 379,6957 582,84
1Amortyzacja4 343 716,704 054 032,85
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)1 105 150,741 045 774,84
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej3 238 484,48147 606,88
5Zmiana stanu rezerw-239 746,91-347 764,38
6Zmiana stanu zapasów-659 432,49156 182,61
7Zmiana stanu należności-3 154 670,30-6 067 083,52
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów13 861 308,56-107 856,56
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-3 439 431,091 176 690,12
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-1 014 328,865 093 153,49
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-8 389 601,92-7 357 995,32
IWpływy67 266,024 663,17
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych67 266,02
3Z aktywów finansowych, w tym:4 663,17
b) w pozostałych jednostkach4 663,17
– zbycie aktywów finansowych3 626,22
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych1 000,00
– odsetki36,95
IIWydatki8 456 867,947 362 658,49
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych8 277 494,387 362 658,49
3Na aktywa finansowe, w tym:100 000,00
b) w pozostałych jednostkach100 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe100 000,00
4Inne wydatki inwestycyjne79 373,56
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-8 389 601,92-7 357 995,32
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-544 635,76-611 466,55
IIWydatki544 635,76611 466,55
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego218 559,31336 465,16
8Odsetki41 735,4646 092,87
9Inne wydatki finansowe284 340,99228 908,52
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-544 635,76-611 466,55
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-9 948 566,54-2 876 308,38
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-9 948 566,54-2 876 308,38
FŚrodki pieniężne na początek okresu17 154 292,4820 030 600,86
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:7 205 725,9417 154 292,48
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-20 415 748,465 468 309,30
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:2 814 282,872 814 282,8744 870,20
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:5 397 842,495 397 842,491 448 427,75
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:5 290 964,795 290 964,797 006 738,63
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:3 684 727,323 684 727,32-114 644,18
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:7 877 644,887 877 644,884 650 316,06
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:2 073 249,382 073 249,385 113 519,39
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:294 562,89
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-2 040 240,55-2 040 240,55-2 140 052,42
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-15 888 026,767 969 287,16
K. Podatek dochodowy1 514 165,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje - noty

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki