Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PPI CHROBOK SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPPI Chrobok SA
Siedziba
Województwośląskie
Powiatbieruńsko-lędziński
GminaBojszowy
MiejscowośćBojszowy Nowe
Adres
Kod krajuPL
Województwośląskie
Powiatbieruńsko-lędziński
GminaBojszowy
UlicaKowola
Nr domu11
MiejscowośćBojszowy Nowe
Kod pocztowy43-220
PocztaBojszowy
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4399Z - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000400349

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Jednostka sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:
- Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych dokonuje się miesięcznie metodą liniową oraz degresywną przy zastosowaniu współczynnika 2 zgodnie z art. 16k. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka sporządza rachunek wyników w wariancie porównawczym
Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Na wynik finansowy netto składają się:
- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
- wynik operacji finansowych,
- wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest w tysiącach złotych w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe31 456 731,6124 687 915,61
IWartości niematerialne i prawne96 078,5526 959,64
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne96 078,5526 959,64
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe29 628 610,2922 976 116,90
1Środki trwałe28 982 102,2522 270 638,67
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)1 001 888,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny26 183 361,1518 703 896,55
d) środki transportu2 632 598,842 417 009,29
e) inne środki trwałe166 142,26147 844,83
2Środki trwałe w budowie646 508,04705 478,23
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe2 375,004 286,43
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek2 375,004 286,43
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 729 667,771 680 552,64
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 532 545,001 517 751,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe197 122,77162 801,64
BAktywa obrotowe38 967 199,3151 456 131,97
IZapasy12 748 279,3422 421 317,42
1Materiały12 748 279,3422 398 485,43
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi22 831,99
IINależności krótkoterminowe21 302 670,8127 230 162,14
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek21 302 670,8127 230 162,14
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:18 171 779,1023 735 903,78
– do 12 miesięcy16 385 068,8022 153 708,64
– powyżej 12 miesięcy1 786 710,301 582 195,14
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych3 130 391,713 491 490,86
c) inne500,002 767,50
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe106 197,84299 528,47
1Krótkoterminowe aktywa finansowe106 197,84299 528,47
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne106 197,84299 528,47
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach84 797,84278 128,47
– inne środki pieniężne21 400,0021 400,00
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 810 051,321 505 123,94
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem70 423 930,9276 144 047,58
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny29 804 886,2418 899 719,28
IKapitał (fundusz) podstawowy1 600 000,001 600 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:17 299 719,2822 915 976,84
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-3 835 448,31
VIZysk (strata) netto14 740 615,27-5 616 257,56
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania40 619 044,6857 244 328,30
IRezerwy na zobowiązania3 099 503,321 005 782,53
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 102 274,00897 503,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne202 469,68108 279,53
– długoterminowa190 132,12108 279,53
– krótkoterminowa12 337,56
3Pozostałe rezerwy794 759,64
– długoterminowe
– krótkoterminowe794 759,64
IIZobowiązania długoterminowe16 974 784,358 667 621,84
1Wobec jednostek powiązanych3 000 000,00
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek13 974 784,358 667 621,84
a) kredyty i pożyczki3 500 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe10 474 784,358 667 621,84
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe20 544 757,0147 433 502,30
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych3 500 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne3 500 000,00
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek20 520 155,2943 899 934,07
a) kredyty i pożyczki3 307 838,388 677 146,01
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych3 000 000,00
c) inne zobowiązania finansowe5 046 039,984 866 773,19
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:8 004 502,9624 846 500,85
– do 12 miesięcy8 004 502,9624 846 500,85
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 651 673,141 484 834,16
h) z tytułu wynagrodzeń1 478 296,12997 148,81
i) inne31 804,7127 531,05
4Fundusze specjalne24 601,7233 568,23
IVRozliczenia międzyokresowe137 421,63
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe137 421,63
– długoterminowe
– krótkoterminowe137 421,63
Pasywa razem70 423 930,9276 144 047,58
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:97 266 498,2173 238 525,95
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów96 720 091,8872 911 291,31
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów546 406,33327 234,64
BKoszty działalności operacyjnej82 372 334,2077 673 985,64
IAmortyzacja5 494 042,834 987 411,83
IIZużycie materiałów i energii34 347 552,9734 810 207,68
IIIUsługi obce12 291 652,0314 518 052,37
IVPodatki i opłaty, w tym:367 907,80230 787,16
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia21 527 304,8016 742 378,80
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:4 676 107,383 592 433,99
– emerytalne1 931 323,791 516 492,14
VIIPozostałe koszty rodzajowe2 666 714,462 104 635,77
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów1 001 051,93688 078,04
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)14 894 164,01-4 435 459,69
DPozostałe przychody operacyjne8 729 592,261 228 243,68
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych3 754 881,64114 533,19
IIDotacje137 421,63150 019,20
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne4 837 288,99963 691,29
EPozostałe koszty operacyjne4 909 285,411 324 198,80
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne4 909 285,411 324 198,80
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)18 714 470,86-4 531 414,81
GPrzychody finansowe217 616,01224 330,82
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:6 164,62188 156,57
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne211 451,3936 174,25
HKoszty finansowe1 261 127,601 277 777,57
IOdsetki, w tym:1 135 016,071 176 923,99
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne126 111,53100 853,58
IZysk (strata) brutto (F+G–H)17 670 959,27-5 584 861,56
JPodatek dochodowy2 930 344,0031 396,00
Podatek bieżący1 541 690,00
Podatek odroczony1 388 654,0031 396,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)14 740 615,27-5 616 257,56
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)18 899 719,2824 495 640,84
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach18 899 719,2824 495 640,84
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 600 000,001 600 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 600 000,001 600 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu22 915 976,8419 714 450,08
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego5 616 257,563 201 526,76
a) zwiększenie (z tytułu)3 201 526,76
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)3 201 526,76
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)5 616 257,56
– pokrycia straty5 616 257,56
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu17 299 719,2822 915 976,84
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-5 616 257,56-20 336,00
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów-3 835 448,31
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-9 451 705,87
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu5 616 257,5620 336,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów3 835 448,31
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach9 451 705,8720 336,00
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)-9 451 705,8720 336,00
pokrycie straty20 336,00
-przeniesienia straty5 616 257,56
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-3 835 448,31
6Wynik netto14 740 615,27-5 616 257,56
Azysk netto11 740 615,27
Bstrata netto5 616 257,56
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)29 804 886,2418 899 719,28
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)29 804 886,2418 899 719,28
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej12 986 042,20-43 045,15
IZysk (strata) netto14 740 615,27-5 616 257,56
IIKorekty razem-1 754 573,075 573 212,41
1Amortyzacja5 494 042,834 987 411,83
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych212 015,041 158,60
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)1 261 127,601 242 908,83
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-3 754 881,64-114 533,19
5Zmiana stanu rezerw-2 641 400,521 005 782,53
6Zmiana stanu zapasów9 673 038,08-16 729 411,87
7Zmiana stanu należności5 929 402,76-11 872 063,90
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-15 198 704,4515 049 597,54
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-2 591 791,1412 152 381,24
10Inne korekty-137 421,63-150 019,20
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)12 986 042,20-43 045,15
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej3 917 343,22-369 950,60
IWpływy17 441 790,002 894 874,68
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych17 441 790,002 894 874,68
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki13 524 446,783 264 825,28
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych13 524 446,783 264 825,28
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)3 917 343,22-369 950,60
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-16 884 701,01487 233,75
IWpływy137 421,636 650 019,20
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki3 500 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych3 000 000,00
4Inne wpływy finansowe137 421,63150 019,20
IIWydatki17 022 122,646 162 785,45
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek5 369 307,63256 265,97
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego10 391 687,414 663 610,65
8Odsetki1 261 127,601 242 908,83
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-16 884 701,01487 233,75
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)18 684,4174 238,00
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:18 684,4173 079,40
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-1 158,60
FŚrodki pieniężne na początek okresu87 513,43225 290,47
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:106 197,84299 528,47
– o ograniczonej możliwości dysponowania42 157,4087 337,62
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok17 670 959,27-5 584 861,56
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:-138 907,24147 010,07
Różnice kursowe-1 485,61art 12-3 009,13
Rozliczenie dotacji-137 421,63art 12150 019,20
Rezerwy na kontrakty budowlane-4 735 121,31art 12
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:5 158 323,95-3 145 507,33
Amortyzacja środków trwałych dotacja-137 421,63art 16150 019,20
Amortyzacja środków leasingowych-4 051 801,75art 16-2 991 801,03
Koszty reprezentacji NSKUP-156 830,93art 16-60 756,41
PFRON-190 345,00art 16-132 044,00
Odsetki budżetowe-3 490,26art 16-2 645,56
Rezerwy na świadczenia pracownicze-94 190,15art 16-108 279,53
Amortyzacja środków poleasingowych92 518,28art 15
Opłaty leasingowe10 494 645,03art 15
Rezerwy na kontrakty budowlane-794 759,64art 16
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:-1 536 796,00-839 082,30
Odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur NSKUP-192 526,69art 16-225 397,64
Niezrealizowane różnice kursowe-563,65art 16-545,02
Składki ZUS 2018-857 926,75art 16-606 259,60
Odpisy na nalezności NSKUP-321 362,91art 16
Niewypłacone umowy zlecenia XII.2018-6 850,00art 16-6 880,04
Niewypłacona premia XII.2018-157 566,00art 16
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:1 061 242,451 018 809,84
Wypłacone umowy zlecenia 6 880,04art 153 795,98
Zapłacone składki ZUS606 259,60art 15545 846,93
Odsetki zapłacone w bieżącym roku124 629,24art 1562 662,87
Odpisy aktualizujące -umorzenia 323 473,57art 15406 504,06
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:3 689 453,87
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym4 424 706,00-7 378 907,74
K. Podatek dochodowy840 694,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja_dodatkowa_2018.pdf

-

Sprawozdanie_2018.pdf

-

Wprowadzenie_do_spr._finan_2018.pdf

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki