Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-01
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmySumma Linguae S.A.
Siedziba
Województwomałopolskie
PowiatKrakowski
GminaKraków
MiejscowośćKraków
Adres
Kod krajuPL
Województwomałopolskie
PowiatKrakowski
GminaKraków
UlicaJ.Conrada
Nr domu63
MiejscowośćKraków
Kod pocztowy31-357
PocztaKraków
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD7430Z - działalność związana z tłumaczeniami
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000400208

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.
Wprowadzenie do sprawozdania zostało dołączone jako plik do niniejszego sprawozdania.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób przewidziany w art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy Jednostki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Rachunek zysków i strat Jednostka sporządza w wariancie porównawczym.
Rachunek przepływów pieniężnych Jednostka sporządza metodą pośrednią.
Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.
Walutą sprawozdawczą jest złoty polski (zł).

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe13 297 792,816 107 709,40
IWartości niematerialne i prawne4 209 671,954 478 758,39
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy4 205 709,654 460 114,45
3Inne wartości niematerialne i prawne3 962,3018 643,94
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe104 586,86136 220,36
1Środki trwałe104 586,86136 220,36
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny20 015,9125 692,93
d) środki transportu30 314,3341 013,53
e) inne środki trwałe54 256,6269 513,90
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe8 936 591,001 433 732,65
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe8 936 591,001 433 732,65
a) w jednostkach powiązanych8 817 381,57267 993,85
– udziały lub akcje8 689 934,17154 632,87
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki127 447,40113 360,98
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale995 738,80
– udziały lub akcje995 738,80
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach119 209,43170 000,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki119 209,43170 000,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe46 943,0058 998,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego46 943,0058 998,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe3 897 675,592 020 317,25
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe2 254 760,161 306 558,81
1Należności od jednostek powiązanych1 232 345,157 265,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 232 345,157 265,71
– do 12 miesięcy1 232 345,157 265,71
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale111 671,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:111 671,34
– do 12 miesięcy111 671,34
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek1 022 415,011 187 621,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:739 755,89815 061,60
– do 12 miesięcy739 755,89815 061,60
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych62 813,54180 217,71
c) inne219 845,58192 342,45
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe730 700,47547 761,31
1Krótkoterminowe aktywa finansowe730 700,47547 761,31
a) w jednostkach powiązanych75 250,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki75 250,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach48 000,0020 215,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki48 000,0020 215,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne607 450,47527 546,31
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach606 431,75527 546,31
– inne środki pieniężne1 018,72
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe912 214,96165 997,13
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem17 195 468,408 128 026,65
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny7 256 470,824 735 929,22
IKapitał (fundusz) podstawowy389 579,40297 576,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:7 760 968,205 040 818,20
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)7 489 867,584 738 867,58
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:854 252,04820 252,04
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-1 783 582,83
VIZysk (strata) netto35 254,01-1 422 717,02
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania9 938 997,583 392 097,43
IRezerwy na zobowiązania10 083,00652,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego10 083,00652,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe2 700 000,001 746 141,39
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek2 700 000,001 746 141,39
a) kredyty i pożyczki2 700 000,001 734 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe12 141,39
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe6 870 575,131 484 875,35
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych20 500,886 655,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:20 500,886 655,42
– do 12 miesięcy20 500,886 655,42
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek6 850 074,251 478 219,93
a) kredyty i pożyczki1 266 043,3912 690,32
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe12 140,5914 659,13
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 163 835,23826 929,85
– do 12 miesięcy1 163 835,23826 929,85
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych502 810,21170 927,05
h) z tytułu wynagrodzeń195 172,68286 961,84
i) inne3 710 072,15166 051,74
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe358 339,45160 428,69
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe358 339,45160 428,69
– długoterminowe
– krótkoterminowe358 339,45160 428,69
Pasywa razem17 195 468,408 128 026,65
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:9 432 971,686 767 210,06
– od jednostek powiązanych1 469 278,77113 339,58
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów9 432 971,686 767 210,06
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej9 084 066,088 122 136,67
IAmortyzacja48 753,3453 575,97
IIZużycie materiałów i energii67 695,4866 537,25
IIIUsługi obce5 274 854,794 491 380,39
IVPodatki i opłaty, w tym:10 986,585 608,13
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia3 127 445,092 820 518,20
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:387 711,66284 014,33
– emerytalne190 816,65139 399,13
VIIPozostałe koszty rodzajowe166 619,14400 502,40
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)348 905,60-1 354 926,61
DPozostałe przychody operacyjne227 837,07436 717,64
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje3 375,00
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne227 837,07433 342,64
EPozostałe koszty operacyjne309 833,41317 803,79
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych4 721,45
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych54 230,2510 695,06
IIIInne koszty operacyjne255 603,16302 387,28
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)266 909,26-1 236 012,76
GPrzychody finansowe50 082,1014 962,38
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:19 578,0912 175,26
– od jednostek powiązanych14 713,625 399,48
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne30 504,012 787,12
HKoszty finansowe255 773,35200 236,64
IOdsetki, w tym:161 003,92171 091,51
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:60 150,00
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne34 619,4329 145,13
IZysk (strata) brutto (F+G–H)61 218,01-1 421 287,02
JPodatek dochodowy25 964,001 430,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)35 254,01-1 422 717,02
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)4 735 929,225 064 604,14
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach4 735 929,225 064 604,14
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu297 576,00248 463,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego92 003,4049 113,00
a) zwiększenie (z tytułu)92 003,4049 113,00
– wydania udziałów (emisji akcji)92 003,4049 113,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu389 579,40297 576,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu5 040 818,203 976 238,65
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego2 720 150,001 064 579,55
a) zwiększenie (z tytułu)2 760 300,001 504 650,45
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej2 760 300,001 485 000,00
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)19 650,45
b) zmniejszenie (z tytułu)40 150,00440 070,90
– pokrycia straty
- rozliczenie kosztów emisji akcji40 150,00440 070,90
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu7 760 968,205 040 818,20
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu820 252,04820 252,04
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych34 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)34 000,00
wpłacone, niezarejestrowane wpłaty akcji serii J34 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu854 252,04820 252,04
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-1 422 717,0219 650,45
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu19 650,45
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach19 650,45
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)19 650,45
podział zysku19 650,45
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-1 422 717,02
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-1 422 717,02
a) zwiększenie (z tytułu)360 865,81
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-rozliczenie kosztów przez wynik lat ubiegłych360 865,81
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-1 783 582,83
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-1 783 582,83
6Wynik netto35 254,01-1 422 717,02
Azysk netto35 254,01
Bstrata netto-1 422 717,02
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)7 256 470,824 735 929,22
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)7 256 470,824 735 929,22
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto35 254,01-1 422 717,02
IIKorekty razem-887 474,731 423 105,76
1Amortyzacja303 158,14326 693,69
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)141 425,83158 916,25
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej60 150,004 721,45
5Zmiana stanu rezerw9 431,00-12 925,00
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-961 762,07413 051,70
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów457 240,25209 873,84
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-536 252,07322 773,83
10Inne korekty-360 865,81
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-852 220,72388,74
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy30 667,59220 652,80
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:30 667,59220 652,80
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach30 667,59220 652,80
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych27 848,96216 000,00
– odsetki2 818,634 652,80
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki4 003 866,32716 597,21
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 438,20102 807,51
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:3 941 278,12613 789,70
a) w jednostkach powiązanych3 936 434,73113 360,98
b) w pozostałych jednostkach4 843,39500 428,72
– nabycie aktywów finansowych500 428,72
– udzielone pożyczki długoterminowe4 843,39
4Inne wydatki inwestycyjne60 150,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-3 973 198,73-495 944,41
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy5 346 153,402 559 244,90
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału2 846 153,401 109 244,90
2Kredyty i pożyczki2 500 000,001 450 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki440 829,792 115 640,62
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek295 486,12458 641,61
5Wykup dłużnych papierów wartościowych1 479 650,27
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego14 659,9313 779,69
8Odsetki130 683,74163 569,05
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)4 905 323,61443 604,28
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)79 904,16-51 951,39
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:79 904,16-51 951,39
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu527 546,31579 497,70
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:607 450,47527 546,31
– o ograniczonej możliwości dysponowania1 018,72
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok61 218,01-1 421 287,02
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:18 669,8318 669,839 728,98
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:640 629,50640 629,50782 675,26
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:239 425,24239 425,24192 031,33
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:420 186,04420 186,04
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym23 566,00-840 372,00
K. Podatek dochodowy4 478,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

noty

-

wprowadzenie

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki