Szczegóły spółki

Nazwa SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9452165721
REGON 122435108
KRS 0000400208
Adres ul. Josepha Conrada 63, 31-357 Kraków
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail biuro@summalinguae.pl
WWW www.summalinguae.pl
PKD
 • 7430Z — działalność związana z tłumaczeniami
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.42 0.58
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.72 1.37
Płynność bieżąca (CR) 1.36 0.57
Płynność szybka (QR) 1.36 0.57
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.72 1.37
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -21.02% 0.37%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -30.04% 0.49%
Rentowność aktywów (ROA) -17.5% 0.21%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-19 55/2020 10 15573
Poz. 15573. SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SPÓŁKA
AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000400208. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26 października 2011 r.
[BMSiG-15183/2020]

Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Kra-
kowie, KRS 0000400208 („Spółka”), ogłasza wykaz unieważ-
nionych dokumentów akcji zwykłych na okaziciela Spółki
serii A (,,Akcje Serii A”) oraz serii K (,,Akcje Serii K”):
- odcinek zbiorowy obejmujący 6.000 Akcji Serii A o nume-
 rach od A 594.001 do A 600.000;
- odcinek zbiorowy obejmujący 75.846 Akcji Serii K o nume-
 rach od K 000.001 do K 075.846;
- odcinek zbiorowy obejmujący 75.000 Akcji Serii K o nume-
 rach od K 075.847 do K 150.846.
              5.

             Inne
Poz. 15573. SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SPÓŁKA
AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000400208. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26 października 2011 r.
[BMSiG-15183/2020]

Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Kra-
kowie, KRS 0000400208 („Spółka”), ogłasza wykaz unieważ-
nionych dokumentów akcji zwykłych na okaziciela Spółki
serii A (,,Akcje Serii A”) oraz serii K (,,Akcje Serii K”):
- odcinek zbiorowy obejmujący 6.000 Akcji Serii A o nume-
 rach od A 594.001 do A 600.000;
- odcinek zbiorowy obejmujący 75.846 Akcji Serii K o nume-
 rach od K 000.001 do K 075.846;
- odcinek zbiorowy obejmujący 75.000 Akcji Serii K o nume-
 rach od K 075.847 do K 150.846.
              5.

             Inne
2020-02-12 29/2020 261 65387
Poz. 65387. SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000400208. SĄD REJO-
NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.10.2011.
[KR.XI NS-REJ.KRS/2955/20/663]

W dniu 05.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 1)
25.11.2019R., REP. A NR 11309/2019, NOTARIUSZ
MARCIN SATORA, KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE, ZMIENIONO: §5 UST. 1 STATUTU
SPÓŁKI 2) 03.12.2019R., REP. A NR 11528/2019,
NOTARIUSZ ANDRZEJ BALCERAK, KANCELARIA
NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO: §6A,
§14, §15, §17 UST. 3, §18, §19, §20, §21 UST. 2, §25,
§26 UST. 1, §27, §28, §34, USUNIĘTO: §17 UST. 5,
3) REP. A NR 639/2020, NOTARIUSZ ANDRZEJ BAL-
CERAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE,
ZMIENIONO: §5 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 450429,40 ZŁ
wpisać: 1. 755454,60 ZŁ 2. 46028,60 ZŁ wykre-
ślić: 3. 4504294 wpisać: 3. 7554546 wykreślić:
5. 450429,40 ZŁ wpisać: 5. 755454,60 ZŁ wykreślić:
6. 27500,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. L 2. 3050252
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. wpisać: 2. SPÓŁKĘ
REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁA-
JĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. SIECZKOWSKI 2. BARTŁO-
MIEJ 3. 78102203311 2 1. BUTSCHER 2. MICHAŁ
DARIUSZ 3. 75011800899 wpisać: 3 1. AŁASA
2. RAFAŁ 3. 84061406511 4 1. MISZTAL 2. PIOTR
MAREK 3. 68080501516 5 1. WATSON 2. WILLIAM
REHDER
Poz. 65387. SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000400208. SĄD REJO-
NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.10.2011.
[KR.XI NS-REJ.KRS/2955/20/663]

W dniu 05.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 1)
25.11.2019R., REP. A NR 11309/2019, NOTARIUSZ
MARCIN SATORA, KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE, ZMIENIONO: §5 UST. 1 STATUTU
SPÓŁKI 2) 03.12.2019R., REP. A NR 11528/2019,
NOTARIUSZ ANDRZEJ BALCERAK, KANCELARIA
NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO: §6A,
§14, §15, §17 UST. 3, §18, §19, §20, §21 UST. 2, §25,
§26 UST. 1, §27, §28, §34, USUNIĘTO: §17 UST. 5,
3) REP. A NR 639/2020, NOTARIUSZ ANDRZEJ BAL-
CERAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE,
ZMIENIONO: §5 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 450429,40 ZŁ
wpisać: 1. 755454,60 ZŁ 2. 46028,60 ZŁ wykre-
ślić: 3. 4504294 wpisać: 3. 7554546 wykreślić:
5. 450429,40 ZŁ wpisać: 5. 755454,60 ZŁ wykreślić:
6. 27500,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. L 2. 3050252
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. wpisać: 2. SPÓŁKĘ
REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁA-
JĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. SIECZKOWSKI 2. BARTŁO-
MIEJ 3. 78102203311 2 1. BUTSCHER 2. MICHAŁ
DARIUSZ 3. 75011800899 wpisać: 3 1. AŁASA
2. RAFAŁ 3. 84061406511 4 1. MISZTAL 2. PIOTR
MAREK 3. 68080501516 5 1. WATSON 2. WILLIAM
REHDER
2019-11-12 218/2019 338 1118170
Poz. 1118170. SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000400208. SĄD REJO-
NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.10.2011.
[KR.XI NS-REJ.KRS/24167/19/160]

W dniu 04.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. SUMMA
LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. SUMMA
LINGUAE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.06.2019,
REPERTORIUM A NR 5788/2019, NOTARIUSZ MAR-
CIN SATORA, SATORA GROUP KANCELARIA
NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KRÓLEWSKA 57,
30-081 KRAKÓW - ZMIENIONO: § 1 UST. 1, § 5 UST.
1 PKT A), § 18 UST. 1 ZD. 1; USUNIĘTO: § 5 UST. 3,
4, § 6B
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. 50880,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
3. 1000000 AKCJI IMIENNYCH SERII A JEST UPRZY-
WILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB,
ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ TEJ SERII PRZYPADAJĄ DWA
GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU wpisać:
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. HEGDE 2. MADHURI 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących


w skład organu wykreślić: 1 1. SONIK 2. RAFAŁ
3. 66060315339 2 1. WIATR 2. MARTA MIŁOSŁAWA
3. 74091900040 3 1. HEGDE 2. MADHURI wpisać:
4 1. HUMMEL 2. JOCHEN
Poz. 1118170. SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000400208. SĄD REJO-
NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.10.2011.
[KR.XI NS-REJ.KRS/24167/19/160]

W dniu 04.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. SUMMA
LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. SUMMA
LINGUAE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.06.2019,
REPERTORIUM A NR 5788/2019, NOTARIUSZ MAR-
CIN SATORA, SATORA GROUP KANCELARIA
NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KRÓLEWSKA 57,
30-081 KRAKÓW - ZMIENIONO: § 1 UST. 1, § 5 UST.
1 PKT A), § 18 UST. 1 ZD. 1; USUNIĘTO: § 5 UST. 3,
4, § 6B
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. 50880,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
3. 1000000 AKCJI IMIENNYCH SERII A JEST UPRZY-
WILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB,
ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ TEJ SERII PRZYPADAJĄ DWA
GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU wpisać:
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. HEGDE 2. MADHURI 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących


w skład organu wykreślić: 1 1. SONIK 2. RAFAŁ
3. 66060315339 2 1. WIATR 2. MARTA MIŁOSŁAWA
3. 74091900040 3 1. HEGDE 2. MADHURI wpisać:
4 1. HUMMEL 2. JOCHEN
2019-10-29 210/2019 446 1097831
Poz. 1097831. SUMMA LINGUAE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000400208. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.10.2011.
[KR.XI NS-REJ.KRS/29421/19/128]

W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 447929,40
ZŁ wpisać: 1. 450429,40 ZŁ wykreślić: 3. 4479294
wpisać: 3. 4504294 wykreślić: 5. 447929,40 ZŁ wpi-
sać: 5. 450429,40 ZŁ wykreślić: 6. 30000,00 ZŁ wpi-
sać: 6. 27500,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. H2 2. 25000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 1097831. SUMMA LINGUAE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000400208. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.10.2011.
[KR.XI NS-REJ.KRS/29421/19/128]

W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 447929,40
ZŁ wpisać: 1. 450429,40 ZŁ wykreślić: 3. 4479294
wpisać: 3. 4504294 wykreślić: 5. 447929,40 ZŁ wpi-
sać: 5. 450429,40 ZŁ wykreślić: 6. 30000,00 ZŁ wpi-
sać: 6. 27500,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. H2 2. 25000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-07-22 140/2019 1156 790323
Poz. 790323. SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400208. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2011.
[RDF/155541/19/198]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790323. SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400208. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2011.
[RDF/155541/19/198]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1156 790324
Poz. 790324. SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400208. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2011.
[RDF/155541/19/599]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790324. SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400208. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2011.
[RDF/155541/19/599]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1156 790325
Poz. 790325. SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400208. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2011.
[RDF/155541/19/0]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790325. SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400208. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2011.
[RDF/155541/19/0]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1156 790326
Poz. 790326. SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400208. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2011.
[RDF/155541/19/401]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790326. SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400208. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2011.
[RDF/155541/19/401]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1156 790327
Poz. 790327. SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400208. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2011.
[RDF/155582/19/720]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790327. SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400208. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2011.
[RDF/155582/19/720]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1156 790328
Poz. 790328. SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400208. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2011.
[RDF/155582/19/121]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790328. SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400208. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2011.
[RDF/155582/19/121]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1156 790329
Poz. 790329. SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400208. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2011.
[RDF/155582/19/522]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790329. SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400208. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2011.
[RDF/155582/19/522]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1156 790330
Poz. 790330. SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400208. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2011.
[RDF/155582/19/923]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790330. SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400208. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2011.
[RDF/155582/19/923]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-17 95/2019 262 296545
Poz. 296545. SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400208. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 26.10.2011.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8900/19/505]

W dniu 13.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 24.09.2018 R., NOTARIUSZ MARCIN SATORA,
KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP.
A NR 14454/2018; ZMIANA: § 5 UST. 1 STATUTU
SPÓŁKI. 20.03.2019 R., NOTARIUSZ MARCIN
SATORA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKO-
WIE, REP. A NR 3082/2019; ZMIANA: § 5 UST. 1 STA-
TUTU SPÓŁKI - DOOKREŚLENIE WYSOKOŚCI KAPI-
TAŁU ZAKŁADOWEGO.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 389579,40 ZŁ
wpisać: 1. 447929,40 ZŁ wykreślić: 2. 109230,00 ZŁ
wpisać: 2. 50880,00 ZŁ wykreślić: 3. 3895794 wpi-
sać: 3. 4479294 wykreślić: 5. 389579,40 ZŁ wpisać:
5. 447929,40 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. J 2. 583500 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 296545. SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400208. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 26.10.2011.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8900/19/505]

W dniu 13.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 24.09.2018 R., NOTARIUSZ MARCIN SATORA,
KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP.
A NR 14454/2018; ZMIANA: § 5 UST. 1 STATUTU
SPÓŁKI. 20.03.2019 R., NOTARIUSZ MARCIN
SATORA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKO-
WIE, REP. A NR 3082/2019; ZMIANA: § 5 UST. 1 STA-
TUTU SPÓŁKI - DOOKREŚLENIE WYSOKOŚCI KAPI-
TAŁU ZAKŁADOWEGO.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 389579,40 ZŁ
wpisać: 1. 447929,40 ZŁ wykreślić: 2. 109230,00 ZŁ
wpisać: 2. 50880,00 ZŁ wykreślić: 3. 3895794 wpi-
sać: 3. 4479294 wykreślić: 5. 389579,40 ZŁ wpisać:
5. 447929,40 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. J 2. 583500 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-11-08 217/2018 1363 961721
Poz. 961721. SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400208. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 26.10.2011.
[KR.XI NS-REJ.KRS/24910/18/553]

W dniu 17.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PIETRUSZKA
2. ANNA 3. 79081808564 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 961721. SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400208. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 26.10.2011.
[KR.XI NS-REJ.KRS/24910/18/553]

W dniu 17.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PIETRUSZKA
2. ANNA 3. 79081808564 4. PROKURA SAMOISTNA
2018-03-14 52/2018 203 70106
Poz. 70106. SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400208. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 26.10.2011.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5357/18/95]

W dniu 08.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PIETRUSZKA
2. ANNA 3. 79081808564 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 70106. SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400208. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 26.10.2011.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5357/18/95]

W dniu 08.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PIETRUSZKA
2. ANNA 3. 79081808564 4. PROKURA SAMOISTNA

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki